Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)

240 crèdits - Facultat de Dret

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

El grau de Relacions Laborals persegueix optimitzar les elevades taxes d’inserció laboral i de satisfacció dels ocupadors amb aquest títol. Per aquest motiu es facilitarà a l’estudiant una formació generalista que asseguri l’adquisició d’uns coneixements jurídics, econòmics, empresarials, psicològics i sociològics vinculats al món laboral i empresarial. La finalitat dels estudis es formar uns professionals que puguin representar davant els jutjats i tribunals socials els treballadors i empresaris com a graduats socials, però també prendre decisions des d’un coneixement pluridisciplinari del factor treball en empreses, administracions públiques o qualsevol altre tipus d’organització, i tant des de la perspectiva de la gestió del personal com des de la de les opcions polítiques o socials més adients. Es promourà la curiositat i l’afany per assolir nivells més especialitzats de coneixement i es donarà una formació pràctica en aquelles competències i habilitats que són més necessàries al conjunt de professions per a les quals habilita el grau, com per exemple exposar idees, proposar solucions amb ordre, concisió i precisió, tenir capacitat de prendre decisions o assessorar davant una realitat concreta, tenir capacitat crítica, saber interpretar textos jurídics i altres indicadors econòmics i sociològics, manejar les tecnologies de la informació i la llengua anglesa, etc.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   -   6 240

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0
22500 - Principis d'Economia Formació bàsica 6,0
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball Formació bàsica 6,0
22502 - Introducció a la Sociologia del Treball Formació bàsica 6,0
22503 - Introducció al Dret del Treball Formació bàsica 6,0
22504 - Introducció al Dret de la Seguretat Social Formació bàsica 6,0
22505 - Comptabilitat Formació bàsica 6,0
22506 - Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0
22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
22508 - Dret Sindical Obligatòria 6,0 Primer semestre
22509 - Règim Jurídic de l'Ingrés a l'Empresa Obligatòria 6,0 Primer semestre
22510 - Sociologia de l'Empresa Obligatòria 6,0 Primer semestre
22511 - Psicologia dels Recursos Humans: Planificació i Gestió Obligatòria 6,0 Primer semestre
22512 - Anàlisi Empresarial i Disseny Organitzatiu Obligatòria 6,0 Primer semestre
22513 - Acció Protectora de la Seguretat Social i Prestacions I Obligatòria 6,0 Segon semestre
22514 - Dret de l'Ocupació Obligatòria 6,0 Segon semestre
22515 - Economia del Treball Obligatòria 6,0 Segon semestre
22516 - Determinació, Modificació, Suspensió i Extinció de la Relació Laboral Obligatòria 6,0 Segon semestre
22517 - Dret Mercantil I Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
22518 - Dret Tributari de l'Empresa Obligatòria 6,0 Primer semestre
22519 - Prestacions de la Seguretat Social II Obligatòria 6,0 Primer semestre
22520 - Dret de la Prevenció de Riscs Laborals Obligatòria 6,0 Primer semestre
22521 - Relacions Laborals Especials i altres Formes de Contractació del Treball Subordinat Obligatòria 6,0 Primer semestre
22522 - Dret Mercantil II Obligatòria 6,0 Primer semestre
22523 - Gestió Estratègica i Econòmica de Recursos Humans Obligatòria 6,0 Segon semestre
22524 - Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals Obligatòria 6,0 Segon semestre
22525 - Règims Especials de la Seguretat Social Obligatòria 6,0 Segon semestre
22526 - Relacions de Treball a les Administracions Públiques Obligatòria 6,0 Segon semestre
22527 - Tècniques de Prevenció de Riscs Laborals Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals Treball de fi de grau 6,0 Anual
22528 - Tècniques de Negociació Obligatòria 6,0 Primer semestre
22529 - Modalitats Processals, Execució i Recursos en el Procés Laboral Obligatòria 6,0 Primer semestre
22530 - Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya Obligatòria 6,0 Primer semestre
22531 - Auditoria Sociolaboral i Tècniques d'Investigació i Avaluació Obligatòria 6,0 Primer semestre