Grau d'Infermeria

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Grau d'Infermeria a extingir.

Perfil d'ingrés

Per a una millor adaptació de l'alumnat de nou ingrés al pla d'estudis proposat i amb la finalitat d'assegurar el seu adequat desenvolupament, s'ha especificat una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren un perfil d'ingrés idoni, estretament relacionat amb el perfil del Graduat/a en Infermeria:

 • A nivell acadèmic, es recomana que l'estudiant disposi de coneixements, a nivell de pre-grau, relacionats amb les Ciències de la Salut. A més necessita expressar-se correctament de forma oral i escrita en espanyol i català. També és fonamental tenir coneixements bàsics que li permetin comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa; així com manejar les eines informàtiques bàsiques.
 • A nivell personal, les característiques i actituds que es consideren adequades per al compromís amb la professió infermera són les següents:
  • Interès pel coneixement científic i els aspectes relacionats amb la salut i la
  • problemàtica social.
  • Compromís social i ètic
  • Capacitat d'empatia, comunicació i relacions interpersonals.
  • Capacitat per treballar en equip
  • Capacitat d'anàlisi i reflexió, de resolució de problemes i presa de decisions.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2023-24: 155

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2024-25:

Matèria de batxiller Paràmetre
Biologia 0,2
Química 0,2
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GIF3

