Història de l'Art

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de la PBAU
 • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.
 • La prova contindrà una part pràctica.
 • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o entre les dues opcions en cas contrari.

Cada opció constarà de tres exercicis.

 1. El primer exercici consistirà en definicions. L'alumne contestarà el terme correcte segons la definició oferta. Ha d'escollir 10 termes entre els 20 que s'ofereixen, amb un valor de 0,2 punts cadascun; aquest primer exercici val un total de 2 punts (vegeu l'Annex I).
 2. En el segon exercici de cada opció es proposaran dues preguntes de resposta àmplia (temàtiques). D'aquestes preguntes, l'alumne en triarà una. Aquest exercici té un valor de 4 punts.
 3. En el tercer exercici de cada opció es proposaran dues imatges d'obres d'art (pictòriques, escultòriques o arquitectòniques). D'aquestes imatges, l'alumne ha de fer un comentari específic textual (formal i iconogràfic) i contextual d'una, a lliure elecció. Aquest exercici té un valor de 4 punts.
 4. Especificacions:
  • Les preguntes i les imatges del segon i el tercer exercici tractaran sobre temes de blocs diferents (1, 2, 3, 4/5) del currículum per a cadascuna de les opcions, A i B, de manera que apareixeran aleatòriament els quatre blocs entre les dues opcions.
  • L'examen es contestarà als fulls oficials de les PAU.

Criteris generals d'avaluació

 1. A la part terminològica o part A només es valorarà la resposta correcta.
 2. De manera específica a la part B l'alumne ha de cenyir-se a un guió i contestar ordenadament de la manera més precisa. Hom tindrà en compte el nivell de coneixements, la qualitat d'aquests, l'aplicació terminològica, la capacitat d'elaboració, d'exposició i la capacitat de síntesi. Quant a això, no es valoraran altres inclusions temàtiques que no es demanin expressament, fins i tot com a introduccions. La precisió de valoració serà de 0,25 punts.
 3. A la part C, de forma general, hom considerarà com a mèrit l'ús de la terminologia artística adequada. De manera específica hom es regirà per la proporcionalitat següent: 20% la correcta inserció historicoestilística; en el cas de les arts figuratives: 40% l'anàlisi tecnicoformal i 40% el context historicosocial, estètic i iconogràfic; en el cas arquitectònic: 40% l'anàlisi tecnicoconstructiva i el lèxic formal, i 40% el context historicosocial, estètic i els aspectes funcionals i representatius. La precisió de valoració serà de 0,25 punts. En qualsevol cas, aquestes proporcions s’ajustaran a la puntuació indicada per a cada aspecte de la pregunta formulada.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Dra. Magdalena Cerdà Garriga
Edifici Ramon Llull, despatx AB11
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 29 35
Contacte

suport