Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme

312 crèdits - Facultat de Turisme

  Els estudiants de la doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme podran obtenir el Recorregut Curricular Internacional al Suplement Europeu al Títol. Més informació a la pàgina web de la Facultat de Turisme.
Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2015-16

Les Facultats d’Economia i Empresa i de Turisme, tenen la intenció d’oferir la doble titulació de Administració d’Empreses i Turisme, amb l’objectiu que el seu alumnat tingui la possibilitat d’obtenir els dos títols de graduat/ada en un període de temps raonable.

Les sinèrgies d’ambdues titulacions s’han posat de manifest els darrers anys, on cada vegada més alumnes graduats en un del dos graus cursen l’altre grau. Les taules de reconeixement existents entre els dos graus, han permès dissenyar una oferta formativa que suposa un atractiu per l’alumnat dins l’oferta de la nostra institució. En aquest sentit, la UIB ha de vetllar perquè aquest alumnat assoleixi les competències pròpies de cadascuna de les dues titulacions. Aquesta oferta formativa no suposa un títol o pla d’estudis nou, per tant, no és susceptible d’avaluació tècnica per part d’una agència externa o de verificació per part del Consell d’Universitats. Més bé, es tracta d’una organització interna de la institució per donar facilitats a l’alumnat per tal d’obtenir dos títols independents.

La UIB ha dissenyat un itinerari curricular estructurat en 5 cursos, a raó d’ entre 60 i 66 crèdits per curs, amb un total de 306 crèdits. Per dur a terme aquesta iniciativa es crearia un grup independent de 45 alumnes amb uns criteris d’admissió basats en l’excel•lència del seu expedient acadèmic. D’aquesta forma es donaria resposta a una demanda cada vegada més amplia d’alumnes que sol•liciten l’admissió a un dels dos graus en primera i segona opció. Una demanda que degut a l’aplicació dels números clausus, actualment no es pot satisfer completament.

D’altra banda, la proposta està en línia en les demandes del món professional de les nostres illes, format en gran mesura per empreses i institucions turístiques i en línia amb l’ impuls al turisme sostenible i a la internacionalització que la nostra Universitat inclou a les seves línies estratègiques. D’aquesta forma és pretén que la doble titulació tingui caràcter de multilingüe, amb especial atenció a l’ idioma anglès, en que s’impartiran determinades assignatures.

Recorregut Curricular Internacional

S'ofereix la possibilitat d'aconseguir el certificat acreditatiu del Recorregut Curricular Internacional als alumnes que compleixin els requisits següents:

 1. Un mínim de 30 crèdits d'assignatures superades en anglès en el Grau (sense tenir en compte les assignatures pròpies d'ensenyament d'aquesta llengua).
 2. Satisfer almenys un dels següents requisits:
  1. Estada d'un any en una universitat estudiant en una llengua estrangera havent superat 48 crèdits.
  2. Estada d'un semestre en una universitat estudiant en una llengua estrangera havent superat 24 crèdits i superar altres 24 crèdits addicionals de matèries en anglès en el Grau.
 3. Realització del Pràcticum amb utilització prioritària d'una llengua estrangera (18 crèdits) o 18 crèdits addicionals d'assignatures cursades en anglès en el Grau.
 4. Realització del treball fi de grau en anglès (6 crèdits)

En el Suplement Europeu al Títol , s'ha d'indicar si l'alumnat ha cursat el Recorregut i en qualsevol cas sempre apareixerà el nombre de crèdits i les assignatures cursades en anglès, així com les estades a l'estranger.

< Més informació >

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  66   198   12   18   18 312

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Entorn Econòmic*
Introducció als Mercats i Operacions Financeres*
Matemàtiques*
Introducció al Turisme*
Geografia del Turisme*

Segon semestre

Dret Públic del Turisme*
Introducció a l’Empresa*
Anglès I*
Gestió de Patrimoni Cultural*
Anàlisi de Dades Econòmiques*
Recursos Territorials*

 

Segon curs

Primer semestre

Economia Financera
Comptabilitat Financera I
Econometria  
Operacions i Processos d’Empreses Turístiques  
Anglès II  
Francès I o Alemany I**

Segon semestre

Disseny de les Organitzacions
Inversió i Finançament Empresarial
Francès II o Alemany II**
Comptabilitat Financera II
Anàlisi Microeconòmica del Turisme

 

Tercer curs

Primer semestre

Comptabilitat de Costs
Màrqueting Turístic I
Gestió del Risc Empresarial
Règim Fiscal
Anglès III
Francès III o Alemany III**

Segon semestre

Economia Industrial
Dret de Societats
Economia Espanyola i Mundial
Contractació Turística
Gestió de la Qualitat i Atenció al Client

Quart curs

Primer semestre

Comptabilitat Financera i de Societats
Estratègia Empresarial
Història Econòmica de l'Empresa
Macroeconomia
Màrqueting Turístic II

Segon semestre

Intermediació Turística
Direcció Financera
Anàlisi i Auditoria Comptable
Investigació Comercial i Comportament del Consumidor
Economia Ambiental en Espais Turístics

Cinquè curs

Primer semestre

Pràcticum
Treball de Fi de Grau d'Empresa
Treball de Fi de Grau de Turisme
Crèdits Optatius

Segon semestre

Pràcticum
Treball de Fi de Grau d'Empresa
Treball de Fi de Grau de Turisme
Crèdits Optatius

* Formació básica
** L ́alumne ha de triar un dels dos idiomes

  Competències

Competències generals

 1. Capacitat per treballar en equip.
 2. Capacitat d’adaptació a noves situacions.
 3. Capacitat per comunicar-se en anglès.
 4. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 5. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 6. Haver desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per poder emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Competències específiques

 1. Adquirir i comprendre coneixements de l’àrea d’estudi de l’administració i la direcció d’empreses, especialment a l’àmbit turístic a partir de la base de l’educació secundària general, a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda de l’administració i la direcció d’empreses.
 2. Saber aplicar els coneixements d’administració i direcció d’empreses i del turisme al seu treball o vocació d’una manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments i la resolució de problemes.
  1. Analitzar una empresa en el seu entorn emprant diversos instruments tècnics.
   1. Ser capaç d’aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i recerca comercial a l’anàlisi de l’empresa en el seu entorn.
   2. Especialment a partir dels estats comptables, analitzar una empresa en el seu entorn emprant diversos instruments tècnics.
   3. Saber utilitzar diversos instruments tècnics d’anàlisi financera i assimilar coneixements sobre el funcionament dels mercats financers nacionals i internacionals per ser capaç d’analitzar una empresa en el seu entorn.
   4. Saber utilitzar diversos instruments tècnics d’anàlisi d’operacions i assimilar les principals teories de l’organització per ser capaç d’analitzar una empresa en el seu entorn.
   5. Conèixer les eines d’anàlisi estratègica més habituals en l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   6. Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d’anàlisi econòmica per a l’estudi de l’empresa i el seu entorn.
   7. A partir de dades d’interès economicoempresarial, ser capaç d’aplicar les eines estadístiques i economètriques adequades per a l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   8. Conèixer en un nivell bàsic els elements de l’ordenament jurídic que permetin incloure aquesta dimensió en l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   9. Consolidar els coneixements matemàtics bàsics per poder comprendre i treballar amb les tècniques i eines d’anàlisi desenvolupades en les diferents matèries.
  2. Integrar-se a qualsevol àrea funcional (comercial, administració, estratègica, financera) d’una empresa, especialment a l’àmbit turístic i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
  3. Preparar la presa de decisions (comercials, administratives, financeres, estratègiques, operatives) en empreses i organitzacions, especialment en l’àmbit turístic.
  4. Coneixement de la llengua anglesa i d’altes llengües, que garanteixi la comprensió, l’expressió i l’aplicació de la terminologia específica relacionada amb el turisme.
  5. Adquirir una visió integral del fenòmen turístic i entendre les relacions entre els distints susbistemes i disciplines que l'integren.
  6. Reconèixer les formes en què l’organització social i territorial de les societats influeixen en les modalitats turístiques, les formes de desenvolupament de les estacions turístiques i els impactes que l’activitat turística provoca sobre el medi natural i humà dels territoris en els quals es desenvolupa.
  7. Poder conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el món turístic entesos com a sistema dins d’una àmplia gamma d’escales espacials.
  8. Demostrar un coneixement global de les diferents formes que prenen els espais turístics a nivell mundial , així com tenir la capacitat per a analitzar els diferents factors que intervenen en la seva configuració.
  9. Adquirir una consciència crítica de la importància dels processos econòmics, les relacions empresarials, les polítiques de mercat i l’evolució econòmica mundial que influeixen en gran manera en els fluxos turístics.
  10. Aplicar les principals tecnologies dedicades a l’estudi de les relacions que s’estableixen entre el medi físic i l’humà en les diferents activitats turístiques, particularment les destinades a avaluar l’impacte ambiental d’aquestes activitats, les seves conseqüències sobre el paisatge i la transmissió de continguts científics, de manera que en facilitin l’aplicació en els entorns acadèmics i professionals.
  11. Conèixer i aplicar els conceptes, els mètodes i els instruments que permeten la gestió responsable dels recursos naturals, la protecció del medi ambient i l’ús sostenible del territori de manera compatible amb la satisfacció responsable de les necessitats creixents de recursos de la població autòctona i els turistes.
  12. Demostrar el domini d’una àmplia gamma d’estratègies analítiques i d’observació desenvolupades a partir dels mètodes habituals de recerca aportats per les diferents branques científiques al llarg de l’etapa acadèmica i la concreció en la feina corresponent.