Geologia i Ciències Ambientals

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Avís
En data 31 d'agost de 2023, el Govern en funcions ajorna la implantació de la nova PBAU (Notícia). Quedam en espera de la publicació de l'ordre ministerial que regularà la prova per a l'any 2024.

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de la PBAU

El model d’examen de la prova presenta dues opcions amb la mateixa estructura, entre les quals l’estudiant n’ha de triar una.

El tipus de prova de la matèria de Geologia presentarà dues opcions (a triar-ne una), cada una de les quals s’estructurarà en tres blocs:

  1. En el primer bloc, que tindrà una puntuació de 2 punts, l’alumne ha d’explicar (definir) de forma breu i al més concreta possible fins a 8 conceptes (com, per exemple, rift, mineral, subducció, etc.).
  2. El segon bloc, que tindrà una puntuació de 5 punts, consistirà en 3 o 4 preguntes obertes (segons el grau de dificultat o contingut d’aquestes) que s’hauran també de respondre en un espai limitat (per exemple, mètodes de datació, principals característiques de les roques ígnies, expansió dels fons oceànics, etc.). Alguna de les preguntes també pot incloure una fotografia on s’observi algun procés o forma característica, que s’haurà d’interpretar.
  3. El tercer bloc, que tindrà una puntuació de 3 punts, contindrà enguany un tall o secció geològic, del qual l’alumne n’haurà de deduir la història geològica, i respondre 3 o 4 preguntes molt curtes sobre algun dels aspectes que s’hi observin.

La prova inclourà igualment, en qualsevol cas, una pregunta per cada un dels blocs definits a la matriu d’especificacions (publicada al BOE, Ordre ECD 1941/2016, de 22 de desembre). La seva valoració serà proporcional al percentatge assignat a cada un dels blocs.

Criteris generals d'avaluació

L’avaluació de les respostes de la prova de Geologia es farà d’acord amb els criteris generals que s’exposen a continuació.

En primer lloc es tindrà en compte que l’alumne respongui amb rigor i precisió a les qüestions que es plantegin, emprant un llenguatge i una terminologia de la matèria acurats. En qualsevol cas, les respostes han d’estar ben justificades i organitzades d’una forma lògica.

En segon lloc es valorarà la capacitat de síntesi de l’alumne en l’exposició escrita, així com que sàpiga reconèixer i interpretar els processos geològics. La part gràfica és molt important en geologia, per la qual cosa es valorarà positivament la utilització d’esquemes i de diagrames. En cap cas no es valoraran les respostes que s’allunyin de la pregunta plantejada.

Finalment, a part de la valoració global del coneixement i de la comprensió, també es tindrà present l’expressió escrita: una presentació formal acurada, una cal·ligrafia acceptable i una correcta ortografia.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

suport