Grau d'Història de l'Art

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2014-15
Memòria

El grau d'Història de l'Art proporciona coneixements sobre el desenvolupament de l'activitat artística i la seva contribució a la història de la cultura al llarg del temps i en l'actualitat, sobre els processos de creació i recepció de l'obra d'art, com també sobre la conservació, gestió i difusió del patrimoni historicoartístic.

A través d'una formació generalista que asseguri l'adquisició de conceptes fonamentals, i també d'una formació pràctica que permeti assolir habilitats i competències necessàries -reunir i interpretar dades rellevants de l'àrea d'estudi, manejar les fonts instrumentals i les tecnologies de la informació, fer anàlisis integrals de l'obra d'art, fer tasques bàsiques d'inventari i catalogació, comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa, etc.-, capacita per a la pràctica professional en els diferents camps, funcions i activitats propis de l'historiador de l'art, i prepara els estudiants que després del grau vulguin realitzar un període de formació especialitzada.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   -   6 240

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Cultura Visual: Temes i Símbols en la Història de l’Art*
Iniciació a la Història de l’Art I: Antic i Medieval*
La Idea d’Europa a través de la Història*
Introducció als Estudis Literaris*
Tècniques d’Expressió Oral i Escrita*

Segon semestre

Lectura i Anàlisi de l’Art i l’Arquitectura*
Iniciació a la Història de l’Art II: Modern i Contemporani*
Massmedia i Llenguatges Audiovisuals*
La Filosofia en el Món Actual*
Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en
Llengua Anglesa*

Segon curs

Primer semestre

Orígens de l’Art i Pròxim Orient
Art Clàssic: Grècia i Roma
Art i Arquitectura Popular
Història del Cinema
Conceptes, Desenvolupament i Característiques
del Patrimoni Cultural

Segon semestre

L’Art de l’Antiguitat Tardana del Segle IV-X
Art Medieval I (1000-1250)
Museologia i Museografia
Fonts per a la Història de l’Art
Història de les Idees Estètiques I

Tercer curs

Primer semestre

Art Medieval II (1200-1500)
Art del Renaixement
Art Barroc
Història de les Idees Estètiques II
Optativa 1

Segon semestre

Art del Segle XIX
Història de l’Urbanisme
Art del Segle XX fins a 1945
Coneixements Crítics, Teòrics i Metodològics de la Història
de l’Art
Optativa 2

Quart curs

Primer semestre

Art Antic i Medieval a les Illes Balears
Arts Decoratives i Industrials
Història de la Fotografia
Art des de 1945
Art Modern a Espanya

 

* Formació básica

Segon semestre

Art Modern i Contemporani a les Illes Balears
Treball de Fi de Grau d’Història de l’Art
Optativa 3
Optativa 4
Optativa 5

 

  Competències

Competències bàsiques

 1. Demostrar que es tenen i es comprenen els coneixements en l’àrea de la història de l’art a partir de la base de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat, a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda en l’estudi de la història de l’art.
 2. Saber aplicar els coneixements d’història de l’art a la feina o vocació d’una manera professional i tenir les competències que se solen demostrar per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments, i la resolució de problemes dins de l’àrea d’estudi.
 3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de l’àrea d’estudi, per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d’índole social, científica o ètica.
 4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 6. Conèixer la llengua anglesa: capacitat per comprendre, parlar i escriure aquest idioma amb un nivell mitjà

Competències específiques

 1. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Consciència crítica de les coordenades espai i temps (diacronia i sincronia) i dels límits i les interrelacions geogràfiques i culturals de la història de l’art.
 2. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Visió diacrònica general de la història de l’art universal.
 3. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials.
 4. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Coneixements particulars i optatius de la història de l’art.
 5. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Coneixement de les diferents metodologies d’aproximació a la història de l’art i de la seva contingència històrica (historiografia de l’art).
 6. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, arts decoratives i sumptuàries), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història. Teoria i pensament estètic.
 7. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Coneixement de les principals fonts literàries i documentals de la història de l’art.
 8. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Coneixements bàsics d’iconografia, com a clau per a la interpretació de les imatges.
 9. Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, cerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesi, processos crítics de síntesi, formulació ordenada de conclusions.
 10. Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixement sobre la història i les problemàtiques actuals de la conservació, criteris de restauració i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
 11. Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixements bàsics de museologia i museografia.
 12. Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixements sobre documentació, composició de materials i tècniques constructives dels béns artístics mobles i immobles.
 13. Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixements en gestió de col·leccions d’art: inventari, documentació, catalogació, exposicions i difusió d’art.
 14. Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixements instrumentals aplicats a la història de l’art: capacitats bàsiques per interpretar i utilitzar gràfics, dibuix, fotografia, imatge en moviment, informàtica i materials de l’obra d’art.