Història d'Espanya

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Avís
En data 31 d'agost de 2023, el Govern en funcions ajorna la implantació de la nova PBAU (Notícia). Quedam en espera de la publicació de l'ordre ministerial que regularà la prova per a l'any 2024.
Avís
Aquesta informació està actualitzada per a l'any acadèmic 2023-24, sempre tenint en compte el que disposi l'Ordre ministerial.

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

Avís

El Ministeri d'Educació i Formació Professional i el d'Universitats han presentat a la comunitat educativa l'esborrany de l'Ordre que regularà la prova d'accés a la universitat per al curs 2023-2024 i que sortirà a exposició pública.
L'esborrany només recull els canvis mínims necessaris per adaptar-la a la Llei d'Educació i als nous currículums, ja que, tal com es va informar el mes d'agost passat, la implantació de la nova PBAU queda ajornada fins a la formació de nou govern.
Com a novetat important els alumnes i les alumnes hauran de triar si examinar-se d'Història d'Espanya o Història de la Filosofia.
La informació següent està actualitzada per a l'any acadèmic 2023-24, sempre tenint en compte del que disposi l'ordre ministerial definitiva.

L’examen constarà, per a cada opció (A i B), de les parts següents: 
 • Primera part (tema) (3,5 punts): un tema que s’haurà de triar entre dos. 
 • Segona part (comentari) (3,5 punts): un comentari guiat d’un text i/o d’un mapa o document gràfic que s’haurà de triar entre dues propostes. Les qüestions orientatives del comentari guiat inclouran preguntes de contextualització general del document i altres de més específiques i/o que implicaran fer una anàlisi crítica del material.
 • Tercera part (qüestions de resposta breu) (3 punts): dues preguntes de resposta breu (es recomana una resposta de mitja cara de full per a cadascuna) que s’hauran de triar entre quatre. Cada pregunta es valorarà sobre un màxim d’1,5 punts. 
  Tal com estableix el currículum propi de les Illes Balears, la prova se centrarà gairebé exclusivament en els segles XIX-XX-XXI (Decret 33/2022, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el currículum de batxillerat a les Illes Balears, p. 279-281: <https://intranet.caib.es/sites/lomloe/ca/batxillerat/>). Es procurarà que dins la selecció de les preguntes hi hagi un equilibri entre els períodes 1808-1923 i 1923-2023, i que hi hagi una presència adient dels aspectes politicoinstitucionals, socials, econòmics, culturals, etc. de la perspectiva de gènere, de l’àmbit geogràfic de les Illes Balears i del context europeu i mundial. 

Criteris generals d'avaluació

 • Coneixement global de la matèria i capacitat de síntesi.
 • Capacitat analítica i no merament descriptiva. Així, per exemple, en les preguntes de qüestions polítiques es valorarà de manera especialment positiva la capacitat d’indicar els trets fonamentals de cada programa polític, constitució, etc. (divisió de poders, programa econòmic…).
 • Els comentaris de text poden ser resolts de diverses maneres, totes igualment vàlides; l’alumne pot optar per respondre les preguntes plantejades conjuntament o per separat, però també aplicar alguna de les metodologies habituals per a comentaris (per exemple: enquadrament, anàlisi, comentari-conclusió, etc.). És convenient, en tot cas, combinar la resposta explícita o implícita a les qüestions plantejades amb alguna mena de referència (preferentment, citacions i explicacions) al document; de manera orientativa, el treball amb el document (resum, citacions, al·lusions, anàlisi, etc.) representarà al voltant de la meitat dels punts d’aquesta part de la prova. Es valorarà de manera molt positiva la capacitat d’abordar amb sentit rigorós i crític el material objecte d’anàlisi. 
 • Anàlisi de les causes i conseqüències de les qüestions tractades.
 • Capacitat de contextualització: indicació de la cronologia i l’espai, personatges més transcendents i altres aspectes que tinguin relació amb la pregunta o el text.
 • Ús de vocabulari específic, correcte i rigorós, com també definició clara dels conceptes.
 • Claredat expositiva i absència de contradiccions.
 • Capacitat de concreció.
 • Al marge de les preguntes específiques relatives a les Balears, es valorarà al llarg de tota la prova de manera especialment positiva la incorporació de referències a la història de les Illes, com també la capacitat de relacionar el tema o fenomen tractat amb la situació europea. En el cas de les qüestions de resposta breu on es demana de manera explícita una referència a les Balears, aquesta tindrà una ponderació de 0,5 punts.
 • La presentació i l’ortografia es prendran en consideració. En els casos més greus podran suposar una penalització de fins al 10 per cent de la nota final.
 • De manera orientativa, l’espai assignat a cada part de l’examen és el següent: per al tema: una cara i mitja de full. Per al comentari: una cara i mitja de full. Per a les qüestions de resposta breu: una cara de full (mitja cara per a cada qüestió).

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

suport