Grau d'Enginyeria Telemàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Grau d'Enginyeria Telemàtica a extingir.
  Nou pla d'estudis. Podràs cursar els itineraris:
 • Ciberseguretat
 • Disseny i desplegament de xarxes

Perfil d'ingrés

Respecte a les característiques idònies que haurien de reunir els alumnes que inicien els estudis d’Enginyeria Telemàtica, destaquen:

 1. Capacitat de visió espacial
 2. Capacitat de treball en grup
 3. Capacitat de resolució de problemes
 4. Capacitat d’iniciativa
 5. Capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 6. Constància

 

Curs d'adaptació per als titulats de la UIB

La UIB disposa d’un curs d’adaptació per als titulats en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (especialitat en Telemàtica) de la UIB, que els permetrà obtenir el títol de graduat/ada en Enginyeria Telemàtica.

El curs té l’informe favorable de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA).

Nre. de places ofertes: 15

Perfil d’admissió

El curs, tal com indica el pla d’estudis aprovat per l’ANECA, està dissenyat per als titulats de la UIB del pla d’estudis definit al BOE núm. 302, Resolució 27243, de 18 de desembre de 1997.

Els estudiants titulats amb altres plans d’estudis diferents de l’anteriorment esmentat, podran accedir a aquest curs d’adaptació sense perjudici que en aquest cas la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits del Grau d’Enginyeria Telemàtica de la UIB estableixi els complements de formació prèvia que s’estimin necessaris.

En cas que la demanda de matriculació superi el nombre de places ofertes. Les sol·licituds s’ordenaran segons la qualificació global obtinguda per l’alumne als estudis d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació.

Estructura del curs

Per obtenir el títol de graduat/ada en Enginyeria Telemàtica per la UIB, els titulats en Enginyeria Telemàtica per la Universitat de les Illes Balears (pla d’estudis 1997) han de superar, en tots els casos, 36 ECTS (18 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries + 18 crèdits de Treball de Fi de Grau), als quals es podrien afegir 18 ECTS més, depenent de la formació prèvia de l’estudiant, segons estableixen les condicions de reconeixement que s’indiquen a continuació:

Codi Assignatura CR Semestre Caràcter
22367 Instal·lacions de Telecomunicacions 6 2S OBL
22368 Xarxes Multimèdia 6 2S OBL
22365 Planificació de Xarxes 6 1S OBL
22376 Treball de Fi de Grau 18 Anual OBL
  Total crèdits obligatoris 36    
30395 English for Engineering 6 2S Possible reconeixement
22370 Seguretat en Xarxes Telemàtiques 6 2S Possible reconeixement
21760 Empresa 6 1S Possible reconeixement
  Total màxim de crèdits 54    

Les condicions de reconeixement de les assignatures 30395, 22370 i 21760 són:

 • Assignatura 30395 English for Engineering: s’ha de cursar si l’estudiant no compleix les condicions de reconeixement del coneixement de la llengua anglesa establertes al Reglament de la UIB.
 • Assignatura 22370 Seguretat en Xarxes Telemàtiques: s’ha de cursar si no es va aprovar l’assignatura optativa 2352 Seguretat en Xarxes Telemàtiques, de la titulació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (especialitat en Telemàtica).
 • Assignatura 21760 Empresa: s’ha de cursar si no es va aprovar l’assignatura optativa 3031 Organització i Gestió d’Empreses, de la titulació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (especialitat en Telemàtica).
No es reconeixerà cap matèria per experiència professional, laboral o d’ensenyaments universitaris no oficials.

Per tant, a efectes acadèmics, el que es fa és aplicar un reconeixement automàtic de 204, 198, 192 o 186 crèdits ECTS (depenent de les assignatures reconegudes) a partir de la presentació del títol d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació (especialitat en Telemàtica) de la UIB, i els estudiants s’han de matricular dels restants 36, 42, 48 o 54 crèdits, respectivament, de la taula anterior, i els han de superar per poder obtenir el títol del grau d’Enginyeria Telemàtica de la UIB.

Condicions de la matrícula

Abans de poder matricular-se els alumnes han de pagar sempre el reconeixement que obtenen de 204/198/192/198 crèdits ECTS del seu títol anterior, més els 36/42/48/54 crèdits que han de cursar obligatòriament. El cost d’aquesta matrícula és el corresponent als preus públics dels ensenyaments oficials de la UIB.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2023-24: 45

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2023-24:

Matèria de batxiller Paràmetre
Física 0,2
Matemàtiques II 0,2
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GTT2

3r vocal
Padilla Salom, Ana María
4t vocal
Pascual López, Daniel

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau d'Enginyeria Telemàtica a Mallorca

