Titulats universitaris

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als titulats universitaris, s’establiran dos grups.

Els graus que tenguin una prova específica d'admissió, a l’hora d’establir l’ordre de prelació, tindran preferència els qui tendran la prova superada o convalidada respecte dels qui no la tenen. Les sol·licituds amb prova superada quedaran classificades dins els subgrups A1, B1.

Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per la nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:

Grup A: les sol·licituds dels alumnes titulats a la mateixa branca de coneixement del grau.
Grup B: la resta de sol·licituds.

Ordre de prelació en el cas d'estudis amb proves específiques d'admissió

Si una titulació té establertes proves específiques d'admissió, aleshores a tots els ordres de prelació i a totes les seus s'ordenaran en primer lloc els alumnes aptes d'aquestes proves, sobre els no aptes. Si aquesta titulació forma part d'un PCEO, també s'aplicarà aquesta restricció a l'ordre de prelació del PCEO.

Ordre de prelació de les sol·licituds si es cumpleix més d'una quota de places reservades

Si un candidat pot ser admès per més d’una quota de places reservades, aleshores s’assignarà la quota seguint l’ordre de prelació següent:

  1. Per plaça reservada per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena.
  2. Per plaça reservada a esportistes d’alt nivell.
  3. Per plaça reservada a més grans de 40 anys.
  4. Per plaça reservada a més grans de 45 anys.
  5. Per plaça reservada a més grans de 25 anys.
  6. Per plaça reservada a titulats.
  7. Per plaça general.

suport