Grau d'Història

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2009-10
Memòria

El principal objectiu és analitzar el comportament de les societats humanes al llarg de la història i en cadascuna de les etapes establertes científicament (prehistòria, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània). Aquesta anàlisi es durà a terme a partir del principi de multicausalitat i relacionant fenòmens de distinta natura (polítics, econòmics, culturals...).

La planificació de l'ensenyament pretén no sols que l'alumne pugui conèixer l'evolució històrica de les societat, sinó també el distint tractament historiogràfic que ha rebut cada període o fenomen històric que s'estudiï, com també iniciar els alumnes en treballs d'investigació adequats al nivell de grau. A aquest darrer objectiu respon la presència de classes pràctiques i el Treball de Fi de Grau.

Igualment la planificació de l'ensenyament intenta que l'alumne que així ho desitgi pugui aconseguir coneixements i destreses propis no sols d'Història, sinó també en conjunt de les humanitats i particularment de les disciplines que li són més properes (geografia, història de l'art). Per altra banda, el títol està dissenyat perquè els alumnes acabin amb un nivell idoni per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Itineraris

Aquest grau té tres itineraris:

 • Prehistòria i Història Antiga
 • Història Medieval i Història Moderna
 • Història Contemporània

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   -   6 240

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Tècniques d’Expressió Oral i Escrita*
Introducció als Estudis Literaris*
La Idea d’Europa mitjançant la Història*
Cultura Visual: Temes i Símbols en la Història de l’Art*
Introducció a les Comunitats Prehistòriques*

Segon semestre

Societats i Cultures en l’Edat Antiga*
Societats i Cultures en l’Edat Mitjana*
El Món Mediterrani en l’Edat Contemporània*
La Filosofia en el Món Actual*
Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua
Anglesa*

Segon curs

Primer semestre

Prehistòria I
Història de l’Antic Orient
Història Medieval Universal de l’Alta Edat Mitjana
Història Universal de l’Alta
Edat Moderna
Història Contemporània Universal

Segon semestre

Prehistòria II
Història Antiga de Grècia
Història Medieval Universal de la Baixa Edat Mitjana
Història del Segle XVIII
Història del Món Actual

Tercer curs

Primer semestre

Prehistòria de l’Edat de Bronze
Història Antiga de Roma
Història de l’Alta Edat Mitjana d’Espanya
Història Moderna d’Espanya
Història Contemporània d’Espanya fins a 1939

Segon semestre

Prehistòria de l’Edat del Ferro
Història Antiga d’Espanya
Història de la Baixa Edat Mitjana d’Espanya
Història Contemporània d’Espanya des de 1939 fins a
l’Actualitat
Optativa 1

Quart curs

Primer semestre

Arqueologia Prehistòrica
Epigrafia i Numismàtica en el Món Antic
Paleografia i Diplomàtica
Optativa 2
Optativa 3

 

* Formació básica

Segon semestre

Mètodes i Tècniques del Treball Històric (Antic Règim)
Tendències Historiogràfiques en l’Edat Contemporània
(Teories, Fonts i Mètodes)
Treball de Fi de Grau d’Història
Optativa 4
Optativa 5

 

  Competències

Competències bàsiques

 1. Que l’alumnat hagi demostrat posseir i comprendre coneixements en l’àrea d’història que parteix de la base de l’educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda en els estudis d’història.
 2. Que l’alumnat sàpiga aplicar els coneixements d’història a la feina o vocació d’una manera professional i que tingui les competències que se solen demostrar per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments, i la resolució de problemes o qüestions dins de l’àrea de la història.
 3. Que l’alumnat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants dins de l’àrea de la història per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d’índole social, científica o ètica.
 4. Que l’alumnat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions de l’àmbit de la història a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Que l’alumnat hagi desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors en l’àrea d’història amb un alt grau d’autonomia.

Competències generals

 1. Distingir, entendre i ser capaç d’explicar els grans períodes cronològics en què es divideix la història universal (prehistòria, història antiga, història medieval, història moderna i història contemporània), la raó de ser d’aquesta divisió i la seva cronologia, els trets estructurals que caracteritzen cada període així com els aspectes de continuïtat i canvi que hi ha entre cada una de les etapes citades, la immediatament anterior i la immediatament posterior.
 2. Comprendre, utilitzar i ser capaç d’explicar el llenguatge propi de la història, així com l’específic de cada un dels grans períodes en què es divideix.
 3. Ser capaç de comprendre i explicar els comportaments actuals dels grups socials com a fruit, entre altres coses, d’un procés històric, relacionant els comportaments esmentats amb fets, fenòmens, problemes i comportaments –individuals i col·lectius– del passat.
 4. Identificar els trets estructurals i definitoris d’un moment o col·lectiu històrics, analitzant i explicant l’evolució cronològica d’aquests trets.
 5. Ser capaç d’accedir de manera autònoma a noves aportacions en la disciplina històrica (nous corrents historiogràfics, noves metodologies, nova bibliografia…) valorant-les com a fruit d’un enriquidor debat científic i de la necessitat de considerar el procés de formació i d’aprenentatge com una cosa pròpia de tota la vida.

Competències específiques

 1. Llegir i interpretar documents de qualsevol naturalesa que siguin testimoni dels diferents períodes històrics (prehistòria, història antiga, història medieval, història moderna i història contemporània).
 2. Conèixer els diferents corrents historiogràfics i la bibliografia essencial amb relació a cada un dels períodes històrics citats en l’epígraf anterior.
 3. Dominar les tècniques bàsiques per elaborar treballs d’iniciació a la recerca, adequats al nivell de grau, de cada període històric.
 4. Elaborar treballs d’iniciació a la recerca, adequats al nivell de grau, amb tècniques científiques. El treball de final de grau, convenientment tutoritzat, s’ha de dirigir molt especialment a aquest objectiu.
 5. Analitzar la situació de les societats humanes en els diversos períodes històrics, les seves relacions amb àmbits geogràfics diferents al propi, amb el medi ambient i amb els recursos materials al seu abast.
 6. Emprar el criteri de multicausalitat per entendre, analitzar i explicar els fenòmens històrics i els comportaments de les societats.
 7. Relacionar, a l’hora d’analitzar un tema, una etapa o un problema històrics, fenòmens de diferent naturalesa (polítics, econòmics, socials, culturals, religiosos, etc.).
 8. Adoptar una perspectiva d’anàlisi destinada a presentar les conseqüències de tot tipus (polítiques, econòmiques, socials, culturals) dels fenòmens històrics.
 9. Ser capaç d’exposar de manera coherent, a partir dels criteris de multicausalitat i intel·ligibilitat per a persones no iniciades, la naturalesa, el desenvolupament i les conseqüències dels fenòmens històrics.
 10. Analitzar i valorar l’aportació cultural (material i immaterial) de les diverses societats (espanyoles, europees i extraeuropees) de cada etapa històrica.
 11. Comprendre les relacions establertes entre les societats que, des d’àmbits geogràfics i culturals diferents, han compartit un mateix espai temporal.
 12. Valorar de manera crítica les diferents realitats socials actuals i del passat a partir de la consciència de pluriculturalitat, de desenvolupament dels drets humans, dels principis democràtics, de la igualtat entre dones i homes, de la solidaritat, de la protecció del medi ambient i de la cultura de la pau i accessibilitat universal per persones amb discapacitat. Aquesta competència es considera quasi transversal i, per tant, present en els continguts de les matèries que assumeixen aquesta competència.