Grau d'Educació Infantil

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Per a l'admissió als graus d'Educació Infantil i Educació Primària i al doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària tindran preferència els aptes a la prova d'aptitud personal (PAP_EDU).

Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2013-14
Memòria

El títol de grau d'Educació Infantil és un dels títols de grau prevists pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre, Capítol III, art. 12.9, com a títol que habilita per a l'exercici d'una activitat professional regulada a Espanya. Les condicions a què s'ha d'adequar les estableixen la Resolució de 17 de desembre de 2007 de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació i l'Ordre ECI 3854/2007, de 27 de desembre, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de mestre d'educació infantil.

El principal objectiu dels estudis és capacitar per a la professió de mestre d'educació infantil, treballant l'adquisició d'una sèrie competències de les quals destacam les següents:

 • Competències personals-relacionalsque inclouen, entre altres, lacapacitat per fomentar la convivència i la resolució pacífica de conflictes. Assolir estratègies per al treball col·laboratiu desenvolupant actituds de respecte a la pluralitat de perspectives i el respecte a la diversitat. Desenvolupar una actitud compromesa amb la professió. La capacitat per promoure valors educatius en defensa de la igualtat entre gèneres i foment de la cultura de la pau.
 • Competències academicodisciplinàriescom per exemple, lacapacitat per analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació. Analitzar i desenvolupar els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'educació infantil. Conèixer el desenvolupament evolutiu i les necessitats dels nins en la primera infància.
 • Competències professionalsrelacionades amb la capacitat per abordar l'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües, així com també la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa. La capacitat de creació, interpretació i apreciació de les arts i les tecnologies associades com a instruments de comunicació no verbal. La capacitat per dissenyar, organitzar i avaluar contextos d'aprenentatge atenent la diversitat dels infants, la igualtat de gènere, i el respecte als drets humans. La capacitat per reflexionar i investigar sobre la pràctica educativa amb la finalitat de millorar la tasca docent i promoure projectes innovadors.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  102   72   12   48   6 240

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Bases Didàctiques i Disseny Curricular*
Desenvolupament Cognitiu i Lingüístic en la Primera Infància*
Pensament i Contextos Educatius Contemporanis*
Llengua Catalana i la seva Didàctica*
Fonaments de l’Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica

Segon semestre

Organització i Gestió Educatives*
Sociologia, Convivència i Educació*
La Llengua a l’Aula d’Infantil: del Plaer de la Lectura al Joc
de l’Escriptura
Models Educatius en la Primera Infància*
Optatives

Segon curs

Primer semestre

Educació Inclusiva*
Observació i Documentació*
Psicologia de l’Educació*
Educació Artística i Estètica. Fonaments de l’Art Plàstic i Visual
Estratègies d’Intervenció Educativa en la Primera Infància I*

Segon semestre

Desenvolupament i Educació Socioemocional en la
Primera Infància*
Habilitats Lingüístiques per a l’Educació Infantil
L’Educació Corporal i Musical del Mestre
Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància*
La Representació Escènica a l’Escola Infantil

Tercer curs

Primer semestre

Estratègies d’Intervenció Educativa en la Primera Infància II*
Coneixement del Medi Natural i la seva Didàctica
Trastorns del Desenvolupament*
El Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
Optatives

Segon semestre

Pràcticum I (0-3)
Reflexió i Innovació Educativa

Quart curs

Primer semestre

Mitjans i Recursos Tecn. en el Procés*
d’Ensenyament - Aprenentatge en la Primera Infància
Literatura Universal Catalana per a l’Educació Infantil
Llengua Espanyola: Estratègies per a la Comunicació*
Projectes Artístics en la Primera Infància
Família i Escola

 

* Formació básica

Segon semestre

Pràcticum II (3-6)
Treball de Fi de Grau

  Competències

Competències bàsiques

 • CB1: Que els estudiants hagin demostrat que posseeixen i comprenen coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, malgrat que té el suport en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • CB2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d’una manera professional i que tinguin les competències que se solen demostrar a través de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi.
 • CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment, dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.
 • CB4: Que els estudiantes puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat como no especialitzat.
 • CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un grau d’autonomia alt.  

