Convocatòria 2023

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Fase escrita

Calendari d'esdeveniments

- Versió per a imprimir -

Tràmit / Esdeveniment

Data

On

Matrícula de la fase escrita

Del 23 de gener al 3 de febrer de 2023

UIBdigital

Llista provisional d'admesos i exclosos

15 de febrer de 2023

uib.cat/45

Període d'al·legacions

Els dies 16 i 17 de febrer de 2023

uib.cat/45

Llista definitiva d'admesos i exclosos:

Dia 21 de febrer de 2023

uib.cat/45

Data i lloc de la prova

El dia 31 de març de 2023

Campus i Seus universitàries

Distribució d’alumnes per aules

A partir del 23 de març de 2023

uib.cat/45

Resultats provisionals

5 d'abril de 2023 a darrera hora del dia

uib.cat/45

Resultats definitius

Dia 25 d'abril de 2023

 

UIBdigital

Termini reclamació

17, 18 i 19 d'abril de 2023

 

Per correu electrònic: alumnes@uib.cat

Presencialment amb cita prèvia a

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Resultats de les reclamacions

Dia 24 d'abril de 2023

uib.cat/45

Petició de visualització d’exàmens

Del 25 al 26 d'abril de 2023

Per correu electrònic: alumnes@uib.cat

Presencialment amb cita prèvia a

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Matrícula de l’entrevista personal

Del 25 al 27 d’abril de 2023

UIBdigital

Entrevista personal

Pendent de publicar

 

Matrícula de la prova

Format PDF Descarrega les instruccions de matrícula

Terminis

Cost

Més grans de 25

 • Fase general: 55,36 euros

 • Fase específica: 27,68 euros

Més grans de 45

 • Fase escrita: 41.53 euros

Exempcions i bonificacions

Vídeos tutorials

Obtenció de credencials

Tutorial de matrícula

Pagar la matrícula

Per obtenir el rebut de pagament, heu d'anar a l'apartat de "Pagaments de rebuts" d'UIBdigital seguint el següent recorregut:

UIBdigital > Gestions i serveis > Tràmits > Pagament de rebuts > Pendents

Trobareu el rebut que s’ha generat amb l’import corresponent a la vostra matrícula.

En alguns casos, per qüestions tècniques, el rebut no es genera de forma inmediata.
Pot tardar alguns minuts, no més de 24 hores.

imatge

Si ciclau a la icona de la columna "Detall", us sortirà informació sobre aquest rebut.imatge

Pagar el rebut

Per pagar el rebut clicau sobre la icona de la columna "Paga" i accedireu a la pantalla següent:

imatge

Podreu seleccionar la forma de pagament d'entre pagament per finestreta o amb targeta.

Pagament per finestreta

Tal com diu la imatge, és per pagar directament a l’oficina bancària, per caixer automàtic o mitjançant els mecanismes que ofereixen les entitats bancàries. Al document pdf estan indicades les instruccions per fer aquest tipus de pagament.

Amb targeta

Podeu efectuar el pagament telemàticament per targeta.

Exempció de català

Les persones que resideixen a les Illes Balears quan el temps de residència sigui igual o inferior a tres anys poden sol·licitar l'exempció de la prova de Llengua Catalana de les proves d'accés a la Universitat per als més grans de 25/45 anys . No s’inclouen en aquest cas les persones que hagin residit a Catalunya o a la Comunitat Valenciana.

El termini de sol·licitud de l’exempció serà el mateix que el termini d’inscripció a les proves. Els interessats ho han de marcar a l’apartat corresponent a la sol·licitud d’inscripció i han de presentar la documentació justificativa segûent:

 • Certificat històric d’empadronament emès per l’administració competent.
 • Declaració responsable que fa menys de 3 anys que resideix a les Illes Balears, o a Catalunya, o a la Comunitat Valenciana.

Les sol·licituds d’exempció seran resoltes per la Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés a la Universitat de les Illes Balears, que l’ha de dictar i notificar abans del dia 28 de febrer del mateix any.

La manca de resolució en els termini esmentat anteriorment legitima els interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud d’exempció de la prova de la Llengua Catalana a les proves d'accés a la Universitat per als més grans de 25/45 anys.

Les persones declarades exemptes de fer la prova de Llengua Catalana, podran disposar dels enunciats dels exàmens en castellà.

Documentació (document d'identitat i condicions personals)

La documentació que heu de presentar és el document d’identitat i l'acreditativa de les condicions personals que heu indicat a la sol·licitud.

IMPORTANT

Si el document a aportar duu codi de verificació electrònica o està signat digitalment per l'organisme emisor el podeu adjuntar al formulari web, no és necessari presentar-lo presencialment. En cas contrari, heu de lliurar presencialment al Servei d’Alumnes i Títols o a les seus d’Eivissa i Formentera o Menorca, còpia de la documentació que us indicam i presentar l’original per acarar-lo.

A continuació trobareu la informació específica de la documentació a presentar, si escau.

Document d’identitat

Persones de nacionalitat espanyola

Si NO heu donat el consentiment perquè la UIB pugui verificar les dades d'identitat per mitjants telemàtics a la sol·licitud de matrícula, heu de presentar el DNI mitjançant el formulari web que trobareu més endavant.

Persones de nacionalitat estrangera

NIE que pot figurar a diferents documents, com ara: permís de residència, certificat de registre de ciutadà de la Unió, etc... Quan aquests documents no duguin la signatura i fotografia del titular, han d'anar acompanyats del passaport o de la carta d'identitat del seu país.
Heu d’adjuntar aquests documents mitjançant el formulari web.

Mitjançant formulari web

Emplenau el formulari seguint les instruccions següents. En aquest formulari haureu d'adjuntar un fitxer en format PDF del vostre document d'identitat i posar el número de sol·licitud de la matrícula. Si no el recordau, el podeu trobar a l'estat de la sol·licitud a UIBdigital > Gestions i serveis > Sol·licituds > Pendents.

Instruccions per adjuntar el document d'identitat

 • Si el document d’identitat disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full.
 • Heu de convertir el document a PDF.
 • El nom del document ha de ser el número del vostre document d’identitat, incloses les lletres, si escau. Exemples:
  • Si el document és el DNI: DNI_99999999A.pdf
  • Si el document és un Passaport: PAS_9999999.pdf
  • Si el document és un NIE: NIE_X999999999A.pdf

img dni

Condicions personals

Exempcions de preu de matrícula

Si NO heu donat el consentiment perquè la UIB pugui verificar les dades de família nombrosa per mitjants telemàtics a la sol·licitud de matrícula, heu de presentar el títol vigent i còpia presencialment al Servei d'Alumnes i Títols o a les seus d'Eivissa i Formentera o Menorca.

Exempcions i bonificacions de preus públics per a les proves d'accés a la Universitat

Necessitats específiques de suport

Si teniu necessitats específiques de suport per realitzar la prova, haureu de marcar la casella corresponent i lliurar còpia dels informes corresponents presencialment als llocs indicats a l’apartat anterior, i presentar els originals per acarar-los.

Aquests informes són emesos pel Centre Base de la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre.

Exempció de català

Per poder sol·licitar l'exempció de l'exercici de llengua catalana, heu d'acreditar que fa menys de tres anys que viviu en un territori de parla catalana i no teniu cap qualificació prèvia de llengua catalana.

Heu de presentar al Servei d'Alumnes i Títols o a les seus universitàries de Menorca o Eivissa:

 • Un certificat històric d’empadronament emès per l’administració competent.
 • Una declaració responsable que fa menys de 3 anys que residiu a les Illes Balears, o a Catalunya, o a la Comunitat Valenciana.

Al següent apartat trobareu la informació específica sobre l'exempció de català.

Data i lloc de la prova

Més grans de 25. Els dies 31 de març i 1 d'abril de 2023

Més grans de 45. El dia 31 de març de 2023

En el moment oportú es farà pública una distribució d'alumnes per aules. Els alumnes hauran de comprovar el punt d’examen, l’edifici i l’aula que els pertoca. Si un alumne no es troba a la distribució, pot contactar amb el Servei d'Alumnes i Títols a <alumnes@uib.cat>.

És obligatori dur el document d'identitat vigent.

Horari

Distribució d'alumnes per aules

Comprovau a la distribució d'alumnes per aules, el punt d'examen, l'edifici i l'aula que us pertoca a partir del 23 de març. 

Si no us trobau a la distribució, o hi detectau algun error, posau-vos en contacte amb el Servei d’Alumnes i Títols per tal de solucionar la incidència.

Publicació de resultats

Publicació

 • Resultats provisionals
  • 5 d'abril de 2023
 • Resultats definitius
  • Més grans de 25
   • Dia 25 d'abril de 2023
  • Més grans de 45
   • Fase escrita: dia 25 d'abril de 2023

Consulta de notes

Paperetes dels resultats definitius de més grans de 25

 • A partir del 26 d'abril de 2023

S'enviarà un correu electrònic amb la indicació d'un enllaç a UIBdigital per obtenir el document amb codi de verificació electrònica de les qualificacions obtingudes.

En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: alumnes@uib.cat

Reclamacions

Terminis

 • 17, 18 i 19 d'abril de 2023

On

Format PDF Full de reclamacions

Resultats de les reclamacions

Petició de visualització d'exàmens

Com

Només per als exàmens dels quals s'hagi demanat reclamació.

Termini
 • Del 25 al 26 d'abril de 2023
 • Sol·licitud per correu electrònic a:
  • alumnes@uib.cat

 

 

Entrevista personal

Calendari d'esdeveniments

- Versió per a imprimir -

Tràmit / Esdeveniment

Data

On

Matrícula de la fase escrita

Del 23 de gener al 3 de febrer de 2023

UIBdigital

Llista provisional d'admesos i exclosos

15 de febrer de 2023

uib.cat/45

Període d'al·legacions

Els dies 16 i 17 de febrer de 2023

uib.cat/45

Llista definitiva d'admesos i exclosos:

Dia 21 de febrer de 2023

uib.cat/45

Data i lloc de la prova

El dia 31 de març de 2023

Campus i Seus universitàries

Distribució d’alumnes per aules

A partir del 23 de març de 2023

uib.cat/45

Resultats provisionals

5 d'abril de 2023 a darrera hora del dia

uib.cat/45

Resultats definitius

Dia 25 d'abril de 2023

 

UIBdigital

Termini reclamació

17, 18 i 19 d'abril de 2023

 

Per correu electrònic: alumnes@uib.cat

Presencialment amb cita prèvia a

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Resultats de les reclamacions

Dia 24 d'abril de 2023

uib.cat/45

Petició de visualització d’exàmens

Del 25 al 26 d'abril de 2023

Per correu electrònic: alumnes@uib.cat

Presencialment amb cita prèvia a

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Matrícula de l’entrevista personal

Del 25 al 27 d’abril de 2023

UIBdigital

Entrevista personal

Pendent de publicar

 

Matrícula

Termini
 • Del 25 al 27 d’abril de 2023
Com
Cost
 • 46,11 euros

Exempcions i bonificacions

Data de realització

 • Pendent de publicar

 

On

 • Se n'informarà oportunament

Procediment

Els candidats han de consultar l'ordre en què seran entrevistats. Aquesta publicació servirà a tots els efectes de notificació als interessats que es publicarà en aquest apartat.

A l'entrevista és obligatori presentar el document d'identitat vigent.

 

Recomanacions per realitzar les proves d'accés per a més grans de 25 i de 45 anys

suport