Informació general de la prova

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Requisits

 • Tenir 45 anys o complir-los dins l'any natural en què es fa la prova.
 • No estar en possessió de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.

Queden exclosos de poder fer la prova:

 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys a partir de l'any 2003
 • Títol de batxiller amb prova d'accés a la Universitat
 • Tècnics superiors de formació professional
 • Tècnics esportius superiors
 • Tècnics superiors d'Arts Plàstiques i Disseny
 • Títol universitari
 • Títol de batxiller homologat
 • Títols, diplomes o estudis homologats declarats equivalents
 • Títol universitari estranger homologat que doni accés a la universitat

 

Estructura de la prova

Fase escrita

Té com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament i d'expressió escrita.

La prova comprèn tres exercicis referits als àmbits següents:

Entrevista personal

Una vegada superada la prova d'accés, la persona interessada ha de realitzar una entrevista personal com a condició necessària per a l'admissió en els ensenyaments de la seva elecció, d'acord amb les disposicions que estableixi la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta entrevista valora el grau de maduresa i idoneïtat respecte als estudis universitaris a què l'aspirant vol accedir, i determina si el candidat posseeix uns coneixements mínims que li possibilitin seguir amb èxit els estudis.

Convocatòria i repetició de la prova

La prova d'accés es convoquen una vegada a l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Convocatòries per millorar la qualificació

Les persones que, després de superar la prova d'accés i obtenir l'aptitud a l'entrevista personal, es matriculin a la Universitat de les Illes Balears no perden el dret de presentar-se a convocatòries posteriors de la prova per millorar- ne la qualificació.

Per a la millora de la qualificació de la prova en convocatòries successives, la persona interessada ha de presentar-se a tots els exercicis de què consta aquesta prova i, si escau, realitzar una nova entrevista personal.

S'ha de tenir en consideració la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui superior a l'anterior.

Vigència de la prova

La superació de la fase escrita i de la fase d'entrevista personal no caduca i es pot millorar la qualificació de cada fase en altres convocatòries. Si es presenta per millorar nota de la fase escrita només es tindrà en compte la qualificació més alta.

Qualificació de la prova

Cada un dels exercicis es valorarà de 0 a 10 punts.

La qualificació de la prova ha de ser la mitjana aritmètica dels exercicis que la componen, sempre i quan la qualificació de cada un dels exercicis sigui igual o superior a 4 punts.

Per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts

Superada la prova, s'ha de fer una entrevista personal, en la qual s'ha d'obtenir l'apte.

 

Reclamacions

Els aspirants que no estiguin d'acord amb les qualificacions de la prova podran presentar reclamació. Han d'emplenar un full de sol·licitud dirigit al Rector d'aquesta universitat en què es raonin els motius de la reclamació.

Lloc de presentació: Servei d'Alumnes, seus universitàries a Menorca i a Eivissa-Formentera.

En un termini màxim de quinze dies comptadors a partir del dia següent a la finalització del termini per presentar reclamacions, la comissió organitzadora de les proves d'accés resoldrà i farà públics els resultats de les reclamacions al Servei d'Alumnes, a les seus de Menorca i Eivissa-Formentera i per consulta personalitzada a la pàgina web de la Universitat

Normes generals per a la realització de la prova

No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.

Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els candidats que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. Es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. El candidat ha d'enganxar amb cura etiquetes amb el codi de barres en els requadres corresponents dels fulls que lliuri a cada examen.

Per els exercicis que no s'hagin de respondre als mateixos fulls d'enunciats els candidats disposaran d'un sol quadern d'examen.

Els estudiants han de portar sempre el seu DNI, NIE o passaport per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves.

Llengües per a la realització dels exercicis

Els enunciats dels exercicis corresponents a llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera es presentaran exclusivament en la llengua a què corresponen, i s'han de respondre necessàriament en la mateixa llengua en què estan escrits els enunciats.

Pel que fa als enunciats de la resta dels exercicis, aquests es poden presentar escrits exclusivament en llengua catalana, tot i que se n'ha de preparar una versió traduïda al castellà per a les persones declarades exemptes de realitzar l'exercici de llengua catalana.

Es pot concedir l'exempció de l'exercici de llengua catalana a aquelles persones que acreditin que fa menys de tres anys que viuen en un territori de parla catalana i no tinguin cap qualificació prèvia de llengua catalana. Els interessats han de fer una sol·licitud i l'han de presentar acompanyada d'un volant personal d'empadronament de l'ajuntament corresponent.

Per respondre els exercicis es pot utilitzar indistintament i per lliure elecció qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tret en els exercicis de llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera.

Persones amb discapacitat o necessitats especials

Per a les persones que justifiquin degudament que presenten alguna discapacitat, la Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés de la Universitat de les Illes Balears amb la col·laboració de l' Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears , establirà les mesures oportunes perquè aquestes persones puguin realitzar els exercicis de la prova d'accés en les condicions adequades a la seva situació.

S'han de presentar en el moment de la inscripció adreçats a la comissió organitzadora, els informes corresponents del Centre Base de la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre.

Així mateix la comissió organitzadora de les Proves d'Accés de la UIB establirà les mesures necessàries per atendre les situacions d'incapacitat sobrevinguda de les persones inscrites a la prova d'accés, les quals han de notificar el seu cas, al més aviat possible, al Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat.

Admissió als estudis universitaris oficials de grau

S’ha de consultar la informació sobre preinscripció universitària i matrícula.

 

suport