Coneixement d'idioma estranger als estudis de grau

Assoliment d'un nivell de coneixement de llengua anglesa

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa.

Vies d'assoliment

Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

Aprovar l'assignatura d'anglès específic del pla d'estudis del qual està matriculat

Cada pla d'estudis disposa d'una assignatura optativa o obligatòria de domini de la llengua anglesa aplicada a la seva branca de coneixement. Aquesta assignatura serà impartida per professorat de l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina i caldrà superar-la per obtenir la competència de domini de la llengua anglesa exigida per la normativa aplicable.

Presentar un certificat o titulació

És possible també presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MERC.

Llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que seran «títol acreditatiu» d’haver assolit el nivell B2 del MECR.

 

Títol equivalent al nivell B2

Escola Oficial d’Idiomes

Pla nou: nivell B2.2 o superior

Pla antic: 4t curs o superior o nivell Avançat 1 o superior

Cambridge ESOL

 

 

FCE (First Certificate Examination) o superiors: CAE (Certificate in Advanced English) i CPE (Certificate of Proficiency in English)

IELTS (International English Language Testing System), amb la qualificació 5.5 o superior

BEC (Business English Certificate), nivell V (Vantage) o superior H (Higher)

Cambridge Assessment English

Linguaskill General, amb la qualificació de 160 o superior en totes les destreses (Reading, Listening, Speaking, Writing). No s’acceptarà si l’alumne no s’examina de totes les destreses o no obté la qualificació exigida en alguna de les destreses.

British Council

APTIS (four skills), nivell B2 o superior

Trinity College London

ISE II (Integrated Skills in English) o superior

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

iBT (Internet Based Text), amb la qualificació 87-109 o superior

Pearson plc

PTE General (Pearson Test of English General, abans London Tests of English), Level 3 o superior

CertiUni

BULATS (Business Language Testing System)
–comprensió auditiva i lectora, expressió oral i expressió escrita– amb la puntuació 60-74 o superior

Anglia ESOL Examinations

Anglia Examinations nivell Advanced o superior

Centre on s’imparteixi el batxillerat internacional o centre d’un país amb l’anglès com a llengua d’ensenyament on s’imparteixi el batxillerat

Diploma de batxillerat internacional que especifiqui que el nivell de competència en anglès és equivalent al nivell B2 (English B Standard Level) o superior

Educational Testing Service

TOEIC (Test of English for International Communications, Four Skills) amb la puntuació 1095 (puntuacions mínimes desglossades per destreses: Listening 400, Reading 285, Speaking 160 i Writing 150) o superior

Cambridge International Examinations

IGCSE 0500 (Test of English for International Communications) amb la puntuació Grade A, B o C (Reading & Writing) i Grade 1 o Grade 2 (Listening & Speaking)

Universitat de les Illes Balears (Servei Lingüístic) Certificat de nivell B2 de Llengua Anglesa o superior
Oxford University Press OTE (Oxford Test of English)

NOTA: Caducitat dels certificats. El nivell acreditat per l’alumne no tindrà caducitat, excepte en els casos en què el mateix certificat ho especifiqui.

Títol de Batxiller Internacional o Batxiller en un país amb l'anglès com a llengua d'ensenyament: Únicament quan el diploma de Batxiller Internacional especifiqui que el nivell de competència en anglès és equivalent al nivell B2 (English B Standard Level) o superior.

En cas que un estudiant presenti a la CRiTC (Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits) un títol o equivalent que no estigui inclòs en aquesta llista, la CRiTC farà la consulta oportuna al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, el qual, mitjançant el professorat qualificat, informarà de la idoneïtat o no del títol presentat al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica. Aquest vicerector emetrà la resolució pertinent, de conformitat amb les previsions de l’article 4.2 de l’Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre.

Superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació

Aquesta opció es dóna en el cas que el grau que cursi l’estudiant disposi d’un itinerari o conjunt d’assignatures impartits totalment en anglès.

L’estudiant que hagi superat un mínim de 18 crèdits dintre d’aquest itinerari o conjunt d’assignatures en anglès del seu pla d’estudis obtindrà el reconeixement de la competència de domini de la llengua anglesa quan, havent-lo sol·licitat a la comissió de reconeixement i transferència de crèdits de la seva titulació, aquesta comissió l’hi atorgui, reconeixement que també farà constar al seu expedient acadèmic.

Superació d'un determinat nombre d'assignatures cursades en anglès a través d'un programa de mobilitat

L'estudiant que a través d’un programa de mobilitat hagi superat un mínim de 18 crèdits en assignatures oficials de grau impartides en llengua anglesa obtindrà el reconeixement de la competència de domini de la llengua anglesa quan, havent-lo sol·licitat a la comissió de reconeixement i transferència de crèdits de la seva titulació, aquesta comissió l’hi atorgui, reconeixement que també farà constar al seu expedient acadèmic.

Per poder fer el reconeixement, l’estudiant ha d'aportar un document acreditatiu que, amb independència del país on hagi realitzat el programa de mobilitat, garanteixi que efectivament tota la docència dels crèdits superats s’ha impartit en anglès.

En el cas del grau d'Estudis Anglesos, les condicions indicades anteriorment els seran aplicables però referides sempre a una llengua diferent de l’anglès.

 

Assoliment d'un nivell de coneixement d'una altra llengua estrangera (grau d'Estudis Anglesos)

En el cas especial del grau d’Estudis Anglesos, per a l'obtenció del títol és necessari que els estudiants demostrin, en acabar els estudis, que han assolit un nivell de coneixement d'una altra llengua estrangera, que no sigui l'anglès, equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement podran ser les mateixes que s'han exposat anteriorment.

Estudiants amb discapacitat

Els estudiants amb una discapacitat auditiva degudament reconeguda podran sol·licitar l’exempció total o parcial al compliment de l’acreditació del nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2.

L’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials emetrà un informe que indiqui si l’exempció total o parcial per acreditar el nivell B2 de llengua anglesa és pertinent, informe que l’estudiant haurà d’adjuntar a la sol·licitud.

Si l’estudiant ha estat exempt de cursar l’idioma estranger a l’educació secundària, la sol·licitud d’exempció serà favorable. Aquesta informació s’ha de poder contrastar amb l’informe emès per l’administració educativa.

Per a la resta d’estudiants, l’Oficina dictarà les adaptacions, d’acord amb les realitzades a l’educació secundària, que en cada cas siguin requerides per garantir el dret a la igualtat d’oportunitats en les degudes condicions. Atenent les necessitats específiques derivades de la discapacitat, es podrà sol·licitar l’exempció d’algunes de les destreses que s’han de complir obligatòriament per acreditar el nivell B2.

L’exempció total o parcial no serà procedent en les titulacions en les quals el coneixement de llengües estrangeres forma part del conjunt de competències imprescindibles per a l’obtenció de la titulació. En concret, el criteri d’exempció no serà aplicable al grau d’Estudis Anglesos.

Normativa de referència

Coordinació de l'acreditació del nivell B2 d'anglès

Coordinadora
Dra. Cristina Suárez Gómez
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
971 259765