Grau de Biologia

240 crèdits - Facultat de Ciències

Títol
Oficial
Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2009-10
Memòria

La biologia és la ciència que estudia els processos relacionats amb la vida, des de múltiples vessants. La biologia actual es troba configurada per una gran varietat de disciplines que es troben íntimament relacionades amb altres àrees d'interès social, com la medicina, la biotecnologia, l'agricultura i el medi ambient. A més, es tracta d'una ciència en creixement exponencial, tant en importància social com en les àrees que abasta.

L'objectiu bàsic d'aquesta titulació és proporcionar els coneixements adequats i actuals sobre biologia, com també el coneixement de la utilització aplicada d'aquests. El fet de ser una carrera experimental es tradueix en un nombre important d'assignatures pràctiques. D'aquesta manera, aquest títol permetrà als graduats l'exercici d'activitats com: estudi, identificació, anàlisi i classificació dels organismes vius i dels agents biològics; investigació, desenvolupament i control de processos biotecnològics; producció, transformació, manipulació, conservació i control de qualitat de materials d'origen biològic; estudi dels efectes biològics de productes de qualsevol naturalesa; estudis genètics i l'aplicació d'aquests; estudis ecològics, avaluació de l'impacte ambiental i planificació, gestió, explotació i conservació de recursos naturals terrestres i marins; assessorament científic i tècnic sobre temes biològics i el seu ensenyament; etc.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   -   6 240

Llista d'assignatures per curs i semestre

Assignatures

Primer curs

Primer semestre

Matemàtiques I*
Química*
Biologia*
Bioquímica*
Operacions Bàsiques de Laboratori*

Segon semestre

Matemàtiques II*
Geologia*
Física*
Citologia i Histologia*
Operacions Bàsiques de Camp*

Segon curs

Primer semestre

Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
Biologia Molecular i Control Metabòlic
Microbiologia
Genètica
Pràctiques Integrades de Biologia Molecular i Cel·lular

Segon semestre

Botànica I
Zoologia I
Ampliació de Microbiologia
Evolució
Pràctiques Integrades de Microbiologia i Genètica

Tercer curs

Primer semestre

Organografia
Fisiologia Animal
Fisiologia Vegetal
Zoologia II
Recursos per a la Valoració de la Biodiversitat (anual)
Pràctiques Integrades de Fisiologia i Biologia Cel·lular (anual)

Segon semestre

Botànica II: Cormòfits
Ampliació de Fisiologia: Fisiologia Humana
Ecofisiologia Vegetal
Poblacions i Medi Físic
Recursos per a la Valoració de la Biodiversitat (anual)
Pràctiques Integrades de Fisiologia i Biologia Cel·lular (anual)

Quart curs

Primer semestre

Comunitats i Ecosistemes
Redacció i Execució de Projectes
Fisiologia i Genètica de les Interaccions Planta-Microorganisme
Pràctiques Integrades d’Ecologia
Treball de Fi de Grau

 

* Formació básica

Segon semestre

Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
Optativa 5

 

 

  Competències

Competències bàsiques

 • CB1 Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, tot i que es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi.
 • CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. 
 • CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment, dins la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat com no especialitzat.
 • CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Competències genèriques

 • CG1 Desenvolupar habilitats interpersonals, i compromís amb valors ètics i de drets fonamentals, especialment els valors d'igualtat i capacitat.
 • CG2 Desenvolupar capacitats analítiques i sintètiques, d’organització i planificació, així com de resolució de problemes en l’àmbit de la Biologia.
 • CG6 Adquirir capacitats de lideratge, iniciativa i esperit emprenedor a partir de la creativitat, la qualitat i l’adaptació a noves situacions.
 • CG4 Capacitat de comprensió de la literatura científica en Biologia i l'adquisició d'habilitats de comunicació oral i escrita, així com de coneixement d'anglès.
 • CG5 Desenvolupar habilitats encaminades cap a l'aprenentatge autodirigit i autònom, raonament crític i treball en equip multidisciplinari.
 • CG3 Capacitat de fer servir de les eines informàtiques i estadístiques adequades en cada àmbit d’estudi biològic i de gestió de la informació.

Competència transversal

 • CT1 Comprendre que qualsevol activitat professional s'ha de fer des del respecte als drets fonamentals, la promoció de la igualtat entre dones i homes, el principi d'accessibilitat universal i el disseny per a tothom, i la protecció mediambiental, i d'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

Competències específiques

 • CE1 Capacitat per integrar una visió multidisciplinària dels processos i mecanismes de la vida, des de l’àmbit molecular i cel·lular fins al dels organismes i ecosistemes.
 • CE2 Reconèixer i aplicar de forma correcta teories, paradigmes, conceptes i principis en relació amb les Ciències Biològiques, així com adquirir familiaritat amb la nomenclatura, classificació i terminologia en l'àmbit de la Biologia.
 • CE3 Capacitat de comprendre i integrar les bases moleculars, estructurals, cel·lulars i fisiològiques dels diferents components i àmbits de la vida en relació amb les diverses funcions biològiques.
 • CE4 Obtenir i integrar línies d'evidència adequades per formular hipòtesis en l'àmbit biològic, coneixent i aplicant el mètode científic.
 • CE5 Capacitat de treballar amb mostres biològiques de manera contextualitzada i fer tasques al laboratori de forma segura, tant individualment com en equip.
 • CE6 Capacitat d'anàlisi i interpretació de dades en l'àmbit de la Biologia d'organismes i sistemes en relació amb els fonaments teòrics.
 • CE7 Capacitat de planificació i presa de decisions en investigacions biològiques.
 • CE8 Capacitat d'interpretació crítica i informada, i comunicació de dades de recerca biològica a partir de dades, textos, articles científics i informes.
 • CE9 Capacitat de recollir mostres biològiques i evidències al medi natural terrestre i marí, de manera ètica, segura i adequada des del punt de vista ambiental, tant individualment com en grup.
 • CE10 Fer anàlisis i projectes relacionats amb la biodiversitat i adquirir sensibilitat per temes mediambientals.
 • CE11 Redactar informes d'impacte ambiental de les activitats humanes en el medi natural.
 • CE12 Realitzar estudis i comunicar resultats en l'àmbit de la biomedicina, salut pública, tecnologia mediambiental i divulgació científica.
 • CE13 Fer diagnòstics i anàlisis a partir de mostres biològiques humanes o procedents de qualsevol altre organisme.