Grau d'Edificació

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Perfil d'ingrés

Característiques personals

Capacitat d'anàlisi, de reflexió i de treball en grup. Capacitat de crítica, d'argumentació i d'observació. Capacitat creativa, de raonament i representació espacial. Interès i valoració de les tasques professionals vinculades al camp de l'edificació.

Característiques acadèmiques

Són recomanables coneixements previs de dibuix, geometria, física, mecànica i matemàtiques.

Curs d'adaptació per als titulats de la UIB

Els estudis d'Edificació de la UIB disposen d'un curs d'adaptació per als titulats en Arquitectura Tècnica aprovat en la memòria verificada del pla d'estudis que els permetrà obtenir el títol de graduat en Edificació.

Actualment aquest curs no s'ofereix de manera independent, però els titulats arquitectes tècnics poden seguir-lo de manera regular, amb l'oferta d'horaris del grau d’Edificació.

Característiques de l'adaptació per a arquitectes tècnics

Crèdits a superar: 48

Accés i admissió dels estudiants

Perfil d'ingrés

La condició bàsica que han de complir els/les estudiants del curs d'adaptació és ser titulats en Arquitectura Tècnica.

Admissió d'estudiants

L'òrgan encarregat de tramitar l'admissió d'estudiants al curs d'adaptació és el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica, a través de la sol·licitud electrònica.
En cas que hi hagi més demandes de matriculació que el nombre de places ofert, s'atendrà el criteri general del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB.

Estructura de l'adaptació al grau d'Edificació

Perfil d'ingrés d'Arquitectura Tècnica: s’han de superar 48 crèdits ECTS:

 • 18 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries
 • 12 crèdits d’assignatures optatives, dels quals, segons la normativa pròpia de la UIB, 6 crèdits ECTS han de ser de l'assignatura English for Engineering.
 • 18 crèdits de Treball de Fi de Grau.

Assignatures

Assignatura Crèdits ECTS Caràcter
Gestió 3 Obligatòria
Sostenibilitat 3 Obligatòria
Mediacions, Pressuposts i Valoracions II 6 Obligatòria
Geotècnia i Fonaments 6 Obligatòria
English for Engineering 6 Optativa
Assignatura optativa 6 Optativa
Treball Fi de grau 18 Treball de Fi de Grau

Condicions de la matrícula

Abans de poder matricular-se, els alumnes han de pagar sempre el reconeixement dels crèdits obtinguts del seu títol anterior, més els crèdits que han de cursar obligatòriament. El cost de la matrícula serà el corresponent als preus públics dels ensenyaments de la UIB. 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2023-24: 60

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2023-24:

Matèria de batxiller Paràmetre
Dibuix Tècnic II 0,2
Física 0,2
Geologia 0,2
Matemàtiques II 0,2
Química 0,1
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GEED

Vocal
Bermúdez De la Chica, María del Carmen
Vocal
Pons Far, Aina

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau d'Edificació a Mallorca

Arquitectura Tècnica
Arquitectura Tècnica Grau d'Edificació a Mallorca
3643 - Economia Aplicada
20359 - Economia i Empresa
3642 - Aspectes Legals de la Construcció
20369 - Dret
3647 - Fonaments Matemàtics de l'Arquitectura Tècnica
 • 20350 - Àlgebra
 • 20351 - Càlcul
 • 3646 - Fonaments Físics a l'Arquitectura Tècnica
 • 3658 - Instal.lacions
20356 - Fonaments d'Instal·lacions
 • 3646 - Fonaments Físics a l'Arquitectura Tècnica
 • 3651 - Estàtica i Resistència de Materials
20353 - Mecànica
3650 - Geometria Descriptiva
20352 - Sistemes de Representació de l'Espai
3645 - Expressió Gràfica Aplicada a la Construcció i a les Construccions Arquitect
20357 - Expressió Gràfica en Edificació
3652 - Introducció a l'Ús de la Informàtica Gràfica
20360 - Dibuix Assistit per Ordinador
3661 - Topografia i Replantejaments
20367 - Replantejaments i Topografia
3689 - Disseny Assistit per Ordinador i Eines de Realitat Virtual Aplicades a l'Ar
20393 - Disseny Assistit per Ordinador Avançat per a l'Edificació
3648 - Materials de Construcció I
 • 20358 - Materials I
 • 20368 - Materials III
3649 - Materials de Construcció II
20363 - Materials II
3686 - Control de Qualitat dels Materials de Construcció
20379 - Control de Qualitat
3658 - Instal.lacions
 • 20362 - Instal·lacions I
 • 20374 - Instal·lacions II
3653 - Història de la Construcció
20354 - Construcció I. Història de la Construcció
3644 - Elements Constructius
 • 20364 - Construcció II
 • 20365 - Construcció III
3654 - Mètodes Constructius
20377 - Construcció IV
 • 3671 - Patologia de la Construcció I
 • 3672 - Patologia de la Construcció II
20378 - Patologia
 • 3655 - Equips d'Obra, Instal·lacions i Mitjans Auxiliars
 • 3662 - Organització i Control d'Obres II
20370 - Organització i Equips d'Obra
3659 - Organització i Control d'Obres I
20371 - Amidaments, Pressuposts i Valoracions I
3690 - Seguretat i Prevenció
20372 - Prevenció i Seguretat
3651 - Estàtica i Resistència de Materials
20361 - Estructures I
3656 - Estructures de l'Edificació
 • 20366 - Estructures II
 • 20376 - Estructures III
3666 - Estructures Constructives
20384 - Ampliació d'Estructures
3663 - Oficina Tècnica
20380 - Projectes Tècnics

Cursos d'adaptació

Adaptació per a titulats

Per a l'obtenció del títol de graduat/graduada en Edificació per la UIB, els titulats en Arquitectura Tècnica per la Universitat de les Illes Balears o per universitats diferents de la Universitat de les Illes Balears haurien de superar, en tots els casos, 48 crèdits ECTS (18 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries + 12 crèdits d'assignatures optatives, dels quals, segons la normativa pròpia de la Universitat de les Illes Balears, 6 crèdits ECTS tenen identificador: 2.500.935 12/110, de l'assignatura English for Engineering + 18 crèdits de Treball Final de Grau) en les següents assignatures del pla d'estudis del grau d'Edificació, sense equivalència amb els estudis de l'ordenació anterior:

 • Gestió: 3 ECTS. Obligatòria
 • Sostenibilitat: 3 ECTS. Obligatòria
 • Mesuraments, Pressuposts i Valoracions II: 6 ECTS. Obligatòria
 • Geotècnia i Cimentacions: 6 ECTS. Obligatòria
 • English for Engineering: 6 ECTS. Optativa
 • Assignatura optativa: 6 ECTS. Optativa
 • Treball Final de Grau: 18 ECTS. Treball Final de Grau

El curs d'adaptació semipresencial no s'ofereix actualment, però es pot cursar l'adaptació de manera presencial.
 

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Edificació
CFGS Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Assignatura Crèdits
20359 - Economia i Empresa 6
20374 - Instal·lacions II 6
20394 - Sostenibilitat i Gestió de l'Energia en l'Edificació 6
20396 - Pràctiques Externes I d'Edificació 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
Assignatura Crèdits
20359 - Economia i Empresa 6
20374 - Instal·lacions II 6
20394 - Sostenibilitat i Gestió de l'Energia en l'Edificació 6
20396 - Pràctiques Externes I d'Edificació 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Projectes d'Edificació
Assignatura Crèdits
20357 - Expressió Gràfica en Edificació 6
20359 - Economia i Empresa 6
20360 - Dibuix Assistit per Ordinador 6
20367 - Replantejaments i Topografia 6
20371 - Amidaments, Pressuposts i Valoracions I 6
20396 - Pràctiques Externes I d'Edificació 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Projectes d'Obra Civil
Assignatura Crèdits
20357 - Expressió Gràfica en Edificació 6
20359 - Economia i Empresa 6
20360 - Dibuix Assistit per Ordinador 6
20367 - Replantejaments i Topografia 6
20396 - Pràctiques Externes I d'Edificació 6
Total 30

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic