Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina

Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2016-17
Memòria

Els estudis de Medicina de la UIB tenen com a finalitat formar professionals altament qualificats en matèria sanitària, amb capacitat de donar resposta de manera eficient als problemes de salut i les malalties, a través de decisions formulades amb esperit crític i en condicions en general d’incertesa que demanaran una formació al llarg de tota la vida. El metge graduat per la UIB ha de ser un professional amb coneixements científics i habilitats suficients per mantenir la salut de les persones i per recuperar-la en els casos en què es vegi afectada o complicada. L’atenció assistencial, tant en l'àmbit públic com en el privat, així com la docència, la investigació i la gestió són les àrees en què el metge pot desenvolupar en un futur la seva professió.

Pràctiques acadèmicas externes

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  78   207   15   54   6 360

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Bioquímica i Biologia Molecular I*
Física Mèdica*
Introducció a la Investigació en Salut i Bioesta- dística* Introducció i Història de la Medicina
Biologia Cel·lular*
Documentació i Recursos Informàtics

Segon semestre

Bioquímica i Biologia Molecular II*
Fisiologia General*
Histologia General
Gestió Clínica
English for Health and Behavioural Sciences
Anatomia i Embriologia: General i Aparell Locomotor*

Segon curs

Primer semestre

Fisiologia: Aparells i Sistemes I*
Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes I*
Ètica Mèdica
Histologia: Aparells i Sistemes
Genètica Humana

Segon semestre

Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes II*
Comunicació i Salut
Psicologia Mèdica*
Microbiologia
Fisiologia: Aparells i Sistemes II*

Tercer curs

Primer semestre

Patologia General I
Bases de la Cirurgia
Diagnòstic per Imatge
Anatomia Patològica
Farmacologia General
Immunologia

Segon semestre

Patologia General II
Oftalmologia
Otorinolaringologia
Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Locomotor
Bioquímica Clínica

Quart curs

Primer semestre

Patologia Medicoquirúrgica: Sistema Cardiovascular
Patologia Medicoquirúrgica: Sistema Respiratori
Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Digestiu
Obstetrícia i Ginecologia
Optatives

Segon semestre

Patologies Infeccioses
Dermatologia
Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Urinari
Patologia Medicoquirúrgica: Sistema Nerviós
Endocrinologia, Nutrició i Dietoteràpia
Optatives

Cinquè curs

Primer semestre

Medicina Familiar i Comunitària
Pediatria
Hematologia
Psiquiatria
Anestèsia i Reanimació. Urgències i Emergències
Optatives

Segon semestre

Medicina Legal i Toxicologia
Medicina Preventiva i Salut Pública. Epidemiologia
Geriatria
Cures Pal·liatives
Farmacologia Clínica
Oncologia i Radioteràpia
Optatives

Sisè curs

Anual

Pràctica Clínica: Pediatria
Pràctica Clínica: Obstetrícia i Ginecologia
Pràctica Clínica: Psiquiatria
Pràctica Clínica: Cirurgia i les seves Especialitats
Pràctica Clínica: Medicina Interna i les seves Especialitats
Pràctica Clínica: Medicina Familiar i Comunitària

 

* Formació básica

Segon semestre

Treball de fi de grau

 

 

  Competències

Competències generals

A. Valors professionals, actituds i comportaments ètics

 • A1. Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, incloent els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • A2. Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, amb especial atenció al secret professional
 • A3. Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació
 • A4. Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seves creences i cultura
 • A5. Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant especial importància a l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat
 • A6. Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip

B. Fonaments científics de la medicina

 • B7. Comprendre i reconèixer l'estructura i la funció normal del cos humà, als nivells molecular, cel·lular, tissular, orgànic i de sistemes, en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes
 • B8. Reconèixer les bases de la conducta humana normal i les seves alteracions
 • B9. Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i la funció del cos humà
 • B10. Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • B11. Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment sobre l'individu i el seu entorn social
 • B12. Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible

C. Habilitats clíniques

 • C13. Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • C14. Realitzar un examen físic i una valoració mental
 • C15. Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada
 • C16. Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata
 • C17. Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
 • C18. Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal
 • C19. Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • C20. Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i altres recursos del sistema sanitari

D. Habilitats de comunicació

 • D21. Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afligeixen el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • D22. Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de forma comprensible a tercers
 • D23. Comunicar-se de manera efectiva, empàtica i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals

E. Salut pública i sistemes de salut

 • E25. Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els dependents del sexe i estils de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • E26. Assumir el seu paper en les accions de prevenció i protecció davant malalties, lesions o accidents i manteniment i promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari
 • E27. Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
 • E28. Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
 • E29. Conèixer les organitzacions nacionals i internacionals de salut i els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut
 • E30. Conèixer el Sistema Nacional de Salut i de legislació sanitària

F. Maneig de la informació

 • F31. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • F32. Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació
 • F33. Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per fer-ne una posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades

G. Anàlisi crítica i investigació

 • G34. Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca
 • G35. Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i el maneig de les malalties
 • G36. Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • G37. Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora

H. Anglès

 • H38. Comprendre, parlar, llegir i escriure la llengua anglesa a un nivell equivalent al B2 establert al Marc europeu comú de referència (MECR)

Competències específiques

CM1. Morfologia, Estructura i Funció del Cos Humà

 • CM1-1. Conèixer l'estructura i la funció cel·lular
 • CM1-2. Conèixer les biomolècules, el metabolisme i la regulació i integració metabòlica
 • CM1-3. Conèixer els principis bàsics de la nutrició humana
 • CM1-4. Conèixer la comunicació cel·lular i la constitució i el funcionament de les membranes excitables
 • CM1-5. Conèixer el cicle cel·lular i la diferenciació i proliferació cel·lular
 • CM1-6. Conèixer la informació, l'expressió i la regulació gènica. Conèixer els mecanismes de l'herència
 • CM1-7. Conèixer el desenvolupament embrionari i l'organogènesi
 • CM1-8. Conèixer la morfologia, l'estructura i la funció de la pell, la sang, els aparells i sistemes circulatori, digestiu, locomotor, reproductor, excretor i respiratori; sistema endocrí, sistema immunitari i sistema nerviós central i perifèric
 • CM1-9. Conèixer el creixement, maduració i envelliment dels diferents aparells i sistemes
 • CM1-10. Conèixer l'homeòstasi i els mecanismes de l'adaptació a l'entorn
 • CM1-11. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori. Interpretar una analítica normal
 • CM1-12. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i l'estructura de teixits, òrgans i sistemes
 • CM1-13. Determinar i interpretar paràmetres vitals mitjançant proves funcionals
 • CM1-14. Detectar les anomalies més prevalents mitjançant una exploració física bàsica

CM2. Medicina Social, Habilitats de Comunicació i Iniciació a la Investigació

 • CM2-1. Conèixer els fonaments legals de l'exercici de la professió mèdica. Consentiment informat. Confidencialitat
 • CM2-2. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig del dany físic i mental
 • CM2-3. Conèixer les implicacions socials i legals de la mort. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Saber realitzar diagnòstics post mortem. Conèixer i saber aplicar els fonaments de la criminologia mèdica. Ser capaç de redactar documents medicolegals.
 • CM2-4. Conèixer els fonaments de l'ètica mèdica i de la bioètica. Resoldre conflictes ètics. Aplicar els valors professionals d'excel·lència, altruisme, sentit del deure, responsabilitat, integritat i honestedat a l'exercici de la professió. Reconèixer la necessitat de mantenir la competència professional. Saber abordar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i cultura
 • CM2-5. Conèixer els principis i aplicar els mètodes propis de la medicina preventiva i la salut pública. Conèixer els factors de risc i de prevenció de la malaltia. Reconèixer els determinants de salut de la població. Conèixer els indicadors sanitaris. Planificar, programar i avaluar els programes de salut. Identificar factors de prevenció i protecció davant malalties, lesions i accidents. Avaluar la qualitat assistencial i les estratègies de seguretat del pacient
 • CM2-6. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les tecnologies i fonts d'informació clínica i biomèdica, per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar informació clínica, científica i sanitària
 • CM2-7. Conèixer els conceptes bàsics de bioestadística i la seva aplicació a les ciències mèdiques. Ser capaç de dissenyar i realitzar anàlisis estadístiques senzilles utilitzant programes informàtics i interpretar-ne els resultats. Entendre i interpretar les dades estadístiques en la literatura mèdica
 • CM2-8.  Conèixer la història de la salut i la malaltia. Conèixer l'existència i els principis de les medicines alternatives.
 • CM2-9. Usar els sistemes de cerca i recuperació de la informació biomèdica
 • CM2-10. Conèixer i manejar els procediments de documentació clínica
 • CM2-11. Comprendre i interpretar críticament textos científics. Conèixer els principis del mètode científic, la investigació biomèdica i l'assaig clínic
 • CM2-12. Conèixer els principis de la telemedicina
 • CM2-13. Conèixer i manejar els principis de la medicina basada en l'evidència
 • CM2-14. Conèixer els aspectes de la comunicació amb pacients, familiars i el seu entorn social: Models de relació clínica, entrevista, comunicació verbal, no verbal i interferències. Donar males notícies
 • CM2-15. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres de manera comprensible per a pacients, familiars i altres professionals
 • CM2-16. Realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i/o professionals
 • CM2-17. Adquirir habilitats de prevenció dels principals problemes de salut pública, i de promoció de la salut en l'individu i la comunitat

CM3. Formació Clínica Humana

 • CM3-1. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies de la pell i orientar en el maneig d'aquestes patologies
 • CM3-2. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies de la sang i orientar en el maneig d'aquestes patologies
 • CM3-3. Reconèixer l'embaràs i el part normal i patològic, el puerperi i les malalties de transmissió sexual. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies ginecològiques i orientar en el maneig d'aquestes patologies. Conèixer els mètodes de contracepció i fertilització
 • CM3-4. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies oftalmològiques i orientar en el maneig d'aquestes patologies
 • CM3-5. Conèixer les malalties tumorals i el diagnòstic i maneig d'aquestes malalties
 • CM3-6. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies d'oïda, de nas i de gola i orientar en el maneig d'aquestes patologies
 • CM3-7. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies cardiocirculatòries i orientar en el maneig d'aquestes patologies
 • CM3-8. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies de l'aparell digestiu i orientar en el maneig d'aquestes patologies
 • CM3-9. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies nefrourològiques i orientar en el maneig d'aquestes patologies
 • CM3-10. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies de l'aparell locomotor i orientar en el maneig d'aquestes patologies
 • CM3-11. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies de l'aparell respiratori i orientar en el maneig d'aquestes patologies
 • CM3-12. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies del sistema endocrí i orientar en el maneig d'aquestes patologies
 • CM3-13. Conèixer les patologies de la nutrició
 • CM3-14. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies del sistema nerviós central i perifèric i orientar en el maneig d'aquestes patologies
 • CM3-15. Conèixer els principals agents infecciosos i els seus mecanismes d'acció
 • CM3-16. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells i orientar en el maneig d'aquestes patologies
 • CM3-17. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies del sistema immunitari i orientar en el maneig d'aquestes patologies
 • CM3-18. Conèixer les característiques morfofuncionals del nounat, el nen i l'adolescent. Conèixer els processos de creixement. Conèixer les característiques diferencials del nounat prematur. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies pediàtriques i orientar en el maneig d'aquestes patologies. Adquirir les bases de la nutrició infantil
 • CM3-19. Conèixer el diagnòstic i el consell genètic
 • CM3-20. Conèixer el desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i l'adolescència. Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i la conducta
 • CM3-21. Reconèixer i diagnosticar els trastorns psiquiàtrics i orientar en el maneig d'aquests trastorns. Conèixer les principals línies en psicoteràpia. Reconèixer i diagnosticar les principals intoxicacions i orientar en el maneig de les intoxicacions
 • CM3-22. Conèixer la medicina pal·liativa i la seva metodologia de treball
 • CM3-23. Reconèixer les característiques de la patologia prevalent en l'ancià
 • CM3-24. Conèixer la medicina familiar i comunitària. Conèixer l'entorn vital de la persona malalta, i facilitar la promoció de la salut en l'àmbit familiar i comunitari
 • CM3-25. Reconèixer i diagnosticar les situacions de risc vital i orientar en el tractament d'aquestes situacions
 • CM3-26. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, i interpretar-ne el significat
 • CM3-27. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, i interpretar-ne el significat
 • CM3-28. Saber valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats
 • CM3-29. Saber fer l'exploració i el seguiment de l'embaràs
 • CM3-30. Dissenyar i aplicar un pla d'actuació, enfocat a les necessitats del pacient i l'entorn familiar i social, coherent amb els símptomes i signes del pacient
 • CM3-31. Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat
 • CM3-32. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies de la toxicologia clínica i orientar en aquestes patologies
 • CM3-33. Conèixer els principis generals de l'anestèsia i la reanimació.

CM4. Procediments Diagnòstics i Terapèutics

 • CM4-1. Valorar la relació risc/benefici dels procediments diagnòstics i terapèutics
 • CM4-2. Conèixer les indicacions de les proves bioquímiques, hematològiques, immunològiques, microbiològiques, anatomopatològiques i d'imatge
 • CM4-3. Conèixer les característiques dels teixits en les diferents situacions de lesió, adaptació i mort cel·lular
 • CM4-4. Conèixer els mecanismes de la inflamació
 • CM4-5. Conèixer les alteracions del creixement cel·lular
 • CM4-6. Conèixer l'anatomia patològica dels diferents aparells i sistemes
 • CM4-7. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic
 • CM4-8. Conèixer els fonaments de la microbiologia i la parasitologia. Conèixer les principals tècniques de diagnòstic microbiològic i parasitològic i interpretar-ne els resultats
 • CM4-9. Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà
 • CM4-10. Reconèixer una imatge radiològica. Conèixer la semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes
 • CM4-11. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica
 • CM4-12. Valorar les indicacions i contraindicacions dels estudis radiològics
 • CM4-13. Tenir la capacitat d'aplicar els criteris de protecció radiològica en els procediments diagnòstics i terapèutics amb radiacions ionitzants
 • CM4-14. Conèixer els principals grups de fàrmacs, dosis, vies d'administració i farmacocinètica. Conèixer les seves interaccions i efectes adversos. Adquirir coneixements sobre prescripció i farmacovigilància. Conèixer la farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Conèixer els fàrmacs analgèsics, antineoplàsics, antimicrobians i antiinflamatoris
 • CM4-16. Conèixer els principis generals de la nutrició i la dietoteràpia i la seva aplicació en la promoció de la salut, la prevenció i el tractament de malalties
 • CM4-17. Conèixer les indicacions principals de les tècniques electrofisiològiques (ECG, EEG, EMG i altres)
 • CM4-18. Conèixer la fisiopatologia de les ferides (incloent cremades, congelacions i altres tipus de ferides). Conèixer els processos de cicatrització, hemorràgia quirúrgica i profilaxi tromboembòlica
 • CM4-19. Conèixer les indicacions quirúrgiques generals, el risc preoperatori i les complicacions postoperatòries
 • CM4-20. Conèixer les transfusions i els trasplantaments
 • CM4-21. Conèixer els principis i indicacions de la radioteràpia
 • CM4-22. Conèixer els fonaments de la rehabilitació, de la promoció de l'autonomia personal, de l'adaptació funcional a l'entorn, i d'altres procediments físics en la morbiditat, per a la millora de la qualitat de vida
 • CM4-23. Saber com s'ha d'obtenir i processar una mostra biològica per estudiar-la mitjançant els diferents procediments diagnòstics
 • CM4-24. Saber interpretar els resultats de les proves diagnòstiques del laboratori
 • CM4-25. Manejar les tècniques de desinfecció i esterilització
 • CM4-26. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica
 • CM4-27. Saber utilitzar els diversos fàrmacs adequadament
 • CM4-28. Saber com s'ha de realitzar i interpretar un electrocardiograma i un electroencefalograma
 • CM4-29. Redactar correctament receptes mèdiques, adaptades a la situació de cada pacient i als requeriments legals
 • CM4-30. Valorar l'estat nutricional i elaborar una dieta adequada a les diferents circumstàncies
 • CM4-31. Practicar procediments quirúrgics elementals de neteja, hemostàsia i sutura de ferides
 • CM4-32. Conèixer les bases de la variabilitat de les respostes a fàrmacs

CM5. Pràctiques tutelades

 • CM5-1. Pràctiques preprofessionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, als centres de salut, hospitals i altres centres assistencials, que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, així com l'atenció als problemes de salut més prevalents a les àrees de Medicina, Cirurgia, Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria i altres àrees clíniques.

CM6. Formació complementària

 • CM6-1. Conèixer les bases moleculars de les malalties metabòliques, de les malalties neurodegeneratives i l'epidemiologia del càncer.
 • CM6-2. Conèixer les metodologies de determinació i anàlisi del genoma humà, així com les bases genètiques de les malalties.
 • CM6-3. Conèixer la planificació, la programació i l'avaluació dels programes de salut, així com les bases econòmiques dels sistemes sanitaris.
 • CM6-4. Conèixer els trets característics i les diferents manifestacions de la violència de gènere per poder identificar les situacions i circumstàncies en què passa.
 • CM6-5. Conèixer els factors psicològics en el diagnòstic i tractament dels trastorns orgànics.
 • CM6-6. Conèixer els conceptes fonamentals en nutrigenòmica, aliments funcionals i nutrició comunitària.
 • CM6-7. Identificar i explicar les bases cerebrals de les funcions psicològiques i les seves lesions associades.
 • CM6-8. Conèixer els principis i les principals aplicacions de la neuropsicologia.
 • CM6-9. Conèixer els aspectes psicobiològics associats al dolor i les principals intervencions.
 • CM6-10. Conèixer els principals efectes de l'activitat física sobre la salut i sobre determinades malalties i dissenyar programes per a la promoció de la salut.
 • CM6-11. Conèixer els canvis fisiològics i promoure els hàbits saludables durant l'envelliment.
 • CM6-12. Conèixer les tècniques d'intervenció endoscòpiques i les seves aplicacions.
 • CM6-13. Conèixer els principis legals i bioètics aplicats als trasplantaments, la seva problemàtica i la seva resolució.
 • CM6-14. Conèixer els diferents tipus de biomaterials i les seves aplicacions mèdiques.
 • CM6-15. Conèixer els efectes biològics de les radiacions i de les instal·lacions radioactives clíniques.
 • CM6-16. Conèixer la relació entre la salut i la malaltia i els estils de vida.
 • CM6-17. Conèixer els principis bàsics de l'antropologia de la salut.
 • CM6-18. Conèixer els principis de la cooperació al desenvolupament en l'àmbit de la salut en el marc de la medicina humanitària.
 • CM6-19. Conèixer les fases i la publicació i difusió dels resultats de recerca i la seva lectura crítica a l'entorn de la pràctica basada en l'evidència.
 • CM6-20. Conèixer els principis generals de la cirurgia plàstica i reparadora.
 • CM6-21. Conèixer els principis generals de la cirurgia oral i maxil·lofacial.

CM7. Competències transversals

 • CT1. Comprendre que qualsevol activitat professional s'ha de fer des del respecte als drets fonamentals, la promoció de la igualtat entre dones i homes, el principi d'accessibilitat universal i disseny per a tothom i la protecció mediambiental, i d'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.