Convocatòria

Cita prèvia


Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Avís
Tot el procés i el calendari poden estar subjectes a modificacions a causa de la situació sanitària.
Si es produeixen canvis en relació amb les proves d'accés, els publicarem en aquesta pàgina web.

- Instruccions que han de seguir els candidats per fer les proves -

Fase escrita

Calendari d'esdeveniments

Tràmit / Esdeveniment

Data

On

Matrícula

Del 19 de gener al 3 de febrer de 2022

UIBDigital

Llista provisional d'admesos i exclosos

15 de febrer de 2022

www.uib.cat/45

Període d'al·legacions

Els dies 16 i 17 de febrer de 2022

www.uib.cat/45

Llista definitiva d'admesos i exclosos:

Dia 21 de febrer de 2022

www.uib.cat/45

Data i lloc de la prova

El dia 1 d'abril de 2022

Campus i Seus universitaries

Distribució d’alumnes per aules

A partir del 24 de març de 2022

www.uib.cat/45

Resultats provisionals

Pendent de publicar

www.uib.cat/45

Resultats definitius

Pendent de publicar

 

UIBdigital

Termini reclamació

Pendent de publicar

 

Per correu electrònic: alumnes@uib.cat

Presencialment amb cita prèvia a

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Resultats de les reclamacions

Pendent de publicar

www.uib.cat/45

Petició de visualització d’exàmens

Pendent de publicar

Per correu electrònic: alumnes@uib.cat

Presencialment amb cita prèvia a

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Matrícula de l’entrevista personal

Pendent de publicar

UIBdigital

Entrevista personal

Pendent de publicar

 

 

Matrícula de la prova

Terminis

 • Matrícula: del 19 de gener al 3 de febrer de 2022
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: 15 de febrer de 2022
 • Període d'al·legacions: els dies 16 i 17 de febrer de 2022
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: 21 de febrer de 2022

Cost

Més grans de 25

 • Fase general: 55,36 euros
 • Fase específica: 27,68 euros

Més grans de 45

 • Fase escrita: 41.53 euros

Exempcions i bonificacions

Intruccions de matrícula

Obtenció de credencials

Tutorial de matrícula

 

Pagament de rebut

En alguns casos, el rebut no apareix de manera immediata. Pot tardar alguns minuts.

Format PDF Descarrega les instruccions de matrícula

Exempció de català

Les persones que resideixen a les Illes Balears quan el temps de residència sigui igual o inferior a tres anys poden sol·licitar l'exempció de la prova de Llengua Catalana de les proves d'accés a la Universitat per als més grans de 25/45 anys . No s’inclouen en aquest cas les persones que hagin residit a Catalunya o a la Comunitat Valenciana.

El termini de sol·licitud de l’exempció serà el mateix que el termini d’inscripció a les proves. Els interessats ho han de marcar a l’apartat corresponent a la sol·licitud d’inscripció i han de presentar la documentació justificativa segûent:

 • Certificat històric d’empadronament emès per l’administració competent.
 • Declaració responsable que fa menys de 3 anys que resideix a les Illes Balears.

Les sol·licituds d’exempció seran resoltes per la Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés a la Universitat de les Illes Balears, que l’ha de dictar i notificar abans del dia 28 de febrer del mateix any.

La manca de resolució en els termini esmentat anteriorment legitima els interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud d’exempció de la prova de la Llengua Catalana a les proves d'accés a la Universitat per als més grans de 25/45 anys.

Les persones declarades exemptes de fer la prova de Llengua Catalana, podran disposar dels enunciats dels exàmens en castellà.

Documentació (document d'identitat i condicions personals)

La documentació que heu de presentar és el document d’identitat i l'acreditativa de les condicions personals que heu indicat a la sol·licitud.

Document d’identitat

Persones de nacionalitat espanyola

Si NO heu donat el consentiment perquè la UIB pugui verificar les dades d'identitat per mitjants telemàtics a la sol·licitud de matrícula, heu de presentar el DNI mitjançant el formulari web que trobareu més endavant.

Persones de nacionalitat estrangera

NIE que pot figurar a diferents documents, com ara: permís de residència, certificat de registre de ciutadà de la Unió, etc... Quan aquests documents no duguin la signatura i fotografia del titular, han d'anar acompanyats del passaport o de la carta d'identitat del seu país.
Heu d’adjuntar aquests documents mitjançant el formulari web.

Mitjançant formulari web

Emplenau el formulari seguint les instruccions següents. En aquest formulari haureu d'adjuntar un fitxer en format PDF del vostre document d'identitat i posar el número de sol·licitud de la matrícula. Si no el recordau, el podeu trobar a l'estat de la sol·licitud a UIBdigital > Gestions i serveis > Sol·licituds > Pendents.

Instruccions per adjuntar el document d'identitat

 • Si el document d’identitat disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full.
 • Heu de convertir el document a PDF.
 • El nom del document ha de ser el número del vostre document d’identitat, incloses les lletres, si escau. Exemples:
  • Si el document és el DNI: DNI_99999999A.pdf
  • Si el document és un Passaport: PAS_9999999.pdf
  • Si el document és un NIE: NIE_X999999999A.pdf

img dni

Condicions personals

Heu de lliurar presencialment al Servei d’Alumnes i Títols o a les seus d’Eivissa i Formentera o Menorca, còpia de la documentació que us indicam i presentar l’original per acarar-lo.

Exempcions i bonificacions de preus públics per a les proves d'accés a la Universitat

Exempció de català

Per poder sol·licitar l'exempció de l'exercici de llengua catalana, heu d'acreditar que fa menys de tres anys que viviu en un territori de parla catalana i no teniu cap qualificació prèvia de llengua catalana.

Heu de presentar al Servei d'Alumnes i Títols o a les seus universitàries de Menorca o Eivissa:

 • Un certificat històric d’empadronament emès per l’administració competent.
 • Una declaració responsable que fa menys de 3 anys que residiu a les Illes Balears.

Necessitats específiques de suport

Si teniu necessitats específiques de suport per realitzar la prova, haureu de marcar la casella corresponent i lliurar còpia dels informes corresponents presencialment als llocs indicats a l’apartat anterior, i presentar els originals per acarar-los.

Aquests informes són emesos pel Centre Base de la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre.

Data i lloc de la prova

Més grans de 25. Els dies 1 i 2 d'abril de 2022

Més grans de 45. El dia 1 d'abril de 2022

En el moment oportú es farà pública una distribució d'alumnes per aules. Els alumnes hauran de comprovar el punt d’examen, l’edifici i l’aula que els pertoca. Si un alumne no es troba a la distribució, pot contactar amb el Servei d'Alumnes i Títols a <alumnes@uib.cat>.

És obligatori dur el document d'identitat vigent.

Horari

Format PDF Horari

Distribució d'alumnes per aules

Comprovau a la distribució d'alumnes per aules, el punt d'examen, l'edifici i l'aula que us pertoca a partir del 24 de març.

Si no us trobau a la distribució, o hi detectau algun error, posau-vos en contacte amb el Servei d’Alumnes i Títols per tal de solucionar la incidència.

Publicació de resultats

Publicació

 • Resultats provisionals
  • Pendent de publicar
 • Resultats definitius
  • Més grans de 25
   • Pendent de publicar
  • Més grans de 45
   • Fase escrita: Pendent de publicar

Consulta de notes

 • Més grans de 25
 • Més grans de 45

Paperetes dels resultats definitius de més grans de 25

Pendent de publicar

S'enviarà un correu electrònic amb la indicació d'un enllaç a UIBdigital per obtenir el document amb codi de verificació electrònica de les qualificacions obtingudes.

En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: alumnes@uib.cat

Reclamacions

Terminis

 • Pendent de publicar

On

Format PDF Full de reclamacions

Resultats de les reclamacions

 • Pendent de publicar
 • Consulta de notes
  • Més grans de 25
  • Més grans de 45

Petició de visualització d'exàmens

Com

Només per als exàmens dels quals s'hagi demanat reclamació. Queden excloses les següents matèries: Alemany, Biologia, Economia, Filosofia, Física, Història de l'Art i Llengua Catalana.

Termini
 • Pendent de publicar
 • Sol·licitud per correu electrònic a:
  • alumnes@uib.cat
 

Entrevista personal

Calendari d'esdeveniments

Tràmit / Esdeveniment

Data

On

Matrícula

Del 19 de gener al 3 de febrer de 2022

UIBDigital

Llista provisional d'admesos i exclosos

15 de febrer de 2022

www.uib.cat/45

Període d'al·legacions

Els dies 16 i 17 de febrer de 2022

www.uib.cat/45

Llista definitiva d'admesos i exclosos:

Dia 21 de febrer de 2022

www.uib.cat/45

Data i lloc de la prova

El dia 1 d'abril de 2022

Campus i Seus universitaries

Distribució d’alumnes per aules

A partir del 24 de març de 2022

www.uib.cat/45

Resultats provisionals

Pendent de publicar

www.uib.cat/45

Resultats definitius

Pendent de publicar

 

UIBdigital

Termini reclamació

Pendent de publicar

 

Per correu electrònic: alumnes@uib.cat

Presencialment amb cita prèvia a

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Resultats de les reclamacions

Pendent de publicar

www.uib.cat/45

Petició de visualització d’exàmens

Pendent de publicar

Per correu electrònic: alumnes@uib.cat

Presencialment amb cita prèvia a

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Matrícula de l’entrevista personal

Pendent de publicar

UIBdigital

Entrevista personal

Pendent de publicar

 

 

Matrícula

Termini
 • Pendent de publicar
Com
 • La sol·licitud es farà per Uibdigital
Cost
 • 46.11 euros

Exempcions i bonificacions

Data de realització

 • Pendent de publicar

 

On

 • Se n'informarà oportunament

Procediment

Els candidats han de consultar l'ordre en què seran entrevistats. Aquesta publicació servirà a tots els efectes de notificació als interessats que es publicarà en aquest apartat.

A l'entrevista és obligatori presentar el document d'identitat vigent.

 

Recomanacions per realitzar les proves d'accés per a més grans de 25 i de 45 anys

suport