Secretari/ària
Vocal
Brunet Monserrat, Núria
Vocal
Martínez Armijo, Nai

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau d'Infermeria a Mallorca

Grau d'Infermeria (Pla 2009)
Grau d'Infermeria (Pla 2009) Grau d'Infermeria a Mallorca
21600 - Estructura i Funció del Cos Humà
22700 - Anatomia
21601 - Conducta, Salut i Qualitat de Vida
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
21603 - Bioquímica
22703 - Bioquímica i Nutrició
21604 - Determinants Socials de la Salut
21604 - Determinants Socials de la Salut
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
21605 - Estructura i Funció del Cos Humà II
22705 - Fisiologia Humana
21606 - Farmacoteràpia i Dietoteràpia
 • 22710 - Alimentació i Dietoteràpia
 • 22711 - Farmacologia
21607 - Ètica i Legislació Sanitària
22707 - Ètica i Legislació Sanitària
21608 - Comunicació i Salut
21608 - Comunicació i Salut
21609 - Bases Històriques, Conceptuals i Metodològiques de les Cures
 • 22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria
 • 22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria
21610 - Promoció de la Salut i Participació Familiar i Comunitària
 • 22704 - Educació i Promoció de la Salut
 • 22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global
21611 - Infermeria al Llarg del Cicle Vital
 • 22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
 • 22718 - Salut Sexual i Reproductiva
21612 - Fonaments Clínics i Procediments Diagnòstics i Terapèutics
22712 - Infermeria de l'Adult I
21613 - Infermeria en la Infància i l'Adolescència
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família
21614 - Infermeria en la Persona Adulta I
22713 - Infermeria de l'Adult II
21615 - Pràctiques Clíniques I
21615 - Pràctiques Clíniques I
21616 - Gestió de Serveis Infermers
22721 - Gestió dels Serveis Infermers
21617 - Infermeria en la Persona Adulta II
22714 - Infermeria de l'Adult III
 • 21612 - Fonaments Clínics i Procediments Diagnòstics i Terapèutics
 • 21617 - Infermeria en la Persona Adulta II
22715 - Infermeria de l'Adult IV
21618 - Infermeria en la Persona Adulta III
 • 22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 22722 - Infermeria de l'Adult V
21619 - Infermeria en la Persona Gran
21619 - Infermeria en la Persona Gran
21620 - Pràctiques Clíniques II
22720 - Pràctiques Clíniques II
21621 - Infermeria en Situacions Complexes
 • 22723 - Infermeria de l'Adult VI
 • 22724 - Cures Pal·liatives
21622 - Pràctiques Clíniques III
22725 - Pràctiques Clíniques III
21623 - Pràctiques Clíniques IV
 • 22750 - Pràctiques Clíniques IV
 • 22751 - Pràctiques Clíniques V
21625 - Pràctiques Clíniques V
22728 - Pràctiques Clíniques VI
21639 - Pràctiques Clíniques VI
22729 - Pràctiques Clíniques VII
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21629 - Qüestions Bioètiques en la Pràctica Infermera
22731 - Conflictes Ètics Relacionats amb la Salut
21631 - Tècniques Electrofisiològiques per al Diagnòstic
21631 - Tècniques Electrofisiològiques per al Diagnòstic
21638 - Atenció Infermera i Fisioterapèutica de Nounats Prematurs Crítics
22745 - Cures Infermeres al Nounat Crític i Familiars
Grau d'Infermeria (Pla 2016)
Grau d'Infermeria (Pla 2016) Grau d'Infermeria a Mallorca
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21604 - Determinants Socials de la Salut
21604 - Determinants Socials de la Salut
21608 - Comunicació i Salut
21608 - Comunicació i Salut
21615 - Pràctiques Clíniques I
21615 - Pràctiques Clíniques I
21619 - Infermeria en la Persona Gran
21619 - Infermeria en la Persona Gran
21626 - Introducció a la Investigació Quantitativa en Salut
21626 - Introducció a la Investigació Quantitativa en Salut
21631 - Tècniques Electrofisiològiques per al Diagnòstic
21631 - Tècniques Electrofisiològiques per al Diagnòstic
21679 - Ergonomia
21679 - Ergonomia
21686 - Tècniques de Relaxació
21686 - Tècniques de Relaxació
22700 - Anatomia
22700 - Anatomia
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria
22703 - Bioquímica i Nutrició
22703 - Bioquímica i Nutrició
22704 - Educació i Promoció de la Salut
22704 - Educació i Promoció de la Salut
22705 - Fisiologia Humana
22705 - Fisiologia Humana
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
22707 - Ètica i Legislació Sanitària
22707 - Ètica i Legislació Sanitària
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
22710 - Alimentació i Dietoteràpia
22710 - Alimentació i Dietoteràpia
22711 - Farmacologia
22711 - Farmacologia
22712 - Infermeria de l'Adult I
22712 - Infermeria de l'Adult I
22713 - Infermeria de l'Adult II
22713 - Infermeria de l'Adult II
22714 - Infermeria de l'Adult III
22714 - Infermeria de l'Adult III
22715 - Infermeria de l'Adult IV
22715 - Infermeria de l'Adult IV
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
22718 - Salut Sexual i Reproductiva
22718 - Salut Sexual i Reproductiva
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família
22720 - Pràctiques Clíniques II
22720 - Pràctiques Clíniques II
22721 - Gestió dels Serveis Infermers
22721 - Gestió dels Serveis Infermers
22722 - Infermeria de l'Adult V
22722 - Infermeria de l'Adult V
22723 - Infermeria de l'Adult VI
22723 - Infermeria de l'Adult VI
22724 - Cures Pal·liatives
22724 - Cures Pal·liatives
22725 - Pràctiques Clíniques III
22725 - Pràctiques Clíniques III
22728 - Pràctiques Clíniques VI
22728 - Pràctiques Clíniques VI
22729 - Pràctiques Clíniques VII
22729 - Pràctiques Clíniques VII
22731 - Conflictes Ètics Relacionats amb la Salut
22731 - Conflictes Ètics Relacionats amb la Salut
22732 - Maneig Infermer de Radiacions Electromagnètiques
22732 - Maneig Infermer de Radiacions Electromagnètiques
22733 - Educació per a la Salut en l'Adolescència
22733 - Educació per a la Salut en l'Adolescència
22734 - Tècniques Específiques a Pacients durant el seu Primer any de Vida. Rol Infermer i de la Família
22734 - Tècniques Específiques a Pacients durant el seu Primer any de Vida
22735 - Rols en els Diferents Àmbits de la Infermeria Perioperatòria
22735 - Rols en els Diferents Àmbits de la Infermeria Perioperatòria
22736 - Infermeria d'Urgència en l'Àmbit Extrahospitalari
22736 - Infermeria d'Urgència en l'Àmbit Extrahospitalari
22737 - Preparació d'un Projecte d'Investigació i Escriptura d'Articles Científics
22737 - Preparació d'un Projecte d'Investigació i Escriptura d'Articles Científics
22738 - Infermeria en Teràpia Intensiva
22738 - Infermeria en Teràpia Intensiva
22739 - Mindfulness, un Punt de Vista
22739 - Mindfulness, un Punt de Vista
22741 - Entrevista Clínica, Comunicació Terapèutica i Transcultural
22741 - Entrevista Clínica, Comunicació Terapèutica i Transcultural
22742 - Cronobiologia i les seves Implicacions en la Salut
22742 - Cronobiologia i les seves Implicacions en la Salut
22743 - Gènere, Salut i Atenció Sanitària
22743 - Gènere, Salut i Atenció Sanitària
22744 - El Lideratge Infermer en les Polítiques de Salut: Responsabilitat Professional y Social
22744 - El Lideratge Infermer en les Polítiques de Salut: respons.profes.social
22745 - Cures Infermeres al Nounat Crític i Familiars
22745 - Cures Infermeres al Nounat Crític i Familiars
22746 - Cooperació al Desenvolupament en l'Àmbit de la Salut
22746 - Cooperació al Desenvolupament en l'Àmbit de la Salut
22747 - Parlar en Públic: Competència Oral per a Professionals de la Salut
22747 - Parlar en Públic: Competència Oral per a Professionals de la Salut
22748 - Salut Laboral
22748 - Salut Laboral
22749 - Electrocardiografia
22749 - Electrocardiografia
22750 - Pràctiques Clíniques IV
22750 - Pràctiques Clíniques IV
22751 - Pràctiques Clíniques V
22751 - Pràctiques Clíniques V
Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)
Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) Grau d'Infermeria a Mallorca
22761 - Anatomia General
22700 - Anatomia
22771 - Fonts d'Informació en Ciències de la Salut
22752 - Fonts d'informació en Ciències de la Salut
22772 - Bases Metodològiques de la Investigació
22753 - Bases Metodològiques de la Investigació
22763 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
22762 - Fisiologia Humana
22705 - Fisiologia Humana
 • 22764 - Legislació Sanitària
 • 22766 - Ètica en Ciències de la Salut
22707 - Ètica i Legislació Sanitària
21662 - Salut Pública
22704 - Educació i Promoció de la Salut
22768 - Fisioteràpia Comunitària
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
22721 - Gestió dels Serveis Infermers
21690 - Estratègies de Comunicació en l'Educació Sanitària
21608 - Comunicació i Salut
21692 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA)
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Centre adscrit ADEMA) Grau d'Infermeria a Mallorca
40007 - Bioquímica II
22703 - Bioquímica i Nutrició
40008 - Fisiologia i Anatomia Humana
22705 - Fisiologia Humana
40009 - Estadística Aplicada i Introducció a la Investigació en Salut
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
40013 - Deontologia i Legislació Alimentària
22707 - Ètica i Legislació Sanitària
40022 - Dietoteràpia
22710 - Alimentació i Dietoteràpia
40039 - Anglès Específic
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
Grau de Psicologia
Grau de Psicologia Grau d'Infermeria a Mallorca
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
21308 - Mètodes d'Investigació i Anàlisi de Dades en Psicologia
 • 22752 - Fonts d'informació en Ciències de la Salut
 • 22753 - Bases Metodològiques de la Investigació
21600 - Estructura i Funció del Cos Humà
22700 - Anatomia
 • 21307 - Fonaments de Psicobiologia
 • 21312 - Psicologia Biològica
22705 - Fisiologia Humana
21300 Psicologia General + 21313 Tècniques d'Intervenció Psicològica o 21300 Psicologia General + 21305 Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital II
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
 • 21311 - Psicologia Social
 • 21317 - Avaluació i Diagnòstic Psicològic I
21608 - Comunicació i Salut
 • 21316 - Psicologia dels Grups
 • 21321 - Psicologia del Treball
 • 21326 - Psicologia de les Organitzacions
22721 - Gestió dels Serveis Infermers
 • 21322 - Avaluació i Diagnòstic Psicològic II
 • 21328 - Psicopatologia
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
Infermeria (Pla 1997)
Infermeria (Pla 1997) Grau d'Infermeria a Mallorca
 • 1700 - Fonaments d'Infermeria
 • 1709 - Evolució Històrica de les Cures d'Infermeria
 • 1710 - Infermeria Comunitària II
 • 22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria
 • 22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria
 • 1701 - Anatomia i Fisiologia
 • 1702 - Biologia Humana
22700 - Anatomia
1703 - Bioquímica i Biofísica
22703 - Bioquímica i Nutrició
 • 1713 - Farmacologia
 • 1714 - Nutrició i Dietètica
 • 22710 - Alimentació i Dietoteràpia
 • 22711 - Farmacologia
1706 - Ciències Psicosocials Aplicades
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
 • 1706 - Ciències Psicosocials Aplicades
 • 1723 - Relacions Humanes en Infermeria
 • 1734 - Entrevista Clínica
21608 - Comunicació i Salut
1705 - Bioestadística
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
1707 - Legislació i Ètica Professional
22707 - Ètica i Legislació Sanitària
 • 1710 - Infermeria Comunitària II
 • 1715 - Promoció de la Salut
 • 22704 - Educació i Promoció de la Salut
 • 22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global
 • 1710 - Infermeria Comunitària II
 • 1715 - Promoció de la Salut
 • 1718 - Infermeria Maternoinfantil I
 • 1720 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
 • 22718 - Salut Sexual i Reproductiva
1722 - Administració de Serveis d'Infermeria
22721 - Gestió dels Serveis Infermers
 • 1708 - Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica
 • 1712 - Infermeria Medicoquirúrgica I
22712 - Infermeria de l'Adult I
 • 1719 - Infermeria Maternoinfantil II
 • 1720 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família
1720 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 22722 - Infermeria de l'Adult V
 • 1712 - Infermeria Medicoquirúrgica I
 • 1721 - Infermeria Medicoquirúrgica II
 • 22705 - Fisiologia Humana
 • 22713 - Infermeria de l'Adult II
 • 22715 - Infermeria de l'Adult IV
1711 - Infermeria Geriàtrica
21619 - Infermeria en la Persona Gran
 • 1720 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 1721 - Infermeria Medicoquirúrgica II
 • 1724 - Atenció d'Infermeria davant Situacions d'Emergència
 • 22723 - Infermeria de l'Adult VI
 • 22724 - Cures Pal·liatives
 • 1700 - Fonaments d'Infermeria
 • 1710 - Infermeria Comunitària II
21615 - Pràctiques Clíniques I
 • 1718 - Infermeria Maternoinfantil I
 • 1719 - Infermeria Maternoinfantil II
 • 1720 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
22720 - Pràctiques Clíniques II
 • 1711 - Infermeria Geriàtrica
 • 1712 - Infermeria Medicoquirúrgica I
22725 - Pràctiques Clíniques III
 • 1717 - Infermeria Comunitària III
 • 1721 - Infermeria Medicoquirúrgica II
 • 22750 - Pràctiques Clíniques IV
 • 22751 - Pràctiques Clíniques V
 • 1700 - Fonaments d'Infermeria
 • 1710 - Infermeria Comunitària II
 • 1711 - Infermeria Geriàtrica
 • 1712 - Infermeria Medicoquirúrgica I
 • 1717 - Infermeria Comunitària III
 • 1718 - Infermeria Maternoinfantil I
 • 1719 - Infermeria Maternoinfantil II
 • 1720 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 1721 - Infermeria Medicoquirúrgica II
 • 1724 - Atenció d'Infermeria davant Situacions d'Emergència
22728 - Pràctiques Clíniques VI
 • 1712 - Infermeria Medicoquirúrgica I
 • 1720 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 1721 - Infermeria Medicoquirúrgica II
22714 - Infermeria de l'Adult III

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Infermeria
CFGS Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
Assignatura Crèdits
22700 - Anatomia 6
22703 - Bioquímica i Nutrició 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa
Assignatura Crèdits
21608 - Comunicació i Salut 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Dietètica
Assignatura Crèdits
22703 - Bioquímica i Nutrició 6
22704 - Educació i Promoció de la Salut 6
22710 - Alimentació i Dietoteràpia 3
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 21
CFGS Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitària
Assignatura Crèdits
22721 - Gestió dels Serveis Infermers 3
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 9
CFGS Tècnic Superior en Higiene Bucodental
Assignatura Crèdits
22704 - Educació i Promoció de la Salut 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
Assignatura Crèdits
22700 - Anatomia 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic
Assignatura Crèdits
22703 - Bioquímica i Nutrició 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Salut Ambiental
Assignatura Crèdits
22704 - Educació i Promoció de la Salut 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 12

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic