Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

22132. Treball de Fi de Grau d'Educació Primària (2022-23)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 29/07/2022

Prerequisits

 • Cal haver superat 150 crèdits del conjunt de les assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives i pràctiques externes
 • Cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'assignatures de formació bàsica

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2017-18 podeu consultar el cercador de guies docents

Treballs de Fi de Grau

 • "Estudi de la presència i usos de la Lectura Fàcil als centres d?_?Educació Primària i Biblioteques de Mallorca".
 • Educación comparada: los sistemas educativos japonés y español.
 • EL TREBALL PER PROJECTES I AMBIENTS A L?_?EDUCACIÓ PRIMÀRIA: EL CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS.
 • Històries Socials, una eina per a la inclusió.
 • Kan ya ma kan... Les rondalles “marroquines”.
 • L'ANGLÈS A LES AULES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
 • La intel·ligència emocional a l'Educació Primària.
 • La musicoterapia como recurso neuroeducativo para la adquisición y mejora de las relaciones interpersonales en alumnos que presentan TDA-H predominante en hiperactividad e impulsividad (de tipo 1).
 • L?_?aprenentatge de la lectoescriptura en petits grups homogenis i suport de metodologia multisensorial amb kinestemas®
 • L?_?APRENENTATGE PER PROJECTES EN L?_?ERA DIGITAL: EL CINEMA COM A RECURS EDUCATIU.
 • L?_?Educació Emocional en les aules ordinàries de primària.
 • Proposta d'intervenció per una educació física més coeducadora
 • Teaching English through poster art.
 • "Activitat física durant les classes d'educació física a l'etapa d'educació primària: és una qüestió de gènere?"
 • "Análisis comparativo entre la metodología tradicional y la metodología lúdica en inglés para la adquisición del vocabulario en Primaria. "
 • "Análisis metodológico de un centro escolar para una atención equitativa e inclusiva, al alumnado con TEA en tiempos de COVID-19."
 • "Aplicació de la Psicologia Positiva envers l'Educació Emocional. Recull d'activitats per a l'Educació Primària"
 • "Efectes aguts dels descansos actius sobre l'atenció selectiva en escolars d'Educació Primària"
 • "El desenvolupament de la creativitat en situacions d'aprenentatge quotidianes a les escoles d'Educació Primària de Menorca".
 • "El model d'autoconstrucció de materials a l'assignatura d'Educació Física com a resposta a les restriccions pel COVID-19"
 • "Els accidents i els primers auxilis en l'Educació Primària"
 • "Estadística i probabilitat: el gran oblidat de les matemàtiques a les aules"
 • "Estratègies didàctiques en els mestres per influenciar en la motivació de l'alumnat en Educació Física"
 • "Guillem Cifre de Colonya i Clara Hammerl. Un itinerari didàctic adreçat a l'alumnat d'Educació Primària"
 • "Head, shoulders, knees & toes", una aproximació a l'ús de la música per a l'aprenentatge de la llengua anglesa a les escoles de Menorca.
 • "Heroïnes pel canvi: La història de la dona i la seva extensió a les aules de primària"
 • "Influència de l'ús de les TIC a l'aula per a l'adquisició de la producció oral en la llengua estrangera (anglès)"
 • "L'Educació Emocional a partir d'un model de Suport Universal a l'Educació Primària "
 • "L'ensenyament de les matemàtiques amb l'ús de les TIC. Ús d'applets."
 • "L'ensenyament de les matemàtiques en contextos de la vida quotidiana"
 • "LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORALES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA A TRAVÉS DE LA RADIO"
 • "La música com a paper clau de la col·laboració entre l'àmbit formal i no formal. Anàlisi del projecte musical ‘""Descordats i Tres pistons?_??_?"
 • "Metodologies d'aprenentatge cooperatiu en temps de pandèmia"
 • "Música, multiculturalitat i educació. Treballar a l?_?aula la interpretació i creació de ritmes a través de la multiculturalitat"
 • "Proposta d'inclusió de la perspectiva de gènere en l'ensenyament de les Ciències Socials a l'Educació Primària"
 • "Quadern de música a l'aula. Tots els docents poden ser mestres de música."
 • "Tecnologies de la informació i la comunicació: la gamificació a les aules d'educació primària actuals"
 • Afrontar el duelo y la muerte en el aula. Programa de intervención preventiva en el segundo ciclo de Educación Primaria.
 • Alumnado con Altas Capacidades en el aula de Primaria. Modelo de Intervención.
 • Anàlisi d'una proposta innovadora des d'una perspectiva inclusiva: els Ambients d'Aprenentatge
 • Anàlisi de les barreres i els facilitadors del col·lectiu NESE del CEIP Mare de Déu del Carme.
 • Anàlisi dels mètodes d'intervenció comunicativa en alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista
 • Anàlisi del suport educatiu dins la metodologia d'ambients d'aprenentatge
 • Aprendizaje de la lengua castellana a partir del trabajo por proyectos. Libro Pop-up.
 • Aprenentatge de la llengua catalana en infants nouvinguts de parla castellana o estrangera
 • Aprofitament didàctic de l'entorn pròxim a Manacor
 • Apropam la Llengua de Signes a les aules d'Educació Primària
 • Avaluació dins l'entorn educatiu de la incidència de les dificultats del llenguatge i la seva relació amb la lectura.
 • Beneficis educatius de l'activitat aquàtica en infants amb TEA
 • Breakout com a proposta innovadora per millorar la motivació i les dinàmiques d'aprenentatge dins l'àmbit matemàtic a l'Educació Primària.
 • Cent anys de disfressa infantil: de la tradició a l'escola
 • Com l'ensenyança-aprenentatge dels fonemes anglesos pot millorar l'habilitat lectora de l'alumnat d'Educació Primària
 • Com l'ensenyança-aprenentatge dels fonemes anglesos pot millorar l'habilitat lectora de l'alumnat d'Educació Primària
 • Com s'inicia l'aprenentatge d'una segona llengua a l'etapa de primària?
 • DUA, el camí a l'èxit educatiu
 • Educació emocional i educació inclusiva: la realitat del CEIP Badies.
 • Educació inclusiva i un recull de suports naturals que oferta la comunitat educativa
 • Educación emocional: efectos en el aprendizaje durante la etapa de Educación Primaria y cómo llevarla a las aulas
 • Educación Emocional en el área de Lengua Castellana
 • Educación física emocional.
 • El Carnatge como área de interés científico y humano
 • El desarrollo de la capacidad espacial en Educación Primaria, concretamente en el área de matemáticas
 • El desarrollo de la educación emocional a partir de los cuentos.
 • El diàleg amb l'escultura: Calder i Miró
 • El dibuix com a via de comunicació i expressió pels infants d'Educació Primària
 • El Ioga en l'àmbit escolar
 • El joc didàctic com a recurs per a l'ensenyança de la divisibilitat
 • El lideratge distribuït i el seu funcionament. El cas del CEIP sa Marina de Llucmajor
 • El Mètode Bonny d'Imatge Guiada i Música (BMGIM) com a recurs dins l'aula per a l'infant amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
 • El mètode Montessori: els seus inicis i actualitat
 • Els Ambients d'Aprenentatge, una alternativa a l'escola segregadora tradicional
 • Els benefices de l'activitat física en la infància i la adolescencia
 • Els estereotips de gènere en els jocs de cooperació i oposició
 • Els jocs tradicional per treballar els continguts del currículum de matemàtiques a l'Educació Primària
 • Els videojocs com a recurs educatiu.Una visió alternativa al procés d'aprenentatge
 • El teatre a Educació Primària
 • El Teatro del Oprimido como herramienta de empoderamiento en el aula de Primaria
 • El tennis com a recurs didàctic per a una millora de la lateralitat en la fase de maduració i ambidextrisme
 • El treball de l'expressió corporal a la matèria d'educació física com a instrument facilitador de l'educació emocional en alumnes de 6è de primària: una proposta pràctica al centre CEIP Francesc d'Albranca
 • El uso de películas, series y música en el aprendizaje de la lengua inglesa
 • English through the Stage. First Act
 • Ensenyament de la geometria a partir del propi cos
 • Ensenyament de les matemàtiques a alumnes amb sordesa
 • Escuela 4.0:Programacióny código informático en el aula.
 • Esports d'invasió a l'etapa d'educació primària. "Futbol americà i futbol flag"
 • Estrategias para combatir la hipoacúsia en el àrea de matemáticas.
 • Estratègies de dinamització lingüística dins l'aula dels centres d'Educació Primària
 • Estratègies per motivar als infants a realitzar esport durant el seu dia a dia
 • Estudi de cas: Anàlisi de la intervenció amb un infant TEA a un centre educatiu.
 • Estudi de cas sobre el TDAH: analitzem el context per detectar fortaleses i mancances. Context enriquidor o debilitador?
 • Estudi de la relació entre dades de mapes mentals d'alumnes d'Educació Primària a Mallorca des de la perspectiva de la Geografia de la Percepció
 • Estudio sobre la autorregulación del aprendizaje: una propuesta basada en metodologías activas
 • Estudio sobre la Geografía de la Percepción de tres centros de Mallorca mediante el uso de Mapas Mentales.
 • Estudio sobre los conflictos y la ansiedad en el aula como consecuencia de la creación de nuevos grupos en Educación Primaria
 • EVEA guiat de disseny de material 3D amb plataforma digital col·laborativa
 • Existeixen realment les intel·ligències múltiples?
 • Experiències gamificades a l'assignatura d'Educcació Física
 • Familia, pilar fonamental en el procés d'ensenyament aprenentatge.
 • Felanitx: una font inesgotable de recursos educatius. Un itinerari per a alumnes de 6è d'Educació Primària
 • Geografía de la percepción aplicada en Educación Primaria
 • Guia pel desenvolupament i projecte didàctica d'Aprenentatge-Servei per les aules d'Educació Primària de l'escola Es Liceu
 • Immersió a la llengua anglesa a partir d'ambients d'aprenentatge
 • Impacte de la COVID-19 a l'àmbit educatiu: Percepcions sobre el confinament dels infants i les seves famílies
 • Inclusió dels alumnes d'altes capacitats mitjançant les intel·ligències múltiples: programa d'intervenció.
 • Influencia de la educación artística en el proceso de aprendizaje.
 • Intel·ligència Emocional a l'Aula
 • Intervencions artístiques murals a Palma: del carrer a les escoles d'educació primària
 • Intervencions artístiques murals a Palma: del carrer a les escoles d'educació primària
 • Introducció dels conceptes de canvis físics i químics de la matèria en distintes fases del desenvolupament d'infants durant l'educació primària
 • Itinerari didàctic per alumnes d'Educació primària pel Llevant de Mallorca.
 • Itinerari didàctic per s'Albufera de Mallorca: un recurs per a l'ensenyament de geografia a l'Educació Primària.
 • L'absentisme i el fracàs escolar a Mallorca
 • L'àlbum il.lustrat com a recurs didàctic per al desenvolupament personal dins l'Educació Primària.
 • L'aprenentatge cap a una bona alimentació durant l'etapa escolar
 • L'aprenentatge de la llengua catalana a partir del joc SCRABBLE
 • L'educació emocional a primària. Anàlisi sobre la seva pràctica al CEIP Mare de Déu del Carme i proposta de bloc educatiu.
 • L'educació inclusiva a les aules UECCO de Menorca
 • L'educació intercultural per evitar l'abandonament escolar dels immigrants
 • L'ensenyament de la gramàtica orientada a les competències a l'Educació Primària
 • L'ensenyament de la lectoescriptura en l'Educació Primària. Material "Ansa per ansa"
 • L'ensenyament del tremp d'ou a l'Educació Primària
 • L'escultura: un art a descobrir durant l'etapa d'Educació Primària
 • L'estadística i la probabilitat a l'aula de Primària mitjançant metodologies manipulatives
 • L'estudi de la geometria plana a través de la pintura: el cas de la pintura cubista a Educació Primària
 • L'experiència física en l'educació científica.
 • L'expressió escrita a les aules d'Educació Primària: la metodologia tradicional dels llibres de text en comparació amb l'escriptura creativa com a metodologia motivadora
 • L'impacte de les TIC en la motivació dels alumnes en l'assignatura de la llengua anglesa.
 • L'ortografia visual: concepte i aplicació didàctica
 • L'ús de les calculadores a les aules de primària i els seus avantatges amb la discalcúlia
 • LA AUTOESTIMA DE NIÑOS CON DISLEXIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
 • La coeducació a l'escola.
 • La competència comunicativa dels infants. La poesia com a recurs
 • La composició musical com a eina d'aprenentatge relacionada amb la música popular
 • La comprensió lectora a infants amb Trastorn Específic del Llenguatge
 • La dramatización como recurso en 5º curso de Educación Primaria
 • La educación de valores mediante la lectura de cuentos
 • La educación de valores no sexistas mediante las lecturas.
 • La educación emocional a través de la lectura
 • La educación emocional a través de la lectura.
 • La Filosofia 3/18 a l'etapa d'Educació Primària: el CEIP Es Pont
 • LA GAMIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA AUMENTAR LA MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LAS CLASES DE MATEMÁTICAS.
 • LA IMPORTÀNCIA D'EDUCAR EMOCIONALMENT DINS L'AULA DE LA LLENGUA ANGLESA
 • La importància de l'educació emocional a l'educació primària
 • La importància de l'educació emocional dins l'aula.
 • La importância de l'educació física en alumnes amb TDAH: estudi de cas
 • La importància de la lògica dins l'Educació Primària. Materials lògicament estructurats
 • La importància de les intel·ligències múltiples a primària.
 • La importància del teatre dins el marc educatiu com a mètode de reivindicació social: Histèria a les aules
 • La inclusió i l'aprenentatge cooperatiu a les aules d'Educació Primària
 • La intervención docente en Llucmajor, aplicada al ámbito de la Educación Física, durante el tiempo de confinamiento.
 • La memòria històrica a través de l'Aprenentatge Basat en Projectes a Primària
 • La metodologia basada en l?_?aprenentatge per projecteS
 • La metodologia del Content and Language Integrated Learning (CLIL) a debat: Anàlisi dels avantatges, desavantatges, l'adequada implementació i tres propostes de CLIL en anglès a l'Aula de Primària
 • La metodologia experimental en Ciències de la Naturalesa d'Educación Primària. Reaccions químiques: la combustió.
 • LA MÚSICA COM A VIA DE COMUNICACIÓ CAP A UNA INTEGRACIÓ SOCIAL PER PART DELS ALUMNES NOUVINGUTS
 • L?_?APRENENTATGE COOPERATIU A EDUCACIÓ PRIMÀRIA. UN ESTUDI DE CAS
 • La radio como recurso didáctico para el trabajo de la competencia oral en 5º y 6º de Educación Primaria.
 • La relació entre el tipus d'habitatge i la motivació escolar i com es reflecteix als resultats acadèmics
 • Las habilidades sociales en una niña de 12 años con Trastorno del Desarrollo del Lenguaje. Prevención del acoso escolar entre iguales a través de un programa de mindfulness.
 • Las Regletas Numéricas como recurso inclusivo en las operaciones básicas matemáticas
 • Las TIC y la creatividad en el aprendizaje de la lengua inglesa
 • La utilitat de l'inutil. Aprenentatge interdisciplinar entre les crees d'educació física, música i plástica
 • La utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza del inglés como L2: InnovationLab, una propuesta metodológica.
 • Les bandes sonores com a recurs didàctic a l'Educació Primària
 • Les bandes sonores com a recurs didàctic a l'Educació Primària
 • Les dificultats de llenguatge i lectoescriptura en TDA. Estudi de cas d'un adolescent
 • Les emocions a l'Educació Física. El Joc com a eina educativa
 • Les matemàtiques fora de l?_?aula: trencament de les matemàtiques convencionals.
 • Les rondalles mallorquines. Proposta didàctica per treballar-les a l'aula d'Educació Primària.
 • Les sortides escolars a l'Educació Primària centrades en les Illes Balears
 • Les sortides escolars a l'Educació Primària centrades en les Illes Balears
 • Llegir per descobrir
 • Llengua anglesa a través del joc
 • Los cuentos infantiles como recurso didáctico-emocional para normalizar el miedo
 • Los Primeros Auxilios dentro del ámbito escolar. Protocolo y propuesta didáctica sobre PPAA en estudiantes del segundo ciclo.
 • Materials inclusius per alumnat amb discapacitat auditiva
 • Metodologia inclusiva a la pràctica educativa. Proposta didàctica basad en el Disseny Universal d'Aprenentatge.
 • Método Singapur y su aplicación en operaciones aritméticas de primaria.
 • Música com a eina d'integració social dins contextos vulnerables: “Sons de barri”
 • Música KM.0. Coneixement de la música local per a treballar a l'Educació Primària.
 • Musicoteràpia com a eina educativa d'inclusió en infants amb TEA de grau 1 associat a la síndrome d'Asperger.
 • Observació i anàlisi d'estratègies escolars que s'utilitzen dintre i fora de les aules d'Educació Primària amb alumnes que presenten TEA
 • Organización, gestión y dinamización de las bibliotecas de aula
 • PEDAGOGIA SISTEMICA: Propuesta de Intervención en Educación Primaria
 • PRÀCTIQUES EDUCATIVES INNOVADORES. ELS GRUPS INTERACTIUS
 • Programa d'estimulació del llenguatge oral
 • Projecte de treball envers les històries familiars a l'àrea de ciències socials: geografia
 • Proposta de creació d'horts escolars amb hivernacle a Mallorca
 • Proposta de millora de la llengua anglesa a partir de les Intel·ligències Múltiples
 • Proposta de millora dels hàbits alimentaris i d'exercici físic pel CEIP Mestre Colom de Bunyola
 • Proposta de millora i canvi en els espais escolars d'acord amb les estratègies metodològiques
 • Proposta de millora i canvi en els espais escolars d'acord amb les estratègies metodològiques
 • Proposta didàctica per fomentar la cultura popular a través de les Rondalles
 • Propostes didàctiques interculturals per a potenciar la inclusió dins l'aula de música.
 • Realfooding a l'escola.
 • Realitat i acollida lingüística per l'alumnat nouvingut
 • Recopilació de recursos per l'autoconeixement i la identificació de les emocions a Educació Primària
 • Recull de recursos didàctics que fomenten l'ús de l'eivissenc.
 • Recull de recursos per a la sensibilització de la discapacitat a Educació Física
 • RECULL I REVISIÓ D'ESTRATÈGIES PER INTERVENIR EN LA DISFÈMIA: INCLUSIÓ D?_?AULA
 • Resolución de conflictos a l'área d'educació física
 • Revisió bibliogràfica Revisió bibliogràfica de l'Avaluació Formativa als darrers cinc anys.
 • Revisió bibliogràfica Revisió bibliogràfica de l'Avaluació Formativa als darrers cinc anys.
 • Taking advantage of new technologies in order to develop English skills: Effective web pages.
 • Tallers d'estimulació del llenguatge oral amb l'ús de tècniques plàstiques
 • TIC TAC: hora de canviar.
 • Treballem l'educació emocional mitjançant els àlbums il·lustrats
 • Trenquem amb l'antigitanisme, el pas real a una escola inclusiva
 • Una mirada a l'Educació Emocional i com reforçar-la dins l'Educació Física
 • Una propuesta para trabajar la expresión oral en Educación Primaria mediante un taller de radio
 • Un mes, una cançó i altres entremesos. Proposta transversal basada en la música tradicional de Mallorca
 • Un viatge en el temps per conèixer les arrels historicoartístiques romanes a les Illes Balears.
 • Uso de canciones y variedades lingüísticas para mejorar la comprensión oral en inglés
 • Usos lingüístics de l'alumnat d'origen estranger a l'Educació Primària
 • Usos lingüístics dels joves en les xarxes socials.
 • Ús saludable, responsable, segur i ètic de les TIC a l'Educació Primària
 • Utilització de jocs adients per treballar la multiplicació en diferents nivells de Primàri.a
 • Utilització de l'expressió plàstica com a ajuda pels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i amb discapacitats motrius.
 • “Utilitzant el joc com a centre del procés didàctic-musical a l'etapa d'Educació Primària”
 • Valoració dels docents sobre de l'aplicació de diferents metodologies en infants amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).
 • ¿Cuáles son los beneficios de trabajar de manera interdisciplinar las matemáticas con la educación física?
 • "L'alumnat d'ètnia gitana a l'aula de primària. Una resposta didàctica a la marginalitat mitjançant l'estudi de la història del poble gitano"
 • "L'educació a la II República espanyola i els efectes de la Guerra Civil"
 • "La Guerra Civil a Mallorca: el desembarcament de Bayo i la seva aplicació didàctica"
 • "La Guerra Civil a Mallorca. Estat de la qüestió i aplicació didàctica a l'educació primària"
 • "La Revolució industrial: anàlisi global, nacional i insular. Proposta didàctica"
 • Acoso escolar y Educación Física: propuesta de intervención a través del trabajo cooperativo.
 • Actituds de les famílies envers la inclusió dels alumnes amb diversitat funcional
 • Actius cap a l¿escola! Una eina per un estil de vida més saludable a partir del transport actiu.
 • Adquisición del lenguaje y educación en el alumnado con discapacidad auditiva
 • Agafem el ritme! proposta didàctica interdisciplinar entre música i educació física
 • Alimentación y nutrición de los alumnos de Educación Primaria
 • Alumnat amb síndrome de Down a l'aula i metodologies per la inclusió educativa
 • Amb la inclusió sumam, no restam
 • Anàlisi d¿activitat física al pati. Causes, conseqüències i possibles mesures de prevenció
 • Anàlisi del Sistema Educatiu Suec: Una nova visió de la formació del professorat
 • Anàlisi de recursos educatius i eines didàctiques per a l'ensenyament del català a l'alumnat nouvingut.
 • Análisis de la percepción de los docentes en formación sobre la metodología Flipped Classroom
 • Análisis sociolingüístico de los diferentes resultados a nivel oral y escrito en el contexto educativo japonés y propuestas para su nivelación
 • AN APP TO LEARN ENGLISH PRONUNCIATION FOR CHILDREN WITH ADHD
 • Aplicació del Mètode TEACCH en el Trastorn de l'Espectre Autista de grau tres.
 • Aplicació didàctica de l'art de Vincent Van Gogh a l'Escola Primària
 • Aplicació teòrica de les metodologies de l'ensenyament de la llengua anglesa
 • Aprenentage servei com a proposta educativa per a la inclusió i la convivència
 • Aprenentatge Cooperatiu mitjançant l¿estratègia d¿ensenyament de resolució de problemes a l¿assignatura d¿Educació Física
 • Aprenentatge de la Llengua Catalana per a nouvinguts
 • Aprenentatge inclusiu adreçat a l¿alumnat amb dislèxia i discalcúlia mitjançant recursos i programes de les TIC
 • Aproximació a la Xarxa d¿Escoles Públiques per la Renovació Pedagògica de Mallorca i als seus referents teòrics
 • Aptitude, Motivativation and Attittude: A Comparative Analyisis of the Psychological Features Required from the figure of the English Teacher in the curriculum of the first year vs. the last year of Primary Education
 • Are They Ready?: Análisis curricular de las competencias indicadas para lengua inglesa en sexto de primaria y su adecuación a la realidad docente y a las demandas curriculares en primero de la ESO
 • Assetjament Escolar: Conèixer i Actuar.
 • Assetjament escolar i ciberassetjament, la importància de la prevenció a l'escola.
 • Atenció educativa als alumnes TEA
 • Atención educativa en el Trastorno de Espectro Autista de grado 1 asociado al síndrome de Asperger: Relación entre los programas TEACCH y SCERTS.
 • Balls, cançons i tonades com a recurs pels mestres, en el marc del poble de Bunyola
 • Beneficis i/o riscos de Llegim i Escrivim en Parella
 • Bullying: com actuar davant d'aquest?
 • Campanya de sensibilitzacio¿ de les Malalties Rares mitjanc¿ant les TIC per l¿associacio¿ INe¿DITHOS
 • ClassDojo i les eines de gestió de l'aprenentatge a les aules d'Educació Primària
 • CLIL in public, semi private and private schools
 • Cómo mejorar el hábito lector en Educación Primaria
 • Competencias y funciones del equipo directivo de un centro educativo
 • Com poden ensenyar les escoles de primària a combatre el canvi climàtic?
 • Creació del Conte All together! com a Recurs Didàctic per a l¿Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa a Educació Primària
 • Creacions musicals i comprensió lectora a partir de la narrativa fantàstica infantil. Una proposta didàctica per a 6è de primària
 • Creadores. Proposta bibliotaller en el cicle d'Educació Primària.
 • Creativitat i ensenyament de llengua catalana: Una proposta d'intervenció transversal a partir de la gastronomia
 • Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua castellana mediante el aprendizaje basado en juegos de mesa (ABJ) en un contexto con metodologia de ambientes de aprendizaje
 • Educació emocional a l'aula i el Benestar personal i social.
 • Educació intercultural a través de la música i la dansa a l¿Educació Primària: una proposta didàctica
 • Educación en valores: más allá del aspecto cognitivo
 • El cas d'un infant amb una malaltia minoritària. Barreres per a la seva inclusió a l'escola
 • El context sociocultural i la implicació familiar en el desenvolupament del llenguatge en l¿alumnat d¿educació primària
 • El desenvolupament de la intel·ligència naturalista en l'educació primària.
 • El dibuix, eina i recurs pel desenvolupament de l¿infant a Educació Primària
 • EL DOCENT I LES TIC: COMPANYS DE FEINA DEL SEGLE XXI
 • El joc com a recurs didàctic dins l¿aula de Matemàtiques
 • El joc competitiu com a recurs inclusiu en Educació Física
 • El joc cooperatiu a l'àrea d'Educació Física
 • El pas del collaret de boles a la recta numèrica
 • El Rugbi com eina per treballar l¿educació en valors
 • ELS BENEFICIS I LES DIFICULTATS DEL TREBALL PER PROJECTES I PER AMBIENTS D¿UN INFANT QUE PRESENTA TDA
 • Els conflictes i la violència en els centres educatius. La mediació com a eina de resolució de conflictes.
 • els deures a educació primària i una aproximació a la seva gestió durant el confinament del COVID-19
 • El sector Primari, el gran oblidat. Un itinerari didàctic per a sisè d'Educació Primària
 • El sistema pedagògic Waldorf: de la teoria a la pràctica
 • Els jocs tradicionals per fomentar l'activitat física de forma transversal
 • ELS PICTOGRAMES COM A RECURS DIDÀCTIC PER A MILLORAR LA COMPRENSIÓ I L'EXPRESSIÓ A L'AULA.
 • El tractament de la varietat dialectal a les aules: Recursos didàctics a partir del cas de l¿eivissenc
 • El treball en moviment com a eina d¿aprenentatge en nins i nines de cinc anys amb TEL
 • El uso de las TIC como Recurso Didáctico para la enseñanza de las Matemáticas Realistas en la Educación Primaria
 • El valor didàctic de la poesia musicada a la societat tecnològica
 • Ens aferrem a les esperances climàtiques que ens queden?
 • Estrategias del cálculo mental
 • Estrategias para mejorar la inclusión de alumnos con TEA dentro de un aula ordinaria en Educación Primaria
 • Estratègies i activitats per a l¿acolliment lingüístic i cultural d¿alumnes i famílies nouvingudes dins un centre educatiu
 • Estudi de l¿utilització d¿esports alternatius i o tradicionals dins l¿àmbit escolar.
 • Estudi de la comunicacio¿ escola-fami¿lia en el context d¿un centre d¿educacio¿ infantil i prima¿ria
 • Estudi dels fenòmens de contacte de llengües en el lèxic d¿estudiants de sisè de primària
 • Estudio del rol de la mujer en la educación española y en el Reino de Marruecos
 • Estudi sobre la utilització dels recursos TIC dins les aules d¿Educació Primària a centres de Mallorca.
 • EVOLUCIÓ HISTÒRIA DE LA INCLUSIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA
 • Existeix relació entre els problemes d¿articulació i les errades en escriptura en alumnes amb desenvolupament normal?
 • Expressió corporal: Teatre i dansa
 • Factors influents en el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa. Context Europeu i Espanyol.
 • Foment de la lectura en 6è de Primària mitjançant l'ús de les rondalles com a recurs didàctic
 • Game Based Learning en Educación Primaria para trabajar las fracciones
 • GAMIFICACIÓ DE LES FRACCIONS: ANÀLISI DE PROPOSTES A PRIMÀRIA
 • Gamificación en el aula de Educación Física
 • Gamificación en el aula de Educación Física para trabajar la discriminación sensorial
 • Gestió i seguiment eficaç de les aules d¿Educació Primària. Anàlisis d¿Apps
 • Guia didàctica per ajudar a l¿adquisició de la lectura als infants amb Trastorn Específic del Llenguatge
 • Hàbits alimentaris dels alumnes de primària.
 • Hacia una escuela poética y actual: propuesta didáctica para Educación Primaria
 • Importància de la metodologia de projectes a l¿àrea de Ciències
 • INFLUÈNCIA DE LA TIPOLOGIA TEXTUAL EN LA LECTURA DE LES PERSONES AMB O SENSE DISLÈXIA.
 • Influencia del equipo directivo en las escuelas
 • Innovació educativa a l¿Escola Son Juny: referents teòrics i pràctica educativa
 • Intervenció d'Educació Postural a Primària: La postura sedent
 • Introducció als alumnes a la Naturalesa de la Ciència mitjançant l¿experiment del Tub Misteriós
 • Investigació sobre la formació contínua d'un mestre novell
 • Ioga, una proposta per integrar i treballar l¿autodisciplina i la gestió emocional
 • Itinerari didàctic per Sa Comuna de Caimari
 • Itinerari geològic pel Pla de Cúber adaptat per Educació Primària
 • L¿ abandó i el fracàs escolar en l¿ètnia gitana. Proposta per a la millora educativa dels alumnes romanís de l¿illa d¿Eivissa.
 • L¿ÀLGEBRA PRIMERENCA EN L¿EDUCACIÓ PRIMÀRIA: ESTUDI I PROPOSTA DIDÀCTICA
 • L¿aprenentatge Cooperatiu com a eina per afavorir les Habilitats Socials d¿infants amb Síndrome de Down
 • L¿aprenentatge de la llengua anglesa a l¿educació primària mitjançant la comunicació audiovisual
 • L¿art com a instrument d¿inclusió per un alumne amb diversitat funcional
 • L¿educació emocional a les escoles de Primària. I anàlisi de la informació proporcionada dels centres a través de la seva pàgina web.
 • L¿Educació emocional a través de l¿Expressió Corporal a l¿Educació Primària.
 • L¿educació emocional com a eina per a facilitar l¿aprenentatge de l¿anglès
 • L¿escalada, una eina per treballar les Ciències Naturals
 • L¿ESCAPE ROOM A L¿AULA DE MATEMÀTIQUES
 • L¿espina bífida i l¿educació física: guia d¿activitats adaptades, campanya de sensibilització i erradicació de barreres per a la inclusió.
 • L¿estadística a l¿Educació Primària
 • L¿hort escolar. Un recurs educatiu per a escoles creatives.
 • L¿impacte de les noves metodologies a l¿àrea de matemàtiques.
 • L'adquisició de la llengua catalana en nins nouvinguts a les aules d'educació primària.
 • L'alimentació i l'esport a les escoles
 • L'amor de les tres taronges. Característiques i proposta didàctica
 • L'aplicació de les rondalles de Mossèn Antoni Maria Alcover en l'aprenentatge de la llegua
 • L'aprenentatge cooperatiu com a eina de treball en l'àrea d'Educació Física
 • L'electricitat i el magnetisme a l'aula d'Educació Primària
 • L'ensenyament dels generes musicals a través de TikTok: proposta didàctica per a l'Educació Primària
 • L'estimulació del llenguatge a través dels jocs orals en educació primària
 • L'evolució de l'estereotip de la dona en la literatura infantil i juvenil dins l¿obra de Sebastià Sorribas: El zoo d¿en Pitus i Festival al barri d¿en Pitus.
 • L'experimentació com a eina didàctica per l'aprenentatge significatiu de les Ciències Naturals. L'aigua i les seves propietats
 • L'intèrpret de signes com a recurs que facilita la inclusió de l'alumnat amb nee associades a discapacitat auditiva a educació primària
 • L'ortografia catalana al quart curs d'Educació Primària
 • La aplicación didáctica de actividades orales para mejorar la participación del alumnado con déficit auditivo en Educación Primaria
 • La competencia lectora: síntesis bibliográfica para un estado de la cuestión, con especial atención a la lengua española en el contexto bilingüe de las Islas Baleares
 • La comunicación no verbal cinésica: ¿son la mirada y la postura corporal el reflejo de las capacidades comunicativas?
 • La comunicación y la expresión oral en la asignatura Lengua Castellana en Educación Primaria
 • La consciència fonològica lligada al procés lector i escriptor des d¿una perspectiva inclusiva
 • La creació literaria que sorgeix després d'una catastrofe natural.
 • La disgrafia: com millorar l¿escriptura
 • la docència compartida com a eix vertebrador de la inclusió a l'educació primària
 • La educación en valores a través de cuentos infantiles en Educación Primaria.
 • La educación en valores a través de la lectura dialógica de los cuentos clásicos
 • La enseñanza de la Lengua Oral Española en alumnado de Incorporación Tardía
 • LA ESTIMACIÓN ENTRE LAS MATEMÁTICAS Y LA EDUCACIÓN FÍSICA
 • La etapa de ràngers al Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. Una proposta de reforma metodològica
 • La expresión oral en las aulas de educación primaria: dos propuestas didácticas...
 • La gamificació, una eina que cal aprofitar.
 • La història de vida d¿un infant amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
 • La implicació de les famílies dels alumnes amb necessitats educatives
 • La implicació de les TIC en l¿ensenyament de la llengua anglesa
 • La Importància de l¿Input en el Procés d¿Ensenyament- Aprenentatge de la Llengua Anglesa en l'Àmbit de l'Educació Primària
 • La importancia de la Educación Emocional.
 • La importància de la motivació i el joc a l'educació física i la seva relació amb el compromís motor i les habilitats motrius dels alumnes
 • La importància de la participació de les famílies en el rendiment escolar dels infants durant l¿etapa de l¿educació primària
 • LA IMPORTÀNCIA DE LA RELACIÓ ENTRE FAMÍLIA I L¿ESCOLA
 • La importància del desenvolupament de les funcions executives a l'escola, mitjançant l'educació física.
 • La importància que requereix l'expressió oral a les aules de Primària.
 • La inclusió a diversos centres de Mallorca i les seves metodologies
 • La inclusió de l¿alumnat immigrant a nivell de comunitat mitjançant el mentoring
 • La inclusió escolar d'un infant amb Síndrome de Down: estudi de cas
 • La interculturalitat a les aules de primària.
 • La interculturalitat i el rendiment acadèmic de les minories
 • La literatura infantil y juvenil y su relación con las emociones
 • La llengua oral dins el món educatiu
 • La millora de la convivència a través de l'educació emocional: les pel·lícules com a recurs.
 • La música com a facilitador per la inclusió cultural dins l'aula de primària
 • La música com a recurs didàctic per a l'ensenyament-aprenentatge de l'anglès
 • La música com a recurs facilitador de l¿aprenentatge de la llengua anglesa (L2)
 • La Musicoteràpia com a recurs didàctic per a l¿educació emocional a l¿Educació Primària
 • La partitura gràfica com a eina per a la comprensió de les qualitats del so a l'aula de música d'educació primària
 • La perspectiva de género en las aulas de Educación Física
 • Las imágenes y las TIC para crear nuevos esquemas conceptuales en biología
 • Las inteligencias múltiples .
 • Las TIC aplicadas a las Necesidades Educativas Especiales: Juan XXIII
 • Learning English through Small Worlds
 • Les aportacions de l'educació emocional en la resolució positiva dels conflictes
 • Les arts marcials i el seu ensenyament al context escolar.
 • Les cançons com a ús didàctic en l'aprenentatge i l'ensenyament de la llengua anglesa a l'aula de primària
 • Les emocions i la seva influència en l'aprenentatge. Educació emocional dins l'àmbit familiar.
 • Les escolanies, centres pioners en l¿educació musical integrada
 • Les fronteres entre el TEL i el TEA. Estudi de cas al límit de les dues dificultats
 • Les habilitats socials dels infants amb Síndrome d¿Asperger i la seva relació amb el llenguatge i les funcions executives
 • Les intel·ligències múltiples aplicades a l¿aprenentatge de la llengua anglesa
 • Les TIC per a fomentar les Cièncias Sociales. Les cuitats Patrimonio de la Humanitat a Espanya
 • MALALTIES MINORITÀRIES I SENSIBILITZACIÓ: LES FAMILIES COM A RECURS INDISPENABLE PER LA MILLORA DEL TREBALL DE SENSIBILITZACIÓ
 • Matemàtiques inclusives
 • MATERIALS MANIPULATIUS COM A RESPOSTA A LES DIFICULTATS D¿ALUMNES SENSE DIAGNÒSTIC EN L¿APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES
 • Més que paraules. Recursos per a l'animació de la poesia catalana a les aules.
 • Millora de la motivació per l¿aprenentatge a educació primària amb la implementació de metodologies físicament actives
 • Mitjans i recursos didàctics per a l'ensenyament de les Ciències Experimentals (Física)
 • Música i interculturalitat. Un cançoner per a l'Educació Primària
 • Nous enfocaments didàctics per l'ensenyament de la música dins l'educació primària
 • Optimització dels recursos per a l¿aprenentatge de la llengua anglesa en temps de confinament
 • Ortografia. Com s'ensenya l'ortografia a les aules d'Educació Primària?
 • Pedagogía musical en las escuelas de Mallorca: Tres estudios de caso
 • Pedagogías alternativas: Escuela Activa Mallorca
 • Percepcions dels docents sobre l¿Aprenentatge Cooperatiu
 • Permanencia de los estereotipos de género en E.F
 • Petits científics
 • Pra¿cticas restaurativas en alumnos con trastorno de la conducta desde una visio¿n inclusiva.
 • Pra¿ctiques inclusives al Centre Concertat Educacio¿ Especial Pinyol Vermell(fundacio¿ ASPACE)
 • Programes d¿educació emocional i RE en l¿Educació Primaria: Una revisió sistemàtica
 • Proposta d'activitat física escolar
 • Proposta d'intervenció escolar per a infants amb trastorn per estrès posttraumàtic
 • Proposta de conscienciació sobre la crisi migratòria i la multiculturalitat dins l¿aula
 • Proposta didàctica: diada de conscienciació sobre el bullying
 • Proposta didàctica inclusiva a l'àrea de música per alumnes de 4t de primària i alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA)
 • Proposta didàctica per a l¿augment del nivell d¿activitat física amb nins i nines mitjançant polseres d¿activitat.
 • Proposta per treballar la intel·ligència emocional dins les aules d¿educació primària
 • Propuesta formativa mediante el uso de las TIC para fomentar la actividad fi¿sica en estudiantes de 6o de Ed. Primaria.
 • Protocol de millora de l¿ús de les Xarxes Socials de la associació Investigació i Intervenció Educativa i Tecnològica al Camp de la Pedagogia Hospitalària
 • Protocols de trebal d'alta intensitat en Educació Primaria
 • Recursos informàtics per a l'educació musical a l'aula
 • Relació entre les dificultats de l¿adquisició del llenguatge i l¿assetjament escolar
 • Relación entre autoestima y DA en Educación primaria
 • Resiliència: Què és i què pot aportar a l¿Educació Primària en la situació generada pel COVID-19. Quin paper hi té l¿Educació Emocional?
 • Revisión sistemática de documentos sobre los beneficios del mindfulness en niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)
 • Sa Torrentada de Sant Llorenç des Cardassar. Una visió didàctica per a l'Educació Primària
 • Sentim els colors. Proposta didàctica per a Educació Primària
 • Storytelling: Eina de treball de la Llengua Anglesa a Educació Primària
 • Tractament de les emocions a través de la música en l'etapa de primària
 • Trastorn oposicionista desafiant: Una visió inclusiva mitjançant el programa de Suport Conductual Positiu.
 • Treballar la competència lectora mitjançant la creació de vídeos amb Croma
 • Treballar les habilitats socials a través de l¿aprenentatge cooperatiu, a l¿escola inclusiva.
 • Treball cooperatiu, grups interactius i inclusió al CEIP Joan Capó
 • Treball d¿investigació sobre els mapes mentals en Geografia a un curs d¿educació primària
 • Treball d'investigació mitjançant mapes mental de sisè de primària.
 • Una infancia ilustrada. La narrativa visual en educación primaria
 • Un Hamlet del segle XXI. Proposta didàctica per promoure la dramatització en Educació Primària
 • ÚS I ANÀLISI D¿APPS DIRIGIDES AL TRASTORN D¿ESPECTRE AUTISTA A L¿ETAPA D¿EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
 • Uso de las TIC en las clases de Inglés de Educación Primaria
 • UTILITZACIÓ LÚDICA DELS NOMBRES DINS L¿AULA ELS PRIMERS ANYS DE L¿ETAPA D¿EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Valoració de l¿educació inclusiva per part dels professionals de l¿educació en infants amb NEE en un centre ordinari en comparació amb un centre específic.
 • Viatge cromàtic: una proposta didàctica artística per a l'Educació Primària.
 • ¿Cómo potenciar el aprendizaje de las Matemáticas a partir de la Educación Física? Una propuesta interdisciplinar.
 • ¿Influencia la edad en el aprendizaje del español como lengua extranjera en la compresión lectora?
 • ¿On air¿: La millora de les habilitats comunicatives a través de podcasts
 • "Androcentrismo en la Ciencia Histórica. El caso de la Prehistoria en Educación Primaria"
 • "Bandolers i bandejats, ecos en els camins oblidats"
 • "Del passat al present però oralment"
 • "L'educació a l'època franquista (1939-1975)"
 • "Las Inteligencias Múltiples para la enseñanza de la Prehistoria en primaria"
 • "Museo de aula: un proyecto sobre el franquismo"
 • Activitat física, esport i ioga a l¿educació primària: estratègies per a la prevenció i actuació enfront de l¿ansietat
 • Activitats interactives amb la realitat augmentada dins l'àmbit de la llengua anglesa
 • Alumnado de primaria con TEA. Recursos para su inclusión educativa en los centros ordinarios.
 • Anàlisi de l¿ús d¿Edmodo al centre d¿educació primària Castell de Santa Àgueda
 • Anàlisi del compromís motor en funció de les metodologies emprades a les sessions d'Educació Física
 • Anàlisi de les mesures d¿atenció a la diversitat d¿un centre educatiu
 • Anàlisi dels mapes mentals segons la qualitat cartogràfica i el coneixement geogràfic a sisè de Primària
 • Anàlisi i comparativa entre els contes originals i les pel.lícules reformulades de Walt Disney
 • Análisis del trabajo de un maestro de audición y lenguaje en los ambientes de aprendizaje de educación infantil
 • Análisis emocional y sentimental a través de la obra Elmer, el elefante multicolor
 • Aplicació com a eina de millora dels aspectes comunicatius entre la família i l'escola
 • Apoyo educativo inclusivo: el apoyo educativo como clave hacia una Educación Inclusivo
 • Aprenentatge cooperatiu a l'àrea de Matemàtiques
 • Aprenentatge cooperatiu a mode d'inclusió aplicat al Trastorn de l'Espectre Autista
 • Aprenentatge cooperatiu en l¿àrea d¿Educació Física.
 • Assetjament escolar: Anàlisi i Proposta de Protocol d¿Actuació
 • Associació dels videojocs a la personalitat dels infants de 9 a 13 anys
 • Aumentar la comunicación de un niño con TEA a partir de tareas de estructuración de frases
 • Carecterístiques antropomètriques i capacitats físiques: Relació entre motivació dels escolars a les classes d'Educació Física
 • CAUSAS Y PREVENCIÓN DEL BULLYING: PROGRAMA DE PREVENCIÓN
 • Com fomentar l¿hàbit lector a Educació Primària
 • Cómo tratar el acoso escolar en el aula. Propuesta de prevención e intervención en educación primaria.
 • Comparació del nivell creatiu i la utilització de les TIC en infants d¿entre 8 a 12 anys
 • Comparación de la Educación Física entre el sistema educativo de España y Finlandia
 • Comprensió lectora: marc teòric i proposta d'intervenció didàctica
 • Comunicación no verbal en la lengua inglesa
 • Conocemos diferentes países de habla inglesa en el aula de Educación Primaria
 • Conscienciació de la necessitat de transmissió d'un estil de vida saludable a l'escola. Projecte: ¿Millorem la nostra salut, junts!¿
 • Disseny d¿una intervenció educativa per a alumnes d¿altes capacitats en el segon cicle d¿Educació Primària: estratègies i recursos per als centres escolars.
 • Docència compartida: utopia o realitat?
 • Educació emocional a través de la música
 • Educació Inclusiva: estratègies per a tots els alumnes
 • Educando a partir de emociones. El trabajo de la autoestima y el autoconcepto centrado en un grupo de alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria.
 • Efectes d¿un pati actiu sobre la capacitat cooperativa en nins i nines en edat escolar d¿entre 10-12 anys
 • Efectes del descans actiu, dins l¿aula, en nins i nines de 10 a 12 anys sobre l¿atenció sostinguda
 • El alumnado inmigrante: propuestas para trabajar la Educación Multicultural en las aulas de Educación Primaria
 • El Aprendizaje Cooperativo de la teoría a la práctica: El CEIP Son Ferrer
 • El cinema com a recurs didàctic per desenvolupar la comprensió oral de la llengua anglèsa
 • El desenvolupament de la competència socioemocional en l'alumnat amb Trastorn d'espectre autista
 • El doblatge cinematogràfic a l¿aula d¿Educació Primària com activitat a l¿àmbit de llengua
 • El joc com a recurs a l'Educació musical: una proposta didàctica per a l'Educació Primària
 • El joc com un recurs didàctic per a l¿educació musical.
 • El joc dramàtic com a eina per a treballar l'educació emocional
 • El mètode BAPNE i l'atenció
 • El model de "Flipped Classroom" a Educació Física
 • El paper de la dona en els contes populars. Contes com a patrimoni i anàlisi i comparació de les diferents versions de na Ventafocs.
 • El paper de les escoles en l¿èxit d¿un infant amb un context sociofamiliar desfavoridor
 • El programa d'acolliment lingüístic i cultural (PALIC) a l'educació de les Illes Balears.
 • El rol del mestre d'anglès als ambients d'aprenentatge per aprendre tots a l'aula.
 • Els ambients d¿aprenentatge més enllà del sistema educatiu
 • Els codis QR dins l'ensenyament de l'Educació Física
 • Els desafiaments físics cooperatius a l¿àmbit d¿Educació Física
 • Els escacs com a eina pedagògica per treballar la gestió de les emocions i assolir valors bàsics pel benestar personal
 • Els estils d¿aprenentatge
 • El sexisme en els contes infantils i juvenils
 • El suport educatiu als alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista a les aules ordinàries
 • El treball de l¿expressió oral i escrita a través de la poesia de les avantguardes.
 • El valor de los cuentos en la gestión y expresión de la ira y la tristeza: el caso del CEIP Badies
 • EMOCIONS GENERADES A LES SESSIONS D¿EDUCACIÓ FÍSICA SEGONS EL TIPUS DE JOC
 • Enfocando el alma. La didáctica de la fotografía en la Escuela Primaria
 • Ensenyança de la llengua anglesa: incorporació de l'art dramàtic com a recurs didàctic.
 • Entorns d'aprenentatge innovadors: l'escola i l'esplai
 • Estat dels patis escolars de Mallorca i recull de recursos per a la seva reforma
 • Estimulació multisensorial en alumnat TEA
 • Estratègies didàctiques per a la inclusió de l'alumnat amb Hipoacúsia Neurosensorial Bilateral
 • Estratègies per augmentar el temps de compromís motor a les sessions d'Educació Física.
 • Estudi de cas a partir de la intervenció amb pictogrames en un infant amb Síndrome de Landau- Kleffner
 • Exploradors de l¿Univers. Proposta didàctica per a ambients d¿aprenentatge.
 • Expressió i comprensió del llenguatge en infants natius digitals d¿onze a dotze anys
 • Família i escola: Agents col·laboradors dins una educació participativa
 • Favorecer el desarrollo de la expresión oral a través de la radio como recurso didáctico en Educación Primaria
 • Geocaching: una nova oportunitat per descobrir Eivissa i enriquir el currículum de ciències.
 • Gestión de conflictos en el aula a través del aprendizaje cooperativo.
 • Guia didàctica per estudiar la flora del terme municipal d'Algaida
 • HACIA UN FUTURO SALUDABLE
 • Igualtat de gènere a l¿educació física dels centres de primària de Menorca.
 • Importància i tècniques per a la motivació de la lectura
 • Importancia y desarrollo de una evaluación de la inteligencia intrapersonal en Educación Primaria
 • Influeix la condició física i l¿alimentació dels nins i nines de primària en el rendiment acadèmic?
 • Influència de l'exercici físic sobre els resultts acadèmics en els alumnes del CEIP Son Jnys (Sant Joan)
 • Influencia de la literatura en el reconocimiento y expresión de las emociones
 • Inicio del proyecto lector
 • Instagram a sisè primària: reflexions sobre l¿ús primerenc
 • Intercomunicacions escolars europees i les TIC per la millora de l'anglès a l'aula d'Educació Primària
 • Intervención en el control de la inhibición con alumnado de segundo ciclo de primaria con dislexia y trastorno específico del lenguaje
 • Intervención en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura mediante el empleo de las Funciones Ejecutivas.
 • Itinerari didàctic: El canvi del paisatge.
 • L¿aprenentatge cooperatiu a l¿àrea d¿Educació Física.
 • L¿art de sentir. Un enfocament de l¿expressió plàstica dins l¿Educació Primària
 • L¿autoestima i la motivació docent com a eixos transversals de l¿Educació Inclusiva
 • L¿EXPERIMENTACIÓ COM A EINA DIDÀCTICA: LES TRANSFORMACIONS QUÍMIQUES
 • L¿impacte dels videojocs en la semàntica dels infants de sisè de primària
 • L'Aprenentatge-Servei: una aproximació teòrica i pràctica
 • L'art un benefici per infants amb TEA
 • L'autoestima a l'escola
 • L'Educació Física dins l'Educació Emocional
 • L'educació física inclusiva: estratègies generals
 • L'Educació Musical com a eina per identificar i gestionar les emocions a l'aula de Prmària
 • L'escalada escolar: una eina per al càlcul matemàtic
 • L'evolució dels rols de gènere a l'àrea d'Educació Física. Des del franquisme fins a ¿'actualitat
 • L'expressió oral dins l'aula.
 • L'ús dels aparells tàctils a l'aula de música
 • La actuación del preadolescente frente al ciberbullying
 • La bona alimentació i els hàbits saludables
 • La cala de Santa Ponça com a producte d'aprenentatge
 • La capacitat educativa dels projectes musicals
 • La ciutat com a espai d'aprenentatge
 • La competencia matemática desde la inclusión del alumnado en riesgo de exclusión social
 • La cultura dins l'aula. Interculturalitat o multiculturalitat?
 • La diversitat cultural a les aules d'Educació Primària de les Illes Balears com a conseqüència de la immigració
 • La dramatització com a eina d'audició i llenguatge
 • La familia y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral en el niño/a
 • La figura del mestre de suport dins l'escola
 • La gamificació: clau pel procés d¿ensenyament-aprenentatge de l¿anglès
 • La igualtat de gènere a l'Educació Física
 • La il·lustració de llibres-àlbum. Una proposta didattica per a l'educació primària
 • La immersió lingüística com a procés de superació de dificultats educatives de l¿alumnat d¿Incorporació Tardana a les Illes Balears des d¿una vessant inclusiva.
 • La importància de l¿alimentació per a l¿aprenentatge
 • La importància de l¿educació en l¿àmbit esportiu escolar
 • La importància de la lectura per als infants i la seva normalització.
 • La inclusió a través del treball per projectes al CEIP Rodamilans (Sineu)
 • La inclusión del alumnado con Enfermedades Raras en Educación Física
 • La inclusión en el área de Educación Física para niños que padecen amputaciones
 • La influència de la música en les sessions d'Educació Física en Educació Primària
 • La interculturalitat dins de les aules d'Educació Primària
 • La interdisciplinarietat: els nombres en l¿educació física, proposta d¿intervenció didàctica.
 • La Lengua Española, las competencias comunicativas y el teatro.
 • La lengua oral en nuestras aulas de educación primaria
 • La metodologia realista per a l'estudi de l'univers i l'origen de la Terra dins l'educació primària
 • La música a les escoles de Mallorca. Element facilitador d'una formació integral
 • La música Disney para expresar las emociones: propuesta didáctica en el aula de educación primaria
 • La musicoteràpia com a eina educativa.
 • La natura com espai de creació i d'aprenentatge: Un enfocament de l'educació plàstica a l'Escola
 • La participació educativa: anàlisi de la comunicació entre l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes d'un centre educatiu i la seva comunitat educativa
 • La pedagogia autodidacta del CEIP Talaiot de s¿Illot i els seus referents
 • La prevenció de les dificultats en l'expressió oral a través del joc dramàtic a infantil i primària
 • La reflexió sociolingüística de les Illes Balears en l'Educació Primària a partir d'una proposta d'intervenció.
 • La riquesa de les cançons i dels instruments de la música tradicional en el procés d¿aprenentatge del segon cicle d¿Educació Primària
 • Las ayudas técnicas de acceso a las TIC que utiliza el CCEE Pinyol Vermell (ASPACE)
 • Las pizarras digitales interactivas como elemento motivador en la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera
 • Les dificultats lectores d¿alumnes de primària i la relació amb la presència del reflex tònic asimètric del coll (RTAC)
 • Les noves tecnologies i la seva influència en les relacions emocionals
 • Les relacions família i escola en Educació Primària
 • Les relacions socials a l¿aula: les habilitats socials, el rebuig entre els iguals i l¿alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
 • Les rondalles mallorquines a l'Educació Primària.
 • Les rondalles mallorquines com a proposta didàctica per a la motivació per a la lectura, la preservació de la llengua i el treball coperatiu
 • LES TIC EN L'EDUCACIÓ FÍSICA. APLICACIONS A EMPRAR A LES CLASSES D¿EDUCACIÓ FÍSICA.
 • Los recursos del CCEE Pinyol Vermell (ASPACE) para la mejora de la comunicación de alumnos con Parálisis Cerebral Infantil o con Enfermedades Raras
 • Malalties Minoritàries i Dificultats d¿Aprenentatge: anàlisi i proposta d¿intervenció d¿un cas
 • Mesura, com millorar l'ensenyament de la Superfície
 • Metodologies a classe de matemàtiques. Un passeig històric.
 • Millora en la motivació amb l'ús de les TIC amb un alumne amb autisme
 • Musicoteràpia amb nens amb TDAH i Síndrome de Down
 • Nuestras voces resuenan con Chaplin: una propuesta de aprovechamiento didáctico del cine mudo en el aula de lengua española
 • Parca Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. Proposta didàctica enfocada a la importància de la cura del nostre planeta.
 • Patis inclusius amb alumnes amb Trastorn d¿Espectre Autista
 • Pedagogies alternatives. Ses Milanes, educació en plena natura
 • Percepciones de un grupo de alumnos de cuarto de primaria acerca de los procesos comunicativos con sus tutores de aula
 • Per què estudiar música a l'educació primària
 • PROCÉS CAP A LA INCLUSIÓ D¿ALUMNES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL A L¿AULA
 • Programa d'estimulació del llenguatge oral a 3 anys. Aprenentatge-Servei al CEIP Rafal Vell
 • Programa d'estimulació del llenguatge oral per a alumnes castellanoparlants d'Educació Infantil
 • Promoció d'hàbits alimentaris saludables des de l'escola
 • Promoció d'hàbits saludables a l'àmbit escolar
 • Proposta d¿intervenció en dificultats del llenguatge a través de l¿educació emocional
 • Proposta d¿intervenció per el treball de l¿autoestima dins el segon cicle de Primària a l¿àrea de llengua catalana.
 • Proposta d'activitats per intervenir les dificultats en l'aprenentatge de la lectura a l'Educació Primària
 • PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN REPOSITORI DE RECURSOS OBERTS DE QUALITAT PER ENSENYAR CIÈNCIES EN ANGLÈS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Proposta didàctica: Tectònica de plaques amb recursos TIC.
 • Proposta Didàctica a l'Aula d'Educació Primària: La Música per a l'Educació Emocional
 • PROPUESTA METODOLÓGICA BASADA EN ACTIVIDADES ORALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA.
 • Proyecto Penpals como apoyo a la lectoescritura en educación primaria
 • Què s'entén per problema matemàtic? Implicacions i la seva aplicació dins l'aula de primària
 • Quina importancia te la expresió corporal a dins l'aducació física?
 • Recerca sobre l'aplicació real del treball cooperatiu a l'aula d'amglès d'Educació Primària
 • Recull de recursos per a fomentar la competència d'autonomia i iniciativa personal dintre de l'aula d'educació primària
 • Rondalles a l'aula com a instrument de normalització lingüística i cultural
 • The impact of new technologies on learning a foreign language in the infant school classroom
 • Trabajar la expresión oral a través de aprender a gestionar las emociones de la alegría e ira
 • Tractament de l¿alumnat amb dificultats motrius a Educació Primària
 • Tractament dels valors de les cançons de Disney
 • Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) y educación emocional
 • Treballar l'escriptura o de com no separar l'hàbit d'escriure de l'aprenentatge competencial
 • Treballar la cohesió de grup a través de l'acció tutorial a les aules d'educació primària
 • Treballar la diversitat cultural a partir d'Educació Musical en el segon cicle de Primària
 • Treball d¿investigació sobre els mapes mentals en Geografia de la percepció de dos centres educatius
 • Ús i perills de les xarxes socials en els preadolescents
 • Usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el área de las Matemáticas en tres centros públicos de Palma de Mallorca
 • Utilització del mètode Gabarró per a la millora de l¿ortografia en un grup de 4t de Primària
 • What impact does obesity have on primary school children and how can it be tackled?
 • ¿Crossfit Kids¿: propuesta práctica para escolares de 10-12 años.
 • ¿MU¿SICA I EMOCIONS; PROPOSTA D¿INTERVENCIO¿ A L¿AULA D¿EDUCACIO¿ PRIMA¿RIA¿
 • ¿Proposta per treballar l'educació emocional a l'Educació Primària
 • ¿Son los maestros de Educación Física tan inclusivos como sus alumnos?
 • 5,4
 • 6
 • 8,5
 • 9
 • 9,5
 • Accés a les TIC per alumnat amb paràlisi cerebral en el centre de Mater
 • Adaptación social y acoso escolar en adolescentes con historia de trastorno del desarrollo del lenguaje
 • Anàlisi comparatiu entre la metodologia tradicional i la inmersió lingüística en anglès per a la comprensió i expresó oral a Primària
 • Anàlisi de la relació existent entre la família i l¿escola al CEIP Duran Estrany
 • Anàlisi del concepte de problema matemàtic i la seva aplicació a classe de primària
 • Anàlisi del suport educatiu a primària al CEIP Nova Cabana
 • Anàlisi e interpretació de mapes mentals en Geografia de la percepció al Col·legi Sant Bonaventura de Llucmajor
 • Análisis de las características de grupos culturales lingüísticamente heterogéneos en Educación Primaria
 • Análisis del tratamiento de la comprensión lectora en libros de 5º de Primaria y propuesta de mejora
 • Anàlisi teòric-pràctic del mètode AMCO a Educació Primària
 • APLICACIÓ DELS RECURSOS TIC A L¿ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU
 • APLICACIÓ DE PROPOSTES DIDÀCTIQUES BASADES AMB LES PEDAGOGIES ACTIVES: LA MÚSICA COM A EINA PER TREBALLAR L¿AUTOESTIMA I MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC
 • APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: GUI¿A PRA¿CTICA PARA SU APLICACIO¿N EN EL AULA
 • APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS TRANSDISCIPLNARES EN LAS AULAS DE EDUCACIO¿N PRIMARIA: EXPERIENCIA DE UN PROYECTO DE MU¿SICA ¿ELS BARULAIS¿
 • Aprendizaje Cooperativo. Propuesta como metodología innovadora
 • Aprendizaje y servicio. Una metodología que puede dar respuesta a la controversia de los deberes y fomentar la participación de las famílias en el sistema educativo
 • Aprendre ortografia amb les TIC. El cas concret de la vocal neutra.
 • Aprenentatge Cooperatiu a través de la resolució de problemes a l'assignatura d'Educació Física
 • Avaluació i intervenció fonològica d¿una mostra d¿alumnes amb deficiència auditiva al Marroc
 • Com aplicar l'educació emocional, la creativitat i la motivació de la lectura i escriptura a l'Educació Primària
 • Com influeix la música en els processos implicats en l¿adquisició de la lectura
 • Competencia Social en niños con sordera profunda en Marruecos
 • Conocimiento y utilización de estrategias específicas con el alumnado con NEE en las aulas de E.F. de nivel de primaria.
 • Creación de una Unidad didáctica basada en el M-learning para el aprendizaje de contenidos de lengua extranjera dirigida a cuarto de primaria
 • Desarrollo de las emociones a través de los cuentos
 • Descobrint Montuïri. Una mirada des de la Geografia
 • Desigualtat de gènere dins l'àmbit esportiu en alumnes de 5è i 6è d'Educació Primària a Mallorca
 • Didàctica de la llengua espanyola: l'ensenyament tradicional enfront de l'ensenyament lúdic (tres experiències)
 • Dinamització de patis a l'etapa d'Educació Primària
 • Disseny de tasques multinivell a Ciències Naturals per 6è d¿Educació Primària
 • Disseny Universal d'Aprenentatge per donar resposta a la diversitat d'alumnat
 • Educació artística i dansa. Desenvolupament d'una proposta didàctica interdisciplinar sobre dansa per a l'Educació primària
 • Educación emocional en educación primaria: Una página web de recursos didácticos
 • Educación emocional y arte a través del calzado
 • Educación Física inclusiva posada a la práctica
 • Educar el cor. Proposta didàctica a les aules d¿Educació Primària mitjançant el conte com a recurs didàctic: ¿Blue, the robot¿
 • El cant coral com a eina educativa per combatre el risc d'exclusió social en infants des del projecte musical i social "Sons de Barri"
 • El joc com a eina d¿ensenyament de llengües.
 • El joc en el desenvolupament de la creativitat dels alumnes d'Educació Primària
 • El juego como recurso para el aprendizaje de la expresión escrita en lengua española
 • El llenguatge de la programació informàtica en l¿àrea de matemàtiques a una aula de primària
 • El medio acuàtico como herramienta de Integración Social en Educación Física
 • EL MÓN DE LA DISLÈXIA
 • El Movimiento OAOA. Un enfoque para la enseñanza de la Aritmética en la Educación Primaria.
 • El paisatge i el patrimoni com a matèria escolar
 • El periódico como recurso didáctico para el aprendizaje de la Lengua Española en 6º de Educación Primaria
 • El Puig de Randa com a element didàctic
 • El respecte a la diferència
 • ELS AMBIENTS A L¿EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Els beneficis sensorials, motors i cognitius que aporta l¿Educació Musical a l¿alumnat d¿Educació Primària
 • Els conceptes de massa, volum i densitat mitjançant experiments i la seva evolució durant l'Educació Primària
 • Els efectes dels mètodes Artigal i comunicatiu en la pronúncia de la llengua anglesa
 • El sexismo en los cuentos infantiles
 • Els grups interactius com a estratègia per aconseguir una educació inclusiva i de qualitat
 • Els itineraris didàctics: una metodologia participativa i motivadora: La Colònia de Sant Jordi i les salines de S¿Avall
 • Els mapes mentals en l'Educació Primària
 • El transport actiu al'escola CEIP Nova Cabana
 • El treball i el desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples dins els ambients d¿aprenentatge en l¿Educació Primària
 • El treball per projectes: del marc teòric a l¿anàlisi d¿un projecte musical d¿aula
 • El uso del cuento en la enseñanza de la Educación Primaria en inglés
 • Ensenyament/aprenentatge de les sumes i les restes a primer i segon de primària a partir d¿una metodologia realista
 • Ensenyament de les ciències experimentals a educació primària: Recursos docents
 • Ensenyar a Pensar. Ambients i Habilitats de Pensament.
 • Escola i família: una educació de qualitat a través de la participació familiar a l'escola.
 • Escoles lliures i democràtiques. La utopia de Summerhill i els principis de l¿antiautoritarisme pedagògic a l¿actualitat a Mallorca
 • Escoles Rurals
 • Estimulació de narracions a partir de produccions artístiques
 • Estudi del canvi lèxic intergeneracional per mitjà dels jocs lingüístics.
 • Estudi del nivell de desenvolupament lingu¿ístic en un nin de 10 anys amb autisme¿
 • Estudi del temps de compromís motor a les sessions d'educació física
 • Estudi de necessitats de caracter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases I
 • Estudi de necessitats de caràcter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases II
 • Estudi de necessitats de caràcter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases III
 • Estudi de necessitats de caràcter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases IV
 • Estudi sobre el coneixement lingüístic de la població sorda de les Illes Balears.
 • Factors motivacionals que influeixen en la pràctica esportiva durant l¿etapa escolar.
 • Factors que intervenen a la transició de primària a secundària
 • Gamificació dins l'Aula d'Anglès
 • Grups Interactius com a pràctica facilitadora i innovadora de l¿Educació Inclusiva
 • Guia turística/geològica de l¿arxipèlag de Cabrera
 • Identidad sonora: proceso creativo en el aula de música en educación primaria
 • Inclusió, Temps de Compromís Motor i Socialització: és una qüestió genètica?
 • Inclusión de niños con Discapacidad Sensorial en el Área de Educación Física
 • Incorporació de les TIC en l'aprenentatge de la llengua anglesa. Estudi de la situació a les Illes Balears
 • Influencia de la literatura en la etapa primaria
 • Intervencio¿ de Musicotera¿pia a Nins amb Trastorn de l'Espectre Autista a l'Escola.
 • Joc cooperatiu com a eina de l'aprenentatge cooperatiu. En cerca de la resolució no violenta dels conflictes
 • Kinestemes: un nou aprenentatge per la lectura
 • L¿alumnat amb altes capacitats Intel·lectuals: Organització per a la intervenció
 • L¿amistat en la literatura clàssica infantil i juvenil
 • L¿antiautoritarisme en educació: dels referents teòrics i pràctics a la concreció actual a Nono Espai d¿Aprenentatge
 • L¿avaluació i el feedback a l¿aula per afavorir la inclusió de tot l¿alumnat.
 • L¿educació a casa a les Illes Balears com a alternativa pedagògica
 • L¿educació emocional a través de l¿escriptura. Una proposta didàctica per a Educació Primària.
 • L¿ENSENYAMENT DE L¿ESCRIPTURA: LLETRA LLIGADA Vs. LLETRA D¿IMPREMTA
 • L¿illa de Cabrera com a lloc didàctic. Itinerari per a 6è d¿Educació Primària.
 • L¿organització dels suports al CEIP Rafal Vell
 • L¿ús de la Geolocalització per a potenciar les Ciències Socials: Activitat per treballar la història d¿Eivissa amb alumnes d¿Educació Primària
 • L'aplicació del joc a l'aula de llengua anglesa
 • L'aprenentatge de la lectoescriptura en contextos escolars i amb nins amb necessitats específiques de suport educatiu
 • L'Art a les aules de Primària. Estratègies per una Educació Artística de qualitat
 • L'educació literària: propostes i intervencions per dur a terme a les aules de primària.
 • L'ensenyança de la llengua anglesa a l'alumnat de primària amb dislèxia
 • L'expressió de les emocions. El teatre com a recurs
 • L'objecte en l'art. Una proposta didàctica per al segon cicle d'Educació primària
 • La Compete¿ncia Musical i la seva Avaluacio¿. Proposta Dida¿ctica d¿Inclusio¿ de la Mu¿sica a les Aules Ordina¿ries
 • La construcció d'un record. La fotografia escolar a l'Escola primària
 • La diversitat: metodologies que afavoreixen la inclusió de tot l'alumnat
 • La diversitat a l'escola: anàlisis de les pràctiques eduatives d'un centre concertat de Palma des d'una perspectiva inclusiva
 • La diversitat familiar a través dels contes
 • La educación emocional y de valores en el aula a través de los cuentos: tres unidades didácticas
 • La Escuela Democra¿tica: el PEC como instrumento de los docentes. La escuela de las ciudadanas y los ciudadanos del man¿ana.
 • La estimulación del lenguaje en alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA)
 • La gamificació en l'educació física.
 • La importància de la motivació a l'escola
 • La importància de les emocions dins l'àmbit educatiu
 • La importància del joc educatiu a l'Educació Primària
 • La influència de la motivació dins l¿àrea de les matemàtiques.
 • La influència de les noves tecnologies dins l'entorn educatiu i social dels infants.
 • La intervenció primerenca en les dificultats d¿aprenentatge.
 • La intervenció socioeducativa en els camps de refugiats. El cas dels refugiats sirians.
 • La lectura y escritura en el método Montessori
 • La Llengua Anglesa nascuda de l¿Art: proposta transversal de l¿aprenentatge d¿anglès a partir de l¿art.
 • La metodologia del treball per projectes en educació primària al CEIP Pintor Joan Miró
 • La mu¿sica com a eina per fomentar l¿atencio¿ en l¿alumnat d¿Educacio¿ Prima¿ria
 • La música com a eina de cohesió, cooperació i inclusió
 • La música com a eina per millorar el llenguatge en casos de retard del llenguatge
 • La Música com a instrument per a l'aprenentatge de l'Anglès i altres Llengües
 • La música com a recurs motivacional en les sessions d'Educació Física
 • La nutrición y el ciclo biológico de las plantas. El huerto escolar como propuesta didàctica en Educación Primaria.
 • La pràctica escolar dels mestres a través de la premsa professional. El cas de la revista El Magisterio Balear (1916).
 • La provenció: una eina per reduir els conflictes escolars i millorar el clima d'aula
 • La realitat augmentada a l¿educació física: aplicacions i propostes didàctiques.
 • La recepción de la pedagogía de John Dewey en España: una aproximación a través de la revista El Magisterio Español.
 • La relació entre la implicació de les famílies i el rendiment escolar a l'etapa d'educació primària
 • La secuencia didáctica argumentativa: propuesta y aplicación
 • La sensibilización com a las previa a la inclusión dins l'àrea d'Educació Física
 • La situació actual de les biblioteques als centres escolars
 • Las TIC que forman parte del PLE del alumnado con déficit visual
 • LA TEATRALITZACIÓ COM A EINA PER A AFOVORIR L'EXPRESSIÓ ORAL EN CATALÀ
 • La teoría del flujo y su influencia en las matemáticas
 • Les activitats físiques i esportives extraescolars en l¿educació primària augmenten el rendiment acadèmic.
 • Les aportacions de la teràpia assistida amb animals en un infant amb dificultats d¿interacció i comunicació.
 • Les emocions a partir de la música popular
 • Les intel·lige¿ncies mu¿ltiples i el desenvolupament d¿aquestes dins l¿aula
 • Les rondalles mallorquines a les aules d'Educació Primària
 • Les TIC com a eina didàctica a l¿Educació Física
 • Los beneficios de la música como recurso didáctico en Educación Física
 • Los grupos interactivos y sus posibilidades en la educación primaria: el caso del CEIP Es Pil·larí
 • Memòria seqüencial auditiva: avaluació i intervenció en infants amb hipoacúsia al Marroc
 • Metodologías activas y construcción del conocimiento para todo el alumnado. Recurso para el profesorado
 • Millora dels hàbits saludables de l¿alimentació i la importància de la gestió del temps dels pares.
 • Model Teaching Games For Understanding
 • Música i emocions
 • Obesitat infantil: un greu problema en auge dins la societat actual.
 • PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES ¿CÓMO INTERVENIR DESDE EL ÁMBITO ACADÉMICO?
 • Percepción y satisfacción de las familias en cuanto a las metodologías activas utilizadas en el ámbito educativo.
 • Pràctica productiva: la resolució de problemes per arribar a altres continguts matemàtics.
 • Prevenció de l'aparició de les dificultats en lectoescriptura
 • Programa de conscienciació i sensibilització de la discapacitat visual per alumnat de l'Educació Primària
 • Programa de Educación Emocional para Educación Primaria
 • Programa para el fomento de hábitos saludables
 • Proposal of didactic activities to improve English outcomes in Primary Education Schools through different ICT tools
 • Proposta d¿activitats per treballar el càlcul mental amb material i calculadora en Educació Primària
 • Proposta didàctica: La transversalitat de la música a l¿aula
 • Proposta educativa: la intel·ligència emocional a través del Ioga
 • Propuesta didáctica interdisciplinar para la adquisición de competencias artísticas aplicadas a las ciencias naturales Isaac Lemuel Cerdá Donoso Grado de Educación Primaria Año académico 2017-18 DNI del alumno: 49864149B Trabajo tutelado po
 • Propuesta didáctica para el aumento del tiempo de compromiso motor en las sesiones de Educación Física
 • Propuestas para la introducción de canciones como metodología para el aprendizaje del inglés en Educación Primaria
 • Proyectos educativos para fomentar el hábito lector en Educación Primaria
 • Quins elements inclusius té un centre poc inclusiu?
 • Realidad Aumentada en el proceso de enseñanza y apredizaje del inglés en educación primaria
 • Realitat Augmentada a l'Educació Física. Anàlisi d'aplicacions i propostes didàctiques
 • Reintroducción del dibujo del natural en la Escuela primaria
 • Relació de la música amb les emocios i la neurociència. Una proposta pràctica desenvolupada al CEIP Vora Mar
 • Relació del clima d¿aula amb el rendiment acadèmic dels alumnes a l¿Educació Primària
 • Resolucio¿ de conflictes i convive¿ncia escolar. Les Pra¿ctiques Restauratives.
 • Sa Comuna de Bunyola. Itinerari didàctic per a Educació Primària
 • Talleres de estimulación del lenguaje y de prevención de las dificultades lingüísticas en alumnos de 3 años del ¿C. C. La Milagrosa (Palma)¿
 • The use of music as a means to learn English.
 • Trabajo por proyectos incluyendo la Lengua Inglesa
 • Treballar les emocions a través dels contes
 • Treball d'investigació sobre com les cançons didàctiques ajuden a l'aprenetatge de vocabulari i la seva pronunciació en la llengua anglesa
 • Una anàlisi del tipus de suport educatiu que es desenvolupa a les diferents escoles d'Educació Primària de Ciutadella
 • Una aportació a l'ús didàctic de les rondalles mallorquines.
 • Una experiència multisensorial per a un infant amb ceguesa. El piano com a instrument terapèutic.
 • Una proposta d¿intervenció coeducativa Educació Primària
 • Una proposta didàctica a partir dels continguts de la història de la música
 • Una salida escolar didáctica por la Serra de Tramuntana con alumnos de sexto de Educación Primaria
 • Un projecte de ràdio escolar: eina TIC per educar en competències
 • Urban Scketching: una visió des de l'Escola primària
 • Ús de la calculadora amb activitats contextualitzades a primària
 • Ús del microscopi a l¿escola
 • Utilització dels jocs populars en educacio fisica pel desenvolupament dels valors socials positius
 • Valorar l'efectivitat dels codis QR per promoure els hàbits de vida saludable.
 • ¿Enseñan, en los colegios, español a los alumnos extranjeros?
 • ¿Qué beneficios puede aportar la Actividad Física a niños y adultos con síndrome de Down para mejorar sus problemas?
 • ¿Varia el grado de bilingüismo en distintos contextos?
 • Adaptació de l'alumnat immigrant mitjançant l'aprenentatge de la llengua catalana. Recursos didàctics
 • Adaptació de la llengua catalana a l'alumnat nouvingut
 • Altas Capacidades en Matemáticas
 • Anàlisi de l'ús de l'Scratch al CEIP Na Caragol
 • Anàlisi de la coordinació entre primària i secundària
 • Anàlisi de les produccions dels nens com a eina de coneixement i de complement al diagnòstic.
 • Anàlisi dels continguts de música clàssica que aparei xen a diferents llibres de text de música d¿educació primària
 • Anàlisi i estudi de la condició física en alumnes de 5è i 6è curs d¿Educació Primària.
 • Anàlisi i millora d'un projecte de treball des d'una perspectiva inclusiva
 • Anàlisi i resposta a la violència en el medi escolar.
 • Análisis de libros de texto de Lengua Castellana. Propuesta didáctica.
 • Animación a la lectura: alumnos, padres y maestros.
 • Aplicació del Termòmetre Lingüístic. Estimulació del llenguatge oral a través dels jocs lingüístics.
 • Aplicació del Termòmetre Lingüístic i intervenció a infants de 5-6 anys. Casos pràctics.
 • Aprendizaje cooperativo dentro del aula de Educación Primaria. Análisis bibliográfico y estudio de caso: C.C. CIDE
 • Aprendizaje del español mediante grupos cooperativos
 • Aprenentatge cooperatiu com a metodologia inclusiva
 • APRENENTATGE COOPERATIU I EDUCACIÓ FÍSICA
 • Com millorar la resolució de problemes matemàtics a partir de la potenciació de la comprensió lectora
 • Conductes disruptives a l'aula: causes i intervencions
 • Considerant les matemàtiques per comprendre el món
 • Creació d'un material multimèdia dirigit a alumnes nouvinguts, que s'utilitzi com a eina de suport educatiu
 • De les Rondalles Mallorquines al llibre il·lustrat: proposta didàctica per a l'escola primària
 • Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa: Juegos dramático y técnicas teatrales
 • Dificultats en el procés enesenyament-aprenentatge de les matemàtiques. Percepció de l'assignatura per part d'alumnes i mestres.
 • Dissenyar i implementar una estratègia gamificada per l'aprenentatge de continguts específics en alglès dirigida a alumnes de quant de primària.
 • Educació Física Inclusiva.
 • Educación emocional, evolución del concepto e implicaciones en el marco legal de la escuela primaria.
 • Educación en valores.
 • Educació per a la Salut: un repte pendent
 • Efecte dels contes amb moralina en els infants de 3 i 4 anys: una experiència real.
 • El càlcul mental com a mètode per aconseguir la mecanització de l¿aritmètica durant el cicle de primària
 • El conte com a recurs didàctic a l'àrea de matemàtiques
 • El fracàs escolar en Educació Primària. Una problemàtica cada cop més accentuada en la realitat escolar
 • El juego como instrumento motivador en la intervención en niños con dificultades de lectoescritura.
 • El perfil sociolingüístic del mutisme selectiu en infants d¿Educació Primària
 • El rol dels personatges protagonistes femenins en obres d'autors rellevants de la literatura infantil i juvenil
 • Els conflictes i la prevenció de la violència escolar a l'Educació Primària
 • Els projectes i la seva aplicació als centres d¿Educació Primària de les Illes Balears
 • El teatro musical y su influencia sobre el lenguaje en niños: una aproximación experimental
 • El treball per projectes a l¿aula
 • Ensenyament i aprenentatge de l¿ortografia de la primera llengua (L1)
 • Escape room educatiu de resolució de conflictes
 • Estado de la cuestión del Trabajo por Proyectos en la comarca de Levante: un estudio basado en cuestionarios.
 • Estrategias inclusivas para trabajar el autismo dentro del aula. Aulas UEECO.
 • Estratègies de comunicació i participació entre l'escola, les famílies i l'entorn
 • Estudi de cas: Educació Física adaptada per a infant amb Paraparèsia Espàstica Hereditària
 • Estudi descriptiu i transversal sobre la utilització del Youtube dins un centre de primària de Mallorca
 • exergames
 • Factors que influeixen en l'aplicació de l'Aprenentatge Basat en Problemes o Projectes: un estudi des de la percepció del docent.
 • Formació docent i apoderament: una proposta de reforçament de les capacitats dels mestres en Educació Primària
 • Gamificación
 • Gestió i resolució de conflictes a través de l'educació emocional.
 • Guia didàctica interactiva d'estudi de Sa Comuna de Lloret
 • Influència de les motxilles escolars en el mal d¿esquena de nins entre 8 i 12 anys
 • Intervenció d¿un infant amb discapacitat auditiva per tal de millorar la comunicació
 • Intervenció de la Pragmàtica per a alumnes autistes
 • Intervención educativa escolar en alumnado con discapacidad auditiva en educación primaria.
 • Jocs i dinàmiques per treballar la inclusió a l¿escola.
 • L¿activitat física té efectes positius sobre la salut mental?
 • L¿aprenentatge cooperatiu als centres d¿Educació Primària
 • L¿ensenyament de l¿educacio¿ sexual a prima¿ria
 • L¿Eurítmia: expressar, sentir, aprendre i gaudir.
 • L'APRENENTATGE COOPERATIU EN L'ASSIGNATURA D'EDUCACIÓ FÍSICA A L'ESCOLA PRIMÀRIA
 • L'efectivitat de la repetició escolar. Factors i diferents punts de vida sobre el fet de repetir un curs escolar
 • La comprensió oral per a un infant amb hipoacúsia
 • La flipped classroom en las matemáticas
 • La immigració a l'escola de Felanitx (CEIP inspector Joan Capó). Les llegendes felanitxeres com a eina per a la inclusió a la cultura catalana
 • La importa¿ncia, les estrate¿gies i els me¿todes de relaxacio¿ a les aules d¿educacio¿ prima¿ria
 • La importància de l¿Educació Emocional en els infants amb DEA
 • La importància de l'educació emocional dins els centres escolars.
 • La importància de l'Educació Musical dins l'etapa d'Educació Primària per el desenvolupament intel·lectual
 • La importancia de la educación emocional en el desarrollo integral del alumno de primaria.
 • La importància del material didàctic en l'aprenentatge significatiu dels alumnes d'educació primària.
 • la importància del treball cooperatiu i la inserció a l'aula d'educació física
 • La interdisciplinariedad como propuesta para revalorizar las Artes en la Educación Primaria
 • La intregació de nins amb TEA en centres educatius: UVAI
 • La lectoescriptura en l'etapa d'educació primària.
 • La literatura a Primària. Proposta de teatralització a partir de tres gèneres literaris
 • La medida en Educación Primaria: una propuesta de intervención
 • La mu¿sica i les danses rituals de Manacor a les escoles d¿aquest municipi: Una proposta dida¿ctica interdisciplina¿ria
 • La música com a eina educativa per afavorir la inclusió del síndrome d'Asperger en l'educació primària
 • La musicoteràpia i el Brain Gym amb alumnes amb Necessitats Educatives Especials
 • La papiroflèxia com a metodologia per treballar la geometria
 • La pedagogia Montessori: fonaments, vigència i aplicabilitat a l'actualitat
 • La percussió corporal com eina de cohesió social en l¿aprenentatge musical en Educació Primària
 • La pèrdua d'un ésser estimat i el posterior procés de dol en l'educació primària.
 • La Prehistòria de Mallorca i els talaiots d¿Alaró
 • La relació entre el docent i la família. Importància i orientacions
 • La resolución de conflictos a través de las Pràcticas Restaurativas
 • La Sal com a producte d'aprenentatge
 • Las medidas de la Tierra: talleres de integración de las artes plásticas en la enseñanza de las otras materias para cuarto de educación primaria
 • las microhabilidades en relación con el ámbito de la educación física
 • Las prácticas restaurativas y las emociones
 • Les Activitats Físiques en el Medi Natural: una aproximació als esports aquàtics
 • Les cançons tradicionals com a millora dels trastorns del llenguatge oral. Intervenció a 6 alumnes del CEE Mater MIsericordiae.
 • Les habilitats socioemocionals en l'aprenentatge dels infants
 • Les Matemàtiques estan relacionades amb la Música?
 • Les proves de selecció de l¿alumnat, una proposta per accedir al Grau d¿Educació Primària de la UIB
 • Let's talk. Propuesta didáctica para el trabajo de la destreza oral en inglés
 • Música i emocions a l¿aula de primària: una recepta molt especial dins l¿àmbit educatiu
 • Musicoteràpia aplicada a alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
 • Noves metodologies aplicades a les classes d'anglès
 • Pautas de intervencio¿n a partir de un caso de Trastorno Negativista Desafiante
 • Pràctiques Restauratives a les aules d¿Educació Primària. Una nova visió a la gestió dels conflictes.
 • Primària amb alumnes amb TDA-H: repositori digital de propostes d¿implementació
 • Proposta metodològica per a la millora de la competència oral a les aules de primària
 • Proposta per incrementar l¿activitat física dels alumnes del CEIP Mestre Colom de Bunyola
 • Propostes didàctiques amb edublogs a Centres d'Educació Primària
 • Propostes per treballar la poesia a l'escola
 • Propuesta de intervención a partir de un caso práctico de hipoacusia
 • Propuesta de un proyecto de enseñanza-aprendizaje sobre los estados de agregación de la materia
 • Relación entre la autoestima y el rendimiento académico.
 • Resolució de conflictes en els centres escolars per mitjà de l¿Educació Física
 • Sistemes Augmentatius i/o Alternatius de la Comunicació a nivell de centre
 • Taller d'entrenament cognitiu a l'àrea de llengua catalana
 • Tipus de suport educatiu: dins i/o fora de les aules de primària.
 • Tractament de la semàntica. Anàlisi i intervenció en un cas de retard maduratiu
 • Trastorn d'alteració de conducta i la seva intervenció dins tots els seus àmbits
 • Treballar els valors a les classes d¿Educació Física
 • Una visió teòrica de la integració de les TIC a Educació Primària
 • Un gran cambio en la educación Aprender a través de la práctica y la experimentación
 • Ús educatiu de les TIC als CEIPs del Pla de Mallorca
 • Uso de recursos didácticos para la enseñanza del léxico en lengua inglesa como L2
 • Alimentació a l'educació primària en anglès
 • CIL Methodology in Physical Education
 • Com explicar contes
 • Didáctica, Metodología y Recursos del Inglés en Educación Primaria
 • Efectes de la música en els nins i les nines amb Trastorn de l'Espectre Autista
 • El teatro en las aulas
 • Estrategias de fomento de la lectura en dos centros de Educación Primaria
 • Estratègies d'intervenció per a millorar la composició escrita
 • Estratègies per a millorar l'expressió oral
 • Estudi de l'estat actual i de la qüestió a Mallorca envers el tema d'educació emocional i la feina que fan els mestres de primària.
 • Estudi sobre l¿evolució del CEIP Llorenç Riber (1977-2016)
 • Importància de la formació universitària dels mestres d'audició i llenguatge
 • L'Anglès com a Llengua Estrangera a l'Educació Primària.
 • La educación de la mujer bajo el franquismo: La sección femenina
 • Les rondalles mallorquines a l'Educació Primària
 • Les TIC a les aules de Primària
 • Metodologies docents actuals
 • Proposta didàctica per una educació física per a tothom.
 • Proposta metodològica del CEIP Miquel Costa i LLobera
 • Rondalles: una eima per a treballar les emocions
 • Una nova visió de les figures geomètriques per mitjà de la intel·ligència corporal-cinestèsica al 2n curs d'Educació Primària
 • Ús i necessitat de formació dels docents en TIC
 • Bones Pràctiques a la Classe d¿Educació Musical: un Enfocament Multicultural i Igualitari
 • Contes. Una vitamina pel desenvolupament dels infants
 • Discapacidad con mejor calidad de vida
 • L'hort escolar
 • La motivación en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras
 • Lectura extensiva i biblioteca d'aula en anglès
 • Proposta d'un projecte per l'ensenyament de ciències experimentals a l'educació primària
 • El Comte Mal: estudi i proposta didàctica
 • Literatura amb valors dins l'aula
 • Redes sociales en la escuela: Una experiencia con Edmodo