Grau de Dret

240 crèdits - Facultat de Dret

Perfil d'ingrés

El grau de Dret està indicat per als estudiants de qualsevol branca, ja que per cursar-lo és suficient mostrar les capacitats següents:

 • Anàlisi i reflexió
 • Comprensió verbal i escrita
 • Comunicació verbal i escrita

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2024-25: 30

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2024-25:

Matèria de batxiller Paràmetre
Empresa i Disseny de Models de Negoci 0,2
Geografia 0,2
Grec II 0,2
Història d'Espanya 0,2
Història de la Filosofia 0,2
Llatí II 0,2
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 0,2
Segona Llengua Estrangera - Alemany 0,2
Segona Llengua Estrangera - Francès 0,2
Segona Llengua Estrangera II - Anglès 0,2
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GDRE

Secretari/ària
Vocal
Gil Salvador, Laura
Vocal
Wang Chen, Xin

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau de Dret a Menorca

Dret (Pla 1997)
Dret (Pla 1997) Grau de Dret a Menorca
2900 - Dret Romà
20475 - Dret Romà
2901 - Economia Política i Hisenda Pública
20600 - Entorn Econòmic
2902 - Història del Dret Espanyol
20402 - Història del Dret
2903 - Dret Civil I
20407 - Fonts del Dret II
2904 - Dret Constitucional I
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució
2905 - Introducció al Dret Processal
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional
2906 - Teoria del Dret
20401 - Teoria General del Dret
2907 - Dret Internacional Públic
20405 - Dret Internacional Públic
2908 - Dret Penal I
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte
2909 - Dret Civil II
 • 20418 - Obligacions i Contractes
 • 20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual
2910 - Dret Administratiu I
 • 20406 - Fonts del Dret I
 • 20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques
2911 - Dret Constitucional II
 • 20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats
 • 20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat
2912 - Dret Penal II
 • 20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals
 • 20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals
2913 - Dret Civil III
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat
2914 - Institucions de Dret Comunitari
20412 - Dret de la Unió Europea
2915 - Introducció al Dret Mercantil
20408 - Introducció al Dret Empresarial
 • 2916 - Introducció al Dret Financer
 • 2921 - Dret Financer i Tributari I
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General
 • 2917 - Teoria General del Procés Civil
 • 2923 - Dret Processal I
 • 20419 - El Procés Civil de Declaració
 • 20429 - El Procés Civil d'Execució
2918 - Dret Urbanístic
20433 - Dret Urbanístic i Ordenació del Territori
870 - Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • 20415 - Relacions Col·lectives de Treball
 • 20422 - Relació Individual del Treball
2919 - Dret Administratiu II
20420 - L'Acció Administrativa en Sectors Específics
2920 - Dret Civil IV
 • 20409 - Persona i Família
 • 20428 - Donacions i Successions
2922 - Dret Mercantil I
20413 - Dret de Societats
876 - Filosofia del Dret
20446 - Filosofia Jurídica i Social
2925 - Dret Eclesiàstic de l'Estat
20445 - Dret Eclesiàstic de l'Estat
2926 - Dret Financer i Tributari II
20431 - Dret Tributari: Part Especial
2927 - Dret Internacional Privat
 • 20430 - Dret Internacional Privat
 • 20435 - Conflictes de Lleis en Dret de Família i Successions
2928 - Dret Mercantil II
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors
2929 - Dret Processal II
20414 - El Procés Penal
2931 - Dret Civil de les Illes Balears
20441 - Dret Civil de les Illes Balears
2200 - Introducció a la Comptabilitat I
20447 - Nocions Bàsiques de Comptabilitat
2924 - Dret de la Contractació Turística
20452 - Dret Civil de l'Activitat Turística
2930 - Dret Bancari i Borsari
20440 - Dret Bancari i Borsari
2935 - Organització Autonòmica de les Illes Balears
20448 - Organització Autonòmica de les Illes Balears
2936 - Dret Penal Econòmic i de l'Empresa
20472 - Dret Penal Econòmic
2938 - Dret del Regne de Mallorca
20460 - Dret Històric del Regne de Mallorca
2939 - Les Causes Matrimonials
20459 - Matrimoni en Forma Religiosa
2943 - Règim Jurídic Privat de la Propietat Immobiliària
20479 - Dret Registral Immobiliari
2945 - La Protecció dels Drets i Llibertats Fonamentals
20449 - Protecció dels Drets i Llibertats
2948 - Fonaments del Dret a Europa
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història
2949 - Dret del Consum
20458 - Dret del Consum
2950 - Dret Social Comunitari
20474 - Dret Social Comunitari
2953 - Comerç Electrònic i Internet
20469 - Comerç Electrònic i Internet
2955 - Dret del Comerç Internacional
20476 - Dret del Comerç Internacional
2956 - Dret Tributari de l'Empresa
20436 - Dret Tributari de l'Empresa
2960 - Dret Local
20477 - Dret Local
2962 - Protecció Internacional dels Drets Humans
20434 - La Protecció Internacional dels Drets Humans
2963 - Dret del Medi Ambient
20451 - Dret Ambiental Civil
2965 - Sociologia Jurídica
20446 - Filosofia Jurídica i Social
2967 - Criminologia
20470 - Criminologia
2972 - Dret Procesal Civil internacional
20461 - Dret Processal Civil Internacional
2973 - Arbitratge intern i internacional
20442 - Autoregulació i Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes
2974 - Dret Immobiliari
20457 - Arrendaments Urbans i Propietat Horitzontal
2976 - Dret de la Seguretat Social
20443 - Dret de la Seguretat Social
2978 - Contractació i Document Notarial
20480 - Contractació i Document Notarial
2946 - El Control Judicial de la Legalitat a la Unió Europea
20463 - El Control Judicial de la Legalitat en la Unió Europea
Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)
Grau de Relacions Laborals (Pla 2010) Grau de Dret a Menorca
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
22500 - Principis d'Economia
20401 - Teoria General del Dret
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball
20402 - Història del Dret
20607 - Introducció a l'Empresa
20600 - Entorn Econòmic
22502 - Introducció a la Sociologia del Treball
21101 - Territori i Societat
22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals
20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques
 • 22503 - Introducció al Dret del Treball
 • 22508 - Dret Sindical
20415 - Relacions Col·lectives de Treball
 • 22509 - Règim Jurídic de l'Ingrés a l'Empresa
 • 22516 - Determinació, Modificació, Suspensió i Extinció de la Relació Laboral
20422 - Relació Individual del Treball
22504 - Introducció al Dret de la Seguretat Social
20443 - Dret de la Seguretat Social
22505 - Comptabilitat
20447 - Nocions Bàsiques de Comptabilitat
20474 - Dret Social Comunitari
20474 - Dret Social Comunitari
22518 - Dret Tributari de l'Empresa
20436 - Dret Tributari de l'Empresa
20481 - English for Legal Purposes
20481 - English for Legal Purposes

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Dret
CFGS Tècnic Superior en Administració i Finances
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20600 - Entorn Econòmic 6
21101 - Territori i Societat 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20600 - Entorn Econòmic 6
21101 - Territori i Societat 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
20600 - Entorn Econòmic 6
21101 - Territori i Societat 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitària
Assignatura Crèdits
20600 - Entorn Econòmic 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Ensenyaments i Animació Socioesportiva
Assignatura Crèdits
20600 - Entorn Econòmic 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
20600 - Entorn Econòmic 6
21101 - Territori i Societat 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Prevenció de Riscs Professionals
Assignatura Crèdits
20600 - Entorn Econòmic 6
21101 - Territori i Societat 6
Total 12

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic