Llengua Catalana i Literatura

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Matriu d’especificacions de llengua catalana i literatura II

 1. Bloc 2. Llegir i escriure.
 2. Bloc 3. Coneixement de la llengua.
 3. Bloc 4. Educació Literària.

Estructura de l'examen

Les preguntes de la prova respondran a algun dels estàndards d’aprenentatge avaluables de les matriu d’especificacions de Llengua catalana i literatura II, el contingut dels quals es concreta en les «Puntualitzacions al programa de Llengua Catalana i Literatura de Segon de Batxillerat». A partir del que s’estableix en la matriu d’especificacions i del que s’indica a l’art. 7 de l’Ordre ECD 1941/2016 relatiu a «Proves i tipologia de les preguntes», hi haurà preguntes de resposta breu i preguntes obertes, que requeriran la producció escrita per part de l’alumne. Cada model de les proves presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l’estudiant n’haurà de triar una. Cada opció anirà encapçalada per un text que serà periodístic, assagístic no especialitzat o bé literari del segle xx. A cada model, una de les opcions inclourà un text literari de qualsevol obra del segle xx. No hi ha lectures obligatòries.

Criteris generals d'avaluació

Atenent els articles 5 i 8 de l’Ordre ECD 1941/2016, i molt especialment considerant que «Los porcentajes de ponderación asignados a cada bloque de contenido en cada materia harán referencia a la puntuación relativa que se asignará a las preguntas asociadas a los estándares de aprendizaje evaluados de los incluidos en dicho bloque. Estas ponderaciones son orientativas» (art. 8, 2), les qualificacions dels exercicis es faran d’acord amb els principis següents:

 1. Distribució de la qualificació:
  1. Bloc 2. Llegir i escriure: 40% 
  2. Bloc 3. Coneixement de la llengua: 40%
  3. Bloc 4. Educació literària: 20%
 2. Criteris generals de correcció: se’n valoraran en conjunt el contingut i l’expressió. Quant a l’expressió, es tindrà en compte el següent:
  1. Correcció formal i gramatical (netedat, ortografia, ús dels signes de puntuació, etc.).
  2. Precisió i claredat en l’expressió.
  3. Ordre i coherència de l’exposició (estructura, argumentació, adequació a les qüestions i els temes proposats, etc.).
  4. Adequació del discurs a la situació comunicativa i riquesa d’estil (varietat lèxica i sintàctica, ús de recursos expressius...).

Quant a la correcció ortogràfica, s’aplicarà el criteri de descompte ortogràfic consensuat amb els professors de Batxillerat i recollit en l’acta de la reunió de dia 16/06/15, en la qual s’estableix el barem següent:

Criteris per al descompte de 2 punts per errades ortogràfiques: Penalitza fins a 2 punts. 5 faltes de gràcia. Faltes repetides: només compten una vegada. Més d’una errada en una paraula: només compta una falta. Barem: 0-5 errades: 0 punts; 6-10 errades: -0’25 punts; 11-15 errades: -0’5 punts; 16-20 errades: -1 pun;t 21-25errades: -1’5 punts; 26 errades o més: -2 punts.

Així mateix, en les preguntes que s’exigeixi la producció d’un text per part de l’estudiant, s’aplicaran els criteris específics següents:

Descompte per ACC: 1 punt per coherència 0’5 per cohesió 0’5 per adequació.

Advertiment: per al curs 2016-17, no es tendran en compte les noves prescripcions de la Gramàtica Normativa de l’Institut d’Estudis Catalans, apareguda durant el novembre de 2016.

Observacions sobre les parts de les proves

Llevat de les preguntes específiques sobre Sociolingüística (Bloc 3) i Literatura (Bloc 4), la resta de preguntes es formularan a partir d’un text, com s’especifica al punt 2. En qualsevol cas, les preguntes respondran a un dels estàndards d’aprenentatge avaluables continguts en la Matriu d’especificacions de llengua catalana i literatura II.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

 

suport