Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Perfil d'ingrés

Per accedir al grau de Matemàtiques es recomana haver cursat el batxillerat i, en particular, l’assignatura Matemàtiques II. Les característiques idònies per cursar amb èxit aquest grau són:

  1. Tenir ganes d’aprendre i capacitat d’esforç i constància.
  2. Tenir curiositat per entendre el perquè de les coses.
  3. Apreciar la precisió i el rigor en la formulació de les idees i els problemes.
  4. No tenir por del pensament abstracte.
  5. Tenir gust per les matemàtiques.

És convenient que l'estudiant que vulgui cursar aquests estudis entengui que les matemàtiques no són (només) els càlculs amb nombres i funcions que estan avesats a fer a secundària, sinó que van més enllà, anant a cercar les regles essencials i l'estructura que hi ha a sota a través del procés d'abstracció, governat per la precisió i la lògica en els raonaments. Tot això tenint en compte que les matemàtiques no són únicament un fi en si mateixes, sinó que tenen multitud d'aplicacions.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2022-23: 45

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2022-23:

Matèria de batxiller Paràmetre
Física 0,2
Matemàtiques II 0,2
Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GMA2

3r vocal
Padilla Salom, Ana María
4t vocal
Delicado Moll, Rosa Maria

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau de Matemàtiques a Mallorca

Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica (Pla 2018)
Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica (Pla 2018) Grau de Matemàtiques a Mallorca
20309 - Introducció a la Geometria
20309 - Introducció a la Geometria
20311 - Àlgebra Lineal II
20311 - Àlgebra Lineal II
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables
20313 - Topologia
20313 - Topologia
20315 - Àlgebra Abstracta I
20315 - Àlgebra Abstracta I
20316 - Mètodes Numèrics I
20316 - Mètodes Numèrics I
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables
20318 - Geometria Afí i Mètrica
20318 - Geometria Afí i Mètrica
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries
20322 - Geometria Diferencial
20322 - Geometria Diferencial
20324 - Àlgebra Abstracta II
20324 - Àlgebra Abstracta II
20327 - Equacions en Derivades Parcials
20327 - Equacions en Derivades Parcials
20328 - Funcions de Variable Complexa
20328 - Funcions de Variable Complexa
20329 - Introducció a l'Optimització
20329 - Introducció a l'Optimització
20331 - Geometria i Topologia de Varietats
20331 - Geometria i Topologia de Varietats
20332 - Mètodes Numèrics II
20332 - Mètodes Numèrics II
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques
20395 - English for Engineering
20395 - English for Engineering
20570 - Anàlisi Matemàtica I
20570 - Anàlisi Matemàtica I
20571 - Àlgebra Lineal I
20571 - Àlgebra Lineal I
20572 - Fonaments de Matemàtiques
20572 - Fonaments de Matemàtiques
20574 - Anàlisi Matemàtica II
20574 - Anàlisi Matemàtica II
20575 - Matemàtica Discreta
20575 - Matemàtica Discreta
20577 - Anàlisi Matemàtica III
20577 - Anàlisi Matemàtica III
20579 - Probabilitat
20579 - Probabilitat
20580 - Algorísmia
20580 - Algorísmia
20581 - Estadística
20581 - Estadística
20582 - Anàlisi de Dades
20582 - Anàlisi de Dades
21752 - Fonaments de Física
21752 - Fonaments de Física
21756 - Introducció a l'Electrònica
21756 - Introducció a l'Electrònica
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
22353 - Computadors i Sistemes Operatius
20573 - Laboratori de Software i Problemes I
22354 - Programació Avançada
20576 - Laboratori de Software i Problemes II
22393 - Programació - Informàtica I
20592 - Programació - Informàtica I
22356 - Senyals i Sistemes
20578 - Models Matemàtics de la Tecnologia
22360 - Propagació, Emissors i Receptors
20583 - Models Matemàtics de la Física
22371 - Projectes
20333 - Història de les Matemàtiques

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. La via d'assoliment d'aquest coneixement consisteix en aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic