Geografia

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de la PBAU

El model d’examen consisteix en quatre parts: un primer exercici de mapatge (2,5 punts), un segon de definicions breus de 5 termes per escollir entre els 8 proposats (2,5 punts), un comentari d’un element gràfic —mapa temàtic, plànol, gràfic derivat d’estadística, fotografia, imatge aèria o imatge de satèl·lit— (2,5 punts) i un comentari d’un text o d’una taula estadística (2,5 punts).

Cada examen presenta dues opcions (A i B): se n’ha d’escollir una i s’ha de rebutjar l’altra; no es poden respondre alternativament qüestions d’opcions diferents.

En les opcions del conjunt d’exàmens se segueixen els pesos específics de continguts establerts al decret legislatiu Ordre ECD/1941/2016.

Criteris generals d'avaluació

A la primera part de la prova es planteja un exercici de mapatge, es demana la identificació d'alguns elements (establint el nombre d'àrees a assenyalar) sobre un mapa mut, en el qual l'alumne ha de localitzar correctament les àrees o els punts requerits indicant-ne els topònims. El mapa ha d’incloure la corresponent llegenda i un breu comentari situat en un espai delimitat per un requadre.

Per a aquest exercici s’emprarà, en el cas de les qüestions de geografia física, un mapa on estan indicades les principals unitats de relleu; si la pregunta tracta sobre geografia humana o econòmica, s’utilitzarà un mapa de base que inclou les divisions administratives en comunitats autònomes i províncies.

Es valorarà a parts iguals la identificació, la localització i el comentari.

La segona part va referida a la breu definició o descripció de diversos termes o conceptes. S'exigeix una correcta i succinta definició, sempre en referència a la matèria de Geografia i es valorarà que vagi acompanyada de qualque exemple il·lustratiu.

S’han d’escollir cinc termes entre els vuit proposats i cal tenir present que no s’ha de respondre molt àmpliament, ja que l'espai de resposta està acotat. El pes total d'aquestes qüestions és de 2,5 punts, de manera que cadascuna es valora fins a un màxim de 0,5 punts.

La tercera part consisteix en un comentari dirigit, guiat a partir de quatre preguntes, les quals cal respondre amb arguments derivats explícitament de l’element a comentar, que es poden enriquir amb coneixements geogràfics, així com amb opinions pròpies si aquestes són requerides o es consideren pertinents. En aquest cas es tracta del comentari d’un element gràfic en sentit ampli: plànol, mapa topogràfic, mapa temàtic, gràfic elaborat a partir de dades estadístiques, fotografia, així com imatge aèria o de satèl·lit. Es tindrà en compte la correcta resposta a les qüestions plantejades que es deriven de la visió d’element gràfic.

La valoració de l’exercici és de 2,5 punts. La puntuació de les quatre qüestions que guien el comentari és de 0,5 punts cada una per a les preguntes 1 i 2, i de 0,75 punts cada una per a les preguntes 3 i 4.

La quarta part consisteix en un comentari dirigit, guiat a partir de quatre preguntes, les quals cal respondre amb arguments derivats explícitament de l’element a comentar, que es poden enriquir amb coneixements geogràfics, així com amb opinions pròpies si aquestes són requerides o es consideren pertinents. Es concreta en un comentari d’un text o d’una taula estadística. Es tindrà en compte la correcta resposta a les qüestions plantejades sobre els continguts del text o taula.

La valoració de l’exercici és de 2,5 punts. La puntuació de les quatre qüestions que guien el comentari és de 0,5 punts cada una per a les preguntes 1 i 2, i de 0,75 punts cada una per a les preguntes 3 i 4.

Tot i que no es tracta d'una prova específica sobre expressió escrita, es recorda que cal parar esment a evitar els errors ortogràfics i d'expressió.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Dr. Miquel Grimalt Gelabert
Edifici Guillem Colom Casasnovas
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 33 42
Contacte

suport