Grau de Relacions Laborals

240 crèdits - Facultat de Dret

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Grau de Relacions Laborals a extingir.
Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2019-20
Memòria

El grau de Relacions Laborals persegueix optimitzar les elevades taxes d’inserció laboral i de satisfacció dels ocupadors amb aquest títol. Per aquest motiu es facilitarà a l’estudiant una formació generalista que asseguri l’adquisició d’uns coneixements jurídics, econòmics, empresarials, psicològics i sociològics vinculats al món laboral i empresarial. La finalitat dels estudis es formar uns professionals que puguin representar davant els jutjats i tribunals socials els treballadors i empresaris com a graduats socials, però també prendre decisions des d’un coneixement pluridisciplinari del factor treball en empreses, administracions públiques o qualsevol altre tipus d’organització, i tant des de la perspectiva de la gestió del personal com des de la de les opcions polítiques o socials més adients. Es promourà la curiositat i l’afany per assolir nivells més especialitzats de coneixement i es donarà una formació pràctica en aquelles competències i habilitats que són més necessàries al conjunt de professions per a les quals habilita el grau, com per exemple exposar idees, proposar solucions amb ordre, concisió i precisió, tenir capacitat de prendre decisions o assessorar davant una realitat concreta, tenir capacitat crítica, saber interpretar textos jurídics i altres indicadors econòmics i sociològics, manejar les tecnologies de la informació i la llengua anglesa, etc.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   -   6 240

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Introducció al Ordenament Jurídic*
Principis d’Economia*
Introducció a l’Empresa*
Introducció a la Psicologia Social del Treball*
Introducció a la Sociologia del Treball*

Segon semestre

Fonaments de Dret Civil per a Relacions laborals*
Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals*
Fonaments de Dret Mercantil per a Relacions Laborals*
Fonaments de Dret Tributari per a Relacions Laborals*
Comptabilitat*

Segon curs

Primer semestre

Fonts del Dret del Treball
Dret de la Seguretat Social I
Procés Laboral Ordinari
Anàlisi Empresarial i Disseny Organitzatiu
Economia del Treball

Segon semestre

Psicologia dels Recursos Humans: Planificació i Gestió
Dret Sindical
Règim Jurídic de l’Ingrés a l’Empresa
Dret de l’Ocupació
Dret de la Seguretat Social II

Tercer curs

Primer semestre

Determinació, Modificació, Suspensió i Extinció de la Relació Laboral
Dret de la Prevenció de Riscs Laborals
Tècniques de Negociació
Prestacions de la Seguretat Social I
Relacions de Treball a les Administracions Públiques

Segon semestre

Gestió Estratègica i Econòmica de Recursos Humans
Prestacions de la Seguretat Social II
Tècniques d’Investigació Social
Modalitats Processals Laborals
Nòmines i Assegurances Socials: Aspectes Pràctics

Quart curs

Primer semestre

Règims Especials de la Seguretat Social
Recursos i Execució de Sentències Laborals
Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya
Auditoria Sociolaboral
Treball de Fi de Grau

 

* Formació básica

Segon semestre

Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
Optativa 5

  Competències

Competències genèriques

 1. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 2. Capacitat d'organització i planificació
 3. Capacitat per transmetre informació i comunicar-se per escrit i oralment adaptant el discurs a les circumstàncies, usant la terminologia i les tècniques adequades i redactar textos i informes
 4. Capacitat de resolució de problemes aplicant els coneixements a la pràctica
 5. Capacitat de gestió de la informació i maneig de les TIC en l'àmbit d'estudi i el context professional
 6. Coneixement de la llengua anglesa
 7. Habilitats per a les relacions socials i interpersonals

Competència transversal

 1. Comprendre que qualsevol activitat professional s'ha de fer des del respecte als drets fonamentals, la promoció de la igualtat entre dones i homes, el principi d'accessibilitat universal i disseny per a totes les persones i la protecció mediambiental i d'acord amb els valors propis de una cultura de pau i de valors democràtics.

Competències específiques

 1. Comprendre la necessitat d'un sistema normatiu de protecció laboral i social i els elements que el defineixen
 2. Coneixements jurídics bàsics
 3. Capacitat per conèixer i comprendre el marc normatiu bàsic del règim jurídic mercantil de l'empresari i les seves connexions amb aspectes laborals
 4. Capacitat per conèixer i comprendre el marc normatiu bàsic del règim jurídic tributari de l'empresari i les seves connexions amb aspectes laborals
 5. Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar el marc normatiu de la relació col·lectiva i individual de treball, determinar les seves fronteres i diferenciar les particularitats en els diferents àmbits d'aplicació
 6. Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar el marc normatiu de la Seguretat Social i de la protecció social complementària
 7. Capacitat per manejar els instruments judicials, administratius o privats disponibles per a la resolució de conflictes laborals i de Seguretat Social
 8. Capacitat per interpretar dades i indicadors socioeconòmics rellevants per a les relacions laborals
 9. Capacitat per conèixer i comprendre l'origen i la transcendència de les polítiques d'ocupació comunitàries, estatals i autonòmiques
 10. Capacitat per aplicar coneixements, dissenyar mètodes d'intervenció i definir estratègies en la direcció i gestió de recursos humans
 11. Capacitat de planificació i disseny, assessorament, gestió i avaluació dels sistemes de prevenció de riscs laborals
 12. Capacitat per assessorar en matèria de relacions laborals i de Seguretat Social
 13. Capacitat per realitzar funcions de representació i negociació en diferents àmbits de les relacions laborals
 14. Capacitat per conèixer, comprendre i analitzar els factors psicosocials que expliquen el comportament humà en el treball i les organitzacions
 15. Capacitat per saber descriure i mesurar els processos d'interacció, l'estructura i la dinàmica grupal, intergrupal i organitzacional
 16. Capacitat per realitzar i aplicar eines d'anàlisi estratègica, tècniques d'investigació i avaluació i desenvolupar programes d'intervenció adequats per començar a comprendre i interpretar la realitat econòmica
 17. Capacitat per adquirir coneixements bàsics de gestió i de teoria de l'organització d'empreses per comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, així com les especials característiques del treball directiu
 18. Capacitat per conèixer la metodologia bàsica del procés comptable i la normativa comptable general per desenvolupar la capacitat d'interpretar i analitzar informació econòmica i comptable
 19. Capacitat per realitzar, seguint un procés lògic, tasques de planificació de l'estructura organitzativa, i disseny d'organigrames i de manuals de funcions
 20. Capacitat d'anàlisi crítica i raonament sense prejudicis per començar a comprendre i interpretar la realitat econòmica
 21. Capacitat per analitzar el mercat laboral i la seva repercussió sobre l'economia