Dibuix Tècnic

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de la PBAU

L'alumne ha de respondre una de les dues opcions: les opcions A i B consten de quatre problemes cada una.

Els problemes de cada opció seran dels tipus següents:

Opció A

  • Bloc 1. Geometria i dibuix tècnic (geometria plana) (30%): 3 punts
  • Bloc 2. Sistemes de representació (sistema dièdric clàssic o directe + perspectiva axonomètrica) (30% + 20% = 50%): 3 punts + 2 punts
  • Bloc 3. Documentació gràfica i projectes (acotació) (20%): 2 punts

Opció B

  • Bloc 1. Geometria i dibuix tècnic (geometria plana) (30%): 3 punts
  • Bloc 2. Sistemes de representació (sistema dièdric clàssic o directe + perspectiva axonomètrica) (30% + 10% = 40%): 3 punts + 2 punts
  • Bloc 3. Documentació gràfica i projectes (acotació) (30%): 2 punts

El format de l'examen permet que les solucions gràfiques càpiguen totalment al full. En la part de dièdric només s'ha de resoldre un dels dos sistemes: clàssic o directe.

Criteris generals d'avaluació

En cap cas no es consideraran correctes aquelles respostes que només aportin conceptes i no incloguin les construccions geomètriques precises. Es considerarà un valor afegit a la correcta resolució geomètrica de les qüestions la precisió en el traçat i la pulcritud i la netedat del dibuix.

Informació addicional de la matèria

L'examen es pot resoldre utilitzant llapis o tinta.

Professor designat per la universitat

Sr. Joan Muñoz Gomila
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 25 99 56
Contacte

suport