Grau d'Economia

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

  Els estudiants del grau d'Economia podran obtenir el Recorregut en anglès al Suplement Europeu al Títol. Més informació a la pàgina web de la Facultat d'Economia i Empresa.

Perfil d'ingrés

El grau d'Economia és apropiat per a aquelles persones interessades a desenvolupar una trajectòria professional en qualsevol àmbit del món econòmic, empresarial o de les administracions públiques, així com per a les persones interessades en l'anàlisi de tot tipus de problemes socials (medi ambient, pobresa i desenvolupament, globalització, etc.). L'estudiant del grau d'Economia ha de ser una persona amb curiositat intel·lectual i capacitat d'anàlisi i adaptació. Cal destacar que ha d'estar disposat a treballar amb constància i responsabilitat, fer feina en equip i fomentar les relacions interpersonals.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2023-24: 90

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2023-24:

Matèria de batxiller Paràmetre
Alemany II 0,1
Economia de l'Empresa 0,2
Francès II 0,1
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 0,2
Matemàtiques II 0,2
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GECO

Vocal
Buades Mir, Pedrona
Vocal
Company Montes, Laura

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau d'Economia a Mallorca

Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses Grau d'Economia a Mallorca
2600 - Economia de l'Empresa I
20607 - Introducció a l'Empresa
 • 2200 - Introducció a la Comptabilitat I
 • 2609 - Introducció a la Comptabilitat II
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable
2603 - Introducció a l'Economia
20600 - Entorn Econòmic
2607 - Introducció al Dret
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
2602 - Estadística Econòmica
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques
2601 - Economia Espanyola i Mundial I
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica
2604 - Mat. de les Operacions Financeres I
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
2612 - Introducció a l'Econometria
20612 - Introducció a l'Econometria
2613 - Macroeconomia I
20613 - Macroeconomia I
2614 - Macroeconomia II
20618 - Macroeconomia II
2615 - Microeconomia I
20605 - Microeconomia
 • 2605 - Mètodes Matemàtics per a l'Economia I
 • 2606 - Mètodes Matemàtics per a l'Economia II
20601 - Matemàtiques
 • 2606 - Mètodes Matemàtics per a l'Economia II
 • 2607 - Introducció al Dret
20608 - Optimització
2619 - Dret Mercantil
21211 - Dret de Societats
2623 - Direcció Financera I
20615 - Economia Financera
2634 - Economia Industrial
20614 - Organització Industrial
2627 - Economia dels Recursos Naturals i del Medi Ambient
20620 - Economia Ambiental
2640 - Sistema Fiscal I
20604 - Sistema Fiscal
 • 2200 - Introducció a la Comptabilitat I
 • 2641 - Sistema Fiscal II
20647 - Imposició sobre Societats
2642 - Sistema Fiscal III
20646 - Imposició sobre la Renda Personal
2643 - Hisendes Territorials
20645 - Finançament Autonòmic i Local
2645 - Economia del Turisme
20626 - Economia del Turisme
2647 - Dret Administratiu
20639 - Dret Administratiu
Ciències Empresarials (Pla 2002)
Ciències Empresarials (Pla 2002) Grau d'Economia a Mallorca
2421 - Introducció a l'Economia de l'Empresa
20607 - Introducció a l'Empresa
 • 2400 - Comptabilitat Financera I
 • 2401 - Comptabilitat Financera II
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable
 • 2400 - Comptabilitat Financera I
 • 2401 - Comptabilitat Financera II
20650 - Comptabilitat
2404 - Economia Política
20600 - Entorn Econòmic
2405 - Introducció al Dret
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
2406 - Història Econòmica
20603 - Història Econòmica
2407 - Estadística Econòmica
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques
2640 - Sistema Fiscal I
20604 - Sistema Fiscal
2414 - Microeconomia
20605 - Microeconomia
2185 - Anàlisi de les Operacions Financeres I
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
 • 2186 - Matemàtiques I
 • 2187 - Matemàtiques II
20601 - Matemàtiques
2619 - Dret Mercantil
21211 - Dret de Societats
2641 - Sistema Fiscal II
