Segona Llengua Estrangera II (Francès)

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

  • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.
  • La prova contindrà una part pràctica.
  • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o entre les dues opcions en cas contrari.

L'examen de Llengua Francesa consta de cinc grans parts; l'alumne disposa d'una hora i mitja per respondre, en francès, les diferents preguntes. A partir d'un «document autèntic» entre 250 i 300 paraules, escrit en llengua estàndard i d'un nivell de dificultat mitjà, la prova s'articula de la manera següent:

Comprensió: 

Aquest apartat consta de dues parts en les quals s'avaluarà la comprensió del text: dues preguntes de vertader/fals i una pregunta de tipus general (entre 12 i 25 paraules). En aquesta última s'avaluarà també l'expressió.

Gramàtica:

S'avaluarà la competència gramatical de l'alumne.

Vocabulari

S'avaluarà la riquesa lèxica (sinònims, antònims...).

Ortografia/fonètica:

S'avaluaran els coneixements d'ortografia o fonètica.

Redacció:

Comentari personal d'un mínim de 120 paraules sobre el tema del text. S'avaluarà la capacitat d'expressió escrita, la claredat en l'exposició de les idees, la correcció gramatical i ortogràfica, la imaginació i l'originalitat.

Criteris generals d'avaluació

  • El primer apartat es valorarà amb dos punts, repartits de la manera següent: els exercicis de V/F: 0,5 cada un, i la pregunta general: 1 (0,5 comprensió; 0,5 expressió).
  • La prova de gramàtica valdrà dos punts. Poden ser dues preguntes d'un punt cada una o venir desglossades en quatre preguntes de 0,5.
  • La prova de vocabulari valdrà 1 punt (dues preguntes de 0,5).
  • La prova d'ortografia/fonètica valdrà 1 punt (dues preguntes de 0,5).
  • La redacció puntua un màxim de quatre punts que, de manera aproximada, es repartiran així: organització i contingut: 1; correcció gramatical: 1,5; ortografia i lèxic: 1; imaginació/originalitat: 0,5.

Informació addicional de la matèria

Aquest document pot sofrir modificacions al llarg del mes de desembre, després de la primera reunió amb el professorat dels instituts d'educació secundària.

 

Professora especialista d'Universitat

suport