Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de la PBAU

Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.

Cada opció constarà de quatre problemes i/o qüestions del tipus preguntes obertes o semiobertes. Per tant, no hi haurà preguntes d’opció múltiple. Com a mínim es tindrà en cada opció un problema del bloc 2 (nombres i àlgebra), un del bloc 3 (anàlisi) i un del bloc 4 (estadística i probabilitat). Es considera que el bloc 1, de processos, mètodes i actituds en matemàtiques, és transversal i s’avaluarà en la resta de problemes, aquest fet obligarà a una especificació més concreta dels criteris específics de correcció.

Cada opció tindrà quatre problemes i/o qüestions, i l'alumne ha de triar i desenvolupar una de les dues opcions. No es poden mesclar les preguntes de les dues opcions. Cada problema i/o qüestió es puntua sobre 10 punts, i la nota serà el resultat de dividir la suma de les puntuacions obtingudes en cada problema entre quatre. Els problemes i/o qüestions podran tenir apartats diferents, i la puntuació de cada apartat es donarà amb l'enunciat de l'examen. Es disposarà de 90 minuts per al desenvolupament de la prova.

Per fer l'examen, es permet utilitzar una calculadora científica bàsica, tot i que en absolut és imprescindible. No es permet l'ús de calculadores gràfiques o programables. Tampoc no es permet d’usar dispositius amb accés a Internet o aparells que puguin transmetre o emmagatzemar informació.

Com a pauta general, la prova contindrà exclusivament qüestions i/o problemes que es referiran als continguts que formen part de la programació oficial de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II del segon curs de batxillerat, tot i que per a la seva resolució poden ser necessaris coneixements de cursos anteriors o de matèries diferents.

Les concrecions per a cada un dels blocs assenyalats es poden trobar directament a l’Ordre ministerial esmentada més amunt, a l'annex I, a l’apartat Ciències Socials, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, matriu d’especificacions.

Criteris generals d'avaluació

L'estudiant ha de raonar o explicar el perquè de totes les seves respostes; els raonaments, les justificacions i les explicacions de les solucions dels problemes i/o qüestions seran els punts fonamentals dels criteris específics de correcció. Un problema i/o qüestió amb resultat correcte pot ser valorat amb un zero quan el corrector consideri que el procés seguit en la resolució no s'explica suficientment o és incorrecte. Els problemes i/o qüestions que no s'hagin resolt completament es valoraran d'acord amb les parts contestades. Es valoraran la correcció i la claredat en el llenguatge (matemàtic i no matemàtic) emprat per l'estudiant en la redacció de les respostes. Les qüestions no implicaran, per regla general, la realització de càlculs massa llargs. Es faci servir o no calculadora, els resultats analítics i gràfics han d’estar sempre correctament justificats. Els errors de càlcul es penalitzaran, especialment aquells que portin a resultats incoherents o absurds.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Pedro Bibiloni Serrano
Contacte

suport