Grec II

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de la PBAU
 1. Cada examen presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.
 2. Cada opció de l’examen inclourà tots els blocs de continguts i els criteris d'avaluació.
 3. A cada una de les opcions les preguntes es distribuiran segons la ponderació següent:
  1. Analitzar sintàcticament un text grec, de quatre o cinc línies, utilitzant diccionari i apèndix gramatical (30%).
  2. Traduir el text (30%).
  3. Contestar quatre de cinc preguntes dels tipus (10% cadascuna de les quatre triades):
   1. Analitzar morfològicament cinc paraules del text elegit.
   2. Formar dos derivats a partir de cinc paraules gregues.
   3. Explicar l'etimologia i el significat de cinc mots.
   4. Explicar un tema de literatura grega.
   5. Explicar un tema de mitologia grega.

En el bloc de les preguntes optatives, entre els dos models, només una podrà ser coincident.

Criteris generals d'avaluació

 1. Analitzar i traduir de manera coherent textos grecs d'una certa complexitat pertanyents a diversos gèneres literaris (blocs 3 i 5).
 2. Identificar i analitzar en textos originals els elements de la morfologia i de la sintaxi casual i oracional comparant-los amb altres llengües conegudes (blocs 2 i 3).
 3. Reconèixer en els textos grecs originals termes que són components i ètims d'hel·lenismes i deduir-ne el significat, tant en el vocabulari patrimonial de les llengües modernes com en els diversos lèxics cientificotècnics (blocs 1 i 6).
 4. Descriure les característiques essencials dels gèneres literaris i dels episodis mítics grecs, posar en relació un autor literari grec amb la seva obra i la seva època, i establir una comparació amb altres literatures posteriors (bloc 4).

Es podrà reduir fins a un 10% de la qualificació per faltes d'ortografia, redacció, expressió, etc.

Informació addicional de la matèria

Els continguts per avaluar de la matèria Grec II són:

 • Bloc 1. Llengua grega
 • Bloc 2. Morfologia
 • Bloc 3. Sintaxi
 • Bloc 4. Literatura
 • Bloc 5. Textos
 • Bloc 6. Lèxic

 

Professor designat per la universitat

Dra. Catalina Monserrat Roig
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 25 95 37
Contacte

suport