Documentació en cas de temps parcial

Cita prèvia


Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

És la condició que, segons l'article 7 del Reglament acadèmic (FOU 465) pot sol·licitar l’estudiant que per diverses raons no pot seguir els estudis segons el que s'estableix sobre el mínim de crèdits de matrícula i la normativa de permanència.

Requisits

Trobar-se en un dels supòsits següents:

 1. Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball.
 2. Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent. El grau de discapacitat s’ha d’acreditar mitjançant el certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement.
 3. Tenir 45 anys o més en la data d’inici de l’any acadèmic.
 4. Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.
 5. Tenir la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment.
 6. Estar matriculat a temps complet durant l’any acadèmic en curs al Títol Superior de Música, en qualsevol de les seves especialitats, impartit pel Conservatori Superior de Música.
 7. Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l’òrgan competent valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació a l’estudi a temps parcial.

Documentació a aportar

Els supòsits a), d), e), f) i g) s'han d'acreditar cada any. El supòsit b) s'ha d'acreditar la primera vegada i una vegada caduqui la certificació corresponent.

Documentació acreditativa i justificativa dels requisits que es compleixin:

 • Contracte de treball en vigor o un nomenament administratiu vigent el dia d'inici de les activitats lectives. A més s'han d'aportar altres documents que provin l'activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social o la capçalera d'una nòmina recent.
 • El grau de discapacitat s'ha d'acreditar mitjançant el certificat emès per l'organisme competent per al seu reconeixement.
 • Còpia del document d'identitat per acreditar que hom és més gran de 45 anys.
 • Documentació per acreditar la situació de protecció a la família o d’haver de tenir cura de persones dependents.
 • Qualsevol document que acrediti la causa al·legada per l'alumne per ser considerat alumne a temps parcial.

suport