Arts Escèniques

Cita prèvia


Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de la PBAU
 • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.
 • La prova contindrà una part pràctica.
 • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o entre les dues opcions en cas contrari.

Cada opció constarà de tres exercicis.

 • Comuns per a les dues opcions:
  • El primer exercici consistirà en l'anàlisi dels elements escènics d'un vídeo representatiu de les arts escèniques. Es visualitzarà tres vegades.
  • El segon exercici consistirà en el desenvolupament per escrit de la dramatització i l'escenificació d'un text narratiu, tema o situació proposat.
 • En cadascuna de les opcions:
  • El tercer exercici de cada opció consistirà en el desenvolupament d'un tema sobre les arts escèniques i el seu context històric, dels dos proposats per a cadascuna de les opcions.

Especificacions

 • Per fer l'exercici a) l'estudiant ha d'extraure els elements característics principals dels diferents elements escènics.
 • Per fer l'exercici b) l'estudiant ha de redactar la posada en escena d'un fragment, tema o situació, tenint en compte els elements principals escènics.
 • Per fer l'exercici c) l'estudiant ha de desenvolupar el tema tenint en compte tots els apartats de l'enunciat i els elements més característics.
 • Les concrecions dels blocs assenyalats es poden trobar directament a l’Ordre ministerial esmentada, a l'annex I, a l'apartat Artes, Artes Escénicas. 2º Bachillerato, Matriz de especificaciones.

Criteris generals d'avaluació

 1. A la part de l'anàlisi de la visualització escènica o part a) només es valorarà la correcció en l'ús del llenguatge i la terminologia utilitzada, com també l'ordre i estructuració de l'exposició i els trets principals de l'escenificació.
 2. De manera específica a la part b) l'alumne tractarà cadascun dels elements escènics principals.
 3. A la part c) l'estudiant ha de cenyir-se a un guió i contestar ordenadament de la manera més precisa.

Per a les parts b) i c), hom tindrà en compte el nivell de coneixements, la qualitat d'aquests, l'aplicació terminològica, la capacitat d'elaboració, d'exposició i la capacitat de síntesi.

Quant a això, no es valoraran altres inclusions temàtiques que no es demanin expressament.

Criteris generals de qualificació

 • Per a la part a) la precisió de valoració serà de 4,5 punts.
 • Per a la part b) la precisió de valoració serà de 4 punts.
 • Per a la part c) la precisió de valoració serà d’1,5 punts.

Informació addicional de la matèria

Cadascun d'aquests exercicis pot disposar d'informació addicional, que correspondrà a les aportacions i els acords extrets de les reunions que es duen a terme entre l'equip de professors dels centres docents que imparteixen aquesta via de batxillerat i el professor especialista d'universitat de la matèria.

Professor designat per la universitat

Sr. Joan Ramírez Mesas
Intitut d'Ensenyaments a distància a les Illes Balears (EDIB)
Correu electrònic: jramirez@iedib.net

suport