Titulats universitaris i assimilats

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Descripció

S'inclouen en aquesta via titulats universitaris.

Casos:

Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de diplomat universitari corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent

Nota d'accés

 • Nota mitjana de 0 a 10 del títol, calculat segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.

Documentació

Només han de presentar documents els alumnes que varen obtenir el títol en universitats de fora de les Balears i els alumnes titulats a la UIB de convocatòries anteriors a 1998.

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic de l’expedient amb la nota mitjana de 0 a 10, segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.
 • Títol o resguard d’abonament dels drets.
 

Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial d’arquitecte tècnic corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent

Nota d'accés

 • Nota mitjana de 0 a 10 del títol, calculat segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.

Documentació

Només han de presentar documents els alumnes que varen obtenir el títol en universitats de fora de les Balears i els alumnes titulats a la UIB de convocatòries anteriors a 1998.

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic de l’expedient amb la nota mitjana de 0 a 10, segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.
 • Títol o resguard d’abonament dels drets.
 

Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial d’enginyer tècnic corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent

Nota d'accés

 • Nota mitjana de 0 a 10 del títol, calculat segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.

Documentació

Només han de presentar documents els alumnes que varen obtenir el títol en universitats de fora de les Balears i els alumnes titulats a la UIB de convocatòries anteriors a 1998.

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic de l’expedient amb la nota mitjana de 0 a 10, segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.
 • Títol o resguard d’abonament dels drets.
 

Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de llicenciat corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent

Nota d'accés

 • Nota mitjana de 0 a 10 del títol, calculat segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.

Documentació

Només han de presentar documents els alumnes que varen obtenir el títol en universitats de fora de les Balears i els alumnes titulats a la UIB de convocatòries anteriors a 1998.

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic de l’expedient amb la nota mitjana de 0 a 10, segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.
 • Títol o resguard d’abonament dels drets.
 

Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial d’arquitecte corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent

Nota d'accés

 • Nota mitjana de 0 a 10 del títol, calculat segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.

Documentació

Només han de presentar documents els alumnes que varen obtenir el títol en universitats de fora de les Balears i els alumnes titulats a la UIB de convocatòries anteriors a 1998.

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic de l’expedient amb la nota mitjana de 0 a 10, segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.
 • Títol o resguard d’abonament dels drets.
 

Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial d’enginyer corresponent a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris o equivalent

Nota d'accés

 • Nota mitjana de 0 a 10 del títol, calculat segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003

Documentació

Només han de presentar documents els alumnes que varen obtenir el títol en universitats de fora de les Balears i els alumnes titulats a la UIB de convocatòries anteriors a 1998.

Originals i fotocòpies o fotocòpies legalitzades dels documents següents:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic de l’expedient amb la nota mitjana de 0 a 10, segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003
 • Títol o resguard d’abonament dels drets
 

Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de graduat o equivalent

Nota d'accés

 • Nota mitjana de 0 a 10 del títol, calculat segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.

Documentació

Només han de presentar documents els alumnes que varen obtenir el títol en universitats de fora de les Balears.

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic de l’expedient amb la nota mitjana de 0 a 10, segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.
 • Títol o resguard d’abonament dels drets.
 

Estudiants en possessió d’un títol universitari oficial de màster o equivalent

Nota d'accés

 • Serà la nota mitjana ponderada amb els crèdits de 0 a 10 entre el màster i la titulació que li dóna accés, calculat segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.

Documentació

Només han de presentar documents els alumnes que varen obtenir el títol en universitats de fora de les Balears.

Documentació:

 • Títol de màster o resguard d’abonament dels drets.
 • Certificat acadèmic de l'expedient de màster amb la nota mitjana de 0 a 10, segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.
 • Certificat acadèmic de l'expedient de la titulació que dóna accés al màster amb la nota mitjana, segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003.
 

Assimilats

Nota d'accés

Titulats amb títol universitari estranger homologat a Espanya
 • Serà la nota mitjana d’expedient equivalent a Espanya dels estudis realitzats a l'estranger.

La nota d'equivalència s'ha de sol·licitar a través de la pàgina web del Ministeri d'Educació.

ATS + curs d’anivellament

 • Serà la nota mitjana de tots els cursos.
Professors Mercantils / Intendents Mercantils / Actuaris d’Assegurances
 • Serà la nota mitjana de l'expedient.
Mestres de Primer Ensenyament (pla 1950-67 i pla 1967-71)
 • Serà la nota mitjana de l'expedient.

Graduats Socials

 • Serà la nota mitjana de l'expedient.
Tècnics d’Empreses i Activitats Turístiques
 • Serà la nota mitjana de l'expedient.
Oficials dels tres exèrcits
 • Serà la nota mitjana de l'expedient.
Oficials de la Marina Mercant
 • Serà la nota mitjana de l'expedient.
Pilots de transport de línies aèries
 • Serà la nota mitjana de l'expedient.
Titulats en Ciències Eclesiàstiques de nivell universitari
 • Serà la nota mitjana de l'expedient.
Titulats superiors d’ensenyaments artístics:
Títol Superior d’Art Dramàtic
Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Títol Superior de Dansa
Títol Superior de Disseny
Títol Superior d’Arts Plàstiques
Títol de Professor de Música
Títol Professional de Música
Títol de Professor Superior
 • Serà la nota mitjana de l'expedient.
Escala d’oficials i superior d’oficials de la Guàrdia Civil
 • Serà la nota mitjana de l'expedient.

Documentació

Titulats amb títol universitari estranger homologat a Espanya

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Credencial de l’homologació.
 • Acreditar la nota mitjana d’expedient equivalent a Espanya dels estudis realitzats a l'estranger.

La sol·licitud d'equivalència s'ha de fer mitjançant el servei que ofereix el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats: Accés al servei.

La documentació s'ha de presentar en anglès o traduïda a l'espanyol o català per un traductor jurat autoritzat a Espanya.

ATS + curs d’anivellament

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic de tots els cursos.
 • Títol.

Professors Mercantils / Intendents Mercantils / Actuaris d’Assegurances

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Títol.
 • Certificat acadèmic amb la qualificació final.

Mestres de Primer Ensenyament (pla 1950-67 i pla 1967-71)

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Títol de Batxiller.
 • Títol de Mestre.
 • Certificat acadèmic de tots els cursos.

Graduats Socials

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Certificat acadèmic dels tres cursos i de la prova de revàlida o del Treball de Fi de Carrera.
 • Títol.

Tècnics d’Empreses i Activitats Turístiques

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Títol.
 • Certificat acadèmic amb les qualificacions dels cursos i la revàlida.
 • Justificant d’haver aprovat el COU.

Oficials dels tres exèrcits

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)
 • Títol.
 • Certificat acadèmic de l’Acadèmia General Militar de tots els cursos.

Oficials de la Marina Mercant

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)
 • Títol.
 • Certificat acadèmic de tots els cursos.

Pilots de transport de línies aèries

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Títol.
 • Certificat acadèmic de tots els cursos.

Titulats en Ciències Eclesiàstiques de nivell universitari

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Títol.
 • Certificat acadèmic de tots els cursos.

Titulats superiors d’ensenyaments artístics:
Títol Superior d’Art Dramàtic
Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Títol Superior de Dansa
Títol Superior de Disseny
Títol Superior d’Arts Plàstiques
Titulats amb el Títol de Professor o Títol Professional de Música i Títol de Professor Superior

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Títol.
 • Certificat acadèmic de tots els cursos.

Escala d’oficials i superior d’oficials de la Guàrdia Civil

Documentació:

 • DNI (ambdues cares)/NIE/passaport.
 • Títol.
 • Certificat acadèmic de tots els cursos
 

suport