Grau d'Enginyeria Telemàtica (Pla 2010)
Grau d'Enginyeria Telemàtica (Pla 2010) Grau d'Enginyeria Telemàtica a Mallorca
 • 20301 - Matemàtiques II - Càlcul
 • 22661 - Matemàtiques II - Càlcul
22661 - Matemàtiques II - Càlcul
20316 - Mètodes Numèrics I
20316 - Mètodes Numèrics I
20329 - Introducció a l'Optimització
20329 - Introducció a l'Optimització
20395 - English for Engineering
20395 - English for Engineering
21048 - Electrònica Digital
21048 - Electrònica Digital
21712 - Enginyeria del Software
21712 - Enginyeria del Software
21752 - Fonaments de Física
21752 - Fonaments de Física
21756 - Introducció a l'Electrònica
21756 - Introducció a l'Electrònica
21760 - Empresa
21760 - Empresa
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
21770 - Transmissió de Dades
21770 - Transmissió de Dades
22350 - Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta
22350 - Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta
22351 - Introducció a la Telemàtica
22351 - Introducció a la Telemàtica
22352 - Càlcul II
22352 - Càlcul II
22353 - Computadors i Sistemes Operatius
22353 - Computadors i Sistemes Operatius
22354 - Programació Avançada
22354 - Programació Avançada
22355 - Probabilitat i Processos Aleatoris
22355 - Probabilitat i Processos Aleatoris
22356 - Senyals i Sistemes
22356 - Senyals i Sistemes
22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicació
22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicació
22358 - Xarxes d'Operadora
22358 - Xarxes d'Operadora
22359 - Xarxes d'Àrea Local i Intranets
22359 - Xarxes d'Àrea Local i Intranets
22360 - Propagació, Emissors i Receptors
22360 - Propagació, Emissors i Receptors
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes
22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa
22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa
22366 - Gestió de Xarxes
22366 - Gestió de Xarxes
22367 - Instal·lacions de Telecomunicació I
22367 - Instal·lacions de Telecomunicació I
22368 - Xarxes Multimèdia
22368 - Xarxes Multimèdia
22370 - Seguretat en Xarxes Telemàtiques
22370 - Seguretat en Xarxes Telemàtiques
22371 - Projectes
22371 - Projectes
22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics
22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació
22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemàtica
22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemàtica
22377 - Gestió Estratègica de Sistemes d'Informació
22377 - Gestió Estratègica de Sistemes d'Informació
22379 - Instal·lacions de Telecomunicació II
22379 - Instal·lacions de Telecomunicació II
22381 - Xarxes de Sensors
22381 - Xarxes de Sensors
22382 - Comerç Electrónic
22382 - Comerç Electrónic
22384 - Circuits de Comunicació
22384 - Circuits de Comunicació
22385 - Sistemes Microelectrònics
22385 - Sistemes Microelectrònics
22386 - Optoelectrònica
22386 - Optoelectrònica
22387 - Comunicacions Òptiques
22387 - Comunicacions Òptiques
22388 - Energia Solar Fotovoltaica
22388 - Energia Solar Fotovoltaica
22390 - Criptografia: Teoria i Aplicacions
22390 - Criptografia: Teoria i Aplicacions
22391 - Sensors i Condicionament de la Senyal
22391 - Sensors i Condicionament de la Senyal
22392 - Introducció a la Domòtica
22392 - Introducció a la Domòtica
22393 - Programació - Informàtica I
22393 - Programació - Informàtica I
22365 - Planificació de Xarxes
22651 - Modelització de Xarxes
22369 - Aplicacions i Serveis Telemàtics
22652 - Desenvolupament d'Aplicacions Telemàtiques
22372 - Laboratori d'Electrònica
22650 - Sistemes Electrònics
22378 - Radiocomunicacions
22655 - Xarxes amb Radioenllaços
22380 - Xarxes sense Fils Avançades
22654 - Xarxes Sense Fils
22383 - Tècniques i Aplicacions de Seguretat en Xarxes Telemàtiques
22658 - Seguretat Avançada en Xarxes
 • 22389 - Anàlisi i Disseny de Circuits
 • 22414 - Electrònica Analògica
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs: 12 crèdits
22374 - Laboratori d'Informàtica
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs: 6 crèdits

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Enginyeria Telemàtica
CFGS Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22351 - Introducció a la Telemàtica 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
Assignatura Crèdits
21756 - Introducció a l'Electrònica 6
21760 - Empresa 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
22393 - Programació - Informàtica I 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
22393 - Programació - Informàtica I 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
Assignatura Crèdits
21048 - Electrònica Digital 6
21756 - Introducció a l'Electrònica 6
21760 - Empresa 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22351 - Introducció a la Telemàtica 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22351 - Introducció a la Telemàtica 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 12
Total 30

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic