Economia de l'Empresa

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de la PBAU

La prova consistirà en la resposta per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que s'hagin d'avaluar. El format de resposta de la prova ha de garantir l'aplicació de criteris objectius prèviament aprovats. La prova ha de presentar dues opcions diferents, entre les quals l'estudiant ha d'elegir-ne una.

La comissió organitzadora de les proves d'accés a la Universitat va acordar, segons el que estableix l’Ordre EDC/1941/2016, de 22 de desembre:

  • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.
  • La prova contindrà una part pràctica.
  • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o entre les dues opcions en cas contrari.
  • A cada opció l'alumne ha de respondre cinc exercicis.
  • La part teòrica constarà de cinc preguntes, de les quals l'alumne n'haurà d'elegir tres. La puntuació de la part teòrica és de sis punts (dos punts per pregunta).
  • La part pràctica constarà de dues preguntes. La puntuació de la part pràctica és de quatre punts (dos punts per pregunta).
  • L'examen es contestarà als fulls oficials de les PBAU.

En general, els exercicis a les proves de batxillerat d'accés a la Universitat de les matèries de modalitat de batxillerat prevists a la LOMCE tindran com a referència els continguts de les matrius d’especificacions per a aquestes matèries de segon curs de batxillerat.

Criteris generals d'avaluació

En la valoració de les qüestions teòriques es tindrà en compte:

  • Claredat de conceptes i concreció
  • Ordenació d'aquests
  • Exposició sintètica

Informació addicional de la matèria

Annexos

Professors designats per la universitat

Juana Isabel Genovart Balaguer
Contacte

suport