El Pla d'acció tutorial (PAT) a la UIB

 1. La tutoria universitària: concepte i característiques
 2. Objectius del PAT
 3. Abast
 4. Estructura del procés de tutorització
 5. Procediment i seguiment del procés de tutorització

 1.  La tutoria universitària: concepte i característiques

S’entén per tutoria universitària el procés que es genera entre professor tutor i alumne, en el marc institucional, que té per finalitat constituir una relació de suport en la qual el primer ajuda el segon a dissenyar l’assoliment dels seus objectius acadèmics, personals i professionals (Álvarez Pérez, 2002).

Cal diferenciar-la de la tutoria d’assignatura. La tutoria universitària és una activitat realitzada per un tutor/a prèviament capacitat per donar suport, acompanyar i guiar de manera sistemàtica l’estudiant, o el grup d’estudiants, afavorint l’acompliment acadèmic i la formació integral.

El PAT de la UIB s’articula com un dret acadèmic de tot l’alumnat de la UIB. Es configura, per tant, com un recurs voluntari i no com una obligació de l‘alumnat.

La Universitat aposta per una acció tutorial que es desenvolupa a partir de les necessitats i demandes dels estudiants. No obstant això, el tutor haurà d’adoptar una actitud proactiva i prendre la iniciativa en els casos en què detecti problemes d’adaptació o de baix rendiment acadèmic, així com avançar-se a l’aparició d’altres problemàtiques que puguin afectar l’estada dels estudiants a la Universitat. A més, caldrà que l’actuació del tutor motivi i incentivi la participació de l’alumnat en aquest procés.

El suport i l’orientació a l’alumnat de la UIB es fonamenten en el Model tutorial de desenvolupament personal, com una atenció contínua i permanent de l’alumnat, per part del professorat tutor, amb la finalitat de donar suport i orientar personalment, acadèmicament i professionalment els alumnes tutoritzats d’acord amb les seves necessitats i característiques personals. Això implica una atenció individualitzada en funció de les característiques dels alumnes tutoritzats.

D’acord amb aquest model, l’atenció tutorial és globalitzadora, atès que abraça tots els aspectes dels estudiants, incloent els aspectes personals. La seva finalitat última és servir de suport per a una formació integral.

Específicament, amb la tutoria es pretén:

 • Afavorir la integració de l’alumnat a la Universitat.
 • Optimitzar el procés d’aprenentatge de l’alumne.
 • Orientar per a la formació contínua i la inserció laboral.

En conseqüència, són funcions assignades al professorat tutor (vegeu amb més detall aquestes funcions):

 • Informar sobre les característiques i els serveis que ofereix la Universitat.
 • Facilitar el desenvolupament d’habilitats i estratègies d’aprenentatge.
 • Revisar periòdicament l’expedient acadèmic de l’alumne per tal de detectar problemes i prevenir la repetició o l’abandonament dels estudis.
 • Identificar aspectes que perjudiquin el rendiment de l’alumnat i canalitzar-los als serveis corresponents.
 • Orientar en l’àmbit acadèmic i professional.

Les tècniques bàsiques que es manegen són el treball en grups petits i l’atenció individualitzada. En les sessions grupals es treballen temes transversals o comuns als membres del grup. L’atenció individual es reserva per als aspectes personals.

2. Objectius del PAT

El PAT de la UIB té com a objecte contribuir a informar, formar, prevenir, orientar i ajudar a prendre decisions de caire acadèmic, professional, social i administratiu per procurar l’adaptació, el desenvolupament i la finalització d’una vida acadèmica universitària profitosa.

3. Abast

Totes les activitats necessàries per dur a terme els processos fonamentals per garantir l’acolliment, la informació, l’orientació i la tutorització dels alumnes de la UIB.

D’entre aquestes activitats destaca la tutorització dels alumnes al llarg de la carrera acadèmica, des que inicien fins que finalitzen els estudis: el procés de tutoria universitària.

4. Estructura del procés de tutorització

 

Malgrat que la tutoria ha de ser un procés constant al llarg dels estudis de l’alumnat, diferenciam tres tipus de tutoria relacionats amb les etapes de la vida de l’estudiant universitari.

 1. La tutoria de matrícula (entrada a la Universitat)): Acolliment
 2. La tutoria de carrera (durant l’estada de l’alumnat a la UIB): Seguiment
 3. La tutoria de sortida al món laboral (finalització dels estudis): Sortida

La tutoria pot adoptar les modalitats següents:

 1. Tutoria individualitzada. Aquest tipus de tutoria permet un suport a l’alumnat basat en la relació personal i directa amb el tutor.
 2. Tutoria grupal, prèviament planificada, es duu a terme per treballar bé temes de tipus transversals (pla d’estudis, itineraris …), bé problemàtiques comunes entre els membres del grup.

