Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Qui vetlla per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

La CGQ és l’òrgan responsable d’assegurar la qualitat i millora del títol en tots els aspectes que afectin la seva planificació, organització i desenvolupament de la docència en el marc del SGIQ de la UIB. S’encarrega de l’anàlisi, del seguiment i supervisió dels resultats i del procés d’aprenentatge dels estudiants a partir dels indicadors més rellevants i de la informació obtinguda d’enquestes de satisfacció dels diferents col·lectius implicats, queixes i suggeriments, etc. Podeu consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

Responsable de qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Ana Monterrubio Prieto
Alumnat
Lydia Bush Espinosa
La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a l'Escola Politècnica Superior

Com puc fer un suggeriment o una queixa?

La Universitat disposa d'un sistema de queixes, suggeriments i felicitacions integrat al SGIQ, a través del qual ens pots fer arribar la teva opinió sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'activitat i el funcionament dels centres i titulacions.


Accés al formulari

Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments

Planificació d'accions de millora

Rendició de comptes i transparència

Accés al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Amb l’objectiu de retre comptes a la societat en general i complir les exigències del marc normatiu nacional (RD 822/2021 [espanyol]) i les directrius de l’espai europeu d’educació superior, totes les titulacions oficials (grau, màster i doctorat) estan sotmeses a tres fases d’avaluació: verificació, seguiment i acreditació. A continuació, es pot consultar tota la documentació oficial derivada de cada procés: