Arts Escèniques

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de la PBAU

L’examen consta de tres parts o exercicis: a), b), c).

La part a) és comuna. A les parts b) i c) cal triar una opció d’entre dues presentades, A o B. A la part c), una vegada elegida l’opció A o B, s’ha de desenvolupar un dels dos temes proposats.

Part a)
Anàlisi dels elements escènics d’un vídeo proposat representatiu de les arts escèniques, que es visualitzarà tres vegades.

Part b)
Desenvolupament, per escrit, de la dramatització i l’escenificació d’un text narratiu, situació o tema d’entre dues opcions proposades.

Part c)
Desenvolupament d’un dels dos temes proposats sobre les arts escèniques i el seu context històric.

Criteris generals d'avaluació

Comuns per a les tres parts:

Es valorarà la correcció lingüística, l’ús adequat de terminologia específica, l’ordre, la concreció i la claredat expositiva.

Específics

Part a). L’anàlisi ha d’incloure els aspectes següents:

 • Introducció: identificació raonada del tipus d’art escènica.
 • Contextualització: explicació dels elements que intervenen en el procés comunicatiu.
 • Materialització escènica: descripció i anàlisi dels intèrprets/personatges, moviments/desplaçaments, espai escènic, il·luminació, decorat/atrezzo, so, efectes especials, vestuari/maquillatge.

Part b). Es valorarà la presència en la redacció de:

 • Text principal i secundari (intervencions i acotacions).
 • Elements principals de la materialització escènica: personatges, desplaçaments/moviments, espai escènic, il·luminació, maquillatge/vestuari, decorat/atrezzo, efectes especials, so.
 • Creativitat.

Part c). En el desenvolupament del tema es valoraran:

 • L’adequació, la cohesió i la coherència del text.
 • El contingut exposat.
Criteris de qualificació
 • Part a): 4,5 punts
 • Part b): 4 punts
 • Part c): 1,5 punts

Informació addicional de la matèria

Els annexos I, II i III recullen les aportacions i els acords presos en les reunions dutes a terme entre l'equip de professorat dels centres docents que imparteixen la matèria d’Arts Escèniques a batxillerat i la professora especialista designada per la Universitat.

Professor designat per la universitat

 • Margalida Pons Amengual
  • Contacte: ponsamengualmargalida@gmail.com

suport