Convocatòria 2024

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Matrícula de la prova

Format PDF Descarrega les instruccions de matrícula

Terminis

 • Matrícula: del 22 de gener al 6 de febrer de 2024
 • Llista provisional d'admesos i exclosos
 • Període d'al·legacions: els dies 19, 20 i 21 de febrer de 2024
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos

Cost

Més grans de 25

 • Fase general: 55,36 euros

 • Fase específica: 27,68 euros

Més grans de 45

 • Fase escrita: 41.53 euros

Exempcions i bonificacions

Vídeos tutorials

Obtenció de credencials

Tutorial de matrícula

Pagar la matrícula

Per obtenir el rebut de pagament, heu d'anar a l'apartat de "Pagaments de rebuts" d'UIBdigital seguint el següent recorregut:

UIBdigital > Gestions i serveis > Tràmits > Pagament de rebuts > Pendents

Trobareu el rebut que s’ha generat amb l’import corresponent a la vostra matrícula.

En alguns casos, per qüestions tècniques, el rebut no es genera de forma inmediata.
Pot tardar alguns minuts, no més de 24 hores.

imatge

Si ciclau a la icona de la columna "Detall", us sortirà informació sobre aquest rebut.imatge

Pagar el rebut

Per pagar el rebut clicau sobre la icona de la columna "Paga" i accedireu a la pantalla següent:

imatge

Podreu seleccionar la forma de pagament d'entre pagament per finestreta o amb targeta.

Pagament per finestreta

Tal com diu la imatge, és per pagar directament a l’oficina bancària, per caixer automàtic o mitjançant els mecanismes que ofereixen les entitats bancàries. Al document pdf estan indicades les instruccions per fer aquest tipus de pagament.

Amb targeta

Podeu efectuar el pagament telemàticament per targeta.

Documentació (document d'identitat i condicions personals)

La documentació que heu de presentar és el document d’identitat i l'acreditativa de les condicions personals que heu indicat a la sol·licitud.

IMPORTANT

Si el document a aportar duu codi de verificació electrònica o està signat digitalment per l'organisme emisor el podeu adjuntar al formulari web, no és necessari presentar-lo presencialment. En cas contrari, heu de lliurar presencialment al Servei d’Alumnes i Títols o a les seus d’Eivissa i Formentera o Menorca, còpia de la documentació que us indicam i presentar l’original per acarar-lo.

A continuació trobareu la informació específica de la documentació a presentar, si escau.

Document d’identitat

Persones de nacionalitat espanyola

Si NO heu donat el consentiment perquè la UIB pugui verificar les dades d'identitat per mitjants telemàtics a la sol·licitud de matrícula, heu de presentar el DNI mitjançant el formulari web que trobareu més endavant.

Persones de nacionalitat estrangera

NIE que pot figurar a diferents documents, com ara: permís de residència, certificat de registre de ciutadà de la Unió, etc... Quan aquests documents no duguin la signatura i fotografia del titular, han d'anar acompanyats del passaport o de la carta d'identitat del seu país.
Heu d’adjuntar aquests documents mitjançant el formulari web.

Mitjançant formulari web

Emplenau el formulari seguint les instruccions següents. En aquest formulari haureu d'adjuntar un fitxer en format PDF del vostre document d'identitat i posar el número de sol·licitud de la matrícula. Si no el recordau, el podeu trobar a l'estat de la sol·licitud a UIBdigital > Gestions i serveis > Sol·licituds > Pendents.

Instruccions per adjuntar el document d'identitat

 • Si el document d’identitat disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full.
 • Heu de convertir el document a PDF.
 • El nom del document ha de ser el número del vostre document d’identitat, incloses les lletres, si escau. Exemples:
  • Si el document és el DNI: DNI_99999999A.pdf
  • Si el document és un Passaport: PAS_9999999.pdf
  • Si el document és un NIE: NIE_X999999999A.pdf

img dni

Condicions personals

Exempcions de preu de matrícula

Si NO heu donat el consentiment perquè la UIB pugui verificar les dades de família nombrosa per mitjants telemàtics a la sol·licitud de matrícula, heu de presentar el títol vigent i còpia presencialment al Servei d'Alumnes i Títols o a les seus d'Eivissa i Formentera o Menorca.

Exempcions i bonificacions de preus públics per a les proves d'accés a la Universitat

Necessitats específiques de suport

Si teniu necessitats específiques de suport per realitzar la prova, haureu de marcar la casella corresponent i lliurar originals i còpia per acarar-los dels informes corresponents, presencialment al Servei d’Alumnes i Títols o a les seus d’Eivissa i Formentera o Menorca. Si el document a aportar duu codi de verificació electrònica o està signat digitalment per l'organisme emisor el podeu adjuntar al formulari web, no és necessari presentar-lo presencialment. 

Aquests informes són emesos pel Centre Base de la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre.

Exempció de català

Per poder sol·licitar l'exempció de l'exercici de llengua catalana, heu d'acreditar que fa menys de tres anys que viviu en un territori de parla catalana i no teniu cap qualificació prèvia de llengua catalana.

Heu de presentar al Servei d’Alumnes i Títols o a les seus d’Eivissa i Formentera o Menorca:

 • Un certificat històric d’empadronament emès per l’administració competent.
 • Una declaració responsable que fa menys de 3 anys que residiu a les Illes Balears, o a Catalunya, o a la Comunitat Valenciana.

Si el document a aportar duu codi de verificació electrònica o està signat digitalment per l'organisme emisor el podeu adjuntar al formulari web, no és necessari presentar-lo presencialment. 

Al següent apartat trobareu la informació específica sobre l'exempció de català.

Exempció de català

Les persones que resideixen a les Illes Balears quan el temps de residència sigui igual o inferior a tres anys poden sol·licitar l'exempció de la prova de Llengua Catalana de les proves d'accés a la Universitat per als més grans de 25/45 anys . No s’inclouen en aquest cas les persones que hagin residit a Catalunya o a la Comunitat Valenciana.

El termini de sol·licitud de l’exempció serà el mateix que el termini d’inscripció a les proves. Els interessats ho han de marcar a l’apartat corresponent a la sol·licitud d’inscripció i han de presentar la documentació justificativa segûent:

 • Certificat històric d’empadronament emès per l’administració competent.
 • Declaració responsable que fa menys de 3 anys que resideix a les Illes Balears, o a Catalunya, o a la Comunitat Valenciana.

Les sol·licituds d’exempció seran resoltes per la Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés a la Universitat de les Illes Balears, que l’ha de dictar i notificar abans del dia 28 de febrer del mateix any.

La manca de resolució en el termini esmentat anteriorment legitima els interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud d’exempció de la prova de la Llengua Catalana a les proves d'accés a la Universitat per als més grans de 25/45 anys.

Les persones declarades exemptes de fer la prova de Llengua Catalana, podran disposar dels enunciats dels exàmens en castellà.

Persones amb discapacitat o necessitats especials

Per a les persones que justifiquin degudament que presenten alguna discapacitat, la Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés de la Universitat de les Illes Balears, amb la col·laboració de l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears, establirà les mesures oportunes perquè aquestes persones puguin realitzar els exercicis de la prova d'accés en les condicions adequades a la seva situació.

Les persones amb discapacitat han de presentar en el moment de la inscripció, adreçats a la comissió organitzadora, els informes corresponents del Centre Base d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència de la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre. Les persones amb necessitats especials associades a altres causes diferents de la discapacitat, han de presentar la documentació que certifiqui quina és la seva situació.

Així mateix la comissió organitzadora de les Proves d'Accés a la UIB establirà les mesures necessàries per atendre les situacions d'incapacitat sobrevinguda de les persones inscrites a la prova d'accés, les quals han de notificar el seu cas, al més aviat possible, al Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat.

Recursos

 

 

suport