Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica

366 crèdits - Escola Politècnica Superior

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica a extingir.

Perfil d'ingrés

El doble grau de Matemàtiques i Telemàtica està indicat per als estudiants que hagin triat al batxillerat la matèria Matemàtiques II i que desenvolupin les capacitats següents:

  1. Anàlisi i reflexió
  2. Raonament abstracte i resolució de problemes
  3. Comunicació verbal i escrita
  4. Capacitat de treball en grup
  5. Capacitat d’iniciativa
  6. Capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
  7. Constància

A més a més és important remarcar que, donat que aquest doble grau concentra les capacitats i coneixements de cada un dels graus per separat, es recomanable una notable formació de batxillerat i capacitat de treball individual.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2023-24: 7

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2023-24:

Matèria de batxiller Paràmetre
Física 0,2
Matemàtiques II 0,2
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GMT3

Atès que es tracta d’una doble titulació, no hi ha una Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits (CRiTC) única, sinó dues: la CRiTC del grau d’Enginyeria Telemàtica i la CRiTC del grau de Matemàtiques. Als apartats corresponents d’aquestes titulacions es poden consultar els membres d’aquestes comissions.

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. La via d'assoliment d'aquest coneixement consisteix en aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic