Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

  Aquest pla d'estudis s'ha modificat. Pots consultar el nou pla d'estudis.
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

Perfil d'ingrés

Preferència per les ciències i la tecnologia en general.

Es recomana que l’alumnat que vulgui iniciar els estudis d’Informàtica tingui:

 1. Capacitat d'anàlisi i reflexió
 2. Capacitat d'observació
 3. Capacitat de treballar de forma metòdica i organitzada
 4. Capacitat de crítica i d'argumentació
 5. Capacitat creativa
 6. Capacitat de raonament lògic
 7. Capacitat de decisió i resolució de problemes
 8. Capacitat d'iniciativa
 9. Capacitat de treball en grup
 10. Interès, i valori positivament les tasques professionals vinculades al camp de la informàtica

Curs d'adaptació per als titulats de la UIB

La UIB disposa d’un curs d’adaptació per als titulats en Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió i d'Informàtica de Sistemes de la UIB, que els permetrà obtenir el títol de graduat/ada en Enginyeria Informàtica.

El curs té l’informe favorable de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA).

Nre. de places ofertes: 30

Perfil d’admissió

Aquest curs d'adaptació s'ha dissenyat de manera específica per a un perfil d'ingrés corresponent als Titulats en Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió i als Titulats en Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes per la Universitat de les Illes Balears amb els plans d'estudis definits en les resolucions del B.O.E. números 27139 del 17 de desembre de 1997 i 26915 del 15 de desembre de 1997 respectivament.

Els estudis amb un perfil d'ingrés diferent a l'anteriorment mencionat podran accedir al curs d'adaptació sense perjudici de que la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits del Grau en Enginyeria Informàtica de la UIB estableixi els complements de formació previa que s'estimin necessaris, en funció de les assignatures cursades per cada estudiant.

En cas que la demanda de matriculació superi el nombre de places ofertes. Les sol·licituds s’ordenaran segons la qualificació global obtinguda per l’alumne als estudis d'ingrés.

Estructura del curs

Perfil d'ingrés d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Per a l'estudiant amb un perfil d'ingrés d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió s'hauran de cursar les següents assignatures, que duran a la titulació de Grau en Enginyeria Informàtica amb la menció Computació :

 

Assignatura Crèdits
Física 6
Sistemes Intel·ligents 6
Aplicacions Distribuïdes en Internet i Interfícies d'Usuari 6
English for engineering 6
Compiladors I 6
Compiladors II 6
Mineria de Dades 6
Treball Fi de grau 18
Total de crèdits 60

 

On:

 1. En cap cas es convalidarà el Treball Fi de Grau
 2. L'assignatura “Física” es podrà convalidar en cas de que l'alumne hagi cursat com a optativa l'assignatura "Física" (2717-Optativa de 6 crèdits) dels seus estudis d'origen.
 3. L'assignatura “Aplicacions Distribuïdes en Internet i Interfícies d'Usuari” es podrá convalidar en caso de que l'alumne hagi cursat com a optativa l'assignatura “Desenvolupament d’Interfícies d'Usuari” (2715-Optativa de 6 crèdits) dels seus estudis d'origen.
 4. L’assignatura “English for engineering” s'haurà de cursar si no es compleixen le condicions de convalidació establertes en el reglament de la UIB que es pot trobar a l'apartat 5.2.4 del Pla d'Estudis del Grau en Enginyeria Informàtica.
 5. No es convalidarà cap matèria per experiència professional, laboral o ensenyaments universitaris no oficials.
 6. Les convalidacions amb assignatures cursades en altres titulacions diferents a aquest perfil d'ingrés i que no es tenguin en compte en les taules d'adaptació previstes en la memòria del pla d'estudis, s'hauran de determinar per la Comissió de Reconeixement i Transferències de crèdit del grau en Enginyeria Informàtica de la UIB
Perfil d'ingrés d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Per a l'estudiant amb un perfil d'ingrés d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes s'hauran de cursar les següents assignatures, que duran a la titulació de Grau en Enginyeria Informàtica amb la menció d'Enginyeria de Computadors:

Assignatura Crèdits
Empresa 6
Intel·ligència Artificial 6
Aplicacions Distribuïdes en Internet e Interfícies d'Usuari 6
English for engineering 6
Arquitectures Avançades 6
Sistemes Encastats 6
Administració de Sistemas Informàtics 6
Treball fi de grau 18
Total de crèdits 60

On:

 1. En cap cas es convalidarà el Treball Fi de Grau
 2. L'assignatura “Empresa” es podrà convalidar en cas de que l'alumne hagi cursat com a optativa l'assignatura Introducció a l'Economia d'Empresa” (4000-Optativa de 6
 3. crèdits) dels seus estudis d'origen.
 4. L'assignatura “Sistemes Encastats” es podrà convalidar en caso de que l'alumne hagi cursat com a optativa l'assignatura "Sistemes Encastats” (2747-Optativa de 12 crèdits) dels seus estudis d'origen.
 5. L’assignatura “English for engineering” s'haurà de cursar si no es compleixen le condicions de convalidació establertes en el reglament de la UIB que es pot trobar a l'apartat 5.2.4 del Pla d'Estudis del Grau en Enginyeria Informàtica.
 6. No es convalidarà cap matèria per experiència professional, laboral o ensenyaments universitaris no oficials.
 7. Les convalidacions amb assignatures cursades en altres titulacions diferents a aquest perfil d'ingrés i que no es tenguin en compte en les taules d'adaptació previstes en la memòria del pla d'estudis, s'hauran de determinar per la Comissió de Reconeixement i Transferències de crèdit del grau en Enginyeria Informàtica de la UIB.

Condicions de la matrícula

Abans de poder matricular-se els alumnes han de pagar sempre el reconeixement dels crèdits obtinguts del seu títol anterior, més els crèdits que han de cursar obligatòriament. El cost d’aquesta matrícula és el corresponent als preus públics dels ensenyaments oficials de la UIB.

Informació d'accés

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GIN2

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) a Mallorca

Enginyeria Informàtica (Pla 1997)
Enginyeria Informàtica (Pla 1997) Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) a Mallorca
743 - Intel·ligència Artificial
21722 - Intel·ligència Artificial
744 - Simulació
21765 - Modelització de Sistemes Informàtics
745 - Programació Concurrent
21720 - Programació Concurrent
747 - Arquitectura de Computadors I
21737 - Ampliació d'Arquitectura de Computadors
750 - Xarxes de Computadors II
21758 - Xarxes Avançades
754 - Arquitectura de Computadors II
21764 - Garantia de Funcionament en Sistemes Informàtics
1470 - Processadors del Llenguatge
 • 21742 - Compiladors I
 • 21743 - Compiladors II
2347 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades
21751 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades
2351 - Sistemes Multimèdia
21755 - Tecnologia Multimèdia
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla 1997)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (Pla 1997) Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) a Mallorca
1670 - Informàtica Gràfica I
21714 - Informàtica Gràfica
1671 - Estructures de la Informació
21717 - Estructures de Dades
2472 - Tecnologia de la Programació
21711 - Algorísmia
4000 - Introducció a l'Economia d'Empresa
21760 - Empresa
2710 - Ampliació de Xarxes de Computadors
21736 - Xarxes de Computadors
2717 - Física
21709 - Física
2718 - Fonaments de Computadors
21706 - Estructura de Computadors I
2719 - Introducció a la Intel·ligència Artificial
21722 - Intel·ligència Artificial
2721 - Llenguatges de Programació
21721 - Llenguatges de Programació
2723 - Matemàtica Discreta
20300 - Matemàtica Discreta
2727 - Tècniques i Eines de Gestió de Projectes
21723 - Gestió de Projectes
2729 - Xarxes de Computadors
21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes
4501 - Circuits Digitals
21703 - Sistemes Digitals
4503 - Àlgebra
21705 - Mètodes de l'Àlgebra Lineal
4504 - Anàlisi Matemàtica I
20301 - Matemàtiques II - Càlcul
4505 - Fonaments de la Programació
 • 20302 - Programació - Informàtica I
 • 21707 - Programació II
4509 - Bases de Dades
 • 21716 - Base de Dades I
 • 21726 - Base de Dades II
4512 - Sistemes Operatius
21708 - Sistemes Operatius
4513 - Autòmats i Llenguatges Formals
21710 - Teoria de la Computació
4520 - Ampliació de Sistemes Operatius
21718 - Sistemes Operatius II
4546 - Avaluació i Explotació de Sistemes Informàtics
21719 - Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics
2712 - Arquitectura de Computadors
21735 - Arquitectura de Computadors
2716 - Enginyeria del Software I
21712 - Enginyeria del Software
4507 - Estadística
20305 - Matemàtiques III -Estadística
2715 - Desenvolupament d'Interfícies d'Usuari
21766 - Interfícies Gràfiques d'Usuari
2726 - Tècniques Avançades de Programació
21747 - Algorismes Avançats
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (Pla 1997)
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (Pla 1997) Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) a Mallorca
1671 - Estructures de la Informació
21717 - Estructures de Dades
2472 - Tecnologia de la Programació
21711 - Algorísmia
4000 - Introducció a l'Economia d'Empresa
21760 - Empresa
2710 - Ampliació de Xarxes de Computadors
21736 - Xarxes de Computadors
2717 - Física
21709 - Física
2718 - Fonaments de Computadors
21706 - Estructura de Computadors I
2721 - Llenguatges de Programació
21721 - Llenguatges de Programació
2723 - Matemàtica Discreta
20300 - Matemàtica Discreta
2726 - Tècniques Avançades de Programació
21747 - Algorismes Avançats
2727 - Tècniques i Eines de Gestió de Projectes
21723 - Gestió de Projectes
2729 - Xarxes de Computadors
21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes
2743 - Sistemes Digitals
21715 - Estructura de Computadors II
2747 - Sistemes Encastats
 • 21739 - Percepció i Control per a Sistemes Encastats
 • 22449 - Sistemes Encastats
4501 - Circuits Digitals
21703 - Sistemes Digitals
4503 - Àlgebra
21705 - Mètodes de l'Àlgebra Lineal
4504 - Anàlisi Matemàtica I
20301 - Matemàtiques II - Càlcul
4505 - Fonaments de la Programació
 • 20302 - Programació - Informàtica I
 • 21707 - Programació II
4509 - Bases de Dades
 • 21716 - Base de Dades I
 • 21726 - Base de Dades II
4512 - Sistemes Operatius
21708 - Sistemes Operatius
4513 - Autòmats i Llenguatges Formals
21710 - Teoria de la Computació
4520 - Ampliació de Sistemes Operatius
21718 - Sistemes Operatius II
4546 - Avaluació i Explotació de Sistemes Informàtics
21719 - Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics
4547 - Laboratori de Sistemes
21738 - Laboratori de Sistemes Basats en Microcomputador
2483 - Estructura de Computadors
21735 - Arquitectura de Computadors
3022 - Enginyeria del Software
21712 - Enginyeria del Software
2740 - Estadística
20305 - Matemàtiques III -Estadística
1670 - Informàtica Gràfica I
21714 - Informàtica Gràfica
Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)
Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010) Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) a Mallorca
20300 - Matemàtica Discreta
20300 - Matemàtica Discreta
20301 - Matemàtiques II - Càlcul
20301 - Matemàtiques II - Càlcul
20302 - Programació - Informàtica I
20302 - Programació - Informàtica I
20305 - Matemàtiques III -Estadística
20305 - Matemàtiques III -Estadística
21703 - Sistemes Digitals
21703 - Sistemes Digitals
21705 - Mètodes de l'Àlgebra Lineal
21705 - Mètodes de l'Àlgebra Lineal
21706 - Estructura de Computadors I
21706 - Estructura de Computadors I
21707 - Programació II
21707 - Programació II
21708 - Sistemes Operatius I
21708 - Sistemes Operatius
21709 - Física
21709 - Física
21710 - Teoria de la Computació
21710 - Teoria de la Computació
21711 - Algorísmia
21711 - Algorísmia
21712 - Enginyeria del Software
21712 - Enginyeria del Software
21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes
21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes
21714 - Informàtica Gràfica
21714 - Informàtica Gràfica
21715 - Estructura de Computadors II
21715 - Estructura de Computadors II
21716 - Base de Dades I
21716 - Base de Dades I
21717 - Estructures de Dades
21717 - Estructures de Dades
21718 - Sistemes Operatius II
21718 - Sistemes Operatius II
21719 - Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics
21719 - Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics
21720 - Programació Concurrent
21720 - Programació Concurrent
21721 - Llenguatges de Programació
21721 - Llenguatges de Programació
21722 - Intel·ligència Artificial
21722 - Intel·ligència Artificial
21723 - Gestió de Projectes
21723 - Gestió de Projectes
21724 - Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interficies d'Usuari
21724 - Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interficies d'Usuari
21725 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Informàtica
21725 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Informàtica
21726 - Base de Dades II
21726 - Base de Dades II
21728 - Enginyeria de Requisits
21728 - Enginyeria de Requisits
21730 - Processos i Qualitat de Software
21730 - Processos i Qualitat de Software
21733 - Gestió Avançada de Projectes
21733 - Gestió Avançada de Projectes
21734 - Disseny de Solucions per al Sector Turístic
21734 - Disseny de Solucions per al Sector Turístic
21735 - Arquitectura de Computadors
21735 - Arquitectura de Computadors
21736 - Xarxes de Computadors
21736 - Xarxes de Computadors
21737 - Ampliació d'Arquitectura de Computadors
21737 - Ampliació d'Arquitectura de Computadors
21738 - Laboratori de Sistemes Basats en Microcomputador
21738 - Laboratori de Sistemes Basats en Microcomputador
21739 - Percepció i Control per a Sistemes Encastats
21739 - Percepció i Control per a Sistemes Encastats
21740 - Administració de Sistemes Informàtics
21740 - Administració de Sistemes Informàtics
21741 - Arquitectures Avançades
21741 - Arquitectures Avançades
21742 - Compiladors I
21742 - Compiladors I
21743 - Compiladors II
21743 - Compiladors II
21744 - Laboratori de Projectes de Programació
21744 - Laboratori de Projectes de Programació
21745 - Sistemes Intel·ligents
21745 - Sistemes Intel·ligents
21746 - Mineria de Dades
21746 - Mineria de Dades
21747 - Algorismes Avançats
21747 - Algorismes Avançats
21748 - Seguretat en Sistemes Informàtics
21748 - Seguretat en Sistemes Informàtics
21749 - Gestió Estratègica de Sistemes d'Informació Empresarials
21749 - Gestió Estratègica de Sistemes d'Informació Empresarials
21751 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades
21751 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades
21753 - Gestió i Distribució de la Informació Empresarial
21753 - Gestió i Distribució de la Informació Empresarial
21754 - Seguretat en Xarxes i Serveis
21754 - Seguretat en Xarxes i Serveis
21755 - Tecnologia Multimèdia
21755 - Tecnologia Multimèdia
21757 - Gestió de Sistemes i Instal·lacions Informàtiques
21757 - Gestió de Sistemes i Instal·lacions Informàtiques
21758 - Xarxes Avançades
21758 - Xarxes Avançades
21759 - Gestió de la Innovació Tecnològica
21759 - Gestió de la Innovació Tecnològica
21760 - Empresa
21760 - Empresa
21761 - Govern de les TIC
21761 - Govern de les TIC
21766 - Interfícies Gràfiques d'Usuari
21766 - Interfícies Gràfiques d'Usuari
22449 - Sistemes Encastats
22449 - Sistemes Encastats
20319 - Anglès
20395 - English for Engineering
20304 - Documentació i Comunicació Tècnica
20304 - Documentació i Comunicació Tècnica
20307 - Matemàtiques I (Àlgebra Lineal)
20307 - Matemàtiques I (Àlgebra Lineal)
20318 - Geometria Afí i Mètrica
20318 - Geometria Afí i Mètrica
20326 - Inferència Estadística
20326 - Inferència Estadística
20329 - Introducció a l'Optimització
20329 - Introducció a l'Optimització
21727 - Activitat Professional
21727 - Activitat Professional
21731 - Auditoria Informàtica
21731 - Auditoria Informàtica
21732 - Gestió de la Qualitat en el Desenvolupament de Software
21732 - Gestió de la Qualitat en el Desenvolupament de Software
21763 - Factors Humans de l'Enginyeria del Software
21763 - Factors Humans de l'Enginyeria del Software
21764 - Garantia de Funcionament en Sistemes Informàtics
21764 - Garantia de Funcionament en Sistemes Informàtics
21768 - Màrqueting i TIC
21768 - Màrqueting i TIC
21769 - Sistemes d'Informació Aplicats a la Indústria
21769 - Sistemes d'Informació Aplicats a la Indústria
21771 - Sistemes Operatius Distribuïts
21771 - Sistemes Operatius Distribuïts
21772 - Disseny de Sistemes Distribuïts
21772 - Disseny de Sistemes Distribuïts
21773 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I
21773 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I
21774 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica II
21774 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica II
22413 - Regulació Automàtica
22413 - Regulació Automàtica
22424 - Robòtica
22424 - Robòtica
22437 - Visió Industrial
22437 - Visió Industrial
22438 - Sistemes de Percepció
22438 - Sistemes de Percepció
22439 - Ampliació de Robòtica
22439 - Ampliació de Robòtica
21765 - Modelització de Sistemes Informàtics
21765 - Modelització de Sistemes Informàtics
22419 - Control per Computador
22419 - Control per Computador

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014)
CFGS Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Assignatura Crèdits
21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes 6
21716 - Base de Dades I 6
21755 - Tecnologia Multimèdia 6
21760 - Empresa 6
21773 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
Assignatura Crèdits
21709 - Física 6
21760 - Empresa 6
21773 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Assignatura Crèdits
20302 - Programació - Informàtica I 6
21716 - Base de Dades I 6
21724 - Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interficies d'Usuari 6
21726 - Base de Dades II 6
21755 - Tecnologia Multimèdia 6
21760 - Empresa 6
21773 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
Assignatura Crèdits
20302 - Programació - Informàtica I 6
21716 - Base de Dades I 6
21724 - Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interficies d'Usuari 6
21726 - Base de Dades II 6
21755 - Tecnologia Multimèdia 6
21760 - Empresa 6
21773 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
Assignatura Crèdits
21703 - Sistemes Digitals 6
21709 - Física 6
21760 - Empresa 6
21773 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Assignatura Crèdits
21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes 6
21733 - Gestió Avançada de Projectes 6
21760 - Empresa 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
Assignatura Crèdits
21709 - Física 6
21760 - Empresa 6
21773 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 12
Total 30

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic