Convocatòria 2024

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Fase de valoració

Calendari d'esdeveniments

Tràmit / Esdeveniment

Data

On

Matrícula

Del 22 de gener al 2 de febrer de 2024

Presencialment amb cita prèvia:

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Llista provisional d'admesos i exclosos

13 de febrer de 2024

uib.es/40

Període d'al·legacions

Els dies 14 i 15 de febrer de 2024

Presencialment amb cita prèvia:

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Llista definitiva d'admesos i exclosos

A partir de dia 20 de febrer de 2024

uib.es/40

Resultats provisionals fase valoració

26 de febrer de 2024

uib.es/40

Termini reclamació

Tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació dels resultats provisionals

Presencialment amb cita prèvia a

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Per correu electrònic: alumnes@uib.cat

Resultats definitius fase valoració

6 de març de 2024

uib.es/40

Matrícula

A aquesta convocatòria només podeu optar a un estudi i seu.

- Consultau la relació d'estudis als quals es pot sol·licitar la matrícula -

Terminis

 • Matrícula: del 22 de gener al 2 de febrer de 2024
 • Període d'al·legacions: Els dies 14 i 15 de febrer de 2024

On

Cost

 • 46,11 euros

Termini de pagament

 • Deu dies des del moment de formalitzar la matrícula.

Exempcions i bonificacions

Documentació que cal presentar

De tota la documentació original se n'ha d'aportar, conjuntament, fotocòpia a l'efecte de confrontar-la.

 • Full de sol·licitud per duplicat (pendent de publicar)
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat, NIE o passaport
 • Currículum
 • Carta de motivació on es justifiqui l'interès per cursar l'ensenyament oficial de grau escollit
 • Documentació acreditativa d'experiència laboral o professional relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat
  • Per a treballadors o treballadores assalariats:
   Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguessin afiliats, on consti l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral, en què consti específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat exercida i l’interval de temps en què s’ha realitzat l’activitat
  • Per a treballadors o treballadores autònoms o per compte propi:
   Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent, i descripció de l’activitat exercida i interval de temps en què s’ha dut a terme
  • Per a treballadors o treballadores voluntaris o becaris:
   Certificació de l’organització on s’hagi prestat l’assistència en què constin, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores que hi han dedicat
 • Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat, si escau
 • Documentació acreditativa del coneixement de català, si escau
 • Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües, si escau
 • Documentació acreditativa de les condicions personals que donin dret a exempcions o bonificacions dels preus de matrícula
  • Només s’ha de presentar documentació per acreditar les condicions personals que donin dret a exempcions o bonificacions dels preus de matrícula. Si s’han presentat en convocatòries anteriors i la documentació està vigent, no és necessari la seva presentació.
  • Les famílies que puguin tenir la condició de família nombrosa i de família monoparental simultàniament, en cap cas els beneficis de la mateixa naturalesa o tipus poden ser acumulatius, excepte que un reglament així ho disposi.
  • Es reconeixen els títols de famílies monoparentals expedits per altres comunitats autònomes, sempre que existeixi reciprocitat, fins que deixin de vigir. Llavors, es poden renovar a la comunitat autònoma de les Illes Balears d’acord amb la normativa vigent.

No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats. Per presentar certificats amb signatura electrònica, s'ha d'enviar el document signat electrònicament a <alumnes@uib.cat>.

Publicació dels resultats de la fase de valoració

Resultats provisionals

 • Dia 26 de febrer de 2024.

Reclamacions

Les persones interessades podran, sobre la qualificació obtinguda a la fase de valoració, presentar una reclamació.

Termini

 • Del 27 al 29 de febrer de 2024.

Lloc de presentació

 • Presencialment al Servei d'Alumnes i Títols o a les seus universitàries amb cita prèvia.
 • Per correu electrònic: alumnes@uib.cat
La sol·licitud en què s’ha d’exposar la reclamació s’ha de presentar adreçada a la comissió avaluadora.
Transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes, es publicarà la relació definitiva de qualificacions. Aquesta resolució exhaureix la via administrativa.

Resultats definitius

 • Dia 6 de març de 2024.

 

 

Fase d'entrevista personal

Calendari d'esdeveniments

Tràmit / Esdeveniment

Data

On

Matrícula de l’entrevista personal

Del 4 al 8 de març de 2024

Presencialment amb cita prèvia a

Servei d'Alumnes i Títols
Seu universitària a Menorca
Seu universitària a Eivissa-Formentera

Sol·licitant el rebut de pagament de l'entrevista a alumnes@uib.cat des del correu electrònic que vàreu indicar a la matrícula.

Data i lloc de realització

Es comunicarà directament als interessats

uib.cat/40

Publicació dels resultats de l’entrevista i resultats finals

A partir del 26 de març de 2024

uib.cat/40

 

Matrícula

Termini

 • Del 4 al 8 de març de 2024.

On formalitzar la matrícula

 • Presencialment amb cita prèvia*
 • O sol·licitant el rebut de pagament de l'entrevista a alumnes@uib.cat des del correu electrònic que vàreu indicar a la matrícula.

Cost

 • 46,11 euros**

Data i lloc de realització de l'entrevista

 • Es comunicarà directament als interessats.

Resultat

 • A partir del 26 de març de 2024.

*Llocs d'atenció

**Exempcions i bonificacions

 

Publicació resultats de l’entrevista i resultats finals

 • A partir del 26 de març de 2024.
 

suport