Places generals

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places generals s’establiran sis grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per nota d’admissió.

Els graus que tenguin una prova específica d'admissió, a l’hora d’establir l’ordre de prelació, tindran preferència els qui tendran la prova superada o convalidada respecte dels qui no la tenen. Les sol·licituds amb prova superada quedaran classificades dins els subgrups A1, B1, C1, D1, E1, F1.

Els grups i el seu ordre són els següents:

Grup A

Integrat per les sol·licituds dels qui hagin superat a la convocatòria ordinària o bé en anys anteriors els requisits següents:

Important: Per a l'admissió de l'any acadèmic 2018-19 i endavant, els següents títols, per poder estar classificats en aquest grup 1, hauran d'estar adscrits a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior:

Grup B

Integrat per les sol·licituds dels qui hagin superat a la convocatòria extraordinària els requisits següents:

Important: Per a l'admissió de l'any acadèmic 2018-19 i endavant, els següents títols, per poder estar classificats en aquest grup 2, hauran d'estar adscrits a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior:

Grup C

Integrat per les sol·licituds dels qui hagin superat a la convocatòria ordinària o bé en anys anteriors els requisits següents:

Important: Títols sense adscripció a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableixel Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior:

Grup D

Integrat per les sol·licituds dels qui hagin superat a la convocatòria extraordinària els requisits següents:

Important: Títols sense adscripció a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior:

Grup E

Integrat per les sol·licituds dels qui no hagin superat cap prova d'accés a la Universitat i que tinguin el títol de batxiller o equivalent a la convocatòria ordinària o en anys anteriors.

Grup F

Integrat per les sol·licituds dels qui no hagin superat cap prova d’accés a la Universitat i que tinguin el títol de batxiller o equivalent a la convocatòria extraordinària.

Ordre de prelació en el cas d'estudis amb proves específiques d'admissió

Si una titulació té establertes proves específiques d'admissió, aleshores a tots els ordres de prelació i a totes les seus s'ordenaran en primer lloc els alumnes aptes d'aquestes proves, sobre els no aptes. Si aquesta titulació forma part d'un PCEO, també s'aplicarà aquesta restricció a l'ordre de prelació del PCEO.

Ordre de prelació de les sol·licituds si es cumpleix més d'una quota de places reservades

Si un candidat pot ser admès per més d’una quota de places reservades, aleshores s’assignarà la quota seguint l’ordre de prelació següent:

  • Per plaça reservada per a més grans de 40 anys.
  • Per plaça reservada per a més grans de 45 anys.
  • Per plaça reservada per a més grans de 25 anys.
  • Per plaça reservada per a titulats.
  • Per plaça general.
  • Per plaça reservada per a esportistes d’alt nivell.
  • Per plaça reservada per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suport per gaudir d’una normalització educativa plena.

suport