Llatí II

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

L’estructura de l’examen de Llatí II a les PBAU es basa en la matriu d’especificacions dels estàndards avaluables que recull l’Ordre ECD/1941/2016.

 • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l’estudiant n’haurà de triar una.
 • La prova contindrà una part pràctica.
 • En cada model hi haurà dues opcions, que inclouran tots els blocs de continguts i els criteris d’avaluació.

En cada una de les opcions les preguntes es distribuiran segons la ponderació següent:

 1. Analitzar sintàcticament un text llatí, de quatre o cinc línies, utilitzant diccionari i apèndix gramatical (30%).
 2. Traduir el text (30%).

Contestar quatre de cinc preguntes dels tipus (10% cadascuna de les quatre triades):

 1. Analitzar morfològicament cinc paraules del text.
 2. Formar dos derivats a partir de cinc paraules llatines.
 3. Completar cinc frases amb expressions llatines i explicar-ne el significat.
 4. Explicar un tema de literatura llatina.
 5. Explicar un tema de mitologia basant-se en les Metamorfosis d’Ovidi.

En el bloc de les preguntes optatives, entre els dos models, només una pot ser coincident.

Es pot reduir fins a un 10% la qualificació per faltes d’ortografia, redacció, expressió, etc.

Criteris generals d'avaluació

 1. Reconèixer, distingir i classificar en textos originals els elements de la sintaxi de l’oració simple i composta. Identificar en textos de dificultat graduada elements sintàctics propis de la llengua llatina (bloc 3).
 2. Utilitzar adequadament l'anàlisi morfològica i sintàctica de textos clàssics per efectuar-ne correctament la traducció. Utilitzar amb seguretat i autonomia el diccionari per a la traducció de textos, identificant en cada cas el terme més apropiat en la llengua pròpia en funció del context i de l'estil de l'autor (bloc 5).
 3. Comparar el lèxic llatí amb el de les altres llengües d’ús de l’alumnat, identificant-ne els components i deduint-ne el significat etimològic. Realitzar evolucions de termes llatins a diferents llengües romàniques aplicant les regles fonètiques d'evolució (blocs 1 i 6).
 4. Descriure les característiques essencials dels gèneres literaris llatins i identificar i assenyalar la seva presència en textos proposats. Anomenar autors representatius de la literatura llatina i enquadrar-los en el seu context cultural i citar i explicar les seves obres més conegudes (bloc 4).
 5. Analitzar morfològicament paraules d'un text clàssic identificant-ne correctament els components i assenyalant-ne l’enunciat (bloc 2).
 6. Usar correctament expressions i frases fetes llatines (bloc 6).

Informació addicional de la matèria

Els continguts i objectius per avaluar la matèria Llatí II són:

Continguts

 • Bloc 1. El llatí, origen de les llengües romàniques
 • Bloc 2. Morfologia
 • Bloc 3. Sintaxi
 • Bloc 4. Literatura romana
 • Bloc 5. Textos
 • Bloc 6. Lèxic

Annexos

Professora designada per la universitat

 

suport