Informació general

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació general

Què és?

És una convocatòria d'un procés d'admissió destinada als alumnes que volen canviar d'estudi universitari o d'universitat.

A la convocatòria ordinària s'ofereix un nombre de places per a cada estudi que s'adjudica segons l'ordre de prelació establert. Si queden places vacants, s'ofereixen a la convocatòria extraordinària.

Qui hi pot participar?

Mínim 30 crèdits reconeguts

En aquesta convocatòria hi poden participar els estudiants que hagin cursat estudis universitaris oficials de forma parcial i hagin superat 30 crèdits ECTS dins la titulació d’origen abans de la finalització del termini de sol·licitud.

És un requisit indispensable per formalitzar la matrícula que la Universitat els reconegui almenys 30 crèdits ECTS.

En aquesta convocatòria només es pot demanar l'admissió únicament per a un estudi de grau (o PCEO) i seu.

Esportistes que canvien de residència

Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que estiguin obligats a canviar de residència per motius d’esport poden fer aquesta sol·licitud en qualsevol moment per poder continuar els seus estudis. En aquest cas el degà de la facultat o el director de l’escola els poden admetre extraordinàriament, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin.

Mínim 90 crèdits reconeguts

D'altra banda, els estudiants als quals es reconeguin almenys 90 crèdits han de presentar la sol·licitud d'admissió als serveis administratius corresponents en qualsevol moment. Per a més informació consultau el següent enllaç.

Distribució de places ofertes

Les places ofertes per canvi d'universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols no poden ser inferiors al 2 per cent per escreix de les places ofertes a la convocatòria general de l’any anterior. El primer any d’implantació d’un nou grau no s’oferirà cap plaça en aquesta convocatòria. El Consell de Direcció haurà d’aprovar les propostes indicades.

Les places per als estudiants amb estudis estrangers no homologats declarades desertes s’assignaran en la mateixa convocatòria al procediment d’admissió per canvi d'universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols si en aquest hi ha llista d’espera, i viceversa.

De forma excepcional, el degà de la facultat o el director de l’escola poden admetre, sense que restin places, totes les sol·licituds per canvi d'universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols o per alumnes estrangers no homologats als quals es reconeguin, almenys, 90 crèdits, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin.

Ordre de prelació

Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places generals s’establiran tres grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per nota d’admissió.

Els graus que tenguin una prova específica d'admissió, a l’hora d’establir l’ordre de prelació, tindran preferència els qui tendran la prova superada o convalidada respecte dels qui no la tenen. Les sol·licituds amb prova superada quedaran classificades dins els subgrups A1, B1, C1.

Els grups i el seu ordre són els següents:

Grup A

En primer lloc, s’ordenarà el grup dels estudiants que volen canviar d’un programa combinat d’ensenyament oficial a un estudi que forma part d’aquest programa combinat, o a l’inrevés. En aquest grup, s’ordenaran les sol·licituds per la mitjana que permet comparar expedients d’alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius, que es defineix a l’Acord normatiu 13463/2020, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament acadèmic de la Universitat, modificat per l’Acord normatiu 13865/2021, de 23 de febrer. Després, seguiran la resta de sol·licituds.

Grup B

En segon lloc, si l’estudi habilita o és requisit per a l’exercici d’una professió regulada, aleshores s’ordenarà el grup d’estudiants que provenen d’un estudi que habilita o és requisit de la mateixa professió i després la resta. Si l’estudi no habilita ni és requisit per a exercir cap professió, aleshores totes les sol·licituds s’inclouran al mateix grup.

Grup C

En tercer lloc, s’ordenaran primer els alumnes que provenen d’uns estudis de la mateixa branca de coneixement que l’estudi al qual volen accedir i després la resta.

Dins cada grup, les sol·licituds s’ordenaran per la nota mitjana de l’expedient d'origen calculada d’acord amb les previsions del Reial decret 1125/2003. No obstant això, cada centre podrà proposar altres criteris d’ordenació addicionals, que haurà d’aprovar el Consell de Direcció.

Funcionament de les llistes d'admesos

On es publiquen les llistes d'admesos?

La UIB publicarà llistes d’admesos per assignar les places a UIBdigital. Els candidats que participin en el procediment d’admissió podran consultar la llista dels admesos amb nom, via d’accés i totes les característiques que estableixen l’ordre de prelació si ho sol·liciten, demanant cita prèvia, al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

Es publicaran a la web de la UIB les notes de tall de cada llista.

Tipus d'admissió

Aquesta admissió és condicional. Per això, l'estudiant ha de sol·licitar el reconeixement dels crèdits en el terminis establerts. Per tenir l'admissió definitiva és necessari que la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits li reconegui almenys 30 crèdits. En cas contrari, li revocarien la plaça i s'adjudicaria a les persones en llista d'espera. Posteriorment, es podrá formalitzar la matrícula.

Accions que es poden realitzar a les llistes d'admesos

Els estudiants admesos a l'estudi sol·licitat poden:

 • Acceptar la plaça
  • Si accepten la plaça, han de sol·licitar el reconeixement de crèdits.
  • Ara bé, si només accepten la plaça i no sol·liciten el reconeixement de crèdits, perdran la plaça assignada i quedaran exclosos del procés d'admissió.
  • Si accepten la plaça, tindran l'opció d'imprimir la carta d'admissió per sol·licitar el trasllat d'expedient a la universitat d'origen.
 • No fer cap acció. En aquest cas perdran la plaça assignada i quedaran exclosos del procés d'admissió.

 Si l'estudiant no ha estat admès pot:

 • Apuntar-se per a la següent llista i obtenir plaça a l'estudi sol·licitat.
  • A més, durant el termini establert, pot desapuntar-se per millorar d'opció. Això suposarà sortir del procés d'admissió.
 • No realitzar cap acció. En aquest cas, quedarà exclòs del procés d'admissió.

Estudiants sense plaça adjudicada a la darrera llista

Els estudiants als quals a la darrera llista d'admesos no els hagin adjudicat plaça quedaran en llista d'espera. En el cas que s'alliberin places, s'adjudicaran extraordinàriament a les persones en llista d'espera. L'adjudicació es comunica per correu electrònic i està condicionada al fet que s'alliberin places.

Assignació de plaça posterior a l'inici de classes

Si s'adjudiquen places transcorreguts deu dies naturals des del començament de les classes, els estudiants seran admesos amb la condició d'alumne a temps parcial per poder-se matricular, si així ho volen, únicament de les assignatures que no hagin fet cap activitat d'avaluació parcial.

Trasllat d'expedient

Tots els alumnes de nou ingrés que tenen uns estudis de grau parcials en una altra universitat espanyola estan obligats, durant el procés de matrícula, a sol·licitar a la universitat on tenen aquests estudis parcials, el trasllat del seu expedient acadèmic universitari a la UIB, amb possibilitat de fer la sol·licitud per simultaneïtat d’estudis.

 

suport