Química

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de la PBAU

La comissió organitzadora de les proves d'accés a la Universitat va acordar, d'acord amb el que estableix l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre:

  • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.
  • La prova contindrà una part pràctica.
  • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o entre les dues opcions en cas contrari.

La prova consta de dues opcions de cinc preguntes cada una. L'alumne ha de contestar les preguntes d'una de les opcions. La puntuació de cada pregunta s'indicarà a l'examen. No és necessari que la puntuació estigui igualment distribuïda. Cada pregunta podrà tenir diversos apartats explícits. La prova inclou qüestions teòriques i problemes numèrics relacionats amb els continguts de la matèria. Es pot formular una pregunta de caràcter «competencial» que valdrà 1 punt. La pregunta ha d’estar centrada en un dels temes següents: Cinètica química, Equilibri químic, Àcid-base, Enllaç químic, Química Orgànica i Redox.
Les característiques d’aquesta pregunta són:

  • Ha d'estar contextualitzada en una situació real, d'actualitat, quotidiana, industrial, ambiental...
  • Ha de partir d'un text d'un màxim de set línies. Es recomana que dugui una figura (visible en una fotocòpia en blanc i negre), un esquema, una taula o un gràfic.
  • S'ha d'intentar que no sigui quantitativa (la part més important de la resposta hauria de ser de raonament, encara que es necessitin alguns càlculs). La resposta s'ha de fonamentar en un raonament físic o químic. Els continguts en què s'ha de basar la resposta han de formar part dels continguts de segon de batxillerat de Química, d’acord amb els criteris consensuats a les respectives reunions de coordinació.

La durada de la prova és de 90 minuts. Per fer la prova és disposarà d'una taula periòdica, que s'adjuntarà a l'examen. L'alumne també tindrà la constant dels gasos ideals (R = 0.082 atm L/K mol = 8.31 J/K mol) i l'equivalència entre joules i calories. També es podrà usar una calculadora.

Criteris generals d'avaluació

L'alumne ha de justificar les respostes de manera que el corrector pugui seguir el raonament de l’alumne. Una resposta correcta sense raonament ni justificació pot ser valorada amb un zero si el corrector no és capaç de veure d'on ha sortit el resultat. Les preguntes numèriques, en cas de resultat incorrecte, es podran qualificar fins a un màxim del 80 per cent de la nota màxima, sempre que els plantejaments siguin correctes, ordenats i clarament explicats. Si a la resposta d'una pregunta, tant numèrica com teòrica, es detecten errors de concepte, contradiccions o absurds, àdhuc si la solució final és correcta, la pregunta no es qualificarà. Es consideraran com a font d'error i, per tant, baixaran la qualificació: la formulació incorrecta, la igualació incorrecta d'equacions, errors en els càlculs i en les unitats de les magnituds (o el fet de no posar-les). Es recomana que, en cas que els resultats siguin il·lògics o absurds, l'alumne faci un raonament sobre aquest resultat i indiqui que és fals. Els apartats en què es necessiti la solució dels anteriors es qualificaran independentment del resultat anterior. Cal resoldre els exercicis fins al resultat final, i no es poden deixar indicades les operacions. Es valorarà positivament una presentació acurada.

Informació addicional de la matèria

Els exercicis de les proves d'accés a la Universitat de Química tindran com a referència els continguts especificats per a aquesta matèria de segon curs al Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, i els que complementàriament estableix el Decret 35/2015, de 15 de maig (BOIB número 73, de 16 de maig), que estableix l'estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

Als següents documents es troba informació addicional:

Altres documents:

Professor designat per la universitat

Dr. Antoni Femenia Marroig
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Universitat de les Illes Balears

Telèfon: 971 17 32 41
Contacte

suport