Disseny

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

La comissió organitzadora de les proves d'accés a la Universitat va acordar, d'acord amb el que estableix l’Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre:

 • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l’estudiant n’haurà de triar una.
 • La prova contindrà una part pràctica.
 • Hi haurà preguntes de tots els blocs de continguts, bé dins cada opció en cas de ser un nombre reduït de blocs, o entre les dues opcions en cas contrari.

L'alumne ha de respondre una de les dues opcions: 

 • OPCIÓ A: disseny gràfic i comunicació visual
 • OPCIÓ B: disseny d'objecte i d'espai

En qualsevol dels casos:

L'alumne ha de demostrar el coneixement del vocabulari específic de la matèria i emprar-lo amb correcció i ha de fer ús del mètode adequat per al desenvolupament del projecte de l’objecte de disseny, justificant les eleccions en funció dels objectius predeterminats

L'alumne pot lliurar fins a cinc fulls. La puntuació màxima de la prova és de deu punts, la qualificació obtinguda serà la suma de les puntuacions de cada un dels apartats, que es trobaran al full d'examen i als criteris de qualificació. El temps màxim per desenvolupar la prova és d’una hora i mitja (noranta minuts).

Criteris generals d'avaluació

Es valorarà:

 • La netedat i organització espacial de la imatge que es planteja a l’exercici.
 • L'elecció de diferents tipus de suport paper en funció de les tècniques utilitzades.
 • El format utilitzat serà DIN A-3 i no cap altre format aproximat.
 • L'adequació del que es demana al que es dona, tenint en compte la relació, els resultats i el bon ús dels conceptes bàsics de la matèria.
 • La correcta relació entre la terminologia específica emprada i el resultat assolit.

Criteris de qualificació:

 1. Explicació del procés i adequació de la terminologia emprada. 2
 2. Generació d’alternatives (a nivell d’esbós i amb un mínim de tres). 2,5
 3. Elecció i desenvolupament d’una de les alternatives. 2
 4. Adequació de la idea a l’encàrrec. 2
 5. Claredat i organització al suport paper. 1,5

Total: 10 punts 

Els criteris generals d’avaluació són els que especifica el Decret 35/2015, de 15 de maig (BOIB 73, de 16 de maig). Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, BOE de 3/1/2015 núm. 3.

Informació addicional de la matèria

Les preguntes de la prova estan basades en el currículum de Disseny a les Illes Balears (Decret 35/2015, de 15 de maig, BOIB 73, de 16 de maig), que trobareu al següent enllaç.

L'alumne aportarà el material per a la realització de la part pràctica de l'examen.

Professora designada per la universitat

suport