Informació general

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació general

Què és?

És un conjunt d'actuacions que tenen per objectiu l'assignació d'unes places ofertes entre els sol·licitants que reuneixen els requisits d'accés.

Cada any es fa una convocatòria ordinària en què s'ofereixen un nombre de places per a cada estudi i seu que s'adjudiquen segons l'ordre de prelació establert. Si queden places vacants s'ofereixen en la convocatòria extraordinària.

Qui pot participar-hi?

Hi poden participar els qui reuneixen algun dels requisits següents:

Sistema educatiu espanyol:
 1. Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada
 2. Tècnics superiors o equivalent
 3. Titulats universitaris o equivalent
 4. Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada
 5. Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada
 6. Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral
 7. Determinats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU
Sistema educatiu estranger:
 1. Estudiants en possessió del títol de batxiller europeu
 2. Estudiants en possessió del diploma de batxillerat internacional
 3. Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea
 4. Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’altres estats fora de la Unió Europea amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat
 5. Estudis equivalents al títol de batxiller espanyol SENSE accés a la universitat en el país d'origen, de països membres UE o d'estats amb acord internacional en règim de reciprocitat
 6. Estudiants en possessió del títol de batxiller homologat de sistemes educatius de països fora de la UE o sense conveni
 7. Estudiants en possessió d’un títol, diploma o estudis estrangers homologats al títol de batxiller del sistema educatiu espanyol amb PAU o amb avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat superada

 

Distribució de places ofertes

Del nombre total de places ofertes a la convocatòria general d’admissió a grau es reservaran els percentatges de quotes de places, tots arrodonits per escreix, que s’indiquen:

 • 5% del total de places per a més grans de 25 anys.
 • 2% del total de places per a més grans de 45 anys.
 • 1% del total de places per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional.
 • 3% del total de places per a titulats universitaris o equivalents.
 • 5% del total de places per a persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33% o superior, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena.
 • 3% del total de places per a esportistes d’alt nivell i alt rendiment. Aquest percentatge s’incrementarà fins al 5% en els estudis a què fa referència el quart paràgraf de l’apartat 1 de l'article 9 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment.

Les persones que reuneixin els requisits per sol·licitar l’admissió per més d’una quota de reserva de places poden fer ús d’aquesta possibilitat.

Els centres poden proposar, per a la seva aprovació pel Consell de Govern abans de la publicació de la convocatòria, modificacions per a qualsevol estudi i seu de les places reservades, sempre respectant els llindars establerts pels articles 24 a 28 del Reial decret 412/2014.

Les places reservades i declarades desertes s’assignaran a les places generals en la mateixa convocatòria, llevat de les places reservades a persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33% o superior i als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena i les places reservades a esportistes d’alt nivell i alt rendiment, que es reservaran per a futures convocatòries del mateix any acadèmic. Aquestes només es podran alliberar com a places generals en la darrera convocatòria de places de l’any acadèmic, i en aquest cas caldrà assignar les places als candidats que hagin quedat en llista d’espera per ordre de convocatòria.

Paràmetres de ponderació

Paràmetres corresponents a les matèries de l’avaluació/prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat.

Nota d’admissió = Nota d'accés + Nota específica

Les notes d’accés, específica i d’admissió s’expressaran amb tres xifres decimals. La nota d’accés, si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té més precisió, s’arrodonirà a la mil·lèsima més propera i, en cas d’equidistància, a la superior; i si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té una precisió inferior, es consideraran únicament les xifres significatives. 

Vigència de la nota específica

Les qualificacions M1 i M2 de les matèries que es considerin en el càlcul de la nota específica tindran validesa per a l’admissió a la UIB l’any en què s’obtenen més els dos anys acadèmics següents a l’obtenció de les qualificacions.

 • M1 i M2 són les qualificacions de dues matèries troncals superades (puntuació més gran de 5) de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat o, si escau, de la prova d’accés a la Universitat que proporcionin millor nota d’admissió. També es poden considerar per a M1 i M2 les qualificacions obtingudes en matèries superades en proves específiques d’admissió regulades a l’article 11 de l'Acord Normatiu Acord normatiu 13791 del dia 16 de desembre de 2020 pel qual es modifica l'Acord Normatiu 12189/2017, de 20 de febrer pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau a la Universitat de les Illes Balears.

 

Nota d'admissió

Nota d'admissió

La nota d’admissió és la nota que es considera per establir l’ordre de prelació, entre altres criteris, a efectes d’admissió a un grau.

Nota d’admissió = Nota d'accés + Nota específica

Nota d'accés

La nota d’accés és la qualificació final del títol o prova que dona accés d’acord amb el requisits establerts per aquesta convocatoria. Podeu consultar com es calcula la nota d'accés segons el requisit d'accés corresponent:

 1. Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU
 2. Estudiants amb avaluació de batxillerat per a l'accés a la Universitat o PAU superada
 3. Tècnics superiors
 4. Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada
 5. Acreditació d'experiència professional o laboral
 6. Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada
 7. Titulats universitaris

Nota específica

La nota específica només es calcularà per als estudiants que compleixin els requisits d'accés següents:

Per a la resta d’alumnes, el valor de la nota específica serà zero.

La nota específica serà un valor entre 0 i 4 punts, calculats de la forma següent: a*M1 + b*M2, on:

 • M1 i M2 són les qualificacions de dues matèries troncals superades (puntuació més gran de 5) de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat o, si escau, de la prova d’accés a la Universitat que proporcionin millor nota d’admissió. També es poden considerar per a M1 i M2 les qualificacions obtingudes en matèries superades en proves específiques d’admissió regulades a la normativa vigent.
 • a i b són els paràmetres de ponderació de les matèries corresponents a les qualificacions M1 i M2 en el grau per al qual es calcula la nota d’admissió. 

Vigència de la nota específica

Les qualificacions M1 i M2 de les matèries que es considerin en el càlcul de la nota específica tindran validesa per a l’admissió a la UIB l’any en què s’obtenen més els dos anys acadèmics següents a l’obtenció de les qualificacions.

Paràmetres de ponderació

 

Llistes d'admesos i llistes de resultes

La UIB publicarà tantes llistes d’admesos com calgui per assignar les places. Les llistes es publicaran, sempre que sigui possible, abans del començament de les classes.

Consultau el funcionament i les accions que podeu fer a cada llista d'admesos i a cada llista de resultes a cada convocatòria d’admissió:

Avís
Les accions que heu de fer a cada llista és en funció de l'adjudicació de plaça a la llista corresponent, no heu de tenir en compte el resultat d'adjudicacions a llistes anteriors.

Documentació

El termini per presentar la documentació: fins el dia 3 de juliol a les 21.00 h de 2024.
Els alumnes que realitzen la PCE, que obtendran els resultats de la prova d'accés a la Universitat una vegada acabat el termini, hauran d'adjuntar la documentació per UIBdigital abans del dia 31 de juliol, però la sol·licitud l'hauran de presentar dins el termini indicat.

La documentació a presentar depèn del requisit d'accés i de les condicions indicades.

Documentació segons el requisit d'accés:

 1. Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada.
 2. Tècnics superiors.
 3. Titulats universitaris.
 4. Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada.
 5. Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada.
 6. Acreditació d'experiència professional o laboral.
 7. Determinats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU.

Documentació segons les condicions especials:

Presentació de documentació

En línia

La documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció.

Si heu de presentar documentació, heu de seguir les instruccions següents:

 • Un cop desada la sol·licitud de preinscripció, apareix un avís indicant la documentació que heu de presentar.
 • A la pestanya de “Sol·licitud”, clicau al botó “Adjunta documentació” i s’obre una sol·licitud per adjuntar documents.
 • Adjuntau els documents requerits i desau la sol·licitud.
 • El seguiment de l’estat de la documentació es fa a UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Pendents. Tota la comunicació amb la UIB sobre la documentació es farà en aquest apartat.
 • Si heu de realitzar alguna acció, la sol·licitud us apareixerà pendent de la vostra intervenció perquè la pugueu modificar des del llapis de la columna “Resol”.
 • Quan la documentació està pendent de l’àrea d’admissió, s’indica en quin estat es troba la documentació: pendent de revisar, pendent de verificar, validada, arxivada o desestimada.
 • Consell: Quan accediu a UIBdigital a la pantalla d'inici comprovau si teniu missatges d'avís, ja que si us han reclamat algun document també ho podreu saber mitjançant l'avís.

- Instruccions per adjuntar la documentació -

Validació de la documentació

Si el candidat no aporta la documentació original o aporta credencials provisionals, l’admissió serà condicional. Una vegada admès, el candidat haurà d’aportar la documentació original (o credencial definitiva) en el procés de matrícula perquè aquesta sigui efectiva. Una vegada matriculat, el candidat serà alumne de la UIB.

En cas que es detecti frau en les còpies aportades o bé en cas que la credencial definitiva esdevingui una nota d’admissió inferior a la nota de tall, es revocarà l’admissió i s’anul·larà la matrícula, sense devolució de doblers en el primer cas.

Perquè la documentació estigui validada digitalment haureu d'aportar documents signats digitalment per l'organisme que els ha expedit o amb codi de verificació electrònica.

Ordres de prelació

Per adjudicar les places generals i les places reservades, s’ordenaran les sol·licituds d’admissió a un grau o del programa combinat d’ensenyaments oficials (PCEO) i seu segons un ordre de prelació. Si hi ha n places, s’adjudicarà plaça als n primers i la resta quedaran en llista d’espera en el mateix ordre de prelació.

Per establir l’ordre de prelació es classificaran les sol·licituds en grups ordenats i dins cada grup les sol·licituds s’ordenaran per nota d’admissió. La nota i el grup de la darrera sol·licitud admesa per ordre de prelació establiran la nota de tall del grau (o PCEO) i seu per a les places generals i per a les places reservades.

S’admetran totes les sol·licituds que estiguin en el mateix grup i amb la mateixa nota d’admissió que la darrera sol·licitud admesa (la nota de tall) encara que per aquest motiu s’hagin d’admetre excepcionalment més sol·licituds que places disponibles.

Si una titulació de grau té establertes unes proves d’admissió, aleshores, a tots els ordres de prelació i a totes les seus on s’imparteixi, s’ordenaran, en primer lloc, els alumnes aptes d’aquestes proves sobre els no aptes. Si aquesta titulació forma part d’un PCEO, també s’aplicarà aquesta restricció a l’ordre de prelació del PCEO.

Trasllat d'expedient

Tots els alumnes de nou ingrés que tenen uns estudis de grau parcials en una altra universitat espanyola estan obligats, durant el procés de matrícula, a sol·licitar a la universitat on tenen aquests estudis parcials, el trasllat del seu expedient acadèmic universitari a la UIB, amb possibilitat de fer la sol·licitud per simultaneïtat d’estudis.

Tots els alumnes de nou ingrés que no es troben en la situació prevista a l’apartat anterior i tenen una prova d’accés o d’admissió superada en una altra universitat i inicien estudis de grau a la UIB fent servir aquesta prova, estan obligats, durant el procés de matrícula, a sol·licitar a la universitat on han superat la prova el trasllat a la UIB del seu expedient acadèmic de la prova.

 

suport