Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa)

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 8 de gener de 2021.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Preinscrits 797 723 924 818 780 815
Nou ingrés 65 52 30 40 42 36
Nou ingrés SIIU 54 40 25 31 39 30
Matriculats 198 201 179 162 162 151
Titulats 24 24 37 31 31 32
Places - - 60 60 60 60

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

  • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
  • No es consideren les anul·lacions de matrícula
  • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17
Taxa de graduació 40 % 42 % -
Taxa d'abandonament 44 % 44 % 31 %

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Taxa d'eficiència dels graduats 92 % 94 % 94 % 89 % 86 % 88 %

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Taxa d'èxit de la titulació 89 % 90 % 96 % 95 % 94 % 97 %
Taxa de rendiment 76 % 73 % 81 % 80 % 83 % 91 %

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Durada mitjana 4,59 4,40 4,30 4,50 4,90 5,09

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Resultats de les enquestes de satisfacció

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Satisfacció alumnat 3,18 2,83 - 3,57 - 2,90
Satisfacció PDI 3,00 3,14 2,80 3,00 3,43 3,30
Satisfacció PAS - - - - - 3,00

Fonts:

  • Enquesta de satisfacció dels alumnes amb el seu pla d’estudis.
  • Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del PDI
  • Enquesta biennal de satisfacció i detecció de necessitats del PAS que ha donat suport als estudis de grau i postgrau.

Ítems valorats en una escala d’1 a 4 en la qual l’1 implica «gens satisfet» i el 4 «molt satisfet».

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
  • Jose Ramón Soler Fuensanta
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
  • Esperanza Ribas Cardona
  • Aurora Vargas Friori
Alumnat
  • Roderic Heribert Canales Friederichs

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Turisme

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)