Competències generals

 • CG1: Conèixer els objectius, els continguts curriculars i els criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • CG2: Promoure i facilitar els aprenentatges a la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions: cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • CG3: Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin les necessitats educatives singulars dels estudiants, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CG4: Fomentar la convivència a l'aula i fora,, i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber-ne reflexionar.
 • CG5: Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte pels altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors a la primera infància.
 • CG6: Conèixer l'evolució del llenguatge a la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d’aprenentatge de les llengües en contextos multiculturals i multilingües i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l’ús de diferents tècniques dexpressió.
 • CG7: Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió a la primera infància.
 • CG8: conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i els desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 • CG9: Conèixer l’organització de les escoles d’educació infantil i la diversitat d’accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • CG10: Actuar com a orientador de pares i mares en relació amb l’educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
 • CG11: Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la feina docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l als estudiants.
 • CG12: Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis en educació infantil i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.

Competències específiques

 • CE1: Crear i mantenir llaços de comunicació amb les famílies per incidir eficaçment en el procés educatiu.
 • CE2: Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l’educació familiar.
 • CE3: Promoure i col·laborar en accions dins i fora de l’escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres institucions amb incidència en la formació ciutadana.
 • CE4: Analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.
 • CE5: Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, els estils de vida i l'educació en el context familiar.
 • CE6: Comprendre que la dinàmica diària en educació infantil és canviant segons cada estudiant, grup i situació i saber ser flexible en l'exercici de la funció docent.
 • CE7: Valorar la importància de l'estabilitat i la regularitat a l'entorn escolar, els horaris i els estats d'ànim del professorat com a factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels estudiants.
 • CE8: Saber treballar en equip amb altres professionals de dins i fora del centre en l'atenció a cada estudiant, així com en la planificació de les seqüències d'aprenentatge i en l'organització de les situacions de treball a l'aula i a l'espai de joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i del període 3-6.
 • CE9: Atendre les necessitats dels estudiants i transmetre seguretat, tranquil·litat i afecte.
 • CE10: Situar l'escola bressol en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i internacional.
 • CE11: Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació infantil.
 • CE12: Valorar la importància del treball en equip.
 • CE13: Participar en l'elaboració i el seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.
 • CE14: Conèixer la legislació que regula les escoles bressol i la seva organització.
 • CE15: Valorar la relació personal amb cada estudiant i la família com a factor de qualitat de l'educació.
 • CE16: Comprendre els processos educatius i d’aprenentatge en el període 0-6, en el context familiar, social i escolar.
 • CE17: Conèixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infància en els períodes 0-3 i 3-6.
 • CE18: Conèixer els primers fonaments d'atenció.
 • CE19: Reconèixer la identitat de l'etapa i les seves característiques cognitives, psicomotores, comunicatives, socials, afectives.
 • CE20: Saber promoure l'adquisició d'hàbits entorn de l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'observació, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i límits, el joc simbòlic i heurístic.
 • CE21: Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l’esforç individual.
 • CE22: Identificar dificultats d’aprenentatge, disfuncions cognitives i les relacionades amb l’atenció.
 • CE23: Saber informar altres professionals especialistes per abordar la col·laboració del centre i del mestre en l’atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.
 • CE24: Adquirir recursos per afavorir la integració educativa d’estudiants amb dificultats.
 • CE25: Comprendre que l'observació sistemàtica és un instrument bàsic per reflexionar sobre la pràctica i la realitat, així com contribuir a la innovació i a la millora en educació infantil.
 • CE26: Dominar les tècniques d’observació i registre.
 • CE27: Abordar anàlisis de camp mitjançant metodologia observacional utilitzant tecnologies de la informació, documentació i audiovisuals.
 • CE28: Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar un informe de conclusions.
 • CE29: Conèixer els principis bàsics d’un desenvolupament i comportament saludables.
 • CE30: Identificar trastorns en el son, alimentació, desenvolupament psicomotor, atenció i percepció auditiva i visual.
 • CE31: Col·laborar amb els professionals especialitzats per solucionar aquests trastorns.
 • CE32: Detectar mancances afectives, alimentàries i de benestar que pertorbin el desenvolupament físic i psíquic adequat dels estudiants.
 • CE33: Conèixer el currículum de llengua i lectoescriptura d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i el desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • CE34: Afavorir les capacitats de parla i escriptura.
 • CE35: Conèixer i dominar tècniques d’expressió oral i escrita.
 • CE36: Conèixer la tradició oral i el folklore.
 • CE37: Comprendre el pas de l'oralitat a l'escriptura i conèixer els diferents registres i els usos de la llengua.
 • CE38: Conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i el seu ensenyament.
 • CE39: Afrontar situacions d’aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • CE40: Reconèixer i valorar l’ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.
 • CE41: Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l'animació a la lectura i l'escriptura.
 • CE42: Adquirir formació literària i especialment conèixer la literatura infantil.
 • CE43: Ser capaç de fomentar una primera aproximació a una llengua estrangera.
 • CE44: Conèixer els fonaments científics, matemàtics i tecnològics del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i el desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • CE45: Conèixer estratègies didàctiques per desenvolupar representacions numèriques i nocions espacials, geomètriques i de desenvolupament lògic.
 • CE46: Comprendre les matemàtiques com a coneixement sociocultural.
 • CE47: conèixer la metodologia científica i promoure el pensament científic i l’experimentació.
 • CE48: Adquirir coneixements sobre l’evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història.
 • CE49: Conèixer els moments més excel·lents de la història de les ciències i les tècniques i la seua transcendència.
 • CE50: Elaborar propostes didàctiques en relació amb la interacció ciència, tècnica, societat i desenvolupament sostenible.
 • CE51: Promoure l’interès i el respecte pel medi natural, social i cultural a través de projectes didàctics adequats.
 • CE52: Fomentar experiències d’iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CE53: Conèixer els fonaments musicals, plàstics i d’expressió corporal del currículum d’aquesta etapa, així com les teories sobre l’adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • CE54: Conèixer i fer servir cançons per promoure l’educació auditiva, rítmica i vocal.
 • CE55: Saber fer servir el joc com a recurs didàctic, i dissenyar activitats d’aprenentatge basades en principis lúdics.
 • CE56: Elaborar propostes didàctiques que fomentin la percepció i l’expressió musical, les habilitats motrius, el dibuix i la creativitat.
 • CE57: Analitzar els llenguatges audiovisuals i les implicacions educatives.
 • CE58: Promoure la sensibilitat relativa a l’expressió plàstica i a la creació artística.
 • CE59: Adquirir un coneixement pràctic de l’aula i de la seva gestió.
 • CE60: Conèixer i aplicar els processos d’interacció i comunicació a l’aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima que faciliti l’aprenentatge i la convivència.
 • CE61: Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d’ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries.
 • CE62: Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l’aula i del centre.
 • CE63: Participar en l’activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • CE64: Participar en les propostes de millora en els diversos àmbits d’actuació que es puguin establir en un centre.
 • CE65: Regular els processos d’interacció i comunicació en grups d’estudiants de 0-3 anys i de 3-6 anys.
 • CE66: Conèixer formes de col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa i de l’entorn social.

Competència transversal

 • CT1: Comprendre que qualsevol activitat professional ha de fer-se des del respecte als drets humans fonamentals, la promoció de la igualtat entre dones i homes, el principi d’accessibilitat universal i disseny per a totes les persones i la protecció mediambiental i d’acord amb els valors propis d’una cultura de pau i valors democràtics.