20647 - Imposició sobre Societats
2642 - Sistema Fiscal III
20646 - Imposició sobre la Renda Personal
2418 - Macroeconomia
20613 - Macroeconomia I
2627 - Economia dels Recursos Naturals i del Medi Ambient
20620 - Economia Ambiental
2643 - Hisendes Territorials
20645 - Finançament Autonòmic i Local
Dret (Pla 1997)
Dret (Pla 1997) Grau d'Economia a Mallorca
2915 - Introducció al Dret Mercantil
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
2901 - Economia Política i Hisenda Pública
20600 - Entorn Econòmic
2922 - Dret Mercantil I
21211 - Dret de Societats
2910 - Dret Administratiu I
20639 - Dret Administratiu
Economia
Economia Grau d'Economia a Mallorca
2615 - Microeconomia I
20605 - Microeconomia
2205 - Microeconomia Superior I
20614 - Organització Industrial
2206 - Microeconomia Superior II
20619 - Economia de la Informació
2613 - Macroeconomia I
20613 - Macroeconomia I
2614 - Macroeconomia II
20618 - Macroeconomia II
2209 - Macroeconomia Superior I
20622 - Creixement
2210 - Macroeconomia Superior II
20624 - Cicles i Polítiques
2640 - Sistema Fiscal I
20604 - Sistema Fiscal
2204 - Economia del Sector Públic
20616 - Sector Públic
2603 - Introducció a l'Economia
20600 - Entorn Econòmic
2441 - Economia Internacional
20627 - Economia Internacional
2601 - Economia Espanyola i Mundial I
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica
2627 - Economia dels Recursos Naturals i del Medi Ambient
20620 - Economia Ambiental
2602 - Estadística Econòmica
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques
2612 - Introducció a l'Econometria
20612 - Introducció a l'Econometria
 • 2207 - Models Economètrics
 • 2625 - Econometria
20617 - Microeconometria
 • 2207 - Models Economètrics
 • 2625 - Econometria
20623 - Macroeconometria
2201 - Història Econòmica I
20603 - Història Econòmica
2607 - Introducció al Dret
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
 • 2605 - Mètodes Matemàtics per a l'Economia I
 • 2606 - Mètodes Matemàtics per a l'Economia II
20601 - Matemàtiques
 • 2606 - Mètodes Matemàtics per a l'Economia II
 • 2617 - Mètodes Matemàtics per a l'Economia III
20608 - Optimització
2600 - Economia de l'Empresa I
20607 - Introducció a l'Empresa
2604 - Mat. de les Operacions Financeres I
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
 • 2200 - Introducció a la Comptabilitat I
 • 2609 - Introducció a la Comptabilitat II
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable
2623 - Direcció Financera I
20615 - Economia Financera
2217 - Economia Regional i Urbana
20633 - Economia Regional i Urbana
2647 - Dret Administratiu
20639 - Dret Administratiu
2442 - Economia del Treball
20642 - Educació i Mercat Laboral
2643 - Hisendes Territorials
20645 - Finançament Autonòmic i Local
2641 - Sistema Fiscal II
20646 - Imposició sobre la Renda Personal
2642 - Sistema Fiscal III
20647 - Imposició sobre Societats
 • 2200 - Introducció a la Comptabilitat I
 • 2609 - Introducció a la Comptabilitat II
20650 - Comptabilitat
2619 - Dret Mercantil
21211 - Dret de Societats
2208 - Economia Aplicada
20654 - Economia Europea
2212 - Història del Pensament Econòmic
20656 - Història del Pensament Econòmic
2202 - Història Econòmica II
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional
Grau d'Administració d'Empreses
Grau d'Administració d'Empreses Grau d'Economia a Mallorca
21200 - Comptabilitat Financera I
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable
21201 - Comptabilitat Financera II
20650 - Comptabilitat
20601 - Matemàtiques
20601 - Matemàtiques
20607 - Introducció a l'Empresa
20607 - Introducció a l'Empresa
20604 - Sistema Fiscal
20604 - Sistema Fiscal
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques
20605 - Microeconomia
20605 - Microeconomia
20600 - Entorn Econòmic
20600 - Entorn Econòmic
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
21202 - Economia Financera
20615 - Economia Financera
21205 - Econometria
20612 - Introducció a l'Econometria
21211 - Dret de Societats
21211 - Dret de Societats
21209 - Economia Industrial
20614 - Organització Industrial
20639 - Dret Administratiu
20639 - Dret Administratiu
20647 - Imposició sobre Societats
20647 - Imposició sobre Societats
20648 - Imposició sobre el Consum
20648 - Imposició sobre el Consum
20649 - Fiscalitat Internacional
20649 - Fiscalitat Internacional
20638 - Gestió Pública
20638 - Gestió Pública
20637 - Avaluació de Polítiques Públiques
20637 - Avaluació de Polítiques Públiques
20641 - Gestió de Contractació Pública
20641 - Gestió de Contractació Pública
20646 - Imposició sobre la Renda Personal
20646 - Imposició sobre la Renda Personal
20642 - Educació i Mercat Laboral
20642 - Educació i Mercat Laboral
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes
20631 - Regulació Econòmica i Polítiques de la Competència
20631 - Regulació Econòmica i Polítiques de la Competència
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants
21145 - Business English
21145 - Business English
21210 - Economia Espanyola i Mundial
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica
Grau de Turisme
Grau de Turisme Grau d'Economia a Mallorca
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà
20628 - Gestió i Incentius en les Organitzacions
 • 20511 - Comptabilitat Financera I
 • 20512 - Comptabilitat Financera II
 • 20621 - Anàlisi de la Informació Comptable
 • 20650 - Comptabilitat
20500 - Introducció al Turisme
20626 - Economia del Turisme
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics
20620 - Economia Ambiental
20543 - Context Econòmic i Condicionament Internacional
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica
20526 - Règim Fiscal
20604 - Sistema Fiscal
20544 - Economia Regional
20633 - Economia Regional i Urbana
20518 - Anglès III
21145 - Business English
20513 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme
20605 - Microeconomia
20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques
 • 20529 - Pràcticum I
 • 20530 - Pràcticum II
20630 - Pràctiques Externes d'Economia
Turisme (Pla 1998)
Turisme (Pla 1998) Grau d'Economia a Mallorca
2800 - Introducció a l'Economia
20600 - Entorn Econòmic
2802 - Dret i Legislació
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
2804 - Comptabilitat
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable
2807 - Organització i Gestió d'Empreses I
20607 - Introducció a l'Empresa
2843 - Anglès II
21145 - Business English
2817 - Economia del Turisme
20626 - Economia del Turisme
2823 - Finances
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
2202 - Història Econòmica II
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional
2601 - Economia Espanyola i Mundial I
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Economia
CFGS Tècnic Superior en Administració i Finances
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
20650 - Comptabilitat 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20626 - Economia del Turisme 6
20635 - Anàlisi Econòmica del Turisme 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Reconeixement de crèdits optatius de tercer curs 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
20650 - Comptabilitat 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20634 - Economia del Transport 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
20650 - Comptabilitat 6
20653 - Internacionalització Econòmica i Comerç Exterior 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20626 - Economia del Turisme 6
20635 - Anàlisi Econòmica del Turisme 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20626 - Economia del Turisme 6
20635 - Anàlisi Econòmica del Turisme 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20626 - Economia del Turisme 6
20635 - Anàlisi Econòmica del Turisme 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Reconeixement de crèdits optatius de tercer curs 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
20650 - Comptabilitat 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20626 - Economia del Turisme 6
20635 - Anàlisi Econòmica del Turisme 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
20650 - Comptabilitat 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 30

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

< més informació >

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic