Grau d'Edificació

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2009-10
Memòria

D'acord amb el Reial decret 1393/2007, la finalitat del títol de grau d'Edificació és donar una formació general orientada a les disciplines que permetran a l'estudiant d’exercir la professió regulada d'Arquitecte tècnic. Aquests estudis venen regulats per l'ordre ministerial Orden ECI/3855/2007 - BOE.es de 29 de dic. 2007. Entre altres, podrà desenvolupar les tasques següents:

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, dur el control econòmic de l'obra, redactar estudis de seguretat i salut, dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions i taxacions i estudis de viabilitat econòmica i efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
 • Redactar projectes d'edificació, tant d'obra nova com de reforma, d'acord amb les seves competències i atribucions.
 • Gestionar les noves tecnologies en edificació, participar en els processos de gestió de la qualitat en edificació i dirigir i gestionar l'ús, la conservació i el manteniment dels edificis.
 • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en conjunt.
 • Exercir la representació tècnica de les empreses constructores a les obres d'edificació.
 • L’estudiant adquirirà capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Per aconseguir-ho, es treballen prop de setanta competències i habilitats diferents.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   138   24   -   18 240

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Àlgebra*
Càlcul*
Sistemes de Representació de l’Espai*
Mecànica*
Construcció I. Història de la Construcció

Segon semestre

Aplicacions Estadístiques*
Fonaments d’Instal·lacions*
Expressió Gràfica en Edificació*
Materials I*
Economia i Empresa*

Segon curs

Primer semestre

Dibuix Assistit per Ordinador
Estructures I
Instal·lacions I
Materials II
Construcció I

Segon semestre

Construcció III
Estructures II
Replantejaments i Topografia
Materials III
Dret*

Tercer curs

Primer semestre

Organització i Equips d’Obra
Amidaments, Pressuposts i Valoracions I
Prevenció i Seguretat
Sostenibilitat
Instal·lacions I

Segon semestre

Amidaments, Pressuposts i Valoracions II**
Estructures III
Construcció IV
Optatives

Quart curs

Primer semestre

Patologia
Control de Qualitat
Projectes Tècnics
Gestió
Geotècnia i Fonaments
Projecte de Fi de Grau (anual)

 

* Formació básica
** L ́alumne ha de triar un dels dos idiomes

Segon semestre

Optatives

  Competències

Competències bàsiques

 • Fonaments científics
  1. Aptitud per utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitesimal.
  2. Coneixement aplicat d’àlgebra lineal, geometria analítica i diferencial.
  3. Capacitat per utilitzar les tècniques i els mètodes probabilístics i d’anàlisi estadística.
  4. Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l’estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i els mètodes d’anàlisi del comportament elàstic del sòlid.
 • Expressió gràfica
  1. Capacitat per aplicar els sistemes de representació espacial.
  2. Aptitud per desenvolupar el croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements constructius.
 • Química i geologia
  1. Coneixement de les característiques químiques dels materials emprats en la construcció, els seus processos d’elaboració, la metodologia dels assaigs per determinar-ne les característiques, l’origen geològic, l’impacte ambiental; el reciclatge i la gestió de residus.
 • Instal·lacions
  1. Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l’edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l’electricitat i l’electromagnetisme, la calorimetria i la higrotèrmia, i l’acústica.
 • Empresa
  1. Coneixement adequat del concepte d’empresa, el seu marc institucional, models d’organització, planificació, control i presa de decisions estratègiques en ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció, costos, planificació, fonts de finançament, i elaboració de plans financers i pressupostos.
  2. Capacitat per organitzar petites empreses i participar com a membre d’equips multidisciplinaris en grans empreses.
 • Dret
  1. Coneixements bàsics del règim jurídic de les administracions públiques i dels procediments de contractació administrativa i privada.

Competències específiques

 • Expressió gràfica
  1. Capacitat per interpretar i elaborar la documentació gràfica d’un projecte.
  2. Aptitud per prendre dades, aixecar plànols i fer el control geomètric d’unitats d’obra.
  3. Coneixement dels procediments i els mètodes infogràfics en el camp de l’edificació.
  4. Aptitud per utilitzar procediments i mètodes cartogràfics aplicats a l’edificació.
  5. Aptitud per treballar amb la instrumentació topogràfica i fer l’aixecament gràfic de solars i edificis, i replantejar-los al terreny.
 • Tècniques i tecnologia de l’edificació
  1. Coneixement dels materials i els sistemes constructius tradicionals o prefabricats emprats en l’edificació, les seves varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.
  2. Capacitat per adequar els materials de construcció a la tipologia i l’ús de l’edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la posada en obra, el control d’execució de les unitats d’obra i la realització d’assaigs i proves finals.
  3. Coneixement de l’evolució històrica de les tècniques i els elements constructius i els sistemes estructurals que han donat origen a les formes estilístiques.
  4. Aptitud per identificar els elements i els sistemes constructius, definir-ne la funció i la compatibilitat, la posada en obra en el procés constructiu segons la normativa específica i plantejar i resoldre detalls constructius.
  5. Coneixement dels procediments específics de control de l’execució material de l’obra d’edificació.
  6. Capacitat per dictaminar sobre les causes i les manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per evitar-ne o reparar-ne les patologies i analitzar el cicle de vida útil dels elements i els sistemes constructius.
  7. Aptitud per intervenir en la rehabilitació d’edificis i en la restauració i la conservació del patrimoni construït.
  8. Capacitat per elaborar manuals i plans de manteniment i gestionar-ne la implantació a l’edifici.
  9. Coneixement de l’avaluació de l’impacte mediambiental dels processos d’edificació i demolició, i de la sostenibilitat en l’edificació.
  10. Coneixement dels principis bàsics de sostenibilitat ambiental, econòmica i social.
  11. Aptitud per aplicar els procediments i les tècniques per avaluar l’eficiència energètica dels edificis.
 • Estructures i instal·lacions de l’edificació
  1. Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l’edificació, i generar documents d’especificació tècnica dels procediments i els mètodes constructius d’edificis.
  2. Aptitud per aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés d’edificació.
  3. Aptitud per al predimensionament, el disseny, el càlcul i la comprovació d’estructures per dirigir-ne l’execució material, i aplicar la normativa específica: acer i fusta.
  4. Aptitud per al predimensionament, el disseny, el càlcul i la comprovació d’estructures per dirigir-ne l’execució material, i aplicar la normativa específica: formigó.
  5. Coneixements sobre la mecànica del sòl i la interacció sòl-estructura, les tipologies estructurals de fonamentació i el disseny, el càlcul i la comprovació segons la normativa.
  6. Aptitud per aplicar els mètodes de determinació d’esforços en elements estructurals de l’edificació.
  7. Capacitat per desenvolupar constructivament les instal·lacions de l’edifici, controlar-ne i planificar-ne l’execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el manteniment.
  8. Coneixement sobre les peculiaritats de l’obra civil, les tipologies existents, així com l’aptitud per predimensionar estructures d’obres civils.
 • Gestió del procés
  1. Capacitat per programar i organitzar els processos constructius, els equips d’obra, i els mitjans tècnics i humans per executar-los i mantenir-los.
  2. Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d’edificació, així com de la legislació, la reglamentació i les normatives específiques de la prevenció i la coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l’edificació.
  3. Aptitud per redactar estudis, estudis bàsics i plànols de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d’execució d’obra.
  4. Capacitat per gestionar el control de qualitat en les obres; redactar, aplicar, implantar i actualitzar manuals i plànols de qualitat; dur a terme auditories de gestió de la qualitat en les empreses, així com elaborar el llibre de l’edifici.
  5. Aptitud per analitzar, dissenyar i executar solucions que facilitin l’accessibilitat universal als edificis i el seu entorn.
  6. Coneixements de l’organització del treball professional i dels estudis, les oficines i les societats professionals, la reglamentació i la legislació relacionades amb les funcions que desenvolupa l’enginyer d’edificació i el marc de responsabilitat associat a l’activitat.
 • Gestió urbanística
  1. Capacitat per confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d’obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
  2. Aptitud per desenvolupar estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l’edificació.
  3. Capacitat per analitzar i elaborar projectes d’evacuació d’edificis.
  4. Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.
 • Projectes tècnics
  1. Capacitat per aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seva gestió.
  2. Aptitud per redactar projectes tècnics d’obres i construccions que no requereixin projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració.
  3. Aptitud per redactar documents que formen part de projectes d’execució elaborats de manera multidisciplinària.
  4. Capacitat d’analitzar els projectes d’execució i la seva translació a l’execució de les obres.
  5. Coneixement de les funcions i les responsabilitats dels agents que intervenen en l’edificació, de la seva organització professional o empresarial, i dels procediments administratius, de gestió i tramitació.
  6. Coneixement de l’organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l’edificació i la promoció.
 • Projecte final de grau
  1. Capacitat per presentar i defensar davant d’un tribunal universitari un projecte de final de grau, consistent en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

Competències instrumentals

 1. Resolució de problemes.
 2. Coneixement d’informàtica relatiu a l’àmbit d’estudis.
 3. Aptitud per prendre decisions.
 4. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 5. Aptitud per gestionar la informació.
 6. Coneixement d’una llengua estrangera.

Competències Personals

 1. Compromís ètic.
 2. Raonament crític.
 3. Aptitud per treballar en equip.
 4. Capacitat per utilitzar el temps de manera efectiva.
 5. Capacitat per a la negociació eficaç.
 6. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 7. Sensibilitat cap a qüestions mediambientals.
 8. Motivació per la qualitat.
 9. Aprenentatge autònom.
 10. Sensibilitat i respecte envers el patrimoni històric.