Empresa i Disseny de Models de Negoci

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Avís
En data 31 d'agost de 2023, el Govern en funcions ajorna la implantació de la nova PBAU (Notícia). Quedam en espera de la publicació de l'ordre ministerial que regularà la prova per a l'any 2024.
Avís
Aquesta informació està actualitzada per a l'any acadèmic 2023-24, sempre tenint en compte el que disposi l'Ordre ministerial.

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

Avís

La informació següent correspon a l'any acadèmic 2022-23.
S'actualitzarà després de la reunió informativa de coordinació amb el professorat de segon de batxillerat, sempre tenint en compte l'Ordre ministerial.

Consultau les adaptacions per a les convocatòries de la PBAU

La prova consistirà en la resposta per escrit a una sèrie de qüestions adequades al tipus de coneixements i capacitats que s'hagin d'avaluar. El format de resposta de la prova ha de garantir l'aplicació de criteris objectius prèviament aprovats. La prova ha de presentar dues opcions diferents, entre les quals l'estudiant ha d'elegir-ne una.

La comissió organitzadora de les proves d'accés a la Universitat va acordar, segons el que estableix l’Ordre EDC/1941/2016, de 22 de desembre:

  • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.
  • La prova contindrà una part pràctica.
  • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o entre les dues opcions en cas contrari.
  • A cada opció l'alumne ha de respondre cinc exercicis.
  • La part teòrica constarà de cinc preguntes, de les quals l'alumne n'haurà d'elegir tres. La puntuació de la part teòrica és de sis punts (dos punts per pregunta).
  • La part pràctica constarà de dues preguntes. La puntuació de la part pràctica és de quatre punts (dos punts per pregunta).
  • L'examen es contestarà als fulls oficials de les PBAU.

En general, els exercicis a les proves de batxillerat d'accés a la Universitat de les matèries de modalitat de batxillerat prevists a la LOMCE tindran com a referència els continguts de les matrius d’especificacions per a aquestes matèries de segon curs de batxillerat.

Criteris generals d'avaluació

En la valoració de les qüestions teòriques es tindrà en compte:

  • Claredat de conceptes i concreció
  • Ordenació d'aquests
  • Exposició sintètica

Informació addicional de la matèria

Annexos

Professora designada per la universitat

 

suport