Esportistes alt nivell i alt rendiment

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

El Reial Decret 971/2007, al seu article 2.3 estableix els diferents nivells de catalogació dels esportistes d'alt rendiment. Per altra banda, els catalogats dins el punt 2.3.d depenen de les comunitats autònomes. La CAIB, per la seva part, al Decret 91/2015, estableix dins aquest nivell altres subnivells.

Per tot això, la UIB estableix la següent taula dels grups d'esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment a efectes d'ordre de prelació (els del grup A, tendran preferència sobre els del grup B, els del B sobre el C, i així succesivament):

Grup

Denominació

A

Esportista d'Alt Nivell per resolució del Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports.

B

Esportistes d'Alt Rendiment d'acord amb l'article 2.3.a del RD 971/2007, que hagin estat seleccionats per les diferents federacions esportives espanyoles, per a representar a Espanya en competicions oficials internacionals en categoria absoluta, en al menys un dels dos darrers anys.

C

Esportistes d'Alt Rendiment d'acord amb l'article 2.3.b del RD 971/2007, que hagin estat seleccionats per les diferents federacions esportives espanyoles, per a representar a Espanya en competicions oficials internacionals en categoria d'edat inferior a l'absoluta, en al menys un dels dos darrers anys.

D

Esportistes d'Alt Rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup A d'acord amb el Decret 91/2015.

E

Esportistes d'Alt Rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup B o C d'acord amb el Decret 91/2015.

F

Esportistes d'Alt Rendiment o equivalent d'acord amb l'article 2.3.c del RD 971/2007 i classificats per la CAIB com a esportistes d'alt nivell dins el grup D d'acord amb el Decret 91/2015 o bé Esportistes d'Alt Rendiment d'altres d'acord amb el RD 971/2007 d'altres comunitats autònomes.

G

Esportistes d'Alt Rendiment d'acord amb l'article 2.3.d del RD 971/2007 que segueixen programes tutelats per les federacions esportistes espanyoles en els centres d'alt rendiment reconeguts pel Consell Superior d'Esports.

H

Esportistes d'Alt Rendiment d'acord amb l'article 2.3.e del RD 971/2007 que segueixen programes de tecnificació tutelats per les federacions espanyoles inclosos en el Programa nacional de tecnificació esportiva desenvolupat pel Consell Superior d'Esports.

I

Esportistes d'Alt Rendiment d'acord amb l'article 2.3.f del RD 971/2007 que segueixen programes de tecnificació tutelats per les federacions espanyoles.

J

Esportistes d'Alt Rendiment d'acord amb l'article 2.3.g del RD 971/2007 que segueixen programes tutelats per les Comunitats Autònomes, en els centres de tecnificació reconeguts pel Consell Superior d'Esports.

Ordre de prelació en el cas d'estudis amb proves específiques d'admissió

Si una titulació té establertes proves específiques d'admissió, aleshores a tots els ordres de prelació i a totes les seus s'ordenaran en primer lloc els alumnes aptes d'aquestes proves, sobre els no aptes. Si aquesta titulació forma part d'un PCEO, també s'aplicarà aquesta restricció a l'ordre de prelació del PCEO.

Ordre de prelació de les sol·licituds si es cumpleix més d'una quota de places reservades

Si un candidat pot ser admès per més d’una quota de places reservades, aleshores s’assignarà la quota seguint l’ordre de prelació següent:

  1. Per plaça reservada per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena.
  2. Per plaça reservada a esportistes d’alt nivell.
  3. Per plaça reservada a més grans de 40 anys.
  4. Per plaça reservada a més grans de 45 anys.
  5. Per plaça reservada a més grans de 25 anys.
  6. Per plaça reservada a titulats.
  7. Per plaça general.

 

suport