Determinats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU

Cita prèvia


Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Descripció

S'inclouen en aquesta via certs estudiants amb possessió del títol de batxiller que no han superat cap prova d'accés.

Casos

Estudiants en possessió del títol de batxiller obtingut el curs 2015-16

Nota d'accés

  • Serà la nota final de l'etapa de batxillerat.

Documentació

Només han de presentar la documentació els alumnes que han obtingut el títol de batxiller a centres de secundària de fora de les Illes Balears.

Documentació:

  • DNI/passaport/NIE.
  • Títol de batxiller.
 

Estudiants en possessió del títol de batxiller obtingut el curs 2016-17 amb el currículum del sistema educatiu anterior a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre

Nota d'accés

  • Serà la nota final de l'etapa de batxillerat.

Documentació

Tots els alumnes han de presentar:

  • Certificat de la CAIB (s'ha de sol·licitar al centre de secundària) o de la Comunitat Autònoma corresponent on consti clarament que l'estudiant es troba en aquesta circumstància.

Només els alumnes que han obtingut el títol de batxiller a centres de secundària de fora de les Illes Balears han de presentar la documentació següent:

  • DNI/passaport/NIE.
  • Títol de batxiller.

 

 

 

Estudiants en possessió del títol de batxiller homologat de sistemes educatius de països fora de la UE o sense conveni

Avís

Consultau com afectarà el Brexit als estudiants procedents del sistema educatiu britànic.

Nota d'accés

  • Serà la qualificació final que figuri a la credencial corresponent.

En cas de presentar el volant de la tramitació de l'homologació, provisionalment la nota d'accés serà un 5.

Per tenir més possibilitats d'admissió als graus amb més demanda és recomanable fer la Prova de Competències Específiques (PCE) completa a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED).
Podeu informar-vos en el següent enllaç: https://unedasiss.uned.es/home
 
És important tenir en compte les matèries que ponderen segons el grau que l'interessat vol realitzar.
Consulteu els paràmetres de ponderació al següent enllaç: uib.cat/parametres

 

Documentació

Documentació:

  • DNI/passaport/NIE.
  • Credencial d'homologació expedida pel MECD o, mentre se tramita dita homologació, el volant d'inscripció condicional que els lliuraran per efectuar l'homologació. En aquest cas, tot el procés d'accés i d'admisssió quedarà condicionat a la presentació de la fotocòpia compulsada de la credencial d'homologació amb anterioritat a la finalizació de l'any acadèmic.

El terminis màxims de vigència del volant són els següents (Ordre 30-04-1996):

- Per a la inscripció condicional, sis mesos comptats a partir de la data en què va ser segellat per la Unitat de Registre.

- Una cop realitzada la inscripció condicional, el volant mantindrà la seva vigència únicament durant el curs acadèmic en el qual s'hagi realitzat dita inscripció, fins a la data de la firma de l'acta de l'avaluació final.

 

 

suport