Grau d'Infermeria

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Grau d'Infermeria a extingir.
Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2022-23
Memòria

La Infermeria contribueix a protegir i millorar la salut, la seguretat i el benestar de la població, prevenir la malaltia i les seves conseqüències i afavorir la sostenibilitat del sistema sanitari. Els/les infermers/es són experts/es a proporcionar cures per satisfer les necessitats de salut de les persones, les famílies i els grups socials en les diferents etapes del cicle vital i en situacions derivades de problemes de salut; a identificar les seves capacitats i a establir mètodes d'ajuda per compensar les seves limitacions, guiar-los, donar-los suport, ensenyar-los i promoure un entorn favorable al seu desenvolupament.

El títol d'infermer/a que habilita per a l'exercici d'activitats regulades a Espanya s'ajusta a les següents normes reguladores de l'exercici professional:

En aquest sentit, la Llei d'ordenació de les professions sanitàries (2003) apunta que correspon als titulats i titulades en Infermeria la direcció, avaluació i prestació de les cures d'infermeria orientades a la promoció, el manteniment i la recuperació de la salut, així com a la prevenció de malalties i discapacitats. El perfil professional del/a infermer/a generalista respon a un compromís social de promoure, millorar o restablir la salut de la població, gestionant recursos tecnològics,científics i humans amb la finalitat de liderar, prescriure i dispensar cures de qualitat, dirigits a usuaris/as, famílies i comunitat.
El/la futur/a professional ha d'estar capacitat/a per treballar en els diferents àmbits socials i institucions de salut, en contextos locals, nacionals i internacionals, duent a terme amb responsabilitat les múltiples dimensions inherents al seu rol. Per desenvolupar eficaçment el seu paper, la seva formació haurà de basar-se en els següents pilars:

 1. Conjugar en les seves decisions i actuacions els coneixements dels avanços científics, tecnològics i biomèdics de l'atenció a la salut, respectant sempre els principis ètics en la seva aplicació.
 2. Adquirir les competències per reconèixer i exercir el seu paper de forma autònoma i com a integrant d'equips interdisciplinaris que assegurin la resolució eficaç i de qualitat dels problemes de salut de la població.
 3. Comprendre la complexitat i diversitat de l'ésser humà, tenint en compte la diferència com a aspecte consubstancial a les persones que viuen i es desenvolupen en diferents contextos polítics, socials i culturals. El/la infermer/a entendrà que els determinants de salut modulen la demanda de cures i la forma de proporcionar-los.
 4. Desenvolupar un punt de vista crític i creatiu que li orienti per a una pràctica i recerca de qualitat.

 

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   90   6   78   6 240

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Anatomia*
Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut*
Bases Històriques i Professionals de la Infermeria*
Bioquímica i Nutrició*
Determinants Socials de la Salut*

Segon semestre

Fisiologia Humana*
Ètica i Legislació Sanitària*
Comunicació i Salut*
Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut*
Metodologia de les Cures d’Infermeria
Alimentació i Dietoteràpia

Segon curs

Primer semestre

Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
Farmacologia*
Infermeria de l’Adult I
Infermeria de l’Adult II
Educació i Promoció de la Salut

Segon semestre

Infermeria en la Persona Gran
Infermeria de l’Adult III
Infermeria de l’Adult IV
Pràctiques Clíniques I

Tercer curs

Primer semestre

Infermeria, Atenció Primària i Salut Global
Fonts d'informació en Ciències de la Salut
Salut Sexual i Reproductiva
Infermeria en la Infància, l’Adolescècia i la Família
Pràctiques Clíniques II

Segon semestre

Infermeria Psiquiàtrica i de la Salut Mental
Infermeria de l’Adult V
Infermeria de l’Adult VI
Bases Metodològiques de la Investigació
Pràctiques Clíniques III

Quart curs

Anual

Treball de Fi de Grau d'Infermeria

Primer semestre

Pràctiques Clíniques IV
Pràctiques Clíniques V
Gestió dels Serveis Infermers
Cures Pal·liatives
Optatives

 

* Formació bàsica

Segon semestre

Pràctiques Clíniques VI
Pràctiques Clíniques VII

 

  Competències

Competències generals

 • CG1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • CG2. Capacitat d’organització i planificació.
 • CG3. Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.
 • CG4. Coneixement de la llengua anglesa: capacitat per a, a un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa.
 • CG5. Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CG6. Capacitat de gestió de la informació.
 • CG7. Capacitat per identificar problemes i prendre decisions basades en els resultats de recerca per resoldre’ls de manera autònoma.
 • CG8. Habilitat per treballar en un context internacional.
 • CG9. Capacitat per desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals per tal de liderar grups d'usuaris i membres de l'equip, per organitzar i planificar projectes.
 • CG10. Raonament crític.
 • CG11. Compromís ètic.
 • CG12. Aprenentatge autònom.
 • CG13. Adaptació a noves situacions.

Competències específiques

 • CE1. Capacitat d'aplicar els principis teòrics i metodològics de la infermeria adquirits a la pràctica professional, atenent a criteris de qualitat en qualsevol etapa del cicle vital i tenint en compte la diversitat i multiculturalitat.
 • CE2. Estudiar el funcionamient, desenvolupament i interaccions de la persona, grups o comunitat, en el context social i sanitari.
 • CE3. Capacitat per valorar, analitzar, planificar i avaluar les situacions de salut susceptibles de cures d’infermeria en l’individu, en la família i en la comunitat a fi de desenvolupar projectes d’educació, prevenció de la malaltia i promoció de la salut.
 • CE4. Capacitat per proporcionar cures d’infermeria individualitzades que incloguin totes les dimensions de la persona i la seva família (biològica, psicosocial, espiritual i cultural), sense jutjar, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el secret professional.
 • CE5. Capacitat per a educar, guiar, facilitar i recolzar als pacients, cuidadors i famílies per a fomentar el seu benestar, confort, seguretat i independència i promoure el dret de participació, informació, responsabilitat i presa de decisions de les persones ateses, en el seu procés de salut-malaltia.
 • CE6. Capacitat per conduir amb habilitat activitats d’educació sanitària, promoció de la salut i prevenció de malalties en totes les etapes del cicle vital, amb l’objectiu de portar a terme mesures d’impuls d’estils de vida saludables.
 • CE7. Capacitat de comunicar-se eficaçment amb els/les usuaris/àries, familiars, grups socials i membres de l’equip
 • CE8. Capacitat per treballar de manera cooperativa amb els propis companys i en equips interdisciplinars en els diferents àmbits d'atenció.
 • CE9. Capacitat per seguir els principis ètics i deontològics, així com les responsabilitats legals en la realització de la professió.
 • CE10. Conèixer els principis de finançament sociosanitaris per prioritzar i gestionar eficientment el temps i els recursos mentre s’assoleixen els estàndards de qualitat.
 • CE11. Capacitat de reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la seva competència professional, amb especial importància l’aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements, tècniques i a la motivació per la qualitat
 • CE12. Capacitat per utilitzar i aplicar en la pràctica clínica els coneixements científics, tecnològics i tècnics que afavoreixin la continuïtat i la complementarietat de les cures d’infermeria.
 • CE13. Tenir capacitat innovadora i de divulgació de les troballes científiques en l’àmbit de la salut.
 • CE14. Conèixer i comprendre les ciències bàsiques: biològiques, socials i psicològiques, així com la seva aplicació en les ciències de la salut.