Convocatòria 2023

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Fase de valoració

Calendari d'esdeveniments

Tràmit / Esdeveniment

Data

On

Matrícula

Del 23 de gener al 3 de febrer de 2023

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Llista provisional d'admesos i exclosos

14 de febrer de 2023

uib.es/40

Període d'al·legacions

Els dies 15 i 16 de febrer de 2023

uib.es/40

Llista definitiva d'admesos i exclosos

A partir de dia 21 de febrer de 2023

uib.es/40

Resultats provisionals fase valoració

28 de febrer de 2023

uib.es/40

Termini reclamació

Tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació dels resultats provisionals

Presencialment amb cita prèvia a

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Per correu electrònic: alumnes@uib.cat

Resultats definitius fase valoració

8 de març de 2023

uib.es/40

Matrícula

A aquesta convocatòria només podeu optar a un estudi i seu.

- Consultau la relació d'estudis als quals es pot sol·licitar la matrícula -

Terminis

On

Cost

 • 46,11 euros

Termini de pagament

 • Deu dies des del moment de formalitzar la matrícula.

Exempcions i bonificacions

Avís
Les persones que s'havien presentat a convocatòries anteriors a 2018, han de fer un nova sol·licitud de la fase de valoració (si escau, aportant nova documentació) i fer el pagament corresponent perquè es pugui recalcular la nota d'aquesta fase segons la normativa vigent.
Les persones que vulguin fer valer la mateixa documentació de convocatòries posteriors a 2018 als mateixos estudis i no aporten documentació nova, han d'emplenar la sol·licitud de la fase de valoració per ser considerats candidats per a aquesta convocatòria i no han de fer el pagament de la fase de valoració.

 

Documentació que cal presentar

Avís
Les persones que s'havien presentat a convocatòries anteriors a 2018, han de fer un nova sol·licitud de la fase de valoració (si escau, aportant nova documentació) i fer el pagament corresponent perquè es pugui recalcular la nota d'aquesta fase segons la normativa vigent.
Les persones que vulguin fer valer la mateixa documentació de convocatòries posteriors a 2018 als mateixos estudis i no aporten documentació nova, han d'emplenar la sol·licitud de la fase de valoració per ser considerats candidats per a aquesta convocatòria i no han de fer el pagament de la fase de valoració.

De tota la documentació original se n'ha d'aportar, conjuntament, fotocòpia a l'efecte de confrontar-la.

 • Full de sol·licitud per duplicat
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat, NIE o passaport
 • Currículum
 • Carta de motivació on es justifiqui l'interès per cursar l'ensenyament oficial de grau escollit
 • Documentació acreditativa d'experiència laboral o professional relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat
  • Per a treballadors o treballadores assalariats:
   Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguessin afiliats, on consti l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral, en què consti específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat exercida i l’interval de temps en què s’ha realitzat l’activitat
  • Per a treballadors o treballadores autònoms o per compte propi:
   Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent, i descripció de l’activitat exercida i interval de temps en què s’ha dut a terme
  • Per a treballadors o treballadores voluntaris o becaris:
   Certificació de l’organització on s’hagi prestat l’assistència en què constin, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores que hi han dedicat
 • Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat, si escau
 • Documentació acreditativa del coneixement de català, si escau
 • Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües, si escau
 • Documentació acreditativa de les condicions personals que donin dret a exempcions o bonificacions dels preus de matrícula
  • Només s’ha de presentar documentació per acreditar les condicions personals que donin dret a exempcions o bonificacions dels preus de matrícula. Si s’han presentat en convocatòries anteriors i la documentació està vigent, no és necessari la seva presentació.
  • Les famílies que puguin tenir la condició de família nombrosa i de família monoparental simultàniament, en cap cas els beneficis de la mateixa naturalesa o tipus poden ser acumulatius, excepte que un reglament així ho disposi.
  • Es reconeixen els títols de famílies monoparentals expedits per altres comunitats autònomes, sempre que existeixi reciprocitat, fins que deixin de vigir. Llavors, es poden renovar a la comunitat autònoma de les Illes Balears d’acord amb la normativa vigent.

No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats. Per presentar certificats amb signatura electrònica, s'ha d'enviar el document signat electrònicament a <alumnes@uib.cat>.

Publicació dels resultats de la fase de valoració

Resultats provisionals

Reclamacions

Les persones interessades podran, sobre la qualificació obtinguda a la fase de valoració, presentar una reclamació.

Termini

 • Fins dia 6 de març de 2023.

Lloc de presentació

 • Presencialment al Servei d'Alumnes i Títols o a les seus universitàries amb cita prèvia.
La sol·licitud en què s’ha d’exposar la reclamació s’ha de presentar adreçada a la comissió avaluadora.
Transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes, es publicarà la relació definitiva de qualificacions. Aquesta resolució exhaureix la via administrativa.
 

Fase d'entrevista personal

Calendari d'esdeveniments

Tràmit / Esdeveniment

Data

On

Matrícula de l’entrevista personal

Del 2 al 9 de març de 2023

Presencialment amb cita prèvia a

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Sol·licitant el rebut de pagament de l'entrevista a alumnes@uib.cat des del correu electrònic que vàreu indicar a la matrícula.

Data i lloc de realització

Es comunicarà directament als interessats

uib.cat/40

Publicació dels resultats de l’entrevista i resultats finals

28 de març de 2023

uib.cat/40

 

Matrícula

Termini

 • Del 2 al 9 de març de 2023

On formalitzar la matrícula

 • Presencialment amb cita prèvia*
 • O sol·licitant el rebut de pagament de l'entrevista a alumnes@uib.cat des del correu electrònic que vàreu indicar a la matrícula.

Cost

 • 46,11 euros**

Data i lloc de realització de l'entrevista

 • Es comunicarà directament als interessats

Resultat

 • A partir del 28 de març de 2023

*Llocs d'atenció

**Exempcions i bonificacions

 

Publicació resultats de l’entrevista i resultats finals

 

suport