Pel que fa al desenvolupament de les tutories, comptam amb tres vies: presencial, no presencial i mixta.

 1.  Presencial, mitjançant les entrevistes directes, tant de tipus individual com grupal;
 2. No presencial, mitjançant el correu electrònic; i
 3. Mixta, si s’utilitzen les modalitats anteriors. 

Tutoria de matrícula

La tutoria de matrícula té com a objectiu orientar i informar l’alumnat en aspectes acadèmics. Es pot dur a terme de forma individual o per sessions grupals.

Els alumnes interessats en aquesta tutoria han de sol·licitar-la prèviament per mitjà d’UIBdigital.

Alguns punts clau que es treballen a la tutoria de matrícula són:

 • Coneixement de l’alumnat (model de primera entrevista):
  • Conèixer-ne la situació familiar i professional,
  • les motivacions i expectatives,
  • habits i estratègies d’estudi,
  • etc.
 • Presentació del PAT de la UIB (FAQ):
  • informació sobre la tutoria, funcions i funcionament.
 • Informació sobre el pla d’estudis (http://estudis.uib.cat/ ):
  • informació sobre el sistema de crèdits ECTS i sobre el pla d’estudis específic,
  • informació i orientació per a la presa de decisions sobre el procés de matrícula (assignatures, itineraris…),
 • Informació general de la UIB
  • donar a conèixer la pàgina web, estructura i contingut,
  • informació sobre beques, mobilitat i altres aspectes i serveis universitaris. 

Tutoria de carrera

La tutoria de carrera té com a objectius primordials el suport a l’alumnat durant la permanència a la Universitat, el seguiment dels processos d’ensenyament-aprenentatge, la prevenció de l’abandonament acadèmic i la integració de l’alumnat a la vida universitària.

Durant l’estada de l’estudiant a la UIB, el tutor es constitueix com l’interlocutor vàlid i el guia acompanyant de l’alumnat. El professorat tutor és el nexe d’unió entre l’alumne tutoritzat i els òrgans, agents, serveis, oficines… de la Universitat. L’alumne és el protagonista de la tutoria de carrera, és qui en marca el ritme, el volum i el contingut.

Es consideren criteris essencials per al desenvolupament de l’acció tutorial els següents:

 • Ser una activitat intencional, amb objectius clars i programats.
 • Actuació basada en el respecte i la confidencialitat.
 • Partir del perfil de l’alumnat.
 • Atenció personalitzada per donar resposta a les necessitats de l’alumnat.
 • Programació i agrupació de les activitats en funció de les necessitats dels alumnes i de la titulació acadèmica.
 • Col·laboració amb la resta de serveis de la UIB.
 • Preveure els mitjans i recursos necessaris per a la realització de les accions.

Les tutories de carrera es poden realitzar de manera grupal o individualment. I amb les modalitats presencial i no presencial.

La primera sessió o entrevista té com a objectiu fonamental la presa de contacte entre tutor i alumne:

 • Presentar la figura del professorat-tutor i les seves funcions
 • Recollir les impressions de l’alumne respecte al centre, el professorat, les assignatures, la metodologia didàctica, els horaris, les activitats complementàries, inquietuds, fites personals…
 • Conèixer la situació acadèmica de l’alumne; fer la valoració de l’aprenentatge adquirit, hàbits d’estudi, necessitat de suport…
 • Conèixer la situació personal de l’alumne: laboral, social, etc.
 • Respondre a les necessitats específiques d’assessorament i orientació.

 Posteriorment, al llarg del desenvolupament dels estudis, els continguts de les tutories de carrera seran diversos:

 • Seguiment i avaluació del rendiment acadèmic o del procés d’aprenentatge personal
 • Desenvolupament de competències generals o de determinats aprenentatges transversals
 • Informació i treball de tècniques d’estudi
 • Informació específica sobre el pla d’estudis
 • Informació sobre beques, ajuts i programes de la UIB, com també dels serveis disponibles per als alumnes. 

Una de les funcions essencials dels tutors és registrar el seguiment realitzat dels alumnes tutoritzats. El registre de les tutories permet millorar l’atenció tutorial i oferir un millor suport; així mateix, possibilita el traspàs d’informació en cas que sigui necessari. 

Per dur a terme el seguiment de l’acció tutorial, el professorat tutor té a la seva disposició les eines d’UIBdigital.

Vegeu pautes generals per dur a terme entrevistes tutorials

Tutoria de sortida al món laboral

El tutor podrà acompanyar l’alumnat en el pas previ a la transició al món laboral. Les tutories de sortida al món laboral es duen a terme el darrer curs acadèmic dels ensenyaments. Seran presencials i, preferentment, de tipus grupal.

En aquesta part de l’acció tutorial es poden emmarcar activitats com:

 • Assessorament per a la formació continuada: màsters, postgraus…
 • Informació sobre borses de treball, oposicions, empreses sensibles a la integració de nous treballadors...
 • Assessorament en la redacció de documents necessaris per a la inserció a la vida laboral: formularis, currículum…
 • Sessions informatives amb graduats, col·legis professionals, associacions i altres entitats relacionades.

Per a algunes d’aquestes activitats es pot comptar amb l’ajuda de la FUEIB o d’altres serveis adients. 

5. Procediment i seguiment del procés de tutorització

Selecció i assignació del professorat tutor

Els departaments seleccionen i propocionen als centres la llista de professorat disponible per realitzar les tutories. Aquesta llista és gestionada i coordinada pel responsable de qualitat de la titulació.

L’assignació del tutor a cada alumne és aleatòria, quan l’alumnat es matricula, hom li assigna un tutor/a. El nombre màxim d’alumnes tutoritzats per professor tutor és de 20, encara que en ocasions especials es pot arribar fins a 30 alumnes tutoritzats (Acord executiu 10146, del dia 7 de febrer de 2012, pel qual es modifica l’Acord executiu 9741/2011, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen directrius per a l’aplicació del Pla d’acció tutorial).

El/la tutor/a serà la persona encarregada d’acompanyar i assessor l’alumne/a durant la seva estada a la Universitat. Si es produís un canvi de tutor, per qualque tipus de circumstància, aquest canvi el gestionaria el responsable de qualitat, que informaria els diferents serveis implicats.

 Eines a l’abast del professorat tutor

Per facilitar el procés de tutorització, els tutors tenen, a UIBdigital, diferents eines:

 • una llista activa d’adreces electròniques de l’alumnat que tutoritzen, des de la que el/la tutor/a pot comunicar-se directament mitjançant correu electrònic.

 

 

 • Accés a les dades personals i acadèmiques de l’alumnat. Els tutors disposen d’informació de l’alumnat que tutoritzen (matrícula, expedient acadèmic, dades personals i laborals…) amb l’objetiu de facilitar la detecció de necessitats individuals i prevenir l’aparició de situacions que puguin suposar un risc per a la continuació dels estudis.

 

 

La utilització d’aquestes eines facilitarà el seguiment de l’acció tutorial, així com el traspàs de la informació recollida a l’expedient de l’alumne/a en els casos necessaris.

Per la seva part, l’alumnat tutoritzat, a través d’UIBdigital, pot accedir a les dades del seu tutor i contactar-hi via correu electrònic.

  

L’avaluació de l’acció tutorial

El procés de tutorització s’avalua anualment (any acadèmic). A la valoració hi intervenen l’alumnat tutoritzat, el professorat tutor i els responsables de la gestió del procés.

Són indicadors d’aquest procés:

 • La satisfacció dels estudiants
 • La satisfacció dels tutors
 • L’activitat realitzada.

El responsable de qualitat de la titulació és l’encarregat d’elaborar l’informe anual del procés. El dit informe conté dades quantitatives i qualitatives obtingudes anualment pel SEQUA, derivades de la consulta a ambdós col·lectius, de les queixes i els suggeriments presentats i de les dades obtingudes per mitjà del registre que fa el professorat tutor de l’activitat tutorial.

Aquest informe anual ha d’incloure també les propostes de millora de la qualitat de l’atenció tutorial que es considerin adients.

Formació i suport a l’acció tutorial

L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) és el servei encarregat de les accions formatives dirigides al professorat tutor. Aquesta formació es va desenvolupant al llarg de tot el curs acadèmic.

Entre les habilitats necessàries que cal que tingui el professorat tutor trobam:

 • Per a l’orientació acadèmica, d’una banda, coneixement del pla d’estudis corresponent i informació bàsica sobre reconeixement de crèdits, mobilitat, etc. De l’altra part, formació sobre models d’aprenentatge i tècniques d’estudi per a la millora del rendiment dels estudiants.
 • Per a l’orientació professional (laboral i formació contínua), coneixement de la formació de postgrau a l’abast de l’alumnat, de les sortides professionals i dels serveis de suport a la inserció laboral.
 • Per a l’orientació personal, capacitat per detectar problemàtiques i per derivar-les als serveis adients.

A més, el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) distribueix, a través de la web, documentació de referència i de suport a l’acció tutorial.