Convocatòria 2022

Cita prèvia


Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Avís
Tot el procés i el calendari poden estar subjectes a modificacions a causa de la situació sanitària. 
Si es produeixen canvis en relació amb el procediment d'accés, els publicarem en aquesta pàgina web.

Fase de valoració

Calendari d'esdeveniments

Tràmit / Esdeveniment

Data

On

Matrícula

Del 19 de gener al 3 de febrer de 2022

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Llista provisional d'admesos i exclosos

15 de febrer de 2022

uib.es/40

Període d'al·legacions

Els dies 16 i 17 de febrer de 2022

uib.es/40

Llista definitiva d'admesos i exclosos:

Dia 21 de febrer de 2022

uib.es/40

Resultats provisionals

2 de març de 2022

uib.es/40

Termini reclamació

Del 2 al 4 de març de 2022

Presencialment amb cita prèvia a

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Per correu electrònic: alumnes@uib.cat

Resultats definitius

Dia 8 de març de 2022

uib.es/40

 

Matrícula

Només es podrà sol·licitar l'accés a un únic ensenyament i seu.

Terminis

On

Cost

 • 46,11 euros

Termini de pagament

 • Deu dies des del moment de formalitzar la matrícula.

Exempcions i bonificacions

Avís
Les persones que s'havien presentat a convocatòries anteriors a 2018, han de fer un nova sol·licitud de la fase de valoració (si escau, aportant nova documentació) i fer el pagament corresponent perquè es pugui recalcular la nota d'aquesta fase segons la normativa vigent.
Les persones que vulguin fer valer la mateixa documentació de convocatòries posteriors a 2018 als mateixos estudis i no aporten documentació nova, han d'emplenar la sol·licitud de la fase de valoració per ser considerats candidats per a aquesta convocatòria i no han de fer el pagament de la fase de valoració.

 

Documentació que cal presentar

Avís
Les persones que s'havien presentat a convocatòries anteriors a 2018, han de fer un nova sol·licitud de la fase de valoració (si escau, aportant nova documentació) i fer el pagament corresponent perquè es pugui recalcular la nota d'aquesta fase segons la normativa vigent.
Les persones que vulguin fer valer la mateixa documentació de convocatòries posteriors a 2018 als mateixos estudis i no aporten documentació nova, han d'emplenar la sol·licitud de la fase de valoració per ser considerats candidats per a aquesta convocatòria i no han de fer el pagament de la fase de valoració.

De tota la documentació original se n'ha d'aportar, conjuntament, fotocòpia a l'efecte de confrontar-la.

 • Full de sol·licitud per duplicat
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat, NIE o passaport
 • Currículum
 • Carta de motivació on es justifiqui l'interès per cursar l'ensenyament oficial de grau escollit
 • Documentació acreditativa d'experiència laboral o professional relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat
  • Per a treballadors o treballadores assalariats:
   Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguessin afiliats, on consti l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral, en què consti específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat exercida i l’interval de temps en què s’ha realitzat l’activitat
  • Per a treballadors o treballadores autònoms o per compte propi:
   Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent, i descripció de l’activitat exercida i interval de temps en què s’ha dut a terme
  • Per a treballadors o treballadores voluntaris o becaris:
   Certificació de l’organització on s’hagi prestat l’assistència en què constin, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores que hi han dedicat
 • Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat, si escau
 • Documentació acreditativa del coneixement de català, si escau
 • Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües, si escau

No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats. Per presentar certificats amb signatura electrònica, s'ha d'enviar el document signat electrònicament a <alumnes@uib.cat>.

Publicació dels resultats de la fase de valoració

Resultats provionals

Reclamacions

Les persones interessades podran, sobre la qualificació obtinguda a la fase de valoració, presentar una reclamació.

Les reclamacions als resultats de la fase de valoració es faran del 2 al 4 de març de 2022 presencialment al Servei d'Alumnes i Títols o a les seus universitàries amb cita prèvia.
 
La sol·licitud en què s’ha d’exposar la reclamació s’ha de presentar adreçada a la comissió avaluadora.
 
Transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes, es publicarà la relació definitiva de qualificacions. Aquesta resolució exhaureix la via administrativa.

Resultats definitius

 

Fase d'entrevista personal

Calendari d'esdeveniments

Tràmit / Esdeveniment

Data

On

Matrícula de l’entrevista personal

Del 3 al 9 de març de 2022

Presencialment amb cita prèvia a

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Sol·licitant el rebut de pagament de l'entrevista a alumnes@uib.cat des del correu electrònic que vàreu indicar a la matrícula.

Data i lloc de realització

Es comunicarà directament als interessats

uib.cat/40

Resultat de l’entrevista

28 de març

uib.cat/40

Publicació de les qualificacions finals

28 de març

uib.cat/40

 

Matrícula

Termini

 • Del 3 al 9 de març de 2022

On formalitzar la matrícula

 • Presencialment amb cita prèvia*
 • O sol·licitant el rebut de pagament de l'entrevista a alumnes@uib.cat des del correu electrònic que vàreu indicar a la matrícula.

Cost

 • 46,11 euros**

Data i lloc de realització

 • Pendent de definir, previsiblement dins el mes de març de 2021

Resultat

 • Pendent de definir

*Llocs d'atenció

**Exempcions i bonificacions

Publicació de les qualificacions finals

 

suport