Grau d'Economia

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

  Els estudiants del grau d'Economia podran obtenir el Recorregut en anglès al Suplement Europeu al Títol. Més informació a la pàgina web de la Facultat d'Economia i Empresa.
Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2009-10
Memòria

L'objectiu del títol de grau d'Economia és proporcionar les habilitats i els coneixements teòrics i pràctics que permetin analitzar la realitat econòmica que ens envolta, i així fer front als seus continus i canviants reptes. Es pretén formar professionals capaços de desenvolupar tasques de gestió, assessorament i avaluació en el món econòmic i empresarial mitjançant l'estudi de tot tipus d'organitzacions (empreses, sector públic, ONG, etc.), de polítiques públiques (monetàries, fiscals, mediambientals) i de relacions entre els diferents agents econòmics (funcionament dels mercats, comerç i cooperació internacional, etc.).

El graduat en Economia assolirà, entre d'altres, les competències necessàries per ser una persona pràctica amb capacitat d'organització i adaptació, amb una visió crítica, capaç d'identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants, de discutir i seleccionar les diferents alternatives per resoldre'ls i d'avaluar-ne els resultats. Així mateix, i per garantir l'èxit en una societat cada vegada més globalitzada, el graduat adquirirà la capacitat per comprendre la llengua anglesa i expressar-s'hi, de forma oral o escrita.

Recorregut en anglès

El recorregut en anglès ofereix als estudiants de la facultat la possibilitat d'estudiar un gran nombre d'assignatures del pla d'estudis en anglès, així com fer una estada a una universitat estrangera on també poden estudiar en anglès.

Els estudiants rebran el certificat de recorregut en anglès si cursen almenys 100 ECTS del grau en anglès, i:

 • Fan un mínim de 60 ECTS els tres primers anys (incloent la formació bàsica i les assignatures obligatòries).
 • Completen un trimestre a l'estranger en una universitat estrangera, estudiant en anglès durant almenys un semestre.
 • Redacten el treball de fi de grau en anglès.

L'assignatura 'Business English' s'acreditarà a aquells estudiants que cursin el recorregut en anglès.

El Suplement Europeu al Títol farà constar el nombre de crèdits, assignatures, estades, etc. realitzats en anglès, fins i tot per a aquells estudiants que no compleixin els requisits necessaris per obtenir el certificat de recorregut en anglès.

< Més informació >

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   120   30   18   12 240

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Nocions Bàsiques de Dret*
Entorn Econòmic*
Matemàtiques*
Introducció als Mercats i les Operacions Financeres*
Història Econòmica*

Segon semestre

Sistema Fiscal*
Microeconomia*
Anàlisi de Dades Econòmiques*
Introducció a l’Empresa*
Optimització*

Segon curs

Primer semestre

Jocs i Decisions Estratègiques
Economia del Benestar
Estructura i Conjuntura Econòmica
Introducció a l’Econometria
Macroeconomia I

Segon semestre

Organització Industrial
Microeconometria
Economia Financera
Sector Públic
Macroeconomia II

Tercer curs

Primer semestre

CEconomia de la Informació
Anàlisi de la Informació Comptable
Economia Ambiental
Macroeconometria
Creixement

Segon semestre

Cicles i Polítiques
Avaluació Econòmica de Projectes
Economia del Turisme
Optatives

Quart curs

Primer semestre

Gestió i Incentius en les Organitzacions
Economia Internacional
Treball de Fi de Grau d’Economia (anual)
Pràctiques Externes (anual)
Optatives

* Formació básica

Segon semestre

Treball de Fi de Grau d´Economia
Pràctiques Externes

  Competències

Competències bàsiques

 1. Tenir i comprendre coneixements de l’àrea d’estudi de l’economia a partir de la base de l’educació secundària general, en un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda de l’economia.
 2. Saber aplicar els coneixements d’economia a la feina o vocació d’una manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de l’àrea de l’economia.
 3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de l’àrea de l’economia per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions respecte a l’economia a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Haver desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per poder emprendre estudis posteriors d’economia amb un alt grau d’autonomia.

Competències específiques

 1. Contribuir a la bona gestió de l’assignació de recursos tant en l’àmbit privat com en el públic.
 2. Identificar problemes econòmics rellevants en relació amb l’assignació de recursos en general i anticipar-s’hi, tant en l’àmbit privat com en el públic.
 3. Aportar racionalitat a l’anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 4. Avaluar conseqüències de diferents alternatives d’acció i seleccionar les millors d’acord amb els objectius.
 5. 5. Emetre informes d’assessorament sobre situacions concretes de l’economia (internacional, nacional o regional) o dels seus sectors.
 6. Redactar projectes de gestió econòmica en l’àmbit internacional, nacional o regional.
 7. Integrar-se a la gestió empresarial.
 8. Identificar les fonts d’informació econòmica rellevant i el seu contingut.
 9. Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l’economia.
 10. Derivar dades d’informació rellevant impossible de reconèixer per persones no professionals de l’economia.
 11. Analitzar la realitat econòmica utilitzant el marc teòric que se’ls presenta, sent conscients de la seva potencialitat i de les seves limitacions.
 12. Contextualitzar els problemes econòmics mitjançant la utilització de models formals, sabent incorporar en els models bàsics extensions o variacions en els supòsits de partida que respectin les hipòtesis bàsiques establertes i sent conscients de la seva potencialitat i de les seves limitacions.

Competències generals

 1. Emprar habitualment la tecnologia de la informació i les comunicacions en tota la tasca professional.
 2. Llegir i comunicar-se en l’àmbit professional en anglès.
 3. Aplicar a l’anàlisi dels problemes criteris professionals basats en l’ús d’instruments tècnics.
 4. Comunicar-se amb fluïdesa amb l’entorn i treballar en equip.
 5. Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 6. Defensar un punt de vista mostrant i apreciant les bases d’altres punts de vista discrepants.
 7. Capacitat de síntesi.
 8.  Contribuir, a través de l'exercici de la capacitat professional, al desenvolupament dels Drets Humans, els principis democràtics, d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal, de pau i solidaritat i de protecció medioambiental,