Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Per a l'admissió als graus d'Educació Infantil i Educació Primària i al doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària tindran preferència els aptes a la prova d'aptitud personal (PAP_EDU).

22132. Treball de Fi de Grau d'Educació Primària (2022-23)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Prerequisits

 • Cal haver superat 150 crèdits del conjunt de les assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives i pràctiques externes
 • Cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'assignatures de formació bàsica

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura. Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2017-18 podeu consultar el cercador de guies docents

Treballs de Fi de Grau

 • Anàlisi de la docència compartida com a metodologia aplicable per a la millora del suport educatiu a les aules d'Educació Primària.
 • Aprenentatge Cooperatiu i Educació Física: una proposta didàctica per treballar la cohesió grupal.
 • Aprenentatge d'habilitats cartogràfiques a partir de l'ús d'Apps i noves tecnologies.
 • Conocimiento del medio natural y experiencias escolares en primaria.
 • Desenvolupament del pensament computacional a l'Educació Primària a partir d'un joc de taula basat en el Speed Cups.
 • Educación Emocional mediante la literatura en Educación Primaria.
 • El conteo en Educación Primaria.
 • ELS JOCS DE TAULA COM A EINA DE SUPORT D?_?APRENENTATGE DE LA LLENGUA CATALANA A L?_?EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
 • Els jocs matemàtics com a recurs per introduir la suma al primer curs d'educació primària.
 • Estudió sobre la enseñanza de la probabilidad en la educación primaria.
 • Gamificación en Educación Primaria.
 • L?_?hàbit lector i la seva relació amb el pensament divergent.
 • Recursos TIC a l'aula de Música a les Illes Balears.
 • "Disseny escolar. Propostes per afavorir el desenvolupament infantil"
 • "El conte com a estratègia per estimular l'expressió oral"
 • "El pes del lideratge envers la cohesió d'equips docents en contextos desfavorits"
 • "ELS HÀBITS ALIMENTARIS I L'ACTIVITAT FÍSICA EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA"
 • "Estudi de la presència i usos de la Lectura Fàcil als centres d'Educació Primària i Biblioteques de Mallorca".
 • "GAMIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, VENTAJAS Y CONTRAPARTIDAS: UNA REVISIÓN SOBRE EL ORIGEN, LAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y EL ESTADO DE LA CUESTIÓN"
 • "Itinerari didàctic de s'Albufera d'es Grau de Menorca per 6è de primària (Reserva de la Biosfera - UNESCO)"
 • "L'aprenentatge de la lectoescriptura a través dels contes"
 • "L'educació emocional a l'assignatura de la llengua anglesa."
 • "La gamificación como estrategia de aprendizaje de la lengua inglesa en Educación Primaria"
 • "LA INFLUÈNCIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA SOBRE LA IMATGE CORPORAL DELS ESCOLARS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA"
 • "La música i les emocions: proposta didàctica per al primer cicle d'Educació Primària"
 • "Las Islas de la Sal". Memoria histórica y conservación del trabajo salinero de nuestros antepasados
 • "Los talleres como fuente de aprendizaje para alumnos con TEL. Programa de intervención"
 • "Necesidades lingüísticas derivadas del confinamiento.Revisión bibliográfica y diseño experimental"
 • "Recursos per fomentar l'aprenentatge d'alumnes amb Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDA-H)"
 • "Sedentarisme, sobrepès i obesitat a l'escola primària. L'educació física com eina de prevenció."
 • "Task-Based Language Teaching o Enfocament per tasques, una metodologia amb proposta didàctica contextualitzada per a l'aprenentatge de llengües estrangeres"
 • "The Adventures of Harry Potter and his Friends:un álbum ilustrado basado en Harry Potter and the Philosopher's Stone como aproximación a la literatura y lengua inglesas en primaria"
 • Activitats per a l'acolliment lingüístic d'alumnat nouvingut a partir de la intel·ligència emocional.
 • Això era i no era: Els Rondallaires Musicals
 • Anàlisi de l'aplicació del model pedagògic d'Educació Esportiva a les escoles de Mallorca.
 • Anàlisi de la situació actual de la Llengua Catalana.
 • Anàlisi de materials didàctics per a la geometria.
 • Anàlisi i recopilació de robots existents per treballar en l'educació primària.
 • Análisis del apoyo educativo de un centro que camina hacia la inclusión y convivencia.
 • Barrera emocional envers les Matemàtiques a l'aula d'Educació Primària.
 • BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE LA ATENCIÓN EN NIÑOS EN EDAD PRIMARIA.
 • CANTO, LUEGO APRENDO: CANCIONES COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO DE LA LENGUA INGLESA EN PRIMARIA.
 • Canvi lingüístic en el català de Mallorca: què ens en diu la morfologia verbal?.
 • Característiques que ha de tenir un videojoc per tal d'avaluar certs continguts específics del currículum com la comprensió lectora en alumnes de primària.
 • Caracterització de l'activitat cinegètica a Mallorca.
 • Co-Disseny d'un vídeo com a eina de comunicació entre escola i societat a apartir del sistema APS amb el CEIP BAdies
 • Com influeix la intel·ligència emocional en les destreses comunicatives en llengua anglesa.
 • Comparació metodològica de dos centres educatius.
 • Consell d'infants, una experiència educativa a un centre de primària.
 • Déficit de la Teoría de la mente en alumnado con Trastorno del Espectro Autista y atención temprana. Revisión literaria.
 • Disseny d'una sequència didàctica amb Realitat Virtual
 • Dones que fan art: una proposta d'educació emocional.
 • Educació Ambiental a l'etapa d'Educació Primària.
 • Educació emocional a les sessions d'educació física a l'etapa d'Educació Primària.
 • EDUCACIÓ EMOCIONAL I EDUCACIÓ FÍSICA: QUÈ PENSEN LES FAMÍLIES
 • Educación comparada: los sistemas educativos japonés y español.
 • Educación emocional, autoestima, autoconcepto y aprendizaje cooperativo a través de diversas propuestas didácticas.
 • Educam movent consciències amb InèditNet: l'aprenentatge servei i els Objectius de Desenvolupament Sostenible en la formació de mestres i a les escoles de les Illes Balears.
 • Efectes aguts del temps sedentari i l'activitat física en la fluïdesa matemàtica.
 • El aprendizaje de la lengua extranjera a través de la música y la expresión corporal.
 • El Breakout com a model de gamificació per identificar dificultats envers els nombres decimals en alumnes d'Educació Primària.
 • El calentamiento vocal en el aula de música de primaria
 • El conte: una eina per a conscienciar i sensibilitzar l'alumnat d'Educació Primària vers les malalties rares.
 • El cuento como recurso para el aprendizaje de la lectoescritura.
 • El desarrollo de la creatividad a través de la literatura en Educación Primaria.
 • El dibuix com a eina educativa a les aules d'Educació Primària
 • El Efecto Pigmalión: Importancia y efecto de las expectativas de los maestros de educación primaria.
 • El estudio de la educación emocional a través de la literatura dentro de Educación Primaria.
 • El joc com a eina d'aprenentatge a l'Educació Primària a l'àrea de Llengua Catalana
 • El llegat de Roma des de les Illes Balears: pervivències culturals i patrimonials d'una civilització.
 • El paper de la memòria a l'aprenentatge de l'alumnat d'Educació Primària
 • El paper de les emocions en l'Educació Primària. Intel·ligència emocional i educació emocional
 • El pati escolar com espai d'aprenentatge i creixement
 • El procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa: un gran repte per als infants amb dislèxia
 • Els ambients d'aprenentatge com afavoridors de la inclusió educativa.
 • ELS AMBIENTS D'APRENENTATGE I EL TREBALL PER PROJECTES AL CEIP ES PUIG DE LLOSETA
 • Els bons hàbits de vida saludable a l'etapa d'educació primària
 • Els centres d'educació especial dins el marc d'un model d'escola inclusiva.
 • Els moviments migratoris. Anàlisi i influència a l'educació
 • EL TREBALL PER PROJECTES I AMBIENTS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA: EL CEIP MESTRE GUILLEM GALMÉS.
 • El treball per projectes i la importància de les formacions davant aquesta metodologia.
 • El uso del cine como recurso de aprendizaje en el aula de inglés en Educación Primaria.
 • Ensenyament de la física ahir i avui: proposta manipulativa per a la didàctica de la cinemàtica i la dinàmica a primària
 • Ensenyar història a través del cinema. La civilització romana.
 • Envoltats d'emocions. El valor de l'autoestima i l'autoconcepte a l'Educació Primària
 • ESTADÍSTICA I PROBABILITAT: UN BLOC 100% RELLEVANT I MOTIVADOR PER TRACTAR A LES AULES.
 • Estimulació del llenguatge per a l'alumnat amb discapacitat auditiva del centre educatiu Effetah (Tànger): una proposta d'aprenentatge-servei.
 • Estudi de les connexions entre continguts curriculars de Matemàtiques i Música de les Illes Balears.
 • Estudi empíric sobre els coneixements que tenen els alumnes de 5è de primària de les platges del seu voltant.
 • Estudio de dos casos del Trastorno del Espectro Autista en el contexto educativo.
 • Estudio de la pronunciación y la inteligibilidad en alumnos con inglés como lengua extranjera.
 • Estudi per la millora de la semàntica a través de jocs de taula amb un nin d'onze anys
 • Estudi sociolingüístic de dues escoles públiques de Mallorca.
 • Històries Socials, una eina per a la inclusió.
 • Imatge social del professorat: reflex de la societat.
 • Impacte de la societat del segles XX i XXI a l'escola
 • Influència de les variables sociofamiliars en l'adquisició de la lectura.
 • Intervención en el lenguaje de alumnos con Trastorno del Espectro Autista.
 • Intervenció per a la millora de l'autoconcepte i l'autoestima a les classes d'Educació Física en nins i nines de 8 i 9 anys.
 • Itinerari didàctic: La finca pública de Son Real i el seu entorn.
 • Jocs cooperatius en Educació Física com a eina per a fomentar la inclusió
 • Kan ya ma kan... Les rondalles “marroquines”.
 • L'absentisme escolar a l'educació primària. Propostes d'actuació preventiva
 • L'adquisició del llenguatge en relació a l'escolarització prèvia als 3 anys.
 • L'adquisició del llenguatge i la comunicació en edats primerenques: el paper de la intel·ligència emocional.
 • L'ANGLÈS A LES AULES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
 • L'aprenentatge basat per projectes: L'aplicació d'aquesta metodologia per a garantir un aprenentatge significatiu en la pràctica docent.
 • L'aprenentatge de la lectoescriptura en petits grups homogenis i suport de metodologia multisensorial amb kinestemas®
 • L'APRENENTATGE PER PROJECTES EN L'ERA DIGITAL: EL CINEMA COM A RECURS EDUCATIU.
 • L'educació artística als alumnes amb TDAH
 • L'Educació Emocional en les aules ordinàries de primària.
 • L'educació musical mitjançant el joc i les emocions
 • L'efecte de l'activitat física en la capacitat cognitiva dels infants.
 • L'ensenyament de les matemàtiques a través de la música.
 • L'evolució toponímica dels carrers de Lloseta. Eina per crear una Comissió d'Història al centre CEIP es Puig.
 • L'expressió oral i escrita dels futurs docents de Primària: el cas de Mallorca.
 • L'hàbit lector i la seva influència en la competència comunicativa al segon cicle d'Educació Primària.
 • L'obesitat: una malaltia molt present a les escoles
 • L'ÚS DE DIFERENTS METODOLOGIES I ESTRATÈGIES PER AUGMENTAR LA MOTIVACIÓ I PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT EN LA LLENGUA CATALANA.
 • L'ús de les pel·lícules Disney i les seves cançons per l'aprenentatge de l'anglès.
 • L'ús dels reglets per millorar l'ensenyament de les matemàtiques.
 • La autoestima en niños con padres separados
 • La Biblioteca d'aula: recurs didàctic per a motivar a l'alumnat a la lectura.
 • La Biblioteca Pública de Búger i de Selva i la relació amb els centres escolars. Llegendes de les Balears, proposta didàctica.
 • La conquesta musical del Rei Jaume I a Santa Ponsa
 • La densitat, la flotabilitat i el principi d'Arquimedes a l'aula de primària des d'una metodologia experimental
 • La discalcúlia. Una problemàtica d'aprenentatge a classe de matemàtiques.
 • La educación en valores a través de las fábulas: una propuesta didáctica innovadora y significativa.
 • La evolución del concepto y de la situación de la discapacidad y sus repercusiones en el mundo escolar.
 • La gamificació com a recurs didàctic en l'ensenyament de la llengua anglesa
 • La importància de l'educació emocional i els valors a l'etapa de primària
 • La importància de la coeducació dins les aules per educar amb igualtat
 • La importància de la coeducació dins les aules per educar amb igualtat
 • La inclusió de les TIC en l'educació de persones amb Necessitats Educatives Especials. Estudi dels centres Joan XXIII i La Puríssima.
 • La lectura de cuentos en Educación Primaria.
 • La literatura infantil como herramienta para aprender a identificar y gestionar las emociones en el Primer Ciclo de Educación Primaria.
 • La metamorfosi de la Seu com a testimoni de la nostra història.
 • La mort i el dol a través dels contes.
 • La multiculturalidad en las aulas y la ayuda de la lengua inglesa como recurso.
 • La música al llarg de la vida: ens aporta beneficis?
 • La música com a eina integradora de la multiculturalitat
 • La música com a via per impulsar l'educació emocional
 • La percepció de figures planes segons la Teoria de Van Hiele a través de materials didàctics al primer cicle d'Educació Primària.
 • La relació de la música amb l'educació emocional a través dels sentiments dels nins/es en l'educació primària.
 • La utilización de juegos de estrategia para el aprendizaje de las matemáticas
 • Les preferències musicals de l'alumnat d'educació primària del "CEIP Joan Veny i Clar" i possibles factors que influeixen en la seva elecció
 • Les Rondalles a l'Educació Primària.
 • Les TIC als centres escolars d'Educació Primària: atenció i aprenentatge
 • Los videojuegos como factor de conductas violentas en el alumnado.
 • Mejora de la expresión oral en lengua inglesa como lengua extranjera en Educación Primaria: Propuesta de intervención didáctica basada en (ABJ).
 • Metodologías para la enseñanza de la Lengua Inglesa en Educación Primaria
 • Metodologies que afavoreixen el Suport Educatiu dins les aules inclusives. Proposta de Treball per Projectes com a alternativa.
 • Paisatgisme a l'escola primària: Els Jardins de Raixa.
 • Per què els homes no ballen?
 • Pla de millora de centre per a promoure hàbits de vida saludable.
 • Pràctiques d'horto-jardineria escolar en terrats a l'aire lliure. L'esperança verda de l'escola
 • Proposta de millora de l'autopercepció de la imatge corporal a través del fitness a les classes d'Educació Física a Educació Primària.
 • Proposta de prevenció educativa per reduir les conseqüències socials i psicològiques derivades de la disfèmia
 • Proposta didàctica per ensenyar ortografia al 2n cicle de primària.
 • Propostes didàctiques per treballar valors inclusius i emocions a través dels àlbums il·lustrats a l'Educació Primària des de l'àrea de Llengua Catalana
 • Què ens conta el passat?. La petjada de l'època medieval a Mallorca (902-1492).
 • Recerca i anàlisi dels coneixements de flora i fauna de l'alumnat de 3 i 5è del CEIP Maria de la Salut.
 • Reforç de l'expressió creativa en infants d'educació primària. Una proposta didàctica de la mà d'Yves Klein
 • Relaciones existentes entre la actividad física, la autoestima y la conducta prosocial en niños de Educación Primaria
 • Sergio Argudo - TFG coeducació i perspectiva de gènere a EF.
 • Situaciones de aprendizaje a partir de la técnica de role play en la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
 • Són els racons una bona estratègia metodològica per l'ensenyament d'Educació Primària?
 • Superar el miedo a expresar emociones negativas a través de los cortometrajes: una propuesta didáctica.
 • Teaching English through poster art.
 • Tonades de feina mallorquines: una proposta inclusiva per l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista dins l'aula de música
 • Trabajar las emociones mediante la poesía en el 3º ciclo de Educación Primaria.
 • Trastorns de Conducta en infants entre 3 i 12 anys: anàlisi d'estudis abordats des del context familiar i escolar.
 • Treballem les emocions com la por, la pèrdua i la igualtat a través dels àlbums il·lustrats.
 • Una anàlisi i intervenció enfront de la resposta dels infants de primària a la frustració
 • Una propuesta para trabajar la educación emocional en el aula de 5º y 6º de Educación Primaria.
 • Un projecte artístic de base literària envers el retaule de Sant Jordi de Pere Niçard
 • Ús de les TIC per a l'aprenentatge de la llengua anglesa a l'aula de Primària
 • Utilització del Programa Palic com a ajuda pels alumnes amb dificultats d'aprenentatge relacionades amb el llenguatge i incorporació tardana.
 • "Activitat física durant les classes d'educació física a l'etapa d'educació primària: és una qüestió de gènere?"
 • "Análisis comparativo entre la metodología tradicional y la metodología lúdica en inglés para la adquisición del vocabulario en Primaria. "
 • "Análisis metodológico de un centro escolar para una atención equitativa e inclusiva, al alumnado con TEA en tiempos de COVID-19."
 • "Aplicació de la Psicologia Positiva envers l'Educació Emocional. Recull d'activitats per a l'Educació Primària"
 • "Efectes aguts dels descansos actius sobre l'atenció selectiva en escolars d'Educació Primària"
 • "El model d'autoconstrucció de materials a l'assignatura d'Educació Física com a resposta a les restriccions pel COVID-19"
 • "Els accidents i els primers auxilis en l'Educació Primària"
 • "Estadística i probabilitat: el gran oblidat de les matemàtiques a les aules"
 • "Estratègies didàctiques en els mestres per influenciar en la motivació de l'alumnat en Educació Física"
 • "Guillem Cifre de Colonya i Clara Hammerl. Un itinerari didàctic adreçat a l'alumnat d'Educació Primària"
 • "Heroïnes pel canvi: La història de la dona i la seva extensió a les aules de primària"
 • "Influència de l'ús de les TIC a l'aula per a l'adquisició de la producció oral en la llengua estrangera (anglès)"
 • "L'Educació Emocional a partir d'un model de Suport Universal a l'Educació Primària "
 • "L'ensenyament de les matemàtiques amb l'ús de les TIC. Ús d'applets."
 • "L'ensenyament de les matemàtiques en contextos de la vida quotidiana"
 • "LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORALES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA A TRAVÉS DE LA RADIO"
 • "La música com a paper clau de la col·laboració entre l'àmbit formal i no formal. Anàlisi del projecte musical ‘""Descordats i Tres pistons''"
 • "Música, multiculturalitat i educació. Treballar a l'aula la interpretació i creació de ritmes a través de la multiculturalitat"
 • "Proposta d'inclusió de la perspectiva de gènere en l'ensenyament de les Ciències Socials a l'Educació Primària"
 • "Quadern de música a l'aula. Tots els docents poden ser mestres de música."
 • "Tecnologies de la informació i la comunicació: la gamificació a les aules d'educació primària actuals"
 • Anàlisi d'una proposta innovadora des d'una perspectiva inclusiva: els Ambients d'Aprenentatge
 • Anàlisi dels mètodes d'intervenció comunicativa en alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista
 • Anàlisi del suport educatiu dins la metodologia d'ambients d'aprenentatge
 • Aprendizaje de la lengua castellana a partir del trabajo por proyectos. Libro Pop-up.
 • Aprenentatge de la llengua catalana en infants nouvinguts de parla castellana o estrangera
 • Aprofitament didàctic de l'entorn pròxim a Manacor
 • Apropam la Llengua de Signes a les aules d'Educació Primària
 • Avaluació dins l'entorn educatiu de la incidència de les dificultats del llenguatge i la seva relació amb la lectura.
 • Beneficis educatius de l'activitat aquàtica en infants amb TEA
 • Breakout com a proposta innovadora per millorar la motivació i les dinàmiques d'aprenentatge dins l'àmbit matemàtic a l'Educació Primària.
 • Cent anys de disfressa infantil: de la tradició a l'escola
 • Com l'ensenyança-aprenentatge dels fonemes anglesos pot millorar l'habilitat lectora de l'alumnat d'Educació Primària
 • Com l'ensenyança-aprenentatge dels fonemes anglesos pot millorar l'habilitat lectora de l'alumnat d'Educació Primària
 • DUA, el camí a l'èxit educatiu
 • Educació emocional i educació inclusiva: la realitat del CEIP Badies.
 • Educació inclusiva i un recull de suports naturals que oferta la comunitat educativa
 • Educación emocional: efectos en el aprendizaje durante la etapa de Educación Primaria y cómo llevarla a las aulas
 • Educación Emocional en el área de Lengua Castellana
 • El Carnatge como área de interés científico y humano
 • El desarrollo de la capacidad espacial en Educación Primaria, concretamente en el área de matemáticas
 • El desarrollo de la educación emocional a partir de los cuentos.
 • El diàleg amb l'escultura: Calder i Miró
 • El dibuix com a via de comunicació i expressió pels infants d'Educació Primària
 • El joc didàctic com a recurs per a l'ensenyança de la divisibilitat
 • El lideratge distribuït i el seu funcionament. El cas del CEIP sa Marina de Llucmajor
 • El Mètode Bonny d'Imatge Guiada i Música (BMGIM) com a recurs dins l'aula per a l'infant amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
 • El mètode Montessori: els seus inicis i actualitat
 • Els Ambients d'Aprenentatge, una alternativa a l'escola segregadora tradicional
 • Els benefices de l'activitat física en la infància i la adolescencia
 • Els estereotips de gènere en els jocs de cooperació i oposició
 • Els jocs tradicional per treballar els continguts del currículum de matemàtiques a l'Educació Primària
 • Els videojocs com a recurs educatiu.Una visió alternativa al procés d'aprenentatge
 • El teatre a Educació Primària
 • El Teatro del Oprimido como herramienta de empoderamiento en el aula de Primaria
 • El tennis com a recurs didàctic per a una millora de la lateralitat en la fase de maduració i ambidextrisme
 • El uso de películas, series y música en el aprendizaje de la lengua inglesa
 • English through the Stage. First Act
 • Ensenyament de la geometria a partir del propi cos
 • Ensenyament de les matemàtiques a alumnes amb sordesa
 • Esports d'invasió a l'etapa d'educació primària. "Futbol americà i futbol flag"
 • Estrategias para combatir la hipoacúsia en el àrea de matemáticas.
 • Estratègies de dinamització lingüística dins l'aula dels centres d'Educació Primària
 • Estratègies per motivar als infants a realitzar esport durant el seu dia a dia
 • Estudi de cas: Anàlisi de la intervenció amb un infant TEA a un centre educatiu.
 • Estudi de cas sobre el TDAH: analitzem el context per detectar fortaleses i mancances. Context enriquidor o debilitador?
 • Estudi de la relació entre dades de mapes mentals d'alumnes d'Educació Primària a Mallorca des de la perspectiva de la Geografia de la Percepció
 • Estudio sobre la autorregulación del aprendizaje: una propuesta basada en metodologías activas
 • Estudio sobre la Geografía de la Percepción de tres centros de Mallorca mediante el uso de Mapas Mentales.
 • Estudio sobre los conflictos y la ansiedad en el aula como consecuencia de la creación de nuevos grupos en Educación Primaria
 • EVEA guiat de disseny de material 3D amb plataforma digital col·laborativa
 • Experiències gamificades a l'assignatura d'Educcació Física
 • Felanitx: una font inesgotable de recursos educatius. Un itinerari per a alumnes de 6è d'Educació Primària
 • Geografía de la percepción aplicada en Educación Primaria
 • Guia pel desenvolupament i projecte didàctica d'Aprenentatge-Servei per les aules d'Educació Primària de l'escola Es Liceu
 • Immersió a la llengua anglesa a partir d'ambients d'aprenentatge
 • Impacte de la COVID-19 a l'àmbit educatiu: Percepcions sobre el confinament dels infants i les seves famílies
 • Intervencions artístiques murals a Palma: del carrer a les escoles d'educació primària
 • Introducció dels conceptes de canvis físics i químics de la matèria en distintes fases del desenvolupament d'infants durant l'educació primària
 • Itinerari didàctic per alumnes d'Educació primària pel Llevant de Mallorca.
 • Itinerari didàctic per s'Albufera de Mallorca: un recurs per a l'ensenyament de geografia a l'Educació Primària.
 • L'absentisme i el fracàs escolar a Mallorca
 • L'àlbum il.lustrat com a recurs didàctic per al desenvolupament personal dins l'Educació Primària.
 • L'APRENENTATGE COOPERATIU A EDUCACIÓ PRIMÀRIA. UN ESTUDI DE CAS
 • L'APRENENTATGE COOPERATIU A EDUCACIÓ PRIMÀRIA. UN ESTUDI DE CAS
 • L'aprenentatge de la llengua catalana a partir del joc SCRABBLE
 • L'educació intercultural per evitar l'abandonament escolar dels immigrants
 • L'ensenyament de la gramàtica orientada a les competències a l'Educació Primària
 • L'ensenyament de la lectoescriptura en l'Educació Primària. Material "Ansa per ansa"
 • L'ensenyament del tremp d'ou a l'Educació Primària
 • L'escultura: un art a descobrir durant l'etapa d'Educació Primària
 • L'estadística i la probabilitat a l'aula de Primària mitjançant metodologies manipulatives
 • L'estudi de la geometria plana a través de la pintura: el cas de la pintura cubista a Educació Primària
 • L'experiència física en l'educació científica.
 • L'expressió escrita a les aules d'Educació Primària: la metodologia tradicional dels llibres de text en comparació amb l'escriptura creativa com a metodologia motivadora
 • L'impacte de les TIC en la motivació dels alumnes en l'assignatura de la llengua anglesa.
 • L'ortografia visual: concepte i aplicació didàctica
 • L'ús de les calculadores a les aules de primària i els seus avantatges amb la discalcúlia
 • LA AUTOESTIMA DE NIÑOS CON DISLEXIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
 • La competència comunicativa dels infants. La poesia com a recurs
 • La composició musical com a eina d'aprenentatge relacionada amb la música popular
 • La comprensió lectora a infants amb Trastorn Específic del Llenguatge
 • La dramatización como recurso en 5º curso de Educación Primaria
 • La educación de valores mediante la lectura de cuentos
 • La educación de valores no sexistas mediante las lecturas.
 • La educación emocional a través de la lectura
 • La educación emocional a través de la lectura.
 • La Filosofia 3/18 a l'etapa d'Educació Primària: el CEIP Es Pont
 • LA GAMIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA AUMENTAR LA MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LAS CLASES DE MATEMÁTICAS.
 • LA IMPORTÀNCIA D'EDUCAR EMOCIONALMENT DINS L'AULA DE LA LLENGUA ANGLESA
 • La importància de l'educació emocional a l'educació primària
 • La importância de l'educació física en alumnes amb TDAH: estudi de cas
 • La importància de la lògica dins l'Educació Primària. Materials lògicament estructurats
 • La importància del teatre dins el marc educatiu com a mètode de reivindicació social: Histèria a les aules
 • La inclusió i l'aprenentatge cooperatiu a les aules d'Educació Primària
 • La intervención docente en Llucmajor, aplicada al ámbito de la Educación Física, durante el tiempo de confinamiento.
 • La memòria històrica a través de l'Aprenentatge Basat en Projectes a Primària
 • La metodologia basada en l'aprenentatge per projecteS
 • La metodologia del Content and Language Integrated Learning (CLIL) a debat: Anàlisi dels avantatges, desavantatges, l'adequada implementació i tres propostes de CLIL en anglès a l'Aula de Primària
 • La metodologia experimental en Ciències de la Naturalesa d'Educación Primària. Reaccions químiques: la combustió.
 • LA MÚSICA COM A VIA DE COMUNICACIÓ CAP A UNA INTEGRACIÓ SOCIAL PER PART DELS ALUMNES NOUVINGUTS
 • La radio como recurso didáctico para el trabajo de la competencia oral en 5º y 6º de Educación Primaria.
 • La relació entre el tipus d'habitatge i la motivació escolar i com es reflecteix als resultats acadèmics
 • Las habilidades sociales en una niña de 12 años con Trastorno del Desarrollo del Lenguaje. Prevención del acoso escolar entre iguales a través de un programa de mindfulness.
 • Las Regletas Numéricas como recurso inclusivo en las operaciones básicas matemáticas
 • Las TIC y la creatividad en el aprendizaje de la lengua inglesa
 • La utilitat de l'inutil. Aprenentatge interdisciplinar entre les crees d'educació física, música i plástica
 • La utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza del inglés como L2: InnovationLab, una propuesta metodológica.
 • Les bandes sonores com a recurs didàctic a l'Educació Primària
 • Les bandes sonores com a recurs didàctic a l'Educació Primària
 • Les dificultats de llenguatge i lectoescriptura en TDA. Estudi de cas d'un adolescent
 • Les emocions a l'Educació Física. El Joc com a eina educativa
 • Les matemàtiques fora de l'aula: trencament de les matemàtiques convencionals.
 • Les rondalles mallorquines. Proposta didàctica per treballar-les a l'aula d'Educació Primària.
 • Les sortides escolars a l'Educació Primària centrades en les Illes Balears
 • Llegir per descobrir
 • Llengua anglesa a través del joc
 • Los cuentos infantiles como recurso didáctico-emocional para normalizar el miedo
 • Los Primeros Auxilios dentro del ámbito escolar. Protocolo y propuesta didáctica sobre PPAA en estudiantes del segundo ciclo.
 • Materials inclusius per alumnat amb discapacitat auditiva
 • Método Singapur y su aplicación en operaciones aritméticas de primaria.
 • Música com a eina d'integració social dins contextos vulnerables: “Sons de barri”
 • Música KM.0. Coneixement de la música local per a treballar a l'Educació Primària.
 • Observació i anàlisi d'estratègies escolars que s'utilitzen dintre i fora de les aules d'Educació Primària amb alumnes que presenten TEA
 • Organización, gestión y dinamización de las bibliotecas de aula
 • PRÀCTIQUES EDUCATIVES INNOVADORES. ELS GRUPS INTERACTIUS
 • Programa d'estimulació del llenguatge oral
 • Projecte de treball envers les històries familiars a l'àrea de ciències socials: geografia
 • Proposta de creació d'horts escolars amb hivernacle a Mallorca
 • Proposta de millora de la llengua anglesa a partir de les Intel·ligències Múltiples
 • Proposta de millora dels hàbits alimentaris i d'exercici físic pel CEIP Mestre Colom de Bunyola
 • Proposta de millora i canvi en els espais escolars d'acord amb les estratègies metodològiques
 • Proposta de millora i canvi en els espais escolars d'acord amb les estratègies metodològiques
 • Proposta didàctica per fomentar la cultura popular a través de les Rondalles
 • Propostes didàctiques interculturals per a potenciar la inclusió dins l'aula de música.
 • Realitat i acollida lingüística per l'alumnat nouvingut
 • Recopilació de recursos per l'autoconeixement i la identificació de les emocions a Educació Primària
 • Recull de recursos per a la sensibilització de la discapacitat a Educació Física
 • RECULL I REVISIÓ D'ESTRATÈGIES PER INTERVENIR EN LA DISFÈMIA: INCLUSIÓ D'AULA
 • Resolución de conflictos a l'área d'educació física
 • Revisió bibliogràfica Revisió bibliogràfica de l'Avaluació Formativa als darrers cinc anys.
 • Revisió bibliogràfica Revisió bibliogràfica de l'Avaluació Formativa als darrers cinc anys.
 • Taking advantage of new technologies in order to develop English skills: Effective web pages.
 • Tallers d'estimulació del llenguatge oral amb l'ús de tècniques plàstiques
 • Treballem l'educació emocional mitjançant els àlbums il·lustrats
 • Trenquem amb l'antigitanisme, el pas real a una escola inclusiva
 • Una mirada a l'Educació Emocional i com reforçar-la dins l'Educació Física
 • Una propuesta para trabajar la expresión oral en Educación Primaria mediante un taller de radio
 • Un mes, una cançó i altres entremesos. Proposta transversal basada en la música tradicional de Mallorca
 • Un viatge en el temps per conèixer les arrels historicoartístiques romanes a les Illes Balears.
 • Uso de canciones y variedades lingüísticas para mejorar la comprensión oral en inglés
 • Usos lingüístics de l'alumnat d'origen estranger a l'Educació Primària
 • Usos lingüístics dels joves en les xarxes socials.
 • Ús saludable, responsable, segur i ètic de les TIC a l'Educació Primària
 • Utilització de jocs adients per treballar la multiplicació en diferents nivells de Primàri.a
 • Utilització de l'expressió plàstica com a ajuda pels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i amb discapacitats motrius.
 • “Utilitzant el joc com a centre del procés didàctic-musical a l'etapa d'Educació Primària”
 • Valoració dels docents sobre de l'aplicació de diferents metodologies en infants amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).
 • ¿Cuáles son los beneficios de trabajar de manera interdisciplinar las matemáticas con la educación física?
 • "L'alumnat d'ètnia gitana a l'aula de primària. Una resposta didàctica a la marginalitat mitjançant l'estudi de la història del poble gitano"
 • "L'educació a la II República espanyola i els efectes de la Guerra Civil"
 • "La Guerra Civil a Mallorca: el desembarcament de Bayo i la seva aplicació didàctica"
 • "La Guerra Civil a Mallorca. Estat de la qüestió i aplicació didàctica a l'educació primària"
 • "La Revolució industrial: anàlisi global, nacional i insular. Proposta didàctica"
 • Acoso escolar y Educación Física: propuesta de intervención a través del trabajo cooperativo.
 • Actituds de les famílies envers la inclusió dels alumnes amb diversitat funcional
 • Actius cap a l¿escola! Una eina per un estil de vida més saludable a partir del transport actiu.
 • Adquisición del lenguaje y educación en el alumnado con discapacidad auditiva
 • Agafem el ritme! proposta didàctica interdisciplinar entre música i educació física
 • Amb la inclusió sumam, no restam
 • Anàlisi d¿activitat física al pati. Causes, conseqüències i possibles mesures de prevenció
 • Anàlisi del Sistema Educatiu Suec: Una nova visió de la formació del professorat
 • Anàlisi de recursos educatius i eines didàctiques per a l'ensenyament del català a l'alumnat nouvingut.
 • Análisis de la percepción de los docentes en formación sobre la metodología Flipped Classroom
 • Análisis sociolingüístico de los diferentes resultados a nivel oral y escrito en el contexto educativo japonés y propuestas para su nivelación
 • AN APP TO LEARN ENGLISH PRONUNCIATION FOR CHILDREN WITH ADHD
 • Aplicació didàctica de l'art de Vincent Van Gogh a l'Escola Primària
 • Aprenentage servei com a proposta educativa per a la inclusió i la convivència
 • Aprenentatge Cooperatiu mitjançant l¿estratègia d¿ensenyament de resolució de problemes a l¿assignatura d¿Educació Física
 • Aprenentatge de la Llengua Catalana per a nouvinguts
 • Aprenentatge inclusiu adreçat a l¿alumnat amb dislèxia i discalcúlia mitjançant recursos i programes de les TIC
 • Aproximació a la Xarxa d¿Escoles Públiques per la Renovació Pedagògica de Mallorca i als seus referents teòrics
 • Aptitude, Motivativation and Attittude: A Comparative Analyisis of the Psychological Features Required from the figure of the English Teacher in the curriculum of the first year vs. the last year of Primary Education
 • Are They Ready?: Análisis curricular de las competencias indicadas para lengua inglesa en sexto de primaria y su adecuación a la realidad docente y a las demandas curriculares en primero de la ESO
 • Assetjament Escolar: Conèixer i Actuar.
 • Balls, cançons i tonades com a recurs pels mestres, en el marc del poble de Bunyola
 • Beneficis i/o riscos de Llegim i Escrivim en Parella
 • Bullying: com actuar davant d'aquest?
 • Campanya de sensibilitzacio¿ de les Malalties Rares mitjanc¿ant les TIC per l¿associacio¿ INe¿DITHOS
 • CLIL in public, semi private and private schools
 • Cómo mejorar el hábito lector en Educación Primaria
 • Competencias y funciones del equipo directivo de un centro educativo
 • Com poden ensenyar les escoles de primària a combatre el canvi climàtic?
 • Creació del Conte All together! com a Recurs Didàctic per a l¿Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa a Educació Primària
 • Creacions musicals i comprensió lectora a partir de la narrativa fantàstica infantil. Una proposta didàctica per a 6è de primària
 • Creadores. Proposta bibliotaller en el cicle d'Educació Primària.
 • Creativitat i ensenyament de llengua catalana: Una proposta d'intervenció transversal a partir de la gastronomia
 • Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua castellana mediante el aprendizaje basado en juegos de mesa (ABJ) en un contexto con metodologia de ambientes de aprendizaje
 • Educació emocional a l'aula i el Benestar personal i social.
 • Educació intercultural a través de la música i la dansa a l¿Educació Primària: una proposta didàctica
 • Educación en valores: más allá del aspecto cognitivo
 • El cas d'un infant amb una malaltia minoritària. Barreres per a la seva inclusió a l'escola
 • El context sociocultural i la implicació familiar en el desenvolupament del llenguatge en l¿alumnat d¿educació primària
 • El desenvolupament de la intel·ligència naturalista en l'educació primària.
 • El dibuix, eina i recurs pel desenvolupament de l¿infant a Educació Primària
 • EL DOCENT I LES TIC: COMPANYS DE FEINA DEL SEGLE XXI
 • El joc com a recurs didàctic dins l¿aula de Matemàtiques
 • El joc competitiu com a recurs inclusiu en Educació Física
 • El joc cooperatiu a l'àrea d'Educació Física
 • El pas del collaret de boles a la recta numèrica
 • El Rugbi com eina per treballar l¿educació en valors
 • ELS BENEFICIS I LES DIFICULTATS DEL TREBALL PER PROJECTES I PER AMBIENTS D¿UN INFANT QUE PRESENTA TDA
 • Els conflictes i la violència en els centres educatius. La mediació com a eina de resolució de conflictes.
 • els deures a educació primària i una aproximació a la seva gestió durant el confinament del COVID-19
 • El sector Primari, el gran oblidat. Un itinerari didàctic per a sisè d'Educació Primària
 • El sistema pedagògic Waldorf: de la teoria a la pràctica
 • Els jocs tradicionals per fomentar l'activitat física de forma transversal
 • ELS PICTOGRAMES COM A RECURS DIDÀCTIC PER A MILLORAR LA COMPRENSIÓ I L'EXPRESSIÓ A L'AULA.
 • El treball en moviment com a eina d¿aprenentatge en nins i nines de cinc anys amb TEL
 • El uso de las TIC como Recurso Didáctico para la enseñanza de las Matemáticas Realistas en la Educación Primaria
 • El valor didàctic de la poesia musicada a la societat tecnològica
 • Estrategias del cálculo mental
 • Estrategias para mejorar la inclusión de alumnos con TEA dentro de un aula ordinaria en Educación Primaria
 • Estratègies i activitats per a l¿acolliment lingüístic i cultural d¿alumnes i famílies nouvingudes dins un centre educatiu
 • Estudi de l¿utilització d¿esports alternatius i o tradicionals dins l¿àmbit escolar.
 • Estudi de la comunicacio¿ escola-fami¿lia en el context d¿un centre d¿educacio¿ infantil i prima¿ria
 • Estudi dels fenòmens de contacte de llengües en el lèxic d¿estudiants de sisè de primària
 • Estudio del rol de la mujer en la educación española y en el Reino de Marruecos
 • Estudi sobre la utilització dels recursos TIC dins les aules d¿Educació Primària a centres de Mallorca.
 • EVOLUCIÓ HISTÒRIA DE LA INCLUSIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA
 • Existeix relació entre els problemes d¿articulació i les errades en escriptura en alumnes amb desenvolupament normal?
 • Foment de la lectura en 6è de Primària mitjançant l'ús de les rondalles com a recurs didàctic
 • Game Based Learning en Educación Primaria para trabajar las fracciones
 • GAMIFICACIÓ DE LES FRACCIONS: ANÀLISI DE PROPOSTES A PRIMÀRIA
 • Gamificación en el aula de Educación Física
 • Gamificación en el aula de Educación Física para trabajar la discriminación sensorial
 • Gestió i seguiment eficaç de les aules d¿Educació Primària. Anàlisis d¿Apps
 • Guia didàctica per ajudar a l¿adquisició de la lectura als infants amb Trastorn Específic del Llenguatge
 • Hacia una escuela poética y actual: propuesta didáctica para Educación Primaria
 • INFLUÈNCIA DE LA TIPOLOGIA TEXTUAL EN LA LECTURA DE LES PERSONES AMB O SENSE DISLÈXIA.
 • Influencia del equipo directivo en las escuelas
 • Innovació educativa a l¿Escola Son Juny: referents teòrics i pràctica educativa
 • Intervenció d'Educació Postural a Primària: La postura sedent
 • Introducció als alumnes a la Naturalesa de la Ciència mitjançant l¿experiment del Tub Misteriós
 • Investigació sobre la formació contínua d'un mestre novell
 • Ioga, una proposta per integrar i treballar l¿autodisciplina i la gestió emocional
 • Itinerari didàctic per Sa Comuna de Caimari
 • Itinerari geològic pel Pla de Cúber adaptat per Educació Primària
 • L¿ÀLGEBRA PRIMERENCA EN L¿EDUCACIÓ PRIMÀRIA: ESTUDI I PROPOSTA DIDÀCTICA
 • L¿aprenentatge Cooperatiu com a eina per afavorir les Habilitats Socials d¿infants amb Síndrome de Down
 • L¿aprenentatge de la llengua anglesa a l¿educació primària mitjançant la comunicació audiovisual
 • L¿art com a instrument d¿inclusió per un alumne amb diversitat funcional
 • L¿educació emocional a les escoles de Primària. I anàlisi de la informació proporcionada dels centres a través de la seva pàgina web.
 • L¿Educació emocional a través de l¿Expressió Corporal a l¿Educació Primària.
 • L¿educació emocional com a eina per a facilitar l¿aprenentatge de l¿anglès
 • L¿escalada, una eina per treballar les Ciències Naturals
 • L¿ESCAPE ROOM A L¿AULA DE MATEMÀTIQUES
 • L¿espina bífida i l¿educació física: guia d¿activitats adaptades, campanya de sensibilització i erradicació de barreres per a la inclusió.
 • L¿estadística a l¿Educació Primària
 • L'adquisició de la llengua catalana en nins nouvinguts a les aules d'educació primària.
 • L'aplicació de les rondalles de Mossèn Antoni Maria Alcover en l'aprenentatge de la llegua
 • L'aprenentatge cooperatiu com a eina de treball en l'àrea d'Educació Física
 • L'electricitat i el magnetisme a l'aula d'Educació Primària
 • L'ensenyament dels generes musicals a través de TikTok: proposta didàctica per a l'Educació Primària
 • L'estimulació del llenguatge a través dels jocs orals en educació primària
 • L'evolució de l'estereotip de la dona en la literatura infantil i juvenil dins l¿obra de Sebastià Sorribas: El zoo d¿en Pitus i Festival al barri d¿en Pitus.
 • L'experimentació com a eina didàctica per l'aprenentatge significatiu de les Ciències Naturals. L'aigua i les seves propietats
 • L'intèrpret de signes com a recurs que facilita la inclusió de l'alumnat amb nee associades a discapacitat auditiva a educació primària
 • L'ortografia catalana al quart curs d'Educació Primària
 • La aplicación didáctica de actividades orales para mejorar la participación del alumnado con déficit auditivo en Educación Primaria
 • La competencia lectora: síntesis bibliográfica para un estado de la cuestión, con especial atención a la lengua española en el contexto bilingüe de las Islas Baleares
 • La comunicación no verbal cinésica: ¿son la mirada y la postura corporal el reflejo de las capacidades comunicativas?
 • La comunicación y la expresión oral en la asignatura Lengua Castellana en Educación Primaria
 • La consciència fonològica lligada al procés lector i escriptor des d¿una perspectiva inclusiva
 • La creació literaria que sorgeix després d'una catastrofe natural.
 • La disgrafia: com millorar l¿escriptura
 • la docència compartida com a eix vertebrador de la inclusió a l'educació primària
 • La educación en valores a través de cuentos infantiles en Educación Primaria.
 • La educación en valores a través de la lectura dialógica de los cuentos clásicos
 • La enseñanza de la Lengua Oral Española en alumnado de Incorporación Tardía
 • LA ESTIMACIÓN ENTRE LAS MATEMÁTICAS Y LA EDUCACIÓN FÍSICA
 • La etapa de ràngers al Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. Una proposta de reforma metodològica
 • La expresión oral en las aulas de educación primaria: dos propuestas didácticas...
 • La gamificació, una eina que cal aprofitar.
 • La història de vida d¿un infant amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
 • La implicació de les famílies dels alumnes amb necessitats educatives
 • La implicació de les TIC en l¿ensenyament de la llengua anglesa
 • La Importància de l¿Input en el Procés d¿Ensenyament- Aprenentatge de la Llengua Anglesa en l'Àmbit de l'Educació Primària
 • La importància de la motivació i el joc a l'educació física i la seva relació amb el compromís motor i les habilitats motrius dels alumnes
 • La importància de la participació de les famílies en el rendiment escolar dels infants durant l¿etapa de l¿educació primària
 • La importància que requereix l'expressió oral a les aules de Primària.
 • La inclusió a diversos centres de Mallorca i les seves metodologies
 • La inclusió de l¿alumnat immigrant a nivell de comunitat mitjançant el mentoring
 • La interculturalitat a les aules de primària.
 • La interculturalitat i el rendiment acadèmic de les minories
 • La literatura infantil y juvenil y su relación con las emociones
 • La llengua oral dins el món educatiu
 • La millora de la convivència a través de l'educació emocional: les pel·lícules com a recurs.
 • La música com a facilitador per la inclusió cultural dins l'aula de primària
 • La música com a recurs didàctic per a l'ensenyament-aprenentatge de l'anglès
 • La música com a recurs facilitador de l¿aprenentatge de la llengua anglesa (L2)
 • La Musicoteràpia com a recurs didàctic per a l¿educació emocional a l¿Educació Primària
 • La partitura gràfica com a eina per a la comprensió de les qualitats del so a l'aula de música d'educació primària
 • La perspectiva de género en las aulas de Educación Física
 • Las imágenes y las TIC para crear nuevos esquemas conceptuales en biología
 • Las inteligencias múltiples .
 • Las TIC aplicadas a las Necesidades Educativas Especiales: Juan XXIII
 • Learning English through Small Worlds
 • Les arts marcials i el seu ensenyament al context escolar.
 • Les cançons com a ús didàctic en l'aprenentatge i l'ensenyament de la llengua anglesa a l'aula de primària
 • Les emocions i la seva influència en l'aprenentatge. Educació emocional dins l'àmbit familiar.
 • Les escolanies, centres pioners en l¿educació musical integrada
 • Les fronteres entre el TEL i el TEA. Estudi de cas al límit de les dues dificultats
 • Les habilitats socials dels infants amb Síndrome d¿Asperger i la seva relació amb el llenguatge i les funcions executives
 • Les intel·ligències múltiples aplicades a l¿aprenentatge de la llengua anglesa
 • MALALTIES MINORITÀRIES I SENSIBILITZACIÓ: LES FAMILIES COM A RECURS INDISPENABLE PER LA MILLORA DEL TREBALL DE SENSIBILITZACIÓ
 • Matemàtiques inclusives
 • MATERIALS MANIPULATIUS COM A RESPOSTA A LES DIFICULTATS D¿ALUMNES SENSE DIAGNÒSTIC EN L¿APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES
 • Més que paraules. Recursos per a l'animació de la poesia catalana a les aules.
 • Millora de la motivació per l¿aprenentatge a educació primària amb la implementació de metodologies físicament actives
 • Mitjans i recursos didàctics per a l'ensenyament de les Ciències Experimentals (Física)
 • Música i interculturalitat. Un cançoner per a l'Educació Primària
 • Optimització dels recursos per a l¿aprenentatge de la llengua anglesa en temps de confinament
 • Ortografia. Com s'ensenya l'ortografia a les aules d'Educació Primària?
 • Pedagogía musical en las escuelas de Mallorca: Tres estudios de caso
 • Pedagogías alternativas: Escuela Activa Mallorca
 • Percepcions dels docents sobre l¿Aprenentatge Cooperatiu
 • Permanencia de los estereotipos de género en E.F
 • Petits científics
 • Pra¿ctiques inclusives al Centre Concertat Educacio¿ Especial Pinyol Vermell(fundacio¿ ASPACE)
 • Programes d¿educació emocional i RE en l¿Educació Primaria: Una revisió sistemàtica
 • Proposta didàctica: diada de conscienciació sobre el bullying
 • Proposta didàctica inclusiva a l'àrea de música per alumnes de 4t de primària i alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA)
 • Proposta didàctica per a l¿augment del nivell d¿activitat física amb nins i nines mitjançant polseres d¿activitat.
 • Propuesta formativa mediante el uso de las TIC para fomentar la actividad fi¿sica en estudiantes de 6o de Ed. Primaria.
 • Protocol de millora de l¿ús de les Xarxes Socials de la associació Investigació i Intervenció Educativa i Tecnològica al Camp de la Pedagogia Hospitalària
 • Protocols de trebal d'alta intensitat en Educació Primaria
 • Recursos informàtics per a l'educació musical a l'aula
 • Relació entre les dificultats de l¿adquisició del llenguatge i l¿assetjament escolar
 • Relación entre autoestima y DA en Educación primaria
 • Resiliència: Què és i què pot aportar a l¿Educació Primària en la situació generada pel COVID-19. Quin paper hi té l¿Educació Emocional?
 • Revisión sistemática de documentos sobre los beneficios del mindfulness en niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)
 • Sa Torrentada de Sant Llorenç des Cardassar. Una visió didàctica per a l'Educació Primària
 • Sentim els colors. Proposta didàctica per a Educació Primària
 • Storytelling: Eina de treball de la Llengua Anglesa a Educació Primària
 • Tractament de les emocions a través de la música en l'etapa de primària
 • Treballar les habilitats socials a través de l¿aprenentatge cooperatiu, a l¿escola inclusiva.
 • Treball cooperatiu, grups interactius i inclusió al CEIP Joan Capó
 • Treball d¿investigació sobre els mapes mentals en Geografia a un curs d¿educació primària
 • Treball d'investigació mitjançant mapes mental de sisè de primària.
 • Una infancia ilustrada. La narrativa visual en educación primaria
 • Un Hamlet del segle XXI. Proposta didàctica per promoure la dramatització en Educació Primària
 • ÚS I ANÀLISI D¿APPS DIRIGIDES AL TRASTORN D¿ESPECTRE AUTISTA A L¿ETAPA D¿EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
 • Uso de las TIC en las clases de Inglés de Educación Primaria
 • UTILITZACIÓ LÚDICA DELS NOMBRES DINS L¿AULA ELS PRIMERS ANYS DE L¿ETAPA D¿EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Valoració de l¿educació inclusiva per part dels professionals de l¿educació en infants amb NEE en un centre ordinari en comparació amb un centre específic.
 • Viatge cromàtic: una proposta didàctica artística per a l'Educació Primària.
 • ¿Cómo potenciar el aprendizaje de las Matemáticas a partir de la Educación Física? Una propuesta interdisciplinar.
 • ¿Influencia la edad en el aprendizaje del español como lengua extranjera en la compresión lectora?
 • ¿On air¿: La millora de les habilitats comunicatives a través de podcasts
 • "Androcentrismo en la Ciencia Histórica. El caso de la Prehistoria en Educación Primaria"
 • "Bandolers i bandejats, ecos en els camins oblidats"
 • "Del passat al present però oralment"
 • "L'educació a l'època franquista (1939-1975)"
 • "Las Inteligencias Múltiples para la enseñanza de la Prehistoria en primaria"
 • "Museo de aula: un proyecto sobre el franquismo"
 • Activitat física, esport i ioga a l¿educació primària: estratègies per a la prevenció i actuació enfront de l¿ansietat
 • Activitats interactives amb la realitat augmentada dins l'àmbit de la llengua anglesa
 • Alumnado de primaria con TEA. Recursos para su inclusión educativa en los centros ordinarios.
 • Anàlisi del compromís motor en funció de les metodologies emprades a les sessions d'Educació Física
 • Anàlisi de les mesures d¿atenció a la diversitat d¿un centre educatiu
 • Anàlisi dels mapes mentals segons la qualitat cartogràfica i el coneixement geogràfic a sisè de Primària
 • Anàlisi i comparativa entre els contes originals i les pel.lícules reformulades de Walt Disney
 • Análisis del trabajo de un maestro de audición y lenguaje en los ambientes de aprendizaje de educación infantil
 • Análisis emocional y sentimental a través de la obra Elmer, el elefante multicolor
 • Aplicació com a eina de millora dels aspectes comunicatius entre la família i l'escola
 • Apoyo educativo inclusivo: el apoyo educativo como clave hacia una Educación Inclusivo
 • Aprenentatge cooperatiu a l'àrea de Matemàtiques
 • Assetjament escolar: Anàlisi i Proposta de Protocol d¿Actuació
 • Associació dels videojocs a la personalitat dels infants de 9 a 13 anys
 • Aumentar la comunicación de un niño con TEA a partir de tareas de estructuración de frases
 • Carecterístiques antropomètriques i capacitats físiques: Relació entre motivació dels escolars a les classes d'Educació Física
 • CAUSAS Y PREVENCIÓN DEL BULLYING: PROGRAMA DE PREVENCIÓN
 • Com fomentar l¿hàbit lector a Educació Primària
 • Comparació del nivell creatiu i la utilització de les TIC en infants d¿entre 8 a 12 anys
 • Comprensió lectora: marc teòric i proposta d'intervenció didàctica
 • Comunicación no verbal en la lengua inglesa
 • Conocemos diferentes países de habla inglesa en el aula de Educación Primaria
 • Docència compartida: utopia o realitat?
 • Educació Inclusiva: estratègies per a tots els alumnes
 • Educando a partir de emociones. El trabajo de la autoestima y el autoconcepto centrado en un grupo de alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria.
 • Efectes d¿un pati actiu sobre la capacitat cooperativa en nins i nines en edat escolar d¿entre 10-12 anys
 • Efectes del descans actiu, dins l¿aula, en nins i nines de 10 a 12 anys sobre l¿atenció sostinguda
 • El alumnado inmigrante: propuestas para trabajar la Educación Multicultural en las aulas de Educación Primaria
 • El Aprendizaje Cooperativo de la teoría a la práctica: El CEIP Son Ferrer
 • El cinema com a recurs didàctic per desenvolupar la comprensió oral de la llengua anglèsa
 • El doblatge cinematogràfic a l¿aula d¿Educació Primària com activitat a l¿àmbit de llengua
 • El joc com a recurs a l'Educació musical: una proposta didàctica per a l'Educació Primària
 • El joc com un recurs didàctic per a l¿educació musical.
 • El joc dramàtic com a eina per a treballar l'educació emocional
 • El mètode BAPNE i l'atenció
 • El model de "Flipped Classroom" a Educació Física
 • El paper de la dona en els contes populars. Contes com a patrimoni i anàlisi i comparació de les diferents versions de na Ventafocs.
 • El paper de les escoles en l¿èxit d¿un infant amb un context sociofamiliar desfavoridor
 • El programa d'acolliment lingüístic i cultural (PALIC) a l'educació de les Illes Balears.
 • El rol del mestre d'anglès als ambients d'aprenentatge per aprendre tots a l'aula.
 • Els ambients d¿aprenentatge més enllà del sistema educatiu
 • Els codis QR dins l'ensenyament de l'Educació Física
 • Els desafiaments físics cooperatius a l¿àmbit d¿Educació Física
 • Els estils d¿aprenentatge
 • El sexisme en els contes infantils i juvenils
 • El suport educatiu als alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista a les aules ordinàries
 • El treball de l¿expressió oral i escrita a través de la poesia de les avantguardes.
 • El valor de los cuentos en la gestión y expresión de la ira y la tristeza: el caso del CEIP Badies
 • EMOCIONS GENERADES A LES SESSIONS D¿EDUCACIÓ FÍSICA SEGONS EL TIPUS DE JOC
 • Enfocando el alma. La didáctica de la fotografía en la Escuela Primaria
 • Ensenyança de la llengua anglesa: incorporació de l'art dramàtic com a recurs didàctic.
 • Entorns d'aprenentatge innovadors: l'escola i l'esplai
 • Estat dels patis escolars de Mallorca i recull de recursos per a la seva reforma
 • Estratègies per augmentar el temps de compromís motor a les sessions d'Educació Física.
 • Estudi de cas a partir de la intervenció amb pictogrames en un infant amb Síndrome de Landau- Kleffner
 • Exploradors de l¿Univers. Proposta didàctica per a ambients d¿aprenentatge.
 • Expressió i comprensió del llenguatge en infants natius digitals d¿onze a dotze anys
 • Família i escola: Agents col·laboradors dins una educació participativa
 • Favorecer el desarrollo de la expresión oral a través de la radio como recurso didáctico en Educación Primaria
 • Guia didàctica per estudiar la flora del terme municipal d'Algaida
 • HACIA UN FUTURO SALUDABLE
 • Importància i tècniques per a la motivació de la lectura
 • Importancia y desarrollo de una evaluación de la inteligencia intrapersonal en Educación Primaria
 • Influeix la condició física i l¿alimentació dels nins i nines de primària en el rendiment acadèmic?
 • Influència de l'exercici físic sobre els resultts acadèmics en els alumnes del CEIP Son Jnys (Sant Joan)
 • Inicio del proyecto lector
 • Intercomunicacions escolars europees i les TIC per la millora de l'anglès a l'aula d'Educació Primària
 • Intervención en el control de la inhibición con alumnado de segundo ciclo de primaria con dislexia y trastorno específico del lenguaje
 • Intervención en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura mediante el empleo de las Funciones Ejecutivas.
 • Itinerari didàctic: El canvi del paisatge.
 • L¿art de sentir. Un enfocament de l¿expressió plàstica dins l¿Educació Primària
 • L¿autoestima i la motivació docent com a eixos transversals de l¿Educació Inclusiva
 • L¿EXPERIMENTACIÓ COM A EINA DIDÀCTICA: LES TRANSFORMACIONS QUÍMIQUES
 • L¿impacte dels videojocs en la semàntica dels infants de sisè de primària
 • L'art un benefici per infants amb TEA
 • L'Educació Física dins l'Educació Emocional
 • L'Educació Musical com a eina per identificar i gestionar les emocions a l'aula de Prmària
 • L'escalada escolar: una eina per al càlcul matemàtic
 • L'evolució dels rols de gènere a l'àrea d'Educació Física. Des del franquisme fins a ¿'actualitat
 • L'expressió oral dins l'aula.
 • L'ús dels aparells tàctils a l'aula de música
 • La actuación del preadolescente frente al ciberbullying
 • La cala de Santa Ponça com a producte d'aprenentatge
 • La ciutat com a espai d'aprenentatge
 • La competencia matemática desde la inclusión del alumnado en riesgo de exclusión social
 • La diversitat cultural a les aules d'Educació Primària de les Illes Balears com a conseqüència de la immigració
 • La dramatització com a eina d'audició i llenguatge
 • La familia y su influencia en el desarrollo del lenguaje oral en el niño/a
 • La figura del mestre de suport dins l'escola
 • La gamificació: clau pel procés d¿ensenyament-aprenentatge de l¿anglès
 • La igualtat de gènere a l'Educació Física
 • La il·lustració de llibres-àlbum. Una proposta didattica per a l'educació primària
 • La inclusió a través del treball per projectes al CEIP Rodamilans (Sineu)
 • La inclusión del alumnado con Enfermedades Raras en Educación Física
 • La inclusión en el área de Educación Física para niños que padecen amputaciones
 • La influència de la música en les sessions d'Educació Física en Educació Primària
 • La interculturalitat dins de les aules d'Educació Primària
 • La interdisciplinarietat: els nombres en l¿educació física, proposta d¿intervenció didàctica.
 • La Lengua Española, las competencias comunicativas y el teatro.
 • La lengua oral en nuestras aulas de educación primaria
 • La metodologia realista per a l'estudi de l'univers i l'origen de la Terra dins l'educació primària
 • La música a les escoles de Mallorca. Element facilitador d'una formació integral
 • La música Disney para expresar las emociones: propuesta didáctica en el aula de educación primaria
 • La musicoteràpia com a eina educativa.
 • La natura com espai de creació i d'aprenentatge: Un enfocament de l'educació plàstica a l'Escola
 • La participació educativa: anàlisi de la comunicació entre l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes d'un centre educatiu i la seva comunitat educativa
 • La pedagogia autodidacta del CEIP Talaiot de s¿Illot i els seus referents
 • La prevenció de les dificultats en l'expressió oral a través del joc dramàtic a infantil i primària
 • La reflexió sociolingüística de les Illes Balears en l'Educació Primària a partir d'una proposta d'intervenció.
 • La riquesa de les cançons i dels instruments de la música tradicional en el procés d¿aprenentatge del segon cicle d¿Educació Primària
 • Las ayudas técnicas de acceso a las TIC que utiliza el CCEE Pinyol Vermell (ASPACE)
 • Las pizarras digitales interactivas como elemento motivador en la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera
 • Les dificultats lectores d¿alumnes de primària i la relació amb la presència del reflex tònic asimètric del coll (RTAC)
 • Les noves tecnologies i la seva influència en les relacions emocionals
 • Les relacions família i escola en Educació Primària
 • Les relacions socials a l¿aula: les habilitats socials, el rebuig entre els iguals i l¿alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
 • Les rondalles mallorquines a l'Educació Primària.
 • Les rondalles mallorquines com a proposta didàctica per a la motivació per a la lectura, la preservació de la llengua i el treball coperatiu
 • LES TIC EN L'EDUCACIÓ FÍSICA. APLICACIONS A EMPRAR A LES CLASSES D¿EDUCACIÓ FÍSICA.
 • Los recursos del CCEE Pinyol Vermell (ASPACE) para la mejora de la comunicación de alumnos con Parálisis Cerebral Infantil o con Enfermedades Raras
 • Malalties Minoritàries i Dificultats d¿Aprenentatge: anàlisi i proposta d¿intervenció d¿un cas
 • Mesura, com millorar l'ensenyament de la Superfície
 • Metodologies a classe de matemàtiques. Un passeig històric.
 • Musicoteràpia amb nens amb TDAH i Síndrome de Down
 • Nuestras voces resuenan con Chaplin: una propuesta de aprovechamiento didáctico del cine mudo en el aula de lengua española
 • Parca Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. Proposta didàctica enfocada a la importància de la cura del nostre planeta.
 • Pedagogies alternatives. Ses Milanes, educació en plena natura
 • Percepciones de un grupo de alumnos de cuarto de primaria acerca de los procesos comunicativos con sus tutores de aula
 • Programa d'estimulació del llenguatge oral a 3 anys. Aprenentatge-Servei al CEIP Rafal Vell
 • Programa d'estimulació del llenguatge oral per a alumnes castellanoparlants d'Educació Infantil
 • Promoció d'hàbits alimentaris saludables des de l'escola
 • Promoció d'hàbits saludables a l'àmbit escolar
 • Proposta d¿intervenció en dificultats del llenguatge a través de l¿educació emocional
 • Proposta d¿intervenció per el treball de l¿autoestima dins el segon cicle de Primària a l¿àrea de llengua catalana.
 • Proposta d'activitats per intervenir les dificultats en l'aprenentatge de la lectura a l'Educació Primària
 • Proposta didàctica: Tectònica de plaques amb recursos TIC.
 • Proposta Didàctica a l'Aula d'Educació Primària: La Música per a l'Educació Emocional
 • PROPUESTA METODOLÓGICA BASADA EN ACTIVIDADES ORALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA.
 • Proyecto Penpals como apoyo a la lectoescritura en educación primaria
 • Què s'entén per problema matemàtic? Implicacions i la seva aplicació dins l'aula de primària
 • Quina importancia te la expresió corporal a dins l'aducació física?
 • Recerca sobre l'aplicació real del treball cooperatiu a l'aula d'amglès d'Educació Primària
 • Recull de recursos per a fomentar la competència d'autonomia i iniciativa personal dintre de l'aula d'educació primària
 • Rondalles a l'aula com a instrument de normalització lingüística i cultural
 • The impact of new technologies on learning a foreign language in the infant school classroom
 • Trabajar la expresión oral a través de aprender a gestionar las emociones de la alegría e ira
 • Tractament de l¿alumnat amb dificultats motrius a Educació Primària
 • Tractament dels valors de les cançons de Disney
 • Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) y educación emocional
 • Treballar la cohesió de grup a través de l'acció tutorial a les aules d'educació primària
 • Treballar la diversitat cultural a partir d'Educació Musical en el segon cicle de Primària
 • Treball d¿investigació sobre els mapes mentals en Geografia de la percepció de dos centres educatius
 • Ús i perills de les xarxes socials en els preadolescents
 • Usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el área de las Matemáticas en tres centros públicos de Palma de Mallorca
 • Utilització del mètode Gabarró per a la millora de l¿ortografia en un grup de 4t de Primària
 • What impact does obesity have on primary school children and how can it be tackled?
 • ¿Crossfit Kids¿: propuesta práctica para escolares de 10-12 años.
 • ¿MU¿SICA I EMOCIONS; PROPOSTA D¿INTERVENCIO¿ A L¿AULA D¿EDUCACIO¿ PRIMA¿RIA¿
 • ¿Proposta per treballar l'educació emocional a l'Educació Primària
 • ¿Son los maestros de Educación Física tan inclusivos como sus alumnos?
 • 5,4
 • 6
 • 8,5
 • 9
 • 9,5
 • Accés a les TIC per alumnat amb paràlisi cerebral en el centre de Mater
 • Adaptación social y acoso escolar en adolescentes con historia de trastorno del desarrollo del lenguaje
 • Anàlisi comparatiu entre la metodologia tradicional i la inmersió lingüística en anglès per a la comprensió i expresó oral a Primària
 • Anàlisi de la relació existent entre la família i l¿escola al CEIP Duran Estrany
 • Anàlisi del concepte de problema matemàtic i la seva aplicació a classe de primària
 • Anàlisi del suport educatiu a primària al CEIP Nova Cabana
 • Anàlisi e interpretació de mapes mentals en Geografia de la percepció al Col·legi Sant Bonaventura de Llucmajor
 • Análisis de las características de grupos culturales lingüísticamente heterogéneos en Educación Primaria
 • Análisis del tratamiento de la comprensión lectora en libros de 5º de Primaria y propuesta de mejora
 • Anàlisi teòric-pràctic del mètode AMCO a Educació Primària
 • APLICACIÓ DELS RECURSOS TIC A L¿ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU
 • APLICACIÓ DE PROPOSTES DIDÀCTIQUES BASADES AMB LES PEDAGOGIES ACTIVES: LA MÚSICA COM A EINA PER TREBALLAR L¿AUTOESTIMA I MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC
 • APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: GUI¿A PRA¿CTICA PARA SU APLICACIO¿N EN EL AULA
 • APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS TRANSDISCIPLNARES EN LAS AULAS DE EDUCACIO¿N PRIMARIA: EXPERIENCIA DE UN PROYECTO DE MU¿SICA ¿ELS BARULAIS¿
 • Aprendizaje y servicio. Una metodología que puede dar respuesta a la controversia de los deberes y fomentar la participación de las famílias en el sistema educativo
 • Aprendre ortografia amb les TIC. El cas concret de la vocal neutra.
 • Aprenentatge Cooperatiu a través de la resolució de problemes a l'assignatura d'Educació Física
 • Avaluació i intervenció fonològica d¿una mostra d¿alumnes amb deficiència auditiva al Marroc
 • Com aplicar l'educació emocional, la creativitat i la motivació de la lectura i escriptura a l'Educació Primària
 • Com influeix la música en els processos implicats en l¿adquisició de la lectura
 • Competencia Social en niños con sordera profunda en Marruecos
 • Conocimiento y utilización de estrategias específicas con el alumnado con NEE en las aulas de E.F. de nivel de primaria.
 • Creación de una Unidad didáctica basada en el M-learning para el aprendizaje de contenidos de lengua extranjera dirigida a cuarto de primaria
 • Desarrollo de las emociones a través de los cuentos
 • Descobrint Montuïri. Una mirada des de la Geografia
 • Desigualtat de gènere dins l'àmbit esportiu en alumnes de 5è i 6è d'Educació Primària a Mallorca
 • Didàctica de la llengua espanyola: l'ensenyament tradicional enfront de l'ensenyament lúdic (tres experiències)
 • Disseny de tasques multinivell a Ciències Naturals per 6è d¿Educació Primària
 • Disseny Universal d'Aprenentatge per donar resposta a la diversitat d'alumnat
 • Educació artística i dansa. Desenvolupament d'una proposta didàctica interdisciplinar sobre dansa per a l'Educació primària
 • Educación emocional en educación primaria: Una página web de recursos didácticos
 • Educación emocional y arte a través del calzado
 • Educación Física inclusiva posada a la práctica
 • Educar el cor. Proposta didàctica a les aules d¿Educació Primària mitjançant el conte com a recurs didàctic: ¿Blue, the robot¿
 • El cant coral com a eina educativa per combatre el risc d'exclusió social en infants des del projecte musical i social "Sons de Barri"
 • El joc en el desenvolupament de la creativitat dels alumnes d'Educació Primària
 • El juego como recurso para el aprendizaje de la expresión escrita en lengua española
 • El llenguatge de la programació informàtica en l¿àrea de matemàtiques a una aula de primària
 • El medio acuàtico como herramienta de Integración Social en Educación Física
 • El Movimiento OAOA. Un enfoque para la enseñanza de la Aritmética en la Educación Primaria.
 • El paisatge i el patrimoni com a matèria escolar
 • El periódico como recurso didáctico para el aprendizaje de la Lengua Española en 6º de Educación Primaria
 • El Puig de Randa com a element didàctic
 • Els beneficis sensorials, motors i cognitius que aporta l¿Educació Musical a l¿alumnat d¿Educació Primària
 • Els conceptes de massa, volum i densitat mitjançant experiments i la seva evolució durant l'Educació Primària
 • Els efectes dels mètodes Artigal i comunicatiu en la pronúncia de la llengua anglesa
 • El